• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 1.3. De opzet van dit rapport

  1.3. De opzet van dit rapport

  De opzet van dit rapport komt in grote lijnen overeen met de
  tweedeling in georganiseerde criminaliteit die ligt besloten in de
  definitie van dit verschijnsel. Dit wil zeggen dat eerst wordt
  ingegaan op enkele vormen van georganiseerde criminaliteit waarbij
  het gaat om het aanbieden van illegale goederen en diensten, met
  name de drugshandel en de vrouwenhandel in relatie tot de
  prostitutie-business in de stad. Daarna worden enkele legale
  branches onder de loupe genomen om te bezien of zich hierbinnen
  bepaalde vormen van georganiseerde criminaliteit manifesteren. Om
  de samenhang tussen al de betrokken vormen van georganiseerde
  criminaliteit te belichten, wordt deze bespreking van de
  verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit in Amsterdam
  afgerond met een analyse van de situatie binnen en buiten het
  Wallen-gebied in het centrum van de stad.

  Omdat in onze definitie van georganiseerde criminaliteit de
  afscherming van illegale activiteiten tegen overheidsoptreden zo’n
  belangrijke rol speelt, wordt in het laatste deel van dit rapport
  uitvoerig stilgestaan bij het hele tegen-optreden dat politie en
  justitie in Amsterdam vooral bij de opsporing van georganiseerde
  criminaliteit ondervinden. Of dit tegen-optreden nu de vorm
  aanneemt van corruptie en/of intimidatie, en/of zich nog in heel
  andere vormen aandient, gaande van de afscherming van bepaalde
  lokaties tot en met het vergaren van algemene informatie over
  politie en justitie, hun organisatie, hun plannen, hun
  daadwerkelijk optreden.

  Dit rapport wordt vanaf hier echter ingeleid met een hoofdstuk
  over de historische context waarbinnen de actuele ontwikkelingen
  moeten worden bezien. Enerzijds heeft deze schildering van de
  context betrekking op een aantal belangrijke maatschappelijke
  veranderingen die zich in de voorbije decennia in Amsterdam hebben
  voorgedaan. Anderzijds geeft zij zowel een beeld van de
  ontwikkeling van de georganiseerde criminaliteit in deze stad
  gedurende deze jaren als een beeld van de reorganisatie die het
  politiekorps in deze periode met betrekking tot de bestrijding van
  deze criminaliteit heeft ondergaan. Deze historische schets van
  de
  situatie wordt afgerond met een bespreking van de aard van de
  georganiseerde criminaliteit in Amsterdam in 1990-1991, gebaseerd
  op een toenmalige dwarsdoorsnede van de situatie.
  Overigens moet worden opgemerkt dat in het verlengde van de
  afspraken die tussen de Enqutecommissie en de ministers van
  Binnenlandse Zaken en van Justitie zijn gemaakt over de bescherming
  van de privacy en de belangen van de opsporing, in dit rapport niet
  alleen soms slechts in hele algemene termen over de organisatie en
  het optreden van bepaalde criminele groepen moest worden
  geschreven, maar in het algemeen ook is afgezien van het noemen van
  namen. Daar waar het voor een goed begrip van de situatie nodig was
  dat mensen enigermate werden aangeduid, is volstaan met hen A, B, C
  etcetera te noemen. Alleen waar het om min of meer publieke figuren
  uit het verleden gaat, is van deze stelregel afgeweken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken