• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 1.2. De aanpak van het onderzoek

  1.2. De aanpak van het onderzoek

  Georganiseerde criminaliteit is een verschijnsel dat welhaast
  per definitie vanuit heel diverse gezichtspunten kan worden
  bestudeerd. Het kan bijvoorbeeld zowel worden bezien door de bril
  van de mensen die deze criminaliteit bedrijven als vanuit de
  positie van degenen die er direct het slachtoffer van zijn, maar
  ook in het perspectief van de organisaties die haar op de n of
  andere manier pogen te bestrijden. Onderzoeken vanuit deze of nog
  andere gezichtspunten verricht, toveren steeds weer een ander beeld
  van dit verschijnsel te voorschijn. Ook is het zo dat het onderzoek
  dat vanuit de ene invalshoek wordt verricht, niet per definitie
  moeilijker of gemakkelijker is dan het onderzoek dat vanuit een
  andere invalshoek is opgezet. Voor wie bijvoorbeeld geen toegang
  heeft tot de vertrouwelijke informatie waarover de politie
  beschikt, is het gewoon heel moeilijk, om niet te zeggen
  onmogelijk, om een adequaat beeld van de georganiseerde
  criminaliteit te schetsen. Voor zo iemand zit er weinig anders op
  dan om contact te zoeken met de plegers respectievelijk de
  slachtoffers van georganiseerde criminaliteit en te bezien of er in
  hun kring voldoende betrouwbare gesprekspartners te vinden zijn die
  onder bepaalde voorwaarden opening van zaken willen geven. En het
  is zeker ook zo dat aan elke aanpak van onderzoek op dit terrein de
  nodige voordelen en nadelen, moeilijkheden en mogelijkheden kleven.
  Het feit bijvoorbeeld dat de politie veel informatie uit de tweede
  hand heeft, betekent dat haar berichten over georganiseerde
  criminaliteit behoedzaam moeten worden genterpreteerd. Maar hier
  staat tegenover dat het voor onderzoekers ook heel moeilijk is om
  het waarheidsgehalte te beproeven van verhalen die door misdadigers
  worden verteld, nog moeilijker vaak dan voor de politie. Kortom:
  onderzoek naar georganiseerde criminaliteit is geen eenvoudige
  zaak.

  Het onderzoek is gestart vanuit de politie. De reden hiervan is
  dat de politie, hoe men het ook wendt of keert, een
  geprivilegieerde positie inneemt ten aanzien van het verschijnsel
  van georganiseerde criminaliteit. In een stad als Amsterdam is zij
  immers de enige overheidsinstantie die op meerdere niveaus en
  vanuit verschillende invalshoeken al jaren constant met
  georganiseerde criminaliteit wordt geconfronteerd, respectievelijk
  zich doorlopend actief op dit probleem richt. Maar hier komt bij
  dat zij, meer dan welke andere instantie ook, tevens onophoudelijk
  stuit op alle mogelijke vormen van georganiseerde criminaliteit, of
  het nu vrouwenhandel is of drugshandel. Het zou voor onderzoekers
  dus nogal vreemd zijn wanneer zij hun onderzoek niet vanuit de
  politie zouden starten. En zeker in dit geval waarin de toegang tot
  politile informatie aan geen restricties is onderworpen. Men zou
  het ook positiever kunnen formuleren: in het kader van dit
  onderzoek hebben wij als het ware de ogen en oren van het hele
  Amsterdamse politiekorps gebruikt om ons object van onderzoek in
  beeld te brengen.

  Maar we hebben ons onderzoek nu ook weer niet willen beperken
  tot consultatie van de politie, zowel in de vorm van raadpleging
  van allerhande informatiebronnen als in de vorm van diepgaande
  gesprekken met rechercheurs die sleutelfuncties in het korps
  vervullen. Deels met het oog op de vraagstelling van ons onderzoek,
  deels op grond van onze eerste bevindingen, is ook contact gezocht
  met personen buiten de politie. Hierbij moet zowel worden gedacht
  aan representanten van de justitie, het stadsbestuur en de
  hulpverlening als aan vertegenwoordigers van bepaalde
  bevolkingsgroepen en sommige bedrijfstakken. Met hen is vooral
  gesproken over de indrukken die zij hebben van het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit in de stad. Daarnaast zijn deze
  gesprekken aangegrepen om te bekijken in hoeverre het beeld dat de
  politie op grond van haar inzichten en ervaringen van de
  georganiseerde criminaliteit in Amsterdam ontwikkelt, spoort met de
  ideen die onze gesprekspartners hieromtrent koesteren. En tenslotte
  is er contact gelegd met enkele vertegenwoordigers van het milieu.
  De uitkomst van de gesprekken die met hen zijn gevoerd, heeft ons
  in onze opvatting gesterkt dat het zeer de moeite waard is om
  georganiseerde criminaliteit te bestuderen door de bril van degenen
  die haar plegen. Het zou het inzicht in dit verschijnsel absoluut
  ten goede komen. Maar de les die wij ook uit onze ervaringen ter
  zake hebben getrokken, is dat een dergelijk onderzoek eigenlijk om
  een ander onderzoekskader vraagt dan dat van een Parlementaire
  Enqutecommissie Opsporingsmethoden. Verder is op allerlei plaatsen
  binnen en buiten de politie ook naarstig gezocht naar allerhande
  gegevens die – zo mogelijk los van gericht optreden van politie,
  justitie en bestuur – iets zeggen over het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit in Amsterdam. Men denke bijvoorbeeld
  aan gegevens omtrent de omvang en samenstelling van allochtone
  gemeenschappen en aan cijfermateriaal betreffende
  (vracht)autodiefstallen. Heel uiteenlopende zaken allemaal, maar
  wel zaken die op de ene of de andere manier wel iets te maken
  (kunnen) hebben met de aard, omvang en ontwikkeling van (bepaalde
  vormen van) georganiseerde criminaliteit in deze stad.

  Dat tenslotte ook gebruik is gemaakt van zowel het bestaande
  wetenschappelijke onderzoek als van persberichten en journalistieke
  reportages over de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam en
  haar bestrijding ligt voor de hand.

  Juist omdat dit onderzoek toch in hoge mate berust op het
  gebruik van schriftelijke politiebronnen, is het aangewezen kort de
  waarde, maar ook de betrekkelijkheid van deze bronnen aan te geven.
  Niet alleen om misverstanden te voorkomen, maar ook om meer inzicht
  te verschaffen in het materiaal waarop het berust. Welnu, het is
  belangrijk om meteen te stellen dat de Amsterdamse politie geen
  duidelijk, op schrift gesteld, algemeen beeld van de georganiseerde
  criminaliteit in de stad in de kast heeft liggen. Zo’n beeld heeft
  zij nooit vervaardigd en is ook niet in de maak. Wat er op centraal
  niveau wel voorhanden is, komt neer op het volgende. In de eerste
  plaats een reeks van grote en kleine analyses van personen en
  groepen die in de voorbije jaren om de n of andere reden de
  belangstelling van de centrale recherche hebben genoten. In de
  tweede plaats hele reeksen processen-verbaal betreffende
  onderzoeken die zijn ingesteld, naar bijvoorbeeld de (illegale)
  bedrijvigheden van bepaalde groepen respectievelijk personen of
  naar de dood van personen die in verband kon worden gebracht met
  georganiseerde criminaliteit (liquidaties). En in de derde plaats
  berust er op centraal niveau natuurlijk de nodige zachte
  informatie, CID-informatie. Deze drie bronnen zijn door ons binnen
  het bestek van onze mogelijkheden op grote schaal aangeboord. En
  juist hierom kunnen we het ons permitteren om enkele kritische
  kanttekeningen bij hun waarde voor ons onderzoek te plaatsen.
  Wat vooral moet worden beseft, is dat de informatie die in deze
  bronnen ligt besloten, bepaald geen evenwichtige weerspiegeling
  vormt van wat in een stad als Amsterdam als het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit kan worden aangemerkt. Niet alleen is
  over sommige criminele groepen veel meer informatie voorhanden dan
  over andere groepen, maar bepaalde vormen van georganiseerde
  criminaliteit komen er ook veel sterker in naar voren dan andere.
  Waar er naar verhouding veel informatie is over de drugshandel, is
  er heel weinig over wapenhandel en (vracht)autodiefstallen. En
  analyses over wat er in bepaalde legale branches aan de hand is,
  worden eigenlijk pas sinds kort op enige schaal en met enige
  diepgang vervaardigd. Heel verwonderlijk is dit alles overigens
  niet. De informatie waarover het Amsterdamse korps op centraal
  niveau inzake georganiseerde criminaliteit beschikt, is immers in
  belangrijke mate het gevolg van de structurele en incidentele
  keuzes die het korps in het nabije verleden inzake de bestrijding
  van deze criminaliteit heeft gemaakt. Zo heeft de decentralisatie
  van de bestrijding van de (vracht)autodiefstallen en de illegale
  wapenhandel naar de districten ertoe geleid dat op centraal niveau
  niet of nauwelijks nog inzicht bestaat in wat er op deze vlakken
  loos is. Anderzijds heeft het feit dat keer op keer veel
  recherchecapaciteit is besteed aan onderzoeken naar drugshandel in
  en rond de Turkse gemeenschap, tot gevolg gehad dat de vergaring
  van informatie over illegale activiteiten in andere buitenlandse
  respectievelijk allochtone groepen, maar k Hollandse groepen,
  slechts mondjesmaat en eerder toevallig is gebeurd. Het beeld dat
  de politie in een stad als Amsterdam van de georganiseerde
  criminaliteit heeft, is dus tot op grote hoogte een beeld dat meer
  zegt over haar eigen beleid dan over die criminaliteit. Voor dit
  rapport wil dat zeggen dat bepaalde onderdelen van het
  analyseschema dat ons voor ogen stond, noodgedwongen zeer
  onderbelicht zijn gebleven en andere alleen al hierdoor wat
  overbelicht lijken.

  Dit informatietekort op centraal niveau hebben we enigermate
  proberen op te heffen door het doen van nader onderzoek bij
  district II, het district van bureau Warmoesstraat, dat de hele
  binnenstad omvat. Dit onderzoek behelsde, kort gezegd, twee dingen.
  Aan de ene kant is met vrucht geprofiteerd van de indringende
  analyses die door de staf van dit district in het voorbije
  anderhalf jaar zijn vervaardigd aangaande een aantal (economische)
  sectoren binnen hun werkgebied: horeca, seks-business, toerisme,
  drugshandel en illegalenproblematiek. Aan de andere kant is er door
  ons behoorlijk wat achtergrondinformatie bekeken met betrekking tot
  een aantal criminele groepen, die hetzij in het algemeen, hetzij op
  specifieke terreinen de scepter zwaaien binnen en buiten het
  Wallen-gebied.

  Tenslotte moet in dit verband worden opgemerkt dat de politie
  Amsterdam-Amstelland in de voorbije jaren weliswaar enkele
  belangrijke financieel-strafrechtelijke onderzoeken heeft
  uitgevoerd, maar dat van deze onderzoeken weinig in dit rapport is
  terug te vinden. De reden hiervan is eenvoudig deze, dat als gevolg
  van de algemene taakverdeling die tussen de leden van de
  onderzoeksgroep-Fijnaut is gemaakt, deze onderzoeken zijn
  bestudeerd door H. van de Bunt, in het kader van zijn studie naar
  de financieel-economische criminaliteit in Nederland.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken