• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 6.1. Inleiding

  6. SCHADE, OPBRENGSTEN EN BESTEDINGEN

  6.1. Inleiding

  Het laatste hoofdstuk van deel 1 staat in het teken van het door
  de criminele groepen gegenereerde wederrechtelijk verkregen
  voordeel en de wijze waarop dit besteed wordt. Deze vragen behoren
  tot de moeilijkste uit het onderhavige onderzoek, aangezien in een
  niet gering aantal fraudegevallen een duidelijk inzicht in de winst
  en vermogenspositie van de betrokkenen ontbrak. Dit gebrek aan
  kennis kan niet los worden gezien van het feit dat het concept van
  financieel rechercheren – dat kort gezegd inhoudt dat behalve de
  goederenstromen ook de geldstromen in beeld gebracht worden – pas
  recentelijk ingang heeft gevonden bij de opsporingsinstanties en
  het OM. Ook de wetgeving ter verruiming van de mogelijkheden tot
  toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk
  verkregen voordeel en andere vermogenssancties – die populair ook
  wel wordt aangeduid als Plukze-wetgeving – vigeert pas sinds 1
  maart 1993. Het nieuwe instrumentarium om criminele winsten af te
  romen en de opsporing en vervolging van strafbare feiten gepaard te
  laten gaan met een meer buitgerichte aanpak, is derhalve nog
  slechts in beperkte mate beproefd.

  Afgezien van het feit dat pas sinds kort gevallen van
  georganiseerde criminaliteit (mede) door een financieel-economische
  bril worden aanschouwd, geldt als extra complicatie dat de
  vermogenspositie van de betrokken fraudeurs zich soms moeilijk laat
  berekenen. Zeker in het geval dat de frauduleuze activiteiten
  worden ingebed in een wettige onderneming, is het een lastige
  opgave de omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel los te
  koppelen van de rechtmatig verkregen inkomsten. Daarnaast moet in
  aanmerking worden genomen dat de opsporing en vervolging van grote
  fraudezaken hoe langer hoe meer wordt toegespitst op een beperkt
  aantal verdachten en strafbare feiten. Teneinde het onderzoek
  compact en overzichtelijk te houden, worden tentakels geknipt en
  slechts die feiten tenlastegelegd die naar het oordeel van het OM
  voldoende hard gemaakt kunnen worden. Dit proces van convergentie,
  in combinatie met het gegeven dat in de meeste fraudezaken een
  grote verscheidenheid van gedupeerden bestaat, brengt met zich mee
  dat niet alle benadeelden in het proces-verbaal volledig tot hun
  recht komen. Noot Ook in dit opzicht zijn de gegevens
  waarop de bevindingen van dit hoofdstuk zijn gebaseerd, dus
  allesbehalve volledig. Gegeven de bovenstaande tekortkomingen
  worden in paragraaf 6.3 bij het in kaart brengen van het
  wederrechtelijk verkregen voordeel van de dadergroepen de nodige
  slagen om de arm gehouden. Meer dan dat de criminele winsten
  aanzienlijk zijn en mogelijkerwijs enkele miljoenen guldens
  bedragen, valt in de meeste fraudezaken niet te zeggen. Hetzelfde
  geldt voor de investeringen en bezittingen van de criminele groepen
  op fraudegebied, die centraal staan in paragraaf 6.4. De
  beschouwing in deze paragraaf wordt, bij gebrek aan voldoende
  (betrouwbare) gegevens, slechts gedragen door een deel van
  casustiek.

  Het hoofdstuk wordt geopend met een uiteenzetting over de door
  fraude teweeggebrachte schade. Uit de toelichting in paragraaf 6.2
  blijkt dat ook bij de interpretatie van deze bevindingen de nodige
  voorzichtigheid geboden is.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken