• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 11.6. Witwassen en investeren op de onroerend goedmarkt

  11.6. Witwassen en investeren op de onroerend
  goedmarkt

  Meer dan bij de handel in effecten is de handel in onroerend
  goed niet alleen een middel maar ook een doel. Het is een
  eindbestemming van misdaadgeld. Twee verschijningsvormen van de
  route naar deze bestemmingen worden hieronder gepresenteerd.

  11.6.1. Winst creren door ABC-transacties.

  De waarde van onroerend goed, is evenals antiek en kunst,
  moeilijk exact op geld waardeerbaar. Dit maakt onroerend goed
  bijzonder geschikt voor de bekende ABC-truc om gefingeerd winst te
  behalen.

  In de kern komt de ABC-constructie erop neer dat onroerend goed
  voor een steeds hoger bedrag wordt doorverkocht. De verkoop vindt
  slechts in schijn plaats; de betrokken partijen A, B, C, D,
  enzovoort behoren tot dezelfde organisatie. Soms komen
  bedrijfsongevalletjes voor. Van een appartementencomplex worden
  appartementen door verschillende bedrijven aangekocht en weer
  verkocht. Op een goed moment wordt de koopprijs binnen een maand
  tijd bijna verdrievoudigd. Bijna twee jaar later blijkt dat er bij
  de laatste verkoop onbedoeld te veel appartementen zijn
  overgedragen. Van deze panden wordt de eigendom terug geleverd aan
  de verkoper, overigens zonder dat restitutie van de koopsom
  plaatsvindt. Dit bewijst dat de betrokken twee bedrijven geen
  partijen waren, maar onderdeel van dezelfde organisatie. Zoals
  gezegd, is de kern van de ABC-constructie dat onroerend goed steeds
  voor hogere bedragen wordt doorverkocht. Zo kan onroerend goed met
  een marktwaarde van f.800.000 dat in bezit is van BV A voor een
  miljoen gulden verkocht worden aan BV B. Deze verkoopt het op zijn
  beurt door aan BV C voor 1,2 miljoen, waarna het voor 1,4 miljoen
  terechtkomt bij BV D. Hiermee is een legale winst gerealiseerd van
  600.000,-. BV D zit nu met overgewaardeerd onroerend goed dat
  wanneer hij dit tegen de marktwaarde aan derden verkoopt, op papier
  een verlies zal opleveren van een zelfde bedrag. De bereikte winst,
  namelijk het witwassen van 600.00 gulden, wordt op deze manier weer
  teniet gedaan, tenzij fiscaal compensabele verliezen ontstaan. Deze
  zijn in de komende jaren verrekenbaar met legale winsten die worden
  gemaakt.

  In de praktijk blijken op de ABC-transactie allerlei varianten
  mogelijk te zijn. Zo kan men de uiteindelijk waardevermeerdering
  van het onroerend goed vooraf laten gaan door een sterke
  waardevermindering. Verliezen kunnen van de belastingen
  worden afgetrokken en het verschil in verkoopprijs kan met zwart
  geld aangezuiverd worden.

  Bij een ABC-transactie kan ook als belang prevaleren dat een
  hoge koopprijs een hoge lening legitimeert. Wanneer de financiering
  van het onroerend goed geschiedt met behulp van leningen van
  buitenlandse rechtspersonen of banken waarbij het geleende geld
  direct of indirect weer afkomstig is van de criminele organisatie
  (zogenaamde loan-back methode), betekent een zo hoog mogelijk
  opgeschroefde koopprijs een maximale winst voor de koper. Hieronder
  volgt een voorbeeld uit de praktijk, waarin aangestuurd wordt op
  waardevermindering bij de start van de ABC-keten. BV 1 laat
  conservatoir beslag leggen op een perceel grond dat eigendom is van
  BV 2. Achter beide BV’s blijkt echter dezelfde persoon schuil te
  gaan, de heer A. Op de openbare veiling wordt het perceel gekocht
  door BV 3 voor drie miljoen waarna het voor een kleine twee miljoen
  gulden door BV 4 wordt aangekocht. Tien minuten later wordt het
  terrein doorverkocht aan BV 5 en weer vijftien minuten later wordt
  het voor een miljoen meer verkocht aan BV 6. Steeds blijkt de heer
  A de man achter de schermen van de BV’s. Een zwak punt in de
  ABC-transactie is de positie van de laatste schakel C. Na de
  transactie staat het onroerend goed te boek voor een waarde die de
  marktwaarde overstijgt. C of diens criminele organisatie staat nu
  voor de keus om het pand ofwel voor eigen gebruik aan te wenden of
  weer te verkopen. Beleggers zullen uiteraard alleen tegen de
  marktwaarde willen kopen, waardoor de organisatie het gewitte geld
  weer zou verliezen.

  In de praktijk is hierop naar het lijkt een ingenieuze
  oplossing gevonden. Naar het lijkt, omdat de hierna volgende casus
  gebaseerd is op zachte informatie. De casus zelf is overigens
  gedestilleerd uit gegevens die op verschillende praktijkgevallen
  betrekking hadden. De oplossing is simpelweg om het onroerend tegen
  de overgewaardeerde prijs te verkopen! Dit lukt wanneer het gehele
  pakket door een beleggingsfonds wordt overgenomen, waarin de
  criminele organisatie een duidelijke say heeft. Bijvoorbeeld in de
  vorm van een meerderheidsbelang. Na aankoop van het veel te dure
  pakket onroerend goed trekt de organisatie zich langzaam maar zeker
  geheel uit het fonds terug. Het beleggingsfonds ondervindt vroeg of
  laat schade van het overgewaardeerde onroerend goed. De gewone
  belegger betaalt derhalve de rekening van het witwassen.

  11.6.2. Investeren in onroerend goed

  Van alle strafzaken die bij ons bekend zijn geraakt tijdens het
  onderzoek, is de XTC-zaak verreweg het belangrijkste voorbeeld van
  investeringen met misdaadgeld in onroerend goed. Dankzij de goede
  administratieve organisatie van de XTC-groep en een uitstekend
  rapport van de afdeling forensische accountancy van de CRI is
  nauwkeurig te reconstrueren op welke wijze misdaadgelden werden
  witgewassen en uiteindelijk werden genvesteerd in onroerend goed.
  De XTC-zaak is een van de weinige strafzaken waarin de
  verschillende elementen van het witwassen (placement, layering en
  integratie) over het voetlicht komen. Bovendien verschaft de zaak
  goed inzicht in de loan-backmethode en in de toepassing van het in
  deel 2 beschreven onderscheid tussen juridisch en economisch
  eigendom.

  In het rapport van de forensische accountant wordt becijferd dat
  de XTC-groep in tien maanden tijd een omzet van bijna 300 miljoen
  gulden heeft gehad. Na de aftrek van allerhande kosten bleef
  minimaal 72 miljoen gulden over voor investeringen. Aangetoond (en
  geconfisqueerd) is een bedrag van 15 miljoen gulden, dat in
  onroerende goederen was genvesteerd. De omvang van de totale
  investeringen was veel hoger, omdat banken in veel gevallen 80% tot
  90% van het te investeren bedrag financierden.

  Een van de belangrijkste voorbeelden hiervan is de investering
  in de bouw van een aantal bedrijfsloodsen in Amsterdam. In totaal
  is met deze bouw een bedrag van 26 miljoen gulden gemoeid. De
  financiering van het project werd georganiseerd door BV 1, waarvan
  een grote vastgoedhandelaar eigenaar is. De investering vergde 2,5
  miljoen gulden eigen financiering, terwijl de rest met hypotheken
  gefinancierd zou worden. Dit bedrag kwam langs verschillende
  trajecten bij het bouwbedrijf terecht. Vanuit de kas van de
  organisatie werd het bedrag gesplitst; een deel werd gewisseld in
  Belgi (Engelse ponden in Belgische franken) en bij een Belgisch
  wisselkantoor op rekening gestort van een buitenlandse
  rechtspersoon Incorperated, (Inc.) 1. Vervolgens vinden met behulp
  van het wisselkantoor enige manoeuvres plaats (het geld wordt van
  de rekening gehaald door een uitgeschreven cheque, ten gunste van
  een andere buitenlandse rechtspersoon gestort en uiteindelijk weer
  geboekt op rekening van Inc. 1). De buitenlandse rechtspersoon is
  opgericht in Panama door enkele advocaten aldaar die ook als
  bestuurders optreden. De volmacht om gebruik te maken van de
  bankrekening is aan een van de leden van de XTC-groep gegeven. Op
  deze wijze blijft de betrokkenheid van de groep formeel perfect
  buiten beeld, terwijl in feite via de volmacht volledige
  handelingsbevoegdheid is gecreerd inzake het vermogen van de
  rechtspersoon.

  Een ander deel van het geld wordt bij een gewone bank in Belgie
  gewisseld (ponden in franken) en enkele dagen later wederom
  gewisseld (franken in guldens) en via een bank gestort op rekening
  van een Limited 1 (Ltd.) bij een andere bank in Belgie.

  Een derde deel van het geld wordt direct gestort op rekening van
  deze Ltd. 1. De Ltd maakte beide bedragen over op een rekening van
  de centrale schakel Inc. 1 bij een Luxemburgse bank. Inc. 1 is
  opgericht op de Westerse Samoa. Formeel heeft de XTC-groep geen
  betrokkenheid bij deze rechtspersoon. Er bestaan evenwel duidelijke
  aanwijzingen dat een van de leden van de XTC-groep achter deze
  rechtspersoon schuilt gaat, aangezien hij de bevoegdheid heeft te
  beschikken over de bankrekening. Deze Inc. sluist het geld in de
  legale markt althans op rekening van de BV 1 (van de grote
  vastgoedhandelaar) die de financiering van het project organiseert.
  Indien wij aannemen dat de vastgoedhandelaar deel uitmaakt van het
  complot (hij wordt vooralsnog niet vervolgd voor betrokkenheid bij
  de XTC-organisatie), is er sprake van een loan-back-constructie:
  men doet een aanbetaling aan zichzelf. Onduidelijk blijft overigens
  in deze casus waarop door de betrokkenen uiteindelijk is
  aangestuurd; het strafrechtelijke onderzoek maakte een eind aan het
  bestaan van de XTC-groep.

  Dankzij de juridische en economische eigendomsconstructies
  konden de betrokkenen in het midden laten wie nu eigenlijk de
  financier van de loodsen was of zou worden; werd de betaling van de
  2,5 miljoen gedaan als lening aan BV 1 die de economische en
  juridische eigenaar is/zou zijn? Of was de 2,5 miljoen een betaling
  aan de aannemer ter verwerving van het eigendom door de Samoase
  Inc.? Hoe het ook zij, wanneer wij door alle chicanes en
  constructies heen kijken zien wij dat de juridisch eigenaar van de
  loodsen BV 1 is die het eigendom financiert met misdaadgeld.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken