• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 9.1. Van zwart geld naar misdaadgeld

  9. INLEIDING

  9.1. Van zwart geld naar misdaadgeld

  Misdaad lijkt te lonen. De winsten die met georganiseerde
  criminaliteit worden behaald, zijn soms buitensporig hoog. Toch is
  de aandacht in Nederland voor het confisceren van deze winsten pas
  van recente datum.

  In de jaren zeventig en tachtig werd, zoals ook in hoofdstuk 2
  reeds is gesteld, veel aandacht gegeven aan de wijze waarop burgers
  en ondernemingen zich onrechtmatig ten koste van de fiscus wisten
  te verrijken. In 1976 verscheen een boek van De Kam onder de
  veelzeggende titel Betalen is voor de dommen. In het boek werd
  aangegeven dat de slimmeren gebruik maakten van de mazen in de
  fiscale wetgeving en zo belastingheffing ontgingen. Ook werd
  aandacht besteed aan de omvang van zwart geld, het voor de fiscus
  verzwegen inkomen, maar nergens in het boek wordt een verband met
  opbrengsten uit misdaad gelegd. Het bekende rapport van Van
  Bijsterveld uit 1980 en de daarop volgende rapportages van de
  Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk Gebruik
  Overheidsgelden worden door dezelfde eenzijdigheid gekenmerkt
  (ISMO, 1985).

  Terugkijkend met de ogen en inzichten van vandaag de dag, is het
  verwonderlijk hoe sterk in die tijd voorbij werd gegaan aan de
  wijze waarop misdaadgeld door de mazen van wet en de
  controle glipte. Het in de legale economie sluizen van winsten van
  georganiseerde misdaad is in internationaal verband onder het
  trefwoord money laundering eerder wel hoog op de politieke agenda
  terechtgekomen (zie: Van Zoest, 1995). In 1980 sprak de Raad van
  Europa zich al krachtig uit voor de bestrijding van witwassen. In
  de VS bestaat een nog langere traditie in de bestrijding van
  witwassen. In 1971 werd een wet van kracht (Bank Secrecy Act) die
  voor financile instellingen een meldplicht instelde voor bepaalde
  transacties met een waarde van 10.000 dollar of hoger. In 1986 nam
  de VS als eerste land ter wereld met de Money Laundering Control
  Act of 1986 een specifieke wet aan tegen witwassen (Baldwin en
  Munro, 1993). De maximumstraffen in deze wet zijn bijzonder hoog:
  een gevangenisstraf van 20 jaar of een boete van een half miljoen
  dollar.

  De meest recente Nederlandse maatregelen zijn achtereenvolgens
  geweest:
  naast handeling met chartaal geld ook girale verrichtingen met uit
  misdrijf afkomstig geld – Verandering van de helingbepalingen
  (voorwerp werd vervangen door goed), waardoor heling kunnen
  opleveren (Stb. 1991, 520). Een belangrijke beperking is dat heling
  niet toepasbaar is op de witwasser die geld witwast uit misdrijven
  die hij zelf heeft gepleegd. maart 1993 ingevoerde wet heeft nieuwe
  onderzoekmogelijkheden gentroduceerd (het – Verruiming van de
  mogelijkheden om wederrechtelijk genoten voordeel te ontnemen. Deze
  in strafrechtelijk financieel onderzoek) en een aparte
  voordeelontnemingsprocedure. Daarnaast zijn de criteria verruimd
  voor het ontnemen van voordeel en is de mogelijkheid van
  conservatoir beslag geschapen teneinde verhaal te hebben bij de
  naderhand op te leggen ontnemingsmaatregelen (Stb. 1993, 11). Het
  is op dit moment nog onduidelijk in hoeverre deze wet een
  belangrijk instrument zal worden bij het ontnemen van criminele
  winsten. Er blijken zich in de praktijk tal van juridische en
  organisatorische problemen voor te doen (Nelen e.a., 1994; Van der
  Neut, Simmelink 1994; Groenhuijsen en Van der Landen, 1995). trad,
  legt financile instellingen de verplichting op om bij een groot
  aantal financile diensten – Verplichte identificatie bij financile
  dienstverlening (WIF). Deze wet, die in 1993 in werking de
  identiteit van de clint vast te stellen en de gegevens van de clint
  en de transactie gedurende 5 jaar te bewaren (Stb. 1993, 704). Een
  beperking van deze wet is dat de identificatie van personen zeer
  moeizaam verloopt wanneer de clint een rechtspersoon is; ook via de
  zogenaamde rep offices konden de identificatie verplichtingen
  gemakkelijk omzeild worden (zie hieronder).

  geworden, verplicht financile dienstverleners in brede zin (o.a.
  banken, commissionairs, – Melding van ongebruikelijke financile
  transacties (MOT). Deze wet, begin 1994 van kracht
  kredietmaatschappijen) om ongebruikelijke transacties te melden bij
  een onafhankelijk meldpunt dat beheersmatig onder het ministerie
  van Justitie valt. Voor de bepaling van wat ongebruikelijk is, zijn
  objectieve en subjectieve indicatoren ontwikkeld (Stb. 1993, 705).
  mogen alleen geregistreerde kantoren wisseltransacties uitvoeren.
  Hieraan zijn strenge – De Wet op de wisselkantoren, die sinds 1
  januari 1995 van kracht is. Krachtens deze wet voorwaarden
  verbonden, die door De Nederlandsche Bank worden gecontroleerd.
  Voorwaarde is onder meer de toetsing van de betrouwbaarheid van
  bestuurders en beleidsbepalers (Stb. 1994, 903) (Van Soest,
  1995).

  In een recent artikel over het financile rechercheren stellen
  Groenhuijsen en Van der Landen dat money laundering slechts een
  symptoom is van het eigenlijke probleem, namelijk de onderliggende
  criminaliteit (1995, p. 621). De auteurs hebben in zoverre gelijk
  dat de aanpak van witwassen van crimineel geld zinloos is zonder
  een gelijktijdige ontmanteling van criminele groepen. Zij hebben
  ongelijk wanneer zij bedoelen te zeggen dat witwassen slechts een
  afgeleide is van het werkelijke probleem. Witwassen is naar onze
  mening een eigenstandig probleem geworden. Witwassen is de
  verbindende schakel tussen de illegaliteit en de legale sectoren
  van de economie; zij vraagt de betrokkenheid van integer geachte
  personen (advocaten, accountants e.a.) en systemen (bankstelsel,
  beurs e.a.) Niet zozeer door de criminele grondfeiten maar door het
  wegsluizen van crimineel geld in het legale circuit kan de zo
  gevreesde innesteling of infiltratie plaatsvinden. Vanwege de
  enorme geldbedragen, die hun weerga niet kennen in de geschiedenis
  van de misdaad, is witwassen geen symptoom maar is het een probleem
  op zichzelf geworden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken