• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 1.1. Het kader van het onderzoek

  1. ALGEMENE INLEIDING

  1.1. Het kader van het onderzoek

  De Parlementaire Enqutecommissie Opsporingsmethoden heeft niet
  alleen de taak gekregen om een onderzoek in te stellen naar de
  opsporingsmethoden en hun feitelijke toepassing, maar ook om,
  vooral met het oog op de normering van de bedoelde methoden, na te
  gaan hoe het in Nederland is gesteld met de aard en de omvang van
  de georganiseerde criminaliteit. Om deze laatste vraag te
  beantwoorden werd een externe onderzoeksgroep samengesteld van vier
  hoogleraren in de criminologie: F. Bovenkerk, G. Bruinsma, C.
  Fijnaut en H. van de Bunt.

  Het onderzoek dat door hen is ingesteld, berust op een
  welbepaalde definitie van georganiseerde criminaliteit. Deze
  definitie luidt dat er van georganiseerde criminaliteit sprake is
  wanneer groepen van personen uit winstbejag op een systematische
  manier misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de samenleving en
  hun illegale optreden op allerhande manieren, maar in het bijzonder
  door (dreiging met) geweld of (andere vormen van) intimidatie en
  corruptie trachten af te schermen tegen gericht optreden van de
  overheid
  hiertegen. Gewoonlijk wordt georganiseerde criminaliteit overwegend
  geassocieerd met de levering van illegale goederen en diensten op
  bijbehorende zwarte en grijze markten (prostitutie, gokken, drugs).
  Even belangrijk zijn echter die vormen van georganiseerde
  criminaliteit waarbij illegale activiteiten worden ontplooid om in
  legale bedrijfstakken en nijverheden geld te verdienen.

  Om uit te zoeken welke de aard en de omvang van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland zijn, werd de algemene
  vraag hiernaar onderverdeeld in vier hoofdvragen:
  gedacht aan autochtone groepen, maar ook aan allerhande
  buitenlandse en etnische groepen: Turkse, – Wat voor groepen maken
  zich in dit land schuldig aan georganiseerde criminaliteit? Hierbij
  wordt zowel Colombiaanse, Chinese, enzovoort.

  vooral om de levering van illegale goederen en diensten, of zien
  we criminele groepen inderdaad ook – Welke vormen van
  georganiseerde criminaliteit worden door deze groepen bedreven?
  Gaat het nog steeds optreden in legale markten en nijverheden?

  worden gedacht aan de middelen die worden gehanteerd om de eigen
  criminaliteit af te schermen tegen – Op welke manieren worden deze
  vormen van georganiseerde criminaliteit gepleegd? Hierbij moet
  zowel overheidsoptreden als aan bijvoorbeeld de inschakeling van
  deskundige derden. van het aandeel in een illegale markt? Of worden
  ze (ook) gebruikt voor de verwerving van legale infrastructuur –
  Hoe worden de inkomsten uit georganiseerde criminaliteit besteed?
  Worden ze genvesteerd in de uitbreiding (in de vorm van onroerend
  goed bijvoorbeeld) waarmee vervolgens ook weer nieuwe activiteiten
  kunnen worden ontplooid?

  Om een antwoord te vinden op deze vragen is een
  onderzoeksstrategie ontwikkeld die er op neerkomt dat aan de hand
  van een vrij gedetailleerd analyseschema enerzijds op nationaal
  niveau een aantal deelstudies is gemaakt en anderzijds op lokaal
  niveau onderzoek werd verricht. Wat het laatstbedoelde onderzoek
  betreft was het aanvankelijk de bedoeling dat op vijf lokaties de
  nodige onderzoeksactiviteiten zouden worden ontwikkeld: Amsterdam
  en nog een andere Rand-stad, de stedenband Arnhem, Nijmegen en
  Enschede, de driehoek Den Bosch, Breda en Eindhoven, en
  Zuid-Limburg. Om allerhande redenen is dit aantal uiteindelijk
  echter teruggebracht tot twee: Amsterdam en de genoemde
  Midden-Nederlandse stedenband. Waarom Amsterdam werd gekozen als
  een plaats waar nader onderzoek moest worden verricht, behoeft geen
  uitgebreide verklaring. Niet alleen is in de voorbije jaren uit tal
  van berichten gebleken dat als er n stad in Nederland is die als
  een brandpunt van zowel de nationale als de internationale
  georganiseerde criminaliteit kan worden beschouwd, het wel
  Amsterdam is. En uit de studies die intussen ook op nationaal
  niveau zijn verricht, is gebleken dat dit beeld inderdaad klopt.
  Maar het is ook zo -.en dat is in die studies eveneens naar voren
  gekomen – dat heel wat georganiseerde criminaliteit die elders in
  Nederland wordt gepleegd, raakvlakken heeft met wat er op dit
  gebied in Amsterdam aan de hand is. Zo hebben veel belangrijke
  criminele groepen uit het Zuiden, Midden en Oosten van het land
  nauwe contacten met aanverwante groepen in Amsterdam. Om nog maar
  niet te spreken van de belangrijke rol die Amsterdam speelt in het
  leven en werken van alle mogelijke groepen die hoofdzakelijk in de
  Randstad zelf opereren. Om Amsterdam kan men dus gewoon niet heen
  wanneer men enig zicht wil krijgen op het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland. In de tijd gezien werd
  het onderzoek dat in Amsterdam is ingesteld, in beginsel beperkt
  tot de ontwikkelingen en gebeurtenissen die zich sedert 1990 hebben
  voorgedaan. Maar om deze op hun juiste betekenis te kunnen
  inschatten, zijn zij ingekaderd in een schets van de evolutie van
  de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam


  vorige         –
  haar achtergronden en de politile reactie erop inbegrepen – sedert
  de jaren zestig. volgende    
      inhoudsopgave en zoeken