• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 8.2. De rol van tussenpersonen

  8.2. De rol van tussenpersonen

  Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk, is er sprake van een
  levendige handel in rechtspersonen. Die handel moet zeker niet
  alleen worden gezien als een vorm van dienstverlening aan criminele
  groepen. Ook wettige deelnemers aan het economische verkeer kunnen
  baat hebben bij het afstoten van BV’s en/of het kopen van een
  plank-BV. De particuliere handelaar A, die in dit hoofdstuk
  centraal staat, kwam op de volgende wijze tegemoet aan de wensen
  van zijn bonafide clinten.

  A nodigde via advertenties in landelijke dagbladen ondernemers
  in moeilijkheden uit zich tot hem te wenden teneinde gezamenlijk
  tot een saneringsplan te komen. Dit plan behelsde een
  sterfhuisconstructie en bevatte de volgende stappen.

  * A regelt katvanger voor slechte BV.
  * BV, inclusief schulden, naar katvanger.
  * BV gestald op fictief adres (alleen kantoorruimte, zonder
  telefoon).
  * BV binnen enkele maanden failliet.
  * Eigenaar/bestuurder van slechte BV wordt eigenaar van een door A
  geregelde BV en kan zijn activiteiten voortzetten in nieuw schoon
  bedrijf.
  * A krijgt aandeel in nieuw bedrijf.
  Een van de ondernemingen die op bovenstaande wijze naar een
  faillissement werd geleid, was een bekend mailing- en
  automatiseringsbedrijf. Ondanks enkele financieel daadkrachtige
  opdrachtgevers raakte deze onderneming in aanzienlijke problemen.
  Het vermoeden bestaat dat het bedrijf is leeg getrokken door enkele
  bestuurders/aandeelhouders ten behoeve van de bekostiging van een
  uit de hand gelopen hobby. In een andere BV worden de
  bedrijfsactiviteiten onder leiding van een voormalige
  stafmedewerker momenteel voortgezet. Voor criminele groepen is
  bemiddeling van handelaren als A vooral interessant bij het
  oprichten van BV’s met behulp van katvangers en bij de koop van
  plank-BV’s. Bij de oprichting van nieuwe schone BV’s ging A als
  volgt te werk.

  Verdachten + rol:

  1. A —> dader, leidinggevende: * vult formulieren in,
  katvangers zetten alleen handtekening; * betaalt de kosten van de
  oprichting; * stort de stichtingskosten; * regelt alles op de bank;
  * conceptakte wordt naar A gestuurd; * voor het passeren van de
  akte waren de overschrijvingsformulieren al klaar; * betaalt de
  katvangers f.1000 per inschrijving. 2. Drie vrouwelijke katvangers
  –> daders, medeplichtigen: * ondertekenen alleen formulieren; *
  weten niets van BV; * krijgen per inschrijving f.1000; * doen alles
  in opdracht van A. 3. Notaris B –> medeplichtige: * bij hem
  passeerden 50 aktes; * verzond kopien van conceptakten naar A; *
  stuurt rekening naar A. Van een van de op bovenstaande wijze
  opgerichte BV’s is bekend dat deze betrokken is geweest bij een
  omvangrijke fraude met onroerend goed op Aruba. Deze BV is
  inmiddels failliet verklaard. Hetzelfde lot ondergingen de meeste
  van de overige 49 BV’s die door het opsporingsteam zijn onderzocht.
  In de bovenstaande zaak kon de verwijtbare betrokkenheid van
  notaris B ondubbelzinnig worden vastgesteld. Noot In de
  meeste zaken is dat niet het geval en kan de notaris hooguit
  verweten worden dat hij/zij eventuele vermoedens van malafide
  praktijken niet heeft doorgemeld. Het laatste kan overigens weer op
  gespannen voet komen te staan met de geheimhoudingsplicht die de
  notaris heeft ten opzichte van zijn clinten. Voor meer informatie
  omtrent de ambivalente positie van de notaris verwijzen we naar het
  deelrapport inzake de vrije beroepen. De voor de oprichting
  benodigde katvangers worden meestal geronseld in caf’s of andere
  etablissementen. In de regel betreft het hier enigszins aan lager
  wal geraakte personen, die gaarne bereid zijn om tegen een –
  meestal geringe – vergoeding een handtekening te zetten of andere
  eenvoudige formaliteiten te vervullen. Veruit de meeste strolieden
  zijn niet van zins – laat staan bij machte – de rechtspersonen op
  een andere wijze aan te wenden dan hen door de leidinggevenden is
  opgedragen. Niettemin wensen sommige leidinggevenden zich in te
  dekken tegen de mogelijkheid dat de katvangers afwijken van de
  opgestelde gedragslijn en hen daarmee aanzienlijke schade
  berokkenen. Dat een dergelijke handelwijze niet altijd zonder
  risico’s is, illustreert het volgende – in deel 1 van dit rapport
  reeds uitvoerig besproken – fraudegeval. CASUS 2 Bij bedrijven die
  in moeilijkheden verkeerden, introduceerde de hoofdverdachte zich
  als troubleshooter. De activa van deze bedrijven werden
  overgeheveld naar nieuw opgerichte rechtspersonen, waar een stroman
  van de hoofdverdachte was aangesteld als directeur en
  aandeelhouder. Tegelijkertijd met de overdracht van de aandelen aan
  de stroman werd onderhands een optiecontract getekend, waarin was
  vastgelegd dat de hoofdverdachte het recht had de aandelen van de
  betreffende bedrijven op enig moment (terug) te kopen. De
  optiecontracten werden tijdens de huiszoeking bij toeval
  aangetroffen in een geheime kluis. Zodoende werkte de constructie
  van de hoofdverdachte om zijn medewerkers zo veel mogelijk aan een
  touwtje te houden, uiteindelijk meer tegen dan voor hem. In het
  vorige hoofdstuk is geconstateerd dat voor criminele groepen vooral
  de aankoop van een rechtspersoon uit het bestand lege BV’s
  aantrekkelijke opties biedt. De particuliere handelaren beschikken
  over honderden van dergelijke plank-BV’s. Daarnaast hebben zij de
  nodige stichtingen en buitenlandse rechtspersonen in de aanbieding.
  De handel in rechtspersonen vormt de kernactiviteit van
  intermediairs als A, maar daarnaast verlenen zij ook
  bedrijfskundige adviezen (zoals in het bovengenoemde voorbeeld van
  de sterfhuisconstructie) en maken zij soms zelf deel uit van een
  fraudeconstructie. In het geval van A ging het om een zaak die zich
  afspeelde in de bouwnijverheid. A komt naar voren als de directeur
  van BV X. Hij verhandelt deze onderneming aan B, een katvanger. De
  laatste is ook in beeld als directeur van twee andere BV’s. In de
  door het opsporingsteam aan het licht gebrachte fraude gaat het om
  de volgende strafbare feiten: * premiefraude: het verzwijgen van
  deel van door werknemers genoten loon, valsheid in geschrifte (ten
  aanzien van geleidestaten, jaaropgavekaarten, kasboek en
  kwartaalloonopgaven) en het onttrekken van geld aan de staat en de
  bedrijfsvereniging via de G-geldrekening; * uitkeringsfraude (voor
  een aantal verdachten); * heling van geld afkomstig van de
  geblokkeerde G-geldrekening door katvanger B. A en B hebben ten
  aanzien van deze fraude faciliterend opgetreden. Zo is door BV Y
  door middel van facturen van BV X een gedeelte van de gemaakte
  omzet c.q. gefactureerde arbeidsomzet ten laste van het
  laatstgenoemde bedrijf gebracht. BV X heeft echter bij geen enkele
  instantie de gemaakte omzetten c.q. produktie verantwoord. A c.s.
  stellen met andere woorden vervalste facturen ter beschikking en
  laten de factuurstroom lopen via de door hen gecontroleerde BV’s. A
  komt ook in andere strafrechtelijke onderzoeken bovendrijven als
  een man die zijn diensten aanbiedt aan criminele ondernemers. Zo
  had de hoofdverdachte in een grootschalige vleesfraudezaak zijn
  rechtspersonen via A verkregen. Een ander voorbeeld van sterke
  verwevenheid met het criminele milieu vormen de contacten tussen A
  en enkele roemruchte BTW-fraudeurs. Ten slotte zijn er relaties
  vastgesteld tussen A en een criminele groepering die actief is op
  het gebied van de drughandel. In hoeverre de laatstgenoemde
  contacten onoorbaar zijn, is moeilijk vast te stellen. A heeft zich
  altijd achter het argument verscholen dat hij geen onderzoeksplicht
  heeft naar de achtergronden van zijn handelsrelaties. Hoe dit
  verder ook zij, feit is dat personen als A die criminele groepen
  iets belangrijks te bieden hebben, i.c. advies en rechtspersonen,
  in het criminele circuit al snel een graag geziene gast zijn. Via
  deze bemiddelaars lopen lijnen naar tal van criminele
  netwerken.

  DEEL III WEGSLUIZEN VAN CRIMINEEL GELD IN DE LEGALE
  ECONOMIE


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken