• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 11.5. Misdaadgeld witwassen via de effectenhandel

  11.5. Misdaadgeld witwassen via de effectenhandel

  11.5.1. Inleiding

  Eind oktober 1994 ontstond in de effectenwereld grote beroering
  toen uitlekte dat een werkgroep van politie- en justitieambtenaren
  een onderzoek hadden gedaan naar mogelijke infiltratie door
  criminele organisaties in de effectenhandel. De landelijk
  MOT-officier lichtte de werkzaamheden van deze zogeheten
  Fieccom-groep (fiscaaleconomische combinatie) vervolgens toe. De
  Fieccom zou hoofdzakelijk openbare bronnen (emissieprospectussen,
  jaarverslagen, kranten) hebben geraadpleegd alsmede enkele
  processen-verbaal en de politieregisters voor de strafrechtelijke
  antecedenten. De speurtocht naar mogelijke criminaliteit in het
  effectenwezen zou uiteindelijk hebben geresulteerd in drie concrete
  verdenkingen van witwaspraktijken in de effectenwereld.

  Daags na deze toelichting reageert de Nederlandse Vereniging van
  Banken bijzonder verontwaardigd over deze verdachtmakingen tegen de
  financile wereld, die de gehele financile sector in diskrediet zou
  hebben gebracht (NRC, 28 oktober 1994). Fieccom is opgericht omdat
  een aantal gespecialiseerde opsporingsambtenaren van mening was dat
  de financile criminele activiteiten zich op een hoger niveau
  afspelen dan waarop de opsporing van criminele organisaties
  doorgaans is gericht. Dit werd ingegeven, aldus de projectleider
  van Fieccom, door allerlei schandalen in de financile wereld, zoals
  de val van BCCI en Femis en de ineenstorting van beursgenoteerde
  ondernemingen als Text Lite, Newtron, VHS, HCS en Ravast (Janse en
  Van Hoek, 1995, p. 184). De te onderzoeken werkhypothese van het
  Fieccomproject was, anders gezegd, of illegaal verkregen
  opbrengsten van criminele organisaties (drugshandel) via
  malversaties in (onder meer) de effectenbranche hun weg vonden naar
  de haute finance. Kernachtig uitgedrukt: in hoeverre wordt
  misdaadgeld via de effectenhandel witgewassen? Voorzover ons bekend
  heeft het Fieccomproject nog niet tot concrete opsporingsresultaten
  geleid. Wij zullen ons bij de beantwoording van deze belangrijke
  vraag dan ook moeten baseren op beperkt, maar saillant materiaal en
  impressies opgedaan tijdens gesprekken met deskundigen.

  De effectenhandel lijkt op het eerste gezicht een ideale
  wasserette te zijn (Hoogenboom, 1995, p. 39). De handel biedt een
  aantal, hieronder nog te bespreken, mogelijkheden om
  beleggingswinsten te creren en daarmee een legale herkomst te geven
  aan misdaadgeld. Bovendien brengen de aard en cultuur van het
  effectenbedrijf een aantal voor de witwasser belangrijke voordelen
  met zich mee: discretie (d.i. ondoorzichtige eigendomsverhoudingen)
  staat hoog in het vaandel, het is gebruikelijk om met grote
  geldbedragen te handelen, effecten zijn gemakkelijk verplaats- en
  verhandelbare waardepapieren (zie: Janse, 1994, p. 17). Aan de
  andere kant is als gevolg van een aantal wetswijzigingen het
  toezicht op de beurs verbeterd, als gevolg waarvan volgens enkele
  deskundigen de effectenhandel voor witwassers aan
  aantrekkingskracht heeft ingeboet (Bakker, 1994). Effectenhandel,
  waaronder het in bewaring nemen van effecten en het verzilveren van
  coupons, valt onder de definitie van financile dienstverlening van
  de wet MOT. Dit betekent dat effectenhandelaren verplicht zijn om
  ongebruikelijke transacties te melden. Blijkens het jaarverslag
  over 1994 van het Meldpunt zijn in 1994 slechts 7 ongebruikelijke
  transacties door de effectenhandel gemeld. Ingevolge de WIF zijn
  ook de effectenbemiddelaars verplicht de identiteit van een clint
  vast te stellen voordat bepaalde financile diensten worden
  verricht.

  Over de relatie tussen de georganiseerde misdaad en de
  effectenhandel is mede door het uitblijven van opsporingsonderzoek
  nog veel ongewis. Dit geldt vooral voor de mate waarin dergelijke
  verbindingen voorkomen. Wel is meer duidelijk over de vormen die
  deze verbindingen kunnen aannemen.

  Wij hebben twee casussen uitgezocht die betrekkelijk veel
  inzicht bieden in de mogelijkheden die de effectenhandel biedt om
  misdaadgeld wit te wassen. In beide gevallen wordt er vermoedelijk
  drugsgeld witwassen, waardoor er als het ware een link wordt gelegd
  tussen de wereld van de criminele grondfeiten en de haute
  finance.

  11.5.2. Geld dat in rook opging

  In een recente toespraak op een conferentie over crimineel geld
  stelde Arlacchi dat de Zuiditaliaanse mafiabazen op geen enkele
  wijze vertrouwd zijn met financile operaties. Zij laten het graag
  aan anderen (speculanten en avonturiers) over om hun kapitaal te
  laten renderen, waarbij een hoog rendement tegen lage risico’s
  bereikt moet worden. Als gevolg van de beide onverenigbare eisen
  zijn de financile hulpverleners geneigd om grote risico’s te nemen.
  Niet alleen zijn dan de resultaten vaak rampzalig, ook de sancties
  van de mafiabazen zijn verontrustender dan die van een gemiddelde
  klant wanneer zij hun misdaadgeld in rook zien opgaan (Arlacchi,
  1995, p. 55). De gang van zaken in de nu volgende casus vertoont
  enkele treffende overeenkomsten met het door Arlacchi, geschetste
  scenario. Centraal in de casus staat een klein commissionairshuis
  met een driehoofdige directie, waarvan de heer A onmiskenbaar de
  spil vormt. Het huis is een van oorsprong bonafide onderneming, die
  door enkele miskleunen ernstig in de financile problemen komt en
  uiteindelijk failliet gaat. Zo werd zwaar verlies geleden, omdat A
  ten onrechte vertrouwen stelde in de voorkennis omtrent een
  beursfonds. Ook liep de speculatie met baisse-transacties volkomen
  verkeerd af. A en de zijnen speculeerden op voortgezette daling in
  aandelenkoersen terwijl de koersen gestaag stegen.

  Om een naderend faillissement af te wenden, heeft de directie
  obligaties van een klant in onderpand gegeven aan een bank die een
  aanzienlijke vordering had op het commissionairshuis. De klant
  heeft de obligaties nooit meer teruggezien en leed hierdoor een
  schade van bijna een half miljoen dollar. Op deze kwestie heeft het
  strafrechtelijk onderzoek zich toegespitst. In het kader van dit
  hoofdstuk is een ander aspect van belang, de wijze waarop het huis
  op een goed moment naar alle waarschijnlijkheid behulpzaam was bij
  het witwassen van misdaadgeld.

  Het huis heeft twee aan drughandel geparenteerde personen als
  klanten gehad, van wie n, de heer B, het huis regelmatig bezocht en
  ook contant geld meebracht. De spil van de directie A had als enige
  contact met deze speciale klanten. Voor B was van belang dat hij
  winst zou maken op beleggingen; deze winst zou dan belastingvrij en
  legitiem gebruikt kunnen worden. De beleggingsgelden werden
  tegenover de fiscus verantwoord als buitenlandse leningen. Het is
  overigens niet duidelijk geworden hoe veel geld B aanleverde en hoe
  veel winst hij heeft gemaakt. B was voor directeur A aantrekkelijk
  omdat A bij hem een hoge commissie in rekening kon brengen; het
  onaantrekkelijke van B was dat hij winst bedong.

  Voor een goed begrip is het volgende van belang. Een
  commissionair in effecten handelt op eigen naam, ook indien hij
  handelt voor rekening van een ander. Nadat hij aan de
  beurshandelaren op zijn naam de opdrachten heeft gegeven, rekent de
  commissionair deze vervolgens toe aan zijn klanten. Meestal geeft
  de klant specifieke opdrachten aan de commissionair, maar ook is
  het mogelijk dat de commissionair op basis van een
  vrije-handrekening ten behoeve van de klant handelt. In dit geval
  weet zelfs de klant niet welke opdrachten door de commissionair
  namens hem zijn gegeven.

  Tevens is het voor een goed begrip van de zaak van belang te
  weten dat het huis een zogeheten NEKI was, dat wil zeggen een
  effecteninstelling, die geen
  effectenkredietinstelling is. Deze NEKI’s mogen geen rekeningen
  openen, girale tegoeden aanhouden of kredieten verlenen. De
  Kas-associatie (KasAss) is een bancaire instelling die opgericht is
  om financile diensten te verlenen aan de klanten van de NEKI’s.
  Concreet: B overhandigde geld aan A, waarmee A twee dingen kon
  doen: een deel in eigen zak steken en het andere deel op de
  rekening van zijn clint bij de KasAss plaatsen. De KasAss heeft
  nimmer vraagtekens geplaatst achter de stortingen van A op de
  rekening van B. Deze rekening was voor A overigens een
  vrije-handrekening.

  A gaf B waarom hij vroeg: winst op beleggingen in effecten. Als
  commissionair kon A ook nadat zijn opdrachten tot aan- en verkoop
  van effecten waren uitgevoerd, bepalen namens wie hij had
  gehandeld. Dit bood hem de mogelijkheid om naar B vooral de
  winstgevende transacties door te geleiden. B verkreeg hierdoor een
  positief saldo op zijn rekening en kon deze witte winst uit
  beleggingen vervolgens vrij besteden. De witwascarrousel zou mooi
  rond geweest zijn als de verliezen zouden worden afgeboekt op een
  geheime rekening, die voortdurend met misdaadgeld zou worden
  aangezuiverd. Deze constructie zou dan een kopie geweest van het
  voorbeeld dat in 11.2.2 is beschreven.

  In het onderhavige geval werden de verliezen evenwel afgeboekt
  op de KasAss-rekening van een op Jersey gevestigde beleggingsfirma.
  Hoewel A elke betrokkenheid bij deze firma ontkent, is vastgesteld
  dat hij oprichter van deze firma is en deze oorspronkelijk
  gebruikte als een voor de Nederlandse fiscus onaantastbare
  beleggingsrekening voor hemzelf en enkele zeer vermogende
  landgenoten.

  De verliezen en daarmee de schuld van de firma bij het
  commissionairshuis, liepen uiteindelijk op tot bijna zeven miljoen
  gulden. In het zicht van het faillissement van het huis zijn door A
  nimmer pogingen in het werk gesteld om deze vordering te
  verzilveren. Het kwam er derhalve feitelijk op neer dat de
  verliezen ten laste van het commissionairshuis kwamen. Al met al
  een merkwaardige witwasconstructie, waarmee alleen B goed uit de
  voeten kon. Wel de lusten, niet de lasten.

  Het liep uiteindelijk ook voor B slecht af. De zaken in het huis
  verliepen zo slecht dat er zelfs voor B geen beleggingswinsten meer
  behaald konden worden. B wilde geen zaken meer met A doen, maar A
  ging desondanks gewoon door met de aankoop van effecten op de
  KasAss-rekening van B. Ook deze beleggingen verliepen desastreus,
  waardoor B een verlies van bijna twee miljoen gulden leed.
  Vervolgens volgen de gebeurtenissen elkaar razendsnel op: B
  signaleert het verlies, bedreigt A ernstig en laat hem een
  schuldverklaring ondertekenen; het huis stevent inmiddels
  onafwendbaar af op een faillissement; B wordt enkele weken later
  vermoord aangetroffen in een afgebrande auto.

  Volgens de betrokken rechercheurs van de Amsterdamse politie zou
  B namens een Colombiaanse cocanebende geld in Nederland hebben
  witgewassen. Het verlies van bijna twee miljoen gulden zou hem
  vermoedelijk zeer kwalijk zijn genomen. Bovendien zou de
  Colombiaanse bende bevreesd zijn geweest dat als gevolg van het
  geruchtmakende faillissement de rol van B, en hierdoor ook de
  betrokkenheid van de bende, aan het licht zou komen. Het zijn
  vermoedens die nauwelijks door harde feiten worden gestaafd, zo
  erkent ook de Amsterdamse recherche. Hoe het ook zij: Arlacchi
  heeft vermoedelijk gelijk gekregen.

  11.5.3. Veelbelovende onderneming of opgepoetst
  beursfonds?

  Midden jaren tachtig wordt een nieuw fonds gentroduceerd op de
  Amsterdamse effectenbeurs. Na een vliegende start op de beurs, gaat
  het snel bergafwaarts met de onderneming. Er volgt reeds na enkele
  jaren een faillissement, waarbij een schuld van enige tientallen
  miljoenen guldens wordt achtergelaten. Gedupeerde beleggers hebben
  de Ondernemingskamer bewogen tot het doen van onderzoek naar de
  achtergronden van het faillissement.

  Op verzoek van de Ondernemingskamer is door een accountant
  onderzoek verricht naar deze achtergronden. Hoewel de voormalige
  commissarissen van de onderneming de juistheid van het rapport op
  een aantal onderdelen bekritiseerd hebben, zullen wij ons toch
  baseren op de bevindingen van deze externe deskundige. Daarnaast is
  gebruik gemaakt van enkele rapportages en losse gegevens die bij de
  politie bekend waren en van de berichtgeving in de pers.

  Bij de bespreking van deze zaak past een belangrijk voorbehoud,
  dat wij overigens ook al eerder op andere plaatsen in de
  deelrapporten over andere kwesties maakten. Het zij nogmaals
  gezegd: wij kunnen hier geen harde feiten presenteren, alleen
  plausibele interpretaties van de feiten. Een voorbeeld hiervan
  betreft het startkapitaal van de onderneming. Gesuggereerd wordt
  dat de bekende drughandelaar Bruinsma miljoenen guldens als
  startkapitaal heeft geleverd. Maar duidelijke aanwijzingen die deze
  suggesties kunnen schragen, zijn er niet. Over de beursgang en al
  wat daar verder op volgt, kan veel worden geschreven. Wij richten
  ons in dit kader op de beschrijving van de bestaande vermoedens dat
  het beursfonds mede is gebruikt om misdaadgeld wit te wassen.

  Veelbelovende onderneming of opgepoetst beursfonds? Anders
  geformuleerd: gesteld dat Bruinsma kapitaal in de onderneming heeft
  gestoken, was dit dan bedoeld als een serieuze investering in een
  bonafide bedrijf of als opmaat voor illegale handelingen met het
  bonafide ogende bedrijf? Een feit is dat er bij de beursgang geen
  nieuwe aandelen uitgegeven worden, maar de oude aandelen die in het
  bezit zijn van enkele oprichters worden verkocht. Hiermee komt de
  agio Noot derhalve niet ten goede aan de onderneming
  maar aan de oprichters. Noot Opgepoetst? De bij de
  emissie uitgebrachte prospectus voorspelt een ongebreidelde groei
  en winst, wat reeds in 1986 wordt gelogenstraft als de winst
  aanzienlijk lager uitvalt dan verwacht en er verlies van enkele
  miljoenen guldens wordt geleden. In de daaropvolgende jaren nemen
  de verliezen in omvang toe tot aan het faillissement. Het staat
  vast dat de balans wordt opgepoetst om de verliezen deels nog te
  maskeren. Er wordt bijvoorbeeld een grote order in de jaarrekening
  verwerkt, zonder dat op dat moment met enige zekerheid vaststaat
  dat die order ook daadwerkelijk door zal gaan. Dit is ook nooit
  gebeurd. De leiding van de onderneming weet het eigen vermogen op
  peil te houden door op grote schaal personeelsopties uit te geven.
  Op de uitgifte van deze personeelsopties gaan wij dieper in.

  Wat zijn personeelsopties? Deze opties – toegekend aan personeel
  of bestuurders van een onderneming – geven het recht om aandelen
  tegen een van tevoren vastgestelde prijs te kopen. Indien deze
  prijs lager ligt dan de beurskoers of wanneer de aandelen later in
  prijs stijgen, kan men door het uitoefenen van het optierecht de
  verkregen aandelen direct met winst verkopen. In deze winst zit het
  beloningsaspect van personeelsopties. Het bedrijf kon
  personeelsopties verlenen nadat de Raad van Commissarissen
  aantallen en uitoefenprijzen Noot had vastgesteld. Bij
  uitgifte van nieuwe aandelen is het gebruikelijk dat oude
  aandeelhouders een voorkeursrecht krijgen, omdat aan een nieuwe
  uitgifte nadelen verbonden zijn; onder andere gaat er een
  prijsdrukkend effect van uit. Bij personeelsopties geldt dit
  voorkeursrecht echter niet. Van de mogelijkheid om personeelsopties
  uit te brengen heeft de bedrijfsleiding op zeer grote schaal
  gebruik gemaakt. Van alle nieuwe aandelen die na de beursgang zijn
  uitgebracht (per saldo een verdubbeling ten opzichte van de
  aandelen bij de beursgang), is 80% in het kader van de
  personeelsopties uitgebracht. De overige aandelen zijn bij een
  onderhandse emissie uitgebracht. Noot

  Vast is komen te staan dat de aandelen beneden de door de Raad
  van Commissarissen geautoriseerde koers werden verkocht, waardoor
  het bedrijf ruim vier miljoen gulden misliep. Indien de aandelen
  tegen de op het moment van optieverlening geldende beurskoersen
  gewoon op de beurs zouden zijn verkocht, zou het bedrijf ongeveer
  zes miljoen gulden meer hebben kunnen incasseren.

  Het is ook vast komen te staan dat de overgrote meerderheid van
  de personeelsopties niet door bestuurders of door het personeel
  zijn uitgeoefend. De bestuurders verkochten hun opties namelijk
  door aan enkele derden, waaronder een beleggingsmaatschappij die
  voor ettelijke miljoenen guldens profijt trok uit de opties.

  Waarom werden door de leiding van de onderneming
  personeelsopties aan derden verstrekt? Hier komen wij op een punt
  waarop de feiten geen feiten meer zijn en uiteenlopende
  interpretaties en gissingen de ronde doen. Een naar onze mening
  plausibele interpretatie is dat de personeelsopties zijn misbruikt
  om geld wit te wassen. De constructie zou er in hoofdlijnen als
  volgt hebben uitgezien. Het bestuur van de onderneming verkoopt in
  de vorm van personeelsopties officieel onder de prijs (beurskoers)
  aan de derde. Deze derde zuivert het verschil tussen aankoopprijs
  en beurskoers aan, door onder de tafel door te betalen aan de
  leiding van de onderneming. In schema (de bedragen zijn
  fictief):

  Deelonderzoek, Fraude en witwassen        
      81

  Place text describing image 1 here!
  Het nettoresultaat: De bestuurders van het bedrijf incasseren
  persoonlijk de winst van de opties, zij het dat deze winst zwart
  is, dus vooralsnog beperkt besteedbaar. De derde maakt niet
  feitelijk, maar wel gefingeerd winst. Deze winst (in casu ettelijke
  miljoenen guldens) geeft een legale herkomst aan misdaadgeld.

  Deze interpretatie is om twee redenen plausibel. In de eerste
  plaats maakt het begrijpelijk waarom de leiding van het bedrijf
  tegen het bedrijfsbelang in personeelsopties aan derden verstrekte.
  Waarom zou een bestuurder anders derden hebben laten profiteren van
  personeelsopties? In de tweede plaats blijken de actoren in het
  spel onderdeel van een zelfde relatienetwerk te zijn: zij hebben
  uit andere hoofde contact met elkaar. De beleggingsmaatschappij zou
  later worden genoemd bij een groot strafrechtelijk onderzoek. Hoe
  hachelijk het wellicht ook is hieraan al te veel conclusies te
  verbinden, het netwerk schiep in elk geval de gelegenheid om wit te
  wassen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken