• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 12. SLOTBESCHOUWING

  12. SLOTBESCHOUWING

  Onder de algemene noemer fraude is een scala van illegale
  activiteiten in de reguliere economie beschreven. Deze
  verschijningsvormen hebben n belangrijk kenmerk met elkaar gemeen:
  er wordt misbruik gemaakt van het vertrouwen, dat de kurk is waarop
  de interacties en transacties in het reguliere economische verkeer
  drijven. Het rapport onderstreept eens te meer dat georganiseerde
  criminaliteit meer behelst dan drughandel. Het feit dat fraude zich
  in wettige bedrijfstakken en sectoren afspeelt, rechtvaardigt
  misschien zelfs extra aandacht voor deze vorm van georganiseerde
  criminaliteit. Het gevaar van verstrengeling van zakelijke en
  criminele belangen is immers juist ten aanzien van fraudedelicten
  aanwezig. Het rapport bestaat uit drie onderdelen: een analyse van
  18 fraudezaken, een beschrijving van het misbruik van rechtsfiguren
  om illegale activiteiten af te schermen en ten slotte een
  beschrijving van de wijzen waarop misdaadgeld in de legale economie
  wordt gesluisd. De in de beide laatste delen beschreven
  afschermings- en witwastechnieken hebben naast fraude ook
  betrekking op de drughandel.

  Fraude

  Bij de beschrijving van de verschijningsvormen van fraude in
  deel 1 is een onderscheid aangebracht tussen parasitaire fraudes en
  fraudes met een symbiotische component. Deze indeling heeft
  betekenis voor de modus operandi, afschermingsmethoden en de
  teweeggebrachte schade.

  Bij de parasitaire fraude wordt uitsluitend schade toegebracht
  aan de overheid en de marktpartijen. In het geval van symbiose met
  de marktomgeving maken wettige marktpartijen actief deel uit van de
  fraudeconstructie, of profiteren ervan mee (bijvoorbeeld door
  goederen beneden de geldende marktprijs te verwerven). Voorbeelden
  hiervan zijn vooral gevonden in de sfeer van BTW- en EU-fraude.
  Deze fraudes veroorzaken enorme directe materile schade. In een
  door ons bestudeerd geval van BTW-fraude bedroeg de schade voor de
  overheid circa 100 miljoen gulden. Ook de indirecte schade, in de
  vorm bijvoorbeeld van aantasting van de concurrentieverhoudingen in
  de desbetreffende branche, kan groot zijn.

  Van de symbiotische fraudevormen gaat het gevaar uit dat wettige
  marktpartijen als reactie op de oneerlijke concurrentie zich tot
  deelname aan de fraudeconstructie laten verleiden. Zoals ook al in
  ander onderzoek is aangetoond, blijken in het bijzonder de olie-,
  vlees-, zuivel-, tabaks- en textielsector laagdrempelig te zijn
  voor de intrede van fraudeurs. Deze fraudegevoeligheid hangt samen
  met een aantal factoren, zoals een hoge omloopsnelheid van de
  goederen, een ondoorzichtige regelgeving en een gebrekkige interne
  en externe controle, aantrekkelijke winstmarges en voldoende
  mogelijkheden om te schuilen.

  Parasitaire fraudevormen raken minder dan de symbiotische
  verweven met legale sectoren van de economie; het handelen van
  plegers van parasitaire fraudes wordt door een grote mate van
  vluchtigheid en flexibiliteit gekenmerkt. In het geval van symbiose
  is de kans op duurzaamheid en uitbouw van de organisatie
  groter.

  Meer dan drie kwart van de hoofdverdachten blijkt al eerder met
  justitie in aanraking te zijn geweest. Van hen heeft ruim een derde
  een op fraudegebied indrukwekkende staat van dienst opgebouwd.
  Mengvormen van drughandel en georganiseerde fraude komen nauwelijks
  voor. De aard van de samenwerking tussen personen en groepen laat
  zich het beste omschrijven als netwerken. Er is slechts een gering
  aantal gevallen geconstateerd van groepen die geheel zelfstandig
  opereren. In het merendeel van de gevallen worden op ad hoc basis
  combines gevormd. Veel van deze samenwerkingsverbanden zijn slechts
  een kort leven beschoren. Het gebruik van geweld als onderdeel van
  een intern sanctiestelsel of afschermingsstrategie is in de
  fraudewereld tamelijk ongewoon. Wel laat de casustiek betrekkelijk
  veel gevallen van intimidatie en bedreiging zien. Vaak gaat er van
  de houding en het gedrag van de leidinggevenden al enige dreiging
  uit. Belangrijke bindingsmiddelen binnen de groep vormen daarnaast
  de positieve sancties, in het bijzonder beloningen van materile
  aard. Als gevolg van de netwerkvorming hebben de hoofdverdachten
  van de verschillende dadergroepen uiteraard veel contacten met
  andere dadergroepen. Deze conclusie heeft niet alleen betrekking op
  Nederland, maar ook op de ons omringende landen. Ten aanzien van
  verschillende fraudevormen, zoals BTW- en EU-fraude en de
  koppelbazerij, is er zonder meer sprake van grensoverschrijdende
  netwerken.

  Er zijn signalen dat criminele groepen uit het voormalige
  Oostblok een dominante positie in de EU trachten in te nemen ten
  aanzien van de illegale handel in vlees-, zuivel- en
  landbouwprodukten. Vanuit Zuidoost-Azi zouden onder meer
  grootschalige textielfraudes en merkvervalsingen worden
  aangestuurd. Als gevolg van het in dit opzicht te wensen
  overlatende empirische materiaal is onduidelijk gebleven hoe
  dergelijke internationale syndicaten eruit zien en opereren. Van de
  betrokkenheid van vertegenwoordigers van de mafia is in de
  bestudeerde fraudezaken niets gebleken. In het licht van de
  toenemende internationalisering van de handel en de belangrijke
  plaats die Nederland daarin als doorvoerhaven vervult, is het
  aannemelijk dat de route van menige internationale
  fraudeconstructie via ons land loopt.

  Onoorbare contacten met invloedrijke derden hebben zich in de 18
  fraudezaken op verschillende niveaus afgespeeld. De verwijtbare
  betrokkenheid bij de fraudeconstructie kon worden vastgesteld van
  een tweetal bankemploy’s, een functionaris werkzaam op de
  Amsterdamse effectenbeurs, drie douanebeambten, een buitenlandse
  topambtenaar en zes juridische en/of financile deskundigen
  (advocaten en accountants). In de strafrechtelijke sfeer werden een
  lastercampagne jegens een justitile ambtenaar en drie gevallen van
  lekkende opsporingsambtenaren geconstateerd.

  Slechts een gering aantal leidinggevenden van de in de 18
  fraudezaken naar voren komende criminele groepen bleek in staat
  beschutting te vinden in respectabele sociaal-culturele netwerken
  en zich op die manier in de bovenwereld in te werken. De
  belevingswereld en sociale achtergrond van de meeste daders staan
  het aanknopen van strategische contacten binnen maatschappelijk
  relevante instellingen veelal in de weg.

  Deze bevinding laat onverlet dat criminele groepen wier
  kernactiviteiten gelegen zijn op fraudegebied, gemakkelijker hun
  wederrechtelijk verkregen voordeel in de reguliere economie kunnen
  investeren dan drughandelaren. De laatsten moeten immers uit de

  ondergrondeconomie naar boven klauteren, terwijl de eersten daar
  van origine al zitten. Alle criminele groepen zullen zich echter
  moeite moeten getroosten om aan hun criminele winsten een
  schijnbaar wettige herkomst mee te geven. De rechtsfiguren die
  daartoe misbruikt worden, zijn, zoals gezegd, behandeld in deel 2
  van deze rapportage.

  Misbruik van rechtsfiguren

  Bij de verhandeling over het misbruik van rechtsfiguren is de
  aandacht in het bijzonder uitgegaan naar de rechtspersoon.
  Geconstateerd is dat, ondanks verscherpt toezicht op het gebruik
  van rechtspersonen, in de praktijk nog de nodige ruimte bestaat
  voor het ontwikkelen van schijnconstructies. Het onderzoek heeft
  aanwijzingen opgeleverd dat, mede als gevolg van het verscherpte
  toezicht op de BV’s in toenemende mate van andere rechtspersonen
  gebruik wordt gemaakt. In dit verband moeten in het bijzonder de
  stichting en buitenlandse rechtspersonen, zoals
  Delaware-corporations, Antilliaanse NV’s en Arubaanse Vrijgestelde
  Vennootschappen worden genoemd.

  De meest verregaande vorm van afscherming is zonder twijfel
  gelegen in de constructie van het scheiden van juridisch en
  economisch eigendom. Deze constructie wordt vooral toegepast in het
  rechtspersonenverkeer alsmede bij investeringen van misdaadgeld in
  de onroerend-goedsector. Het gegeven dat de naam van de economische
  eigenaar geheim kan blijven, maakt het handelsverkeer definitief
  tot een schimmenrijk, waarin aan schriftelijke bewijsstukken van de
  rechtsverhoudingen geen geldingskracht meer mag worden
  ontleend.

  Witwassen

  In het derde deel wordt uitvoerig ingegaan op de wijzen waarop
  misdaadgeld in de legale economie wordt gesluisd. Zowel de
  opbrengsten uit fraude als uit drughandel zijn dermate hoog dat
  veel geld overblijft, dat uiteindelijk zijn weg vindt in de legale
  economie. Een belangrijke conclusie, die ook door enkele andere
  deelrapporten wordt geschraagd, is dat allochtone groepen
  (Colombianen, Marokkanen, Turken) niet in Nederland investeren. Het
  geld wordt verplaatst naar de landen van herkomst. Dit
  investeringsgedrag wordt ook door allochtonen ten toon gespreid die
  al lange tijd in Nederland verblijven. Voor de verplaatsing van het
  geld naar andere landen worden zowel de gewone bancaire
  transfermogelijkheden gebruikt als meer specifieke inrichtingen,
  zoals wisselkantoren en rep-offices. Als gevolg van de toegenomen
  bancaire controle lijken de volstrekt op informele basis opererende
  ondergrondse banken de wind mee te hebben.

  De noodzaak van witwassen, in de zin van het geven van een
  legale herkomst aan misdaadgeld waardoor het vrij besteedbaar is,
  is in de bovenstaande gevallen afwezig. Landen als Colombia,
  Marokko en Turkije hebben een open financieel stelsel, waardoor het
  niet nodig is de aanwezigheid van geld te legitimeren.

  Het zijn derhalve vooral de Nederlandse groepen die in het eigen
  land willen investeren en witwasconstructies hanteren. Alle door
  ons gesignaleerde voorbeelden komen steeds op dezelfde typen
  technieken neer. Het misdaadgeld krijgt populair uitgedrukt de
  schijn van eerlijk geleend of eerlijk verdiend geld. De
  witwastechnieken worden in drie typen onderverdeeld, namelijk
  voorwenden van vermogensstijging, overdragen van vermogen en creren
  van inkomsten. Het gaat in alle gevallen uiteraard om
  gefingeerde stijgingen, overdrachten en inkomsten. Een in de
  praktijk belangrijke vorm van overdracht is de loan backmethode
  (lenen van jezelf). Deze gaat vrijwel altijd gepaard met de
  inschakeling van buitenlandse rechtspersonen (soms ook van
  vrije-beroepsbeoefenaars) die een knip tussen de criminele
  organisatie en het misdaadgeld aanbrengt. Het merendeel van de
  overige technieken speelt zich vooral af in die branches waarin
  veel contant geld om gaat, de omzet moeilijk is vast te stellen en
  moeilijk op geld waardeerbare goederen aanwezig zijn. Hiervan
  worden twee voorbeelden uitgewerkt: witwassen in de effectenhandel
  en op de onroerend-goedmarkt.

  Algemene conclusies

  In dit rapport kan geen gefundeerd antwoord worden gegeven op de
  vraag hoe groot de omvang van de fraude- en witwasproblematiek is
  in ons land. Het is niet duidelijk of de 18 fraudezaken het topje
  van ijsberg zijn van de in ons land gepleegde fraude. De 18 zaken
  representeren wel het soort zaken waarmee de bijzondere diensten en
  de politie in aanraking zijn gekomen in de afgelopen jaren.

  Ook over de omvang van het witwassen van misdaadgeld kan niet
  meer worden gezegd dan reeds uit andere bron (MOT) bekend is. Op
  basis van deze studie en de overige deelstudies van dit
  onderzoekproject is duidelijk geworden dat over de bestedingen van
  misdaadgeld weinig duidelijkheid bestaat. Hierdoor bestaat ook
  betrekkelijk weinig zicht op de problematiek van de aantasting van
  de legale onderdelen van de economie. Desalniettemin kunnen over de
  relaties tussen de criminele grondfeiten, het verdiende misdaadgeld
  en de legale economie enkele conclusies worden getrokken.

  In de eerste plaats komt op diverse plaatsen aan de orde dat de
  plegers van de grondfeiten zich voor het verplaatsen, witwassen of
  investeren van misdaadgeld bedienen van derden. Wij hebben
  geconstateerd dat er speciale leveranciers van rechtspersonen zijn,
  speciale personen en arrangementen voor het verplaatsen en
  witwassen van geld, en dat sommige deskundigen (advocaten,
  notarissen, accountants) zich lenen voor het afschermen van
  misdaadgeld. Noot Zij vervullen een belangrijke,
  saillante rol in het wegsluizen van de uit misdrijven verkregen
  opbrengsten naar de legale economie. Zij maken gebruik van op
  zichzelf legale constructies (zoals de constructie van de
  economisch eigendom), maar misbruiken deze voor illegale
  doeleinden. Dankzij deze derden, die zowel know-how als afscherming
  bieden, zijn de blue collar boys van de criminele grondfeiten in
  staat om zich doelgericht een weg te banen in de wereld van de
  financieel-economische criminaliteit. Het traditionele onderscheid
  tussen white collar crimes en organized crime lijkt hierdoor te
  vervagen, in de zin dat de plegers van fraude en witwassen blue
  collars kunnen hebben.

  Een tweede algemene conclusie is dat er naast innesteling
  eveneens sprake lijkt te zijn van toenemende verwijdering
  tussen criminele organisaties enerzijds en het officile financile
  stelsel en het juridische systeem anderzijds. Het ondergrondse
  bankieren en de toepassing van economische eigendom zijn hiervan de
  meest duidelijke voorbeelden. De kans is niet denkbeeldig dat
  naarmate het toezicht op het reguliere handelsverkeer toeneemt
  criminele organisaties meer zullen uitwijken naar dit informele
  circuit.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken