• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 6.2. Aard en omvang van de schade

  6.2. Aard en omvang van de schade

  Het bepalen van de omvang van de schade die individuele
  benadeelden, ondernemingen, bedrijfstakken of, op het hoogste
  niveau, nationale en supranationale overheden ondervinden van
  fraudezaken is, om diverse redenen een heikel karwei. Zo is in
  fraudezaken waarin een symbiose bestaat met de wettige
  marktomgeving, vaak sprake van een driedeling: behalve
  meeprofiterende marktpartijen is er sprake van direct aanwijsbare
  gedupeerden en indirecte slachtoffers. De laatste groep bestaat uit
  wettige deelnemers wier marktpositie als gevolg van de fraude onder
  grote druk komt te staan. Een sprekend voorbeeld hiervan vormde het
  opkopen van eigen produkten door een multinational die als gevolg
  van een BTW-carrousel aanzienlijk in prijs waren gedaald. Deze
  produkten werden uiteindelijk met aanzienlijke korting via de eigen
  distributiekanalen op de markt gebracht. Het is een moeilijke, zo
  niet onmogelijke opgave om deze vorm van schade in geldbedragen uit
  te drukken.

  Een tweede probleem schuilt in het gegeven dat een groot aantal
  georganiseerde fraudes grensoverschrijdend van aard is. Dit brengt
  met zich mee dat de fraudes hun weerslag hebben op de
  concurrentieverhoudingen in verschillende landen. Sommige in
  Nederland opgezette fraudezaken brengen zelfs in andere landen
  aanzienlijk meer schade teweeg dan in eigen land. Te denken valt in
  dit verband bijvoorbeeld aan de koppelbazerij, zoals omschreven in
  hoofdstuk 3, en (meer in detail) in het deelrapport Georganiseerde
  criminaliteit in de bouwnijverheid. De activiteiten van Nederlandse
  koppelbazen in de Duitse bouw treffen namelijk vooral de Duitse
  economische verhoudingen. Dit voorbeeld toont aan dat elke poging
  om op basis van de in Nederland aangetroffen dadergroepen te komen
  tot een schatting van de schade die de Nederlandse economie
  ondervindt van georganiseerde fraude, als een zinloze exercitie kan
  worden opgevat. Een macro-economische beschouwing op het niveau van
  de Europese Unie lijkt op het eerste gezicht meer soelaas te
  bieden. Echter, ook op de fraudegegevens die door de Europese
  Commissie worden verstrekt, valt het nodige aan te merken.
  Noot Zo kan ervan uit worden gegaan dat de door de
  individuele lidstaten aan Brussel ter beschikking gestelde
  schadecijfers een aanzienlijke onderschatting vormen van het
  daadwerkelijk teweeggebrachte nadeel. Enerzijds heeft dit te maken
  met het gebrek aan prioriteit dat de fraudebestrijding in de meeste
  lidstaten geniet, anderzijds met de terughoudendheid die in menige
  lidstaat in acht wordt genomen om de daadwerkelijke omvang van de
  door fraude teweeggebrachte schade aan de Europese Commissie te
  melden. In een aantal lidstaten wordt bijvoorbeeld stelselmatig
  ontkend dat zich op het eigen grondgebied ernstige gevallen van
  intracommunautaire BTW-fraude voordoen (Aronowitz e.a., 1995).
  Tegen het licht van de bevindingen aangaande dit fenomeen in de
  Benelux en het feit dat door het wegvallen van de controle aan de
  binnengrenzen van de EU de mogelijkheden tot het plegen van dit
  fraudetype er bepaald niet minder op zijn geworden, lijkt deze
  stelling moeilijk houdbaar. Bovengenoemde struisvogelpolitiek
  voorkomt in ieder geval wel dat de lidstaten in kwestie door de
  Europese Commissie voor de teweeggebrachte schade kunnen worden
  aangeslagen. Gezien de talrijke tekortkomingen in het op
  fraudegebied aanwezige cijfermateriaal, beperken we ons tot het
  weergeven van de omvangschattingen van de direct aanwijsbare schade
  in de bestudeerde fraudezaken. In twaalf fraudezaken waren
  indicaties daaromtrent voorhanden. De totale schade in deze zaken
  bedroeg 330 miljoen gulden. In geen enkele zaak was het geschatte
  schadebedrag lager dan 1,5 miljoen gulden. In zes fraudegevallen
  liep het schadebedrag zelfs in de tientallen miljoenen guldens, met
  als uitschieter een BTW-fraude in de oliebranche, die in totaal
  voor ruim 100 miljoen gulden aan schade berokkende. In alle
  gevallen was sprake van een verscheidenheid van slachtoffers. De
  belastingdienst behoorde steevast tot de schuldeisers. Eveneens
  bleken uitkeringsinstanties in vrijwel alle zaken benadeeld te
  zijn, doordat n of meer betrokkenen ten onrechte stond ingeschreven
  als uitkeringsgerechtigd. In een beperkt aantal zaken kon tevens
  verhaal worden gehaald op wettige bedrijven die hadden meegelift
  met de fraudeconstructie. Zo werd een aantal
  vleesgroothandelbedrijven, slagerijen en supermarkten uit casus 14
  achteraf aangeslagen voor het niet-volledig verantwoorden van de
  omzet. Bij de levering van vlees door de rechtspersonen behorende
  tot de criminele organisatie, aan genoemde derden bleek in hoge
  mate met facturen geknoeid te zijn, zodat de afnemers een deel van
  hun omzet buiten de boeken konden houden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken