• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 2.1. De grootstedelijke context

  2. AMSTERDAM IN DE KERING

  2.1. De grootstedelijke context

  In de grote stad beginnen alle sociale veranderingen eerder en
  ze openbaren zich hier vaak ook heftiger dan daarbuiten. Sommige
  verschijnselen doen zich ook alleen maar in de grote stad voor, of
  komen hier op een schaal voor die buiten een stedelijk verband
  ondenkbaar is. Als er in Nederland sprake is van georganiseerde
  criminaliteit, mogen we verwachten dat die in Amsterdam begint, dat
  zij er omvangrijker is dan elders in het land en dat zij hier
  gedaanten aanneemt die elders niet worden waargenomen. In dit
  hoofdstuk willen we een aantal kenmerken van de grote stad noemen
  en ontwikkelingen en trends laten zien die ruimte geven voor de
  ontwikkeling van georganiseerde criminaliteit. We behandelen kort
  de volgende aspecten: de topografie van de georganiseerde
  criminaliteit in Amsterdam, de demografische en economische
  ontwikkelingen die de stad in de voorbije decennia heeft ondergaan,
  en haar culturele metamorfose sinds de jaren zestig.

  2.1.1. Een topografie van de georganiseerde
  criminaliteit

  Tot aan het begin van onze eeuw wisten de Amsterdammers dat de
  stedelijke onderwereld te vinden was in de Duvelshoek of de
  buurt X zoals de betrokkenen het zelf noemden: het gebied tussen de
  Reguliersgracht en de slecht verlichte kant van het Rembrandtplein.
  Hier woonden tussen de marskramers, losse werklieden,
  straatmuzikanten, duivenmelkers en rattenvangers al degenen, die
  reden hadden om zich schuil te houden voor de justitie. De
  zakkenrollers die opdoken als er kermis was, verbleven in de
  beruchte logementen van Jetje Meloen of Joedele Saar. Ook de
  Haarlemmerdijk had de naam veel rauw volk te herbergen, net als de
  Oostelijke eilanden waar de havenarbeiders woonden. Tegenwoordig
  zouden we in de eerste plaats denken aan het prostitutiegebied rond
  de Wallen, het muzikale uitgaanscentrum op het Rembrandtplein en de
  disco’s en softdrugsverkopende coffeeshops op het Leidseplein. Of
  misschien aan de drugsdistributiecentra in de Bijlmermeer. Voor een
  belangrijk deel ligt de pleegplaats van georganiseerde
  criminaliteit echter niet vast, omdat deze activiteit evenmin
  ruimtelijk is bepaald als vele economische activiteiten; die zijn
  in het post-industrile tijdperk ook footloose geworden, dit
  wil zeggen: niet meer gebonden aan een standplaats.
  Computercriminaliteit vergt geen vaste omgeving. Maar voor een
  ander deel kan er wel iets over de topografie van de georganiseerde
  criminaliteit worden gezegd. Waar vindt zij plaats? Criminologen
  maken graag kaartjes waarop de stedelijke verdeling van misdaad is
  aangegeven. Daarop is bijvoorbeeld te zien dat de verbreiding van
  vandalisme nauwkeurig met de concentratiegraad van de bevolking
  overeenstemt en dat de ruimtelijke organisatie van sociale controle
  haar weerslag heeft op de frequentie van inbraak. Dijkink (1987)
  deed dat voor Amsterdam, maar hij maakte hierbij terecht direct de
  opmerking dat dit voor slachtofferloze misdrijven moeilijk gaat
  omdat daarvan geen aangifte wordt gedaan bij de politie en hiervan
  dus geen politile criminaliteitscijfers kunnen worden vervaardigd.
  Georganiseerde criminaliteit is voor een belangrijk deel
  criminaliteit zonder slachtoffers of er bestaat tussen de
  betrokkenen althans wilsovereenstemming (consensuele misdaad) en
  daarom zijn er geen adequate cijfers over. Er kan niettemin wel een
  indruk van haar ruimtelijke spreiding worden gegeven. Voor een deel
  laat deze topografie zich trouwens beredeneren.

  We verwachten ten eerste dat georganiseerde criminaliteit zich
  afspeelt in hetzelfde ruimtelijke kader als de economische
  activiteiten waarmee zij is verbonden. Hierboven werden reeds drie
  prominente uitgaanscentra genoemd in de Amsterdamse binnenstad. Wie
  commercile seks zoekt of drugs, of wie zich een wapen wil
  aanschaffen, weet waar hij moet gaan. Voor een bepaald type
  economische delicten zijn fraudeurs aangewezen op de beurs, de
  enige in Nederland (Brants, 1989 over city-criminaliteit). Een
  tweede vestigingsplaats wordt gevormd door open stukjes in de
  bebouwde zone die wachten op hergebruik. SLOAP’s worden ze genoemd:
  Space Left Over After Planning. Op zulke plaatsen verrijzen
  optrekjes en loodsen waarin zich onduidelijke activiteiten
  afspelen. Deze plaats lijkt op een derde mogelijke
  vestigingsplaats: allerlei
  hoeken en gaten binnen de brede industriezone om de stad heen. Hier
  treffen we een bonte verzameling van houten barakjes, golfplaten
  contructies, verbouwde woonschepen en verlaten fabrieken. Wat
  speelt zich hier allemaal af? De ontvoerde Frits Heineken en zijn
  chauffeur Doderer hebben er gebivakkeerd; er zijn XTC-laboratoria
  aangetroffen, Nederwietplantages, wapenopslagplaatsen, garages waar
  gestolen auto’s werden omgekat, een Turks gasino en
  loonconfectiebedrijven die werkten met illegale arbeiders. Er
  worden alternatieve uitgaansgelegenheden gecreerd en house-parties
  georganiseerd. Soms zijn zulke gebouwen gekraakt, zoals de
  graansilo aan het Stenen Hoofd, op het einde van de Westerdoksdijk.
  Russen waaraan de exploitatie door krakers is verpacht, organiseren
  er grote skeeler-parties. Op het vroegere terrein in het Oostelijke
  havengebied organiseerde een roemruchte groep Engelsen,
  georganiseerd op collectivistische economische basis,
  muziekfestivals waarop zij soft drugs en onbespoten vruchten
  (liberating fruit) verkochten. De economische activiteiten
  die in deze rafelrand van de stad worden ontwikkeld, behoren
  grotendeels tot de informele of grijze economie. Deze wordt vaak
  positief beoordeeld omdat hierbinnen alternatieve werkgelegenheid
  wordt geschapen en vernieuwingen worden beproefd. Ook de
  Amsterdamse stadssocioloog Lon Deben, die de dak- en thuislozen in
  kaart brengt (Deben et al., 1992) vindt (in een persoonlijk
  gesprek) dat je de rommelzolder van de stad niet moet opruimen.

  In de stad zelf zijn verder nog steeds panden gekraakt of
  ruimten geprivatiseerd, ondanks het feit dat de stadsvernieuwing
  het kraken enorm heeft teruggedrongen. Deben heeft met een groep
  studenten ontdekt dat in verschillende hoogbouwflats in de
  Bijlmermeer de bergingen op het niveau van de begane grond zijn
  opengebroken en in gebruik zijn genomen door junkies, kleine
  dealers en/of illegale buitenlanders. In de verte lijkt hun bestaan
  op dat van de ondergrondse inwoners van grote Amerikaanse steden.
  De officile huurders zien er van af hun bergruimte te gebruiken. Er
  liggen oude tapijten, soms wijst enig kookgerei op min of meer
  permanente bewoning. De lucht is onveranderlijk penetrant. In dit
  geval is de connectie met de georganiseerde criminaliteit op
  afstand. Zij berust op de nabijheid van de grote drugshandelscentra
  in de buurt. Veel duidelijker is het verband met georganiseerde
  criminaliteit aanwijsbaar in de verschillende woonwagenkampjes, en
  in het honk van de Hells Angels dat vrijwel direct grenst aan het
  terrein van de Bijlmerbajes. Dit zijn vrijplaatsen waar
  controlerende instanties, ook de politie, zich niet wagen zonder
  duidelijke overmacht.

  2.1.2. Een schets van de demografische ontwikkelingen

  Alle maatschappelijke verschijnselen, en dus ook criminaliteit,
  zijn gebonden aan de territoriale schaal waarop zich het
  economische, politieke en culturele leven zich afspeelt. Wat is het
  schaalniveau van Amsterdam? Met zijn betrekkelijk kleine
  oppervlakte van 160 km2 en een inwonertal van 725.000 is
  Amsterdam niet groot. Maar het hangt ervan af waar we de grens
  willen trekken. Als de hele regio erbij wordt betrokken, is
  Groot-Amsterdam 1,3 miljoen inwoners rijk, en als Amsterdam wordt
  beschouwd als een onderdeel van de Randstad Holland, is het wel een
  grote stad. Ons gaat het hier om Amsterdam in engere zin en de
  regio eromheen. Nederland is stedenland, vindt de Amsterdamse
  geograaf W.F. Heinemeijer, maar geen land van metropolen
  (Heinemeijer, 1993: 10). En zo is het precies. In het kleine orkest
  van metropolen is Amsterdam geen partij. Haar schaalniveau is lager
  dan dat van Londen, Parijs of Berlijn. Amsterdam moet het ook doen
  zonder een duidelijk zakencentrum naar Amerikaans model (een
  Central Business District, gedomineerd door wolkenkrabbers, die
  kathedralen van het moderne kapitalisme), dat wel aanwezig is in
  Frankfurt en Marseille. Gemeten naar grootte, economisch belang en
  politieke invloed behoort Amsterdam tot de steden van de tweede
  garnituur en in het rijtje hiervan eindigt zij steevast op de
  tiende, elfde of twaalfde plaats in Europa (De Smidt, 1990). Dat
  neemt niet weg dat enkele stedelijke functies zeer zijn ontwikkeld:
  toerisme, cultuur, verkeer, en in deze opzichten heeft de hoofdstad
  wel degelijk een grootstedelijke allure. De demografische
  ontwikkeling van de stad heeft de twee grote transformaties van de
  produktiewijze in de twintigste eeuw op de voet gevolgd. De
  industrile revolutie bracht van 1890 tot aan de jaren vijftig –
  onderbroken door de economische crisis van de jaren dertig en de
  oorlog – een toeloop van buitenlanders teweeg. De allochtonen van
  deze industrile revolutie waren Friezen en Hollanders van over het
  Noordzeekanaal en uit de agrarische gebieden ten zuiden van de
  stad. Om hen op te vangen werd de stad uitgebreid met hele wijken
  tegelijk, die door toedoen van de Woningwet van 1901 voor het
  grootste deel in handen waren van de gemeente en van
  woningbouwcorporaties. De tweede grote transformatie, die van het
  post-industrile tijdperk, begon in de jaren zestig. De zware
  industrie boette relatief aan betekenis in, de tertiaire functie
  van het centrum werd steeds belangrijker en de bevolking trok naar
  de buitenwijken. De stad werd opnieuw met tuinsteden uitgebreid. De
  nieuwe industrie werd buiten de oude stad gevestigd. Het maximum
  aantal inwoners dat Amsterdam ooit heeft gehad bedroeg 860.000, in
  1965. Na de suburbanisering van de jaren zeventig en de jaren
  tachtig (o.a. naar Zuid-Oost en Lelystad en Almere) daalde het tot
  een minimum van 680.000 in 1985. Thans neemt het weer toe. De
  nieuwe werkgelegenheid verplaatst zich naar Zuid-Amsterdam en naar
  het zuid-oosten van Amsterdam in een strook die gaat van het
  Wereldhandelscentrum
  tot Schiphol. Amsterdam in engere zin is, op het centrum en enkele
  industrile gebieden na, vooral een stad om te wonen. 13% van de
  grondoppervlakte wordt gebruikt om te wonen, slechts 6% om te
  werken. (Het grootste deel gaat op aan agrarisch gebied, water en
  recreatieterrein.) Deze ontwikkeling is gepaard gegaan met een
  grote teruggang van de gemiddelde woningbezetting. Woonden voor de
  oorlog nog meer dan gemiddeld vijf mensen in een woning, in 1970
  waren dat er drie en in de jaren negentig niet meer dan twee.
  Achter deze simpele cijfers gaat een spectaculaire ontwikkeling
  schuil: individualisering, verdunning van menselijke betrekkingen,
  afname van (informele) sociale controle.

  De demografische verandering die de stad binnen een tijdsbestek
  van twintig jaar in cultureel opzicht volkomen heeft doen
  veranderen, is de grote immigratie van buiten Nederland. Natuurlijk
  kende Amsterdam in de Joden al sedert lang een etnische minderheid.
  Voor de holocaust, die de levens van 85% van de Amsterdamse Joden
  heeft gekost, herbergde Mokum een van de grootste Joodse
  gemeenschappen in Europa. Maar immigranten waren zij eigenlijk
  niet. Zij vestigden zich al in de zeventiende eeuw in de stad. En
  juist in het interbellum verkeerde de Joodse gemeenschap in een
  emancipatie- en assimilatieproces dat haar status van minderheid
  meer en meer afzwakte. Amsterdam kende voor de oorlog verder alleen
  wat trekarbeiders en natuurlijk ook de dienstmeisjes uit Duitsland
  en Oostenrijk, maar de stedelijke bevolking was in etnisch opzicht
  toch zo goed als homogeen. Dat veranderde na de oorlog met de komst
  van immigranten uit de (voormalige) koloniale gebieden. In de jaren
  vijftig kwamen de Indische Nederlanders, in de jaren zestig,
  zeventig en tachtig de Surinamers, Antillianen en Arubanen. Zij
  waren immigranten die van de meerderheid wel afweken door hun
  huidskleur, maar niet zozeer door hun cultuur. Verder kwamen er in
  deze jaren in Amsterdam veel mensen wonen uit de omringende landen,
  Amerikanen en anderen uit hoog-ontwikkelde gendustrialiseerde
  landen, zoals Japan. Maar geen Amsterdammer zou het verzinnen om ze
  met zo’n gek woord als allochtonen aan te duiden.

  In de jaren zestig, zeventig en tachtig arriveerden echter ook
  de gastarbeiders uit landen rond de Middellandse Zee om de
  transformatie van een industrile naar een post-industrile
  stadseconomie te faciliteren. De Turken, Marokkanen, Spanjaarden
  kwamen alleen (ook letterlijk) met de bedoeling om hier te werken
  en weer terug te keren wanneer er geen werk meer was. Zeer veel
  gastarbeiders zijn feitelijk ook teruggegaan. Maar er waren er ook
  die bleven, die hun gezin herenigden of in Amsterdam een gezin
  stichtten en zo een tweede generatie voortbrachten. Deze
  immigranten waren in cultureel opzicht veel minder gerienteerd op
  Nederland. En meteen begon de met de mond zo beleden Amsterdamse
  inschikkelijkheid ernstige scheuren en barsten te vertonen. De
  tweede helft van de jaren tachtig kende vervolgens een toestroom
  van vluchtelingen en asielzoekers. En tenslotte kwam er een groep
  mensen naar de stad die in deze beschouwing over georganiseerde
  criminaliteit een bijzondere rol spelen, maar over wier aantal we
  per definitie niet goed zijn genformeerd: de illegalen (Groenendijk
  en Bcker, 1995). Thans is het niet meer gemakkelijk een
  verblijfsvergunning te krijgen, tien jaar geleden nog wel. In de
  onderstaande tabel staan getallen voor alle inwoners van Amsterdam
  die een vreemde achtergrond hebben (omdat zij zelf elders werden
  geboren of tenminste een van hun ouders), maar wordt het aantal
  illegalen niet genoemd. De etnische samenstelling van de
  Amsterdamse bevolking, 1994:

  • Autochtone Amsterdammers 425.000
  • Surinamers 68.000
  • Marokkanen 46.000
  • Turken 31.000
  • Zuid-Europeanen 16.000
  • Antillianen 11.000
  • Overigen uit niet-gendustrialiseerde landen 56.000
  • Overigen uit gendustrialiseerde landen 71.000

  Verder leert een berekening dat 40% van de Amsterdamse bevolking
  allochtoon is en dat ongeveer 30% behoort tot de bijzondere
  categorie die de overheid vanwege haar zwakke maatschappelijke
  positie aanduidt als etnische minderheid.

  Het vestigingspatroon van de verschillende immigrantengroepen
  over de stad wordt tot op zekere hoogte bepaald door economische
  factoren. Hun vermogen bij binnenkomst, hun opleidingsniveau, hun
  legale status, het tijdstip van binnenkomst en nog meer dingen
  bepalen hun kansen op de arbeidsmarkt en die hangen weer samen met
  de wensen die zij zich op de woningmarkt kunnen permitteren. Verder
  speelt hier natuurlijk ook de wens om in elkaars nabijheid te
  leven. De Japanse gemeenschap vormt van die vrije keuze misschien
  wel de mooiste illustratie: de Japanners wonen vrijwel allemaal in
  het rijke Amsterdam-Zuid en vooral in Amstelveen (Nierop, 1991). In
  alle West-Europese steden is overigens sprake van een sterke en
  snel toegenomen concentratie van allochtonen in de
  sociaal-economisch zwakste wijken. Immigranten nemen de plaats in
  die de
  oorpronkelijke bewoners hebben achtergelaten die zich hebben
  opgewerkt. Als de allochtone influx een feit is, verlaat ook de
  overgebleven oorspronkelijke bevolking die nog weg kan komen de
  buurt. Dit is het mechanisme volgens hetwelk etnische buurten
  ontstaan. De immigranten bouwen er vervolgens een eigen
  infrastructuur op. Er verrijzen etnische winkels, ontmoetingscentra
  en godshuizen.

  Het bijzondere van Nederlandse steden – en dat geldt nog meer
  voor Amsterdam dan voor de andere grote steden – is dat deze
  etnische segregatie zich niet zo sterk aftekent. Eigen etnische
  infrastructuren bestaan wel, maar deze domineren geen stadsdelen.
  De mate van segregatie wordt gewoonlijk uitgedrukt in de zogenaamde
  dissimilariteits-index: het percentage van de betrokken bevolking
  dat zou moeten verhuizen om een verdeling te krijgen die gelijk is
  aan die van de overige bevolking. Van Amersfoort vond in 1987 voor
  Amsterdam een lage score. Musterd en Ostendorf (1993) die deze vijf
  jaar later opnieuw berekenden, vonden ook geen (toegenomen)
  concentratietendens. De vestigingspatronen van Marokkanen en Turken
  lijken overigens veel op elkaar: hun gezinnen hebben zich in de
  volkswoningbouw genesteld van Amsterdam-Oost en Amsterdam-West. Dat
  van de Surinamers is weer anders. Hier is duidelijk sprake van hoge
  concentratie in de Bijlmermeer. Deze ontwikkeling lijkt evenwel
  niet op de segregatie zoals we die in Amerikaanse steden met een
  vergelijkbaar grote minderhedenbevolking kennen, zoals Musterd en
  Ostendorf hebben aangetoond (een dissimilariteitsindex van 75 is
  gewoon voor een Amerikaanse stad, die van Amsterdam komt niet hoger
  dan 36). Ofschoon de economische positie van etnische minderheden
  in Amsterdam zwak is, blijkt die niet uit een verregaande
  ruimtelijke segregatie. De Nederlandse verzorgingsstaat voorkomt
  die tot op zekere hoogte. Getto’s komen in Amsterdam niet voor.

  2.1.3. Rijkdom en armoede: een gepolariseerde
  samenleving

  De absolute omvang van de armoede en de werkloosheid is
  gerelateerd aan criminaliteit volgens het gezichtspunt van de
  zogenaamde absolute deprivatie. Maar de relatieve deprivatie – de
  mate van contrast tussen arm en rijk of tussen werkenden en
  werklozen – vormt waarschijnlijk een betere voorspeller voor het
  verschijnsel (georganiseerde) criminaliteit. In een samenleving als
  de Nederlandse die qua ideologie in hoge mate egalitair is, levert
  het feit dat in n stad een Goudkust en een achterbuurt naast elkaar
  voorkomen, gemakkelijk mensen op wier hoge verwachtingen en
  aspiraties worden gefrustreerd door hun feitelijke kansen om via
  legale kanalen maatschappelijk omhoog te komen. Hoe zit dat in
  Amsterdam? Bezien we eerst de ontwikkeling van de werkgelegenheid
  in vijf verschillende sectoren in de regio Groot-Amsterdam
  (Voorontwerp Regionaal Structuurplan 1995-2005).

  Het aantal Amsterdammers werkzaam in de landbouw is constant
  laag: in 1963 werkten er 9.000 mensen in deze sector, in 1990
  8.000. Het aantal mensen dat werkzaam is in de industrie, nam
  spectaculair af. In 1963 waren dat er nog 140.000, in 1973.102.000,
  maar in 1983 74.000 en in 1990 76.000. Ook in de bouwsector is de
  werkgelegenheid afgenomen: van 39.000 mensen in 1963 naar 27.000 in
  1990. De grote stijging zit hem in de zakelijke dienstverlening,
  transport en handel (tertiaire sector), kantoren en overige
  dienstverlening (vooral de overheid, kwartaire sector). De
  werkgelegenheid in de tertiaire sector is tussen 1963 en 1990
  gestegen van 210.000 naar 304.000 arbeidsplaatsen; die in de
  kwartaire sector in dezelfde jaren van 85.000 naar 145.000
  arbeidsplaatsen.

  Deze grote economische transformatie wringt met het aanbod van
  in Amsterdam voorhanden zijnde arbeid. De groei zit hem in
  werkgelegenheid waarvoor een hoog en gespecialiseerd
  opleidingsniveau nodig is, de afname in functies waarvoor naar
  verhouding weinig opleiding wordt gevraagd. Nu is de verandering in
  opleidingsniveau binnen de stad zelf wel enigermate in deze
  richting meegegroeid: tussen 1985 en 1989 is het aandeel van de
  stadsbevolking met niet meer dan basisopleiding van 12 naar 10%
  gezakt en is het percentage van hoger opgeleiden gestegen van 26
  naar 28%, maar dit is volstrekt onvoldoende om de verandering in de
  structuur van de werkgelegenheid op te vangen. Deze mate van
  mismatch, zoals deze discrepantie gewoonlijk wordt genoemd,
  is in de hand gewerkt door het verschijnsel van de selectieve
  migratie. Autochtone en goed opgeleide Nederlanders trokken de stad
  uit naar de randgemeenten, allochtonen en minder goed opgeleide
  mensen vestigden zich in de stad. Voor Europese begrippen heeft
  Amsterdam onwaarschijnlijk lage huren en daarmee is de stad
  aantrekkelijk als vestigingsplaats voor studenten, alleenstaanden
  (waaronder alleenstaande werkende jongeren), minder bedeelden en
  ook mensen met een verslaving (in de stad huizen meer dan 40.000
  probleemdrinkers en 7.000 verslaafden aan drugs). En deze
  economisch minder sterke categorien zijn natuurlijk
  oververtegenwoordigd in de minder aantrekkelijke gedeelten van de
  arbeidsmarkt: part-time werk, werk in de informele sector, kleine
  zelfstandigen die een marginaal bestaan lijden.

  Tegenover deze ontwikkeling staat het verschijnsel van de
  gentrification, de opwaardering of veredeling van
  stadsbuurten die gunstig zijn gelegen ten opzichte van het
  stadscentrum en de daar aanwezige economische en vooral culturele
  voorzieningen. Grachten, rijen pakhuizen en parkjes trekken sedert
  de jaren zeventig welgestelde huishoudens aan. Deze huishoudens
  worden wel tot de yuppies gerekend, maar er zijn ook
  dinki’s
  (double income no kids). Ook is er sprake van een terugkeer van
  oudere echtparen die hun kinderen hebben grootgebracht buiten de
  stad. Het begon in de Jordaan, daarna volgden negentiende-eeuwse
  wijken en zijstraten van de grachtengordel. Eerst namen
  particulieren het initiatief. Zij kochten een vervallen ruimte,
  knapten deze op en gingen er zelf in wonen. Toen dit een succes
  bleek te zijn, schrijven Musterd en De Pater (1992: 126), volgden
  professionele belangstellenden: handelaren in onroerend goed,
  projectontwikkelaars, aannemersbedrijven. Zij kochten hele blokken
  en maakten er luxe en dus kostbare appartementen van. Het
  stadsbestuur zag de rijke inkomensgroepen graag komen; het was een
  teken van revitalisering van de stad. Dit contrast: terugloop van
  de welvaart en groei van de rijkdom, is kenmerkend voor Amsterdam.
  De verschillen binnen de grachtengordel zijn even groot als die
  tussen een arme binnenstad en een rijke buitenwijk, betoogt
  Meulenbelt (1995) in een beschouwing waarin het Amerikaanse
  voorbeeld van een doughnut-city – een rijker wordende rand
  om een ellendige kern heen – op grond van empirische gegevens wordt
  afgewezen. Op grond van deze simultaan voorkomende tendensen kan
  Amsterdam worden gekenschetst als een stad die de tweedeling van de
  samenleving, zoals Den Uyl die ruim tien jaar geleden voorzag, laat
  zien: een dual city , een divided city, een
  gepolariseerde samenleving. Er is het scherpe contrast tussen de
  primaire arbeidsmarkt en de secundaire arbeidsmarkt. En nog
  belangrijker: de beschreven mismatch levert een aantal
  werklozen op van niet minder dan 70.000, wat staat voor 25% van de
  arbeidsproduktieve bevolking. Kloosterman (1994), aan wiens werk
  wij deze beschouwing voor een groot deel ontlenen, laat zien dat de
  grote Amsterdamse werkloosheid een recent (vanaf 1983) en vrij
  plotseling optredend verschijnsel is. Terwijl de werkloosheid in
  heel Nederland in de jaren negentig afneemt, neemt deze in
  Amsterdam toch nog toe, en scherper ook dan in de andere grote
  steden. Dit gegeven draagt de kiem in zich van een reusachtig
  sociaal probleem en vormt zonder meer een belangrijke oorzaak van
  criminaliteit. De reden waarom dit alles in Amsterdam toch tot
  minder geprononceerde verschillen in welstand en maatschappelijke
  kansen aanleiding geeft dan in andere Europese steden, is dat de
  verzorgingsstaat een zekere minimale garantie biedt tegen absolute
  armoede (Musterd en De Pater, 1992, hoofdstuk 5). De relatieve
  deprivatie is evenwel toegenomen. Dit is de plaats om ook nader
  stil te staan bij dat deel van de onderklasse dat niet
  slechts als gevolg van sociaal-economische uitsortering van de
  bevolking absoluut onderaan de statushirarchie van de stad bungelt,
  maar ook vanwege haar rechteloosheid. Amsterdam kent een groot
  aantal illegale buitenlanders, ook al weten wij niet hoe groot. Hun
  aantal is onder andere al moeilijk te bepalen, omdat er als gevolg
  van uiterst complexe regelgeving zoveel verschillende soorten en
  graden van illegaliteit bestaan. Buitenlanders kunnen in de stad
  zonder papieren verblijven zolang ze niet in de gaten lopen van de
  instanties en worden uitgezet. Velen trachten hun bestaan echter te
  legaliseren. Dat kan via diverse procedures, maar de overheid heeft
  de categorien personen die potentieel in de termen van legalisering
  kunnen vallen, verkleind. Een aantal illegale buitenlanders lukt
  het niettemin een verblijfsrechtelijke status te verwerven door een
  (schijn)huwelijk te sluiten met een Nederlander. Op zichzelf is
  huwen natuurlijk niet tegen de wet en het is niet gemakkelijk uit
  te maken of een huwelijk berust op een schijnconstructie of niet.
  Er zijn evenwel flagrante gevallen van schijnhuwelijk. In Amsterdam
  hebben – volgens gegevens van de vreemdelingenpolitie – vooral
  Ghanezen zich in dezen onderscheiden. Zij huwen veelvuldig voor de
  schijn met zwarte Nederlanders. Wanneer vermoedt de
  vreemdelingenpolitie dat het om een schijnhuwelijk gaat? Wanneer de
  echtgenoten elkaar niet kennen en door een commercieel bureau bij
  elkaar zijn gebracht, wanneer de scheidingsdatum van tevoren reeds
  is geregeld (er is een golf van echtscheidingen na het derde
  huwelijksjaar wanneer de buitenlander in staat is een
  niet-afhankelijke verblijfsvergunning te krijgen) en wanneer de
  betrokkenen niet bij elkaar wonen. Een andere manier om
  quasi-legaal in Nederland te verblijven is door een paspoort te
  kopen. Tussen 1987 en 1993 zijn in Nederland 15.701 blanco
  documenten ontvreemd van gemeentelijke instanties. Hier waren 5.148
  paspoorten bij. Paspoorten en andere documenten kunnen trouwens ook
  worden vervalst en in de warwinkel van papieren die mensen in
  Nederland nodig hebben voor hun dagelijkse legale leven, is het
  vrijwel onmogelijk de echtheid ervan te controleren. Alleen de
  vreemdelingenpolitie kan dat, maar haar capaciteit is beperkt.

  Voor ons is vooral de vraag van belang of de illegale status de
  participatie aan (georganiseerde) criminaliteit bevordert. In het
  debat rivaliseren verschillende onderzoeksuitkomsten. De voor de
  hand liggende veronderstelling dat althans een deel van de
  illegalen gedwongen is criminaliteit te plegen om te overleven, is
  onder andere bevestigd door De Haan (1993) in zijn studie naar
  straatroof in Amsterdam en Utrecht. De Sociale Dienst van Den Haag
  heeft in 1992 de aandacht getrokken met een exploratief onderzoek,
  waaruit bleek dat mensen zonder het sociale vangnet van de
  verzorgingsstaat konden overleven doordat zij werden opgevangen en
  onderhouden in de (legaal aanwezige) familiekring, of doordat zij
  illegale arbeid verichtten (tuinbouw, schoonmaakbedrijven etc.).
  Criminele illegalen werden haast niet aangetroffen. Aalberts en
  Dijkhof (1993) voegden aan dit gezichtspunt het argument toe dat
  illegale vreemdelingen juist reden hebben om uit handen van de
  politie te blijven omdat ze dan het risico lopen te worden
  uitgewezen. Engbersen, Van der Leun en Willems (1995) hebben de
  vraag waar het hier om gaat systematisch aan de orde gesteld door
  het vreemdelingenregistratiesysteem (legale vreemdelingen en
  aangehouden illegalen) en het
  herkenningsdienstsysteem (criminaliteit) in Rotterdam met elkaar te
  vergelijken. Zij vonden naast de genoemde categorien illegale
  vreemdelingen ook duidelijk mensen met een criminele carrire. De
  geringe maatschappelijke kansen voor illegalen vormen althans een
  prikkel zo’n carrire op te bouwen, en dan vooral een carrire in de
  drugshandel. De door ons gehanteerde beschouwingswijze levert
  evenwel nog andere (theoretische) mogelijkheden op. Illegale
  vreemdelingen kunnen op vele manieren bij georganiseerde
  criminaliteit betrokken zijn, zowel in de rol van (relatief)
  slachtoffer als in die van welbewuste dader. Zij kunnen het
  voorwerp zijn van georganiseerde mensenhandel: gedwongen
  prostitutie, illegale arbeid, asielzoeken tegen betaling. Zij
  kunnen aansluiting zoeken bij bestaande criminele organisaties (de
  variant van Engbersen en anderen), maar ook welbewust gaan werken
  voor transnationale misdaadorganisaties. Hun illegaliteit levert
  het voordeel op dat ze geen sporen nalaten in de administraties van
  de overheid. In dit overzicht van georganiseerde criminaliteit in
  Amsterdam komen we zulke figuren bij herhaling tegen in het
  (voormalige) Joegoslavische, het Turkse, het Chinese en het Ghanese
  milieu. Hun aantal is misschien niet groot, maar is zo goed als
  onvindbaar in de statistiek. Zij weten zich wellicht zo goed af te
  schermen dat Engbersen et al. ze niet konden vinden.

  Desondanks bestaat er in sociaal-economisch opzicht een apart
  probleem, dat niet valt te herleiden tot de klassepositie die
  etnische minderheden innemen of tot de woonbuurt waar zij zich
  hebben gevestigd. Door een mengeling van factoren – ongunstige
  aanvangspositie op de arbeidsmarkt, taalachterstand, het onbreken
  van identificatie met Nederland als het land van blijvende
  vestiging, discriminatie, en nog andere – verkeren sommige
  allochtone groepen in een maatschappijke positie met weinig
  vooruitzichten. Van alle Amsterdamse mannen in de
  arbeidsproduktieve leeftijd boven de 45 jaar werkt 65%, van Turkse
  en Marokkaanse mannen (en veel uitgewerkte gastarbeiders zitten in
  die leeftijdscategorie) werkt nog slechts 47%. Turkse en
  Marokkaanse mannen en vrouwen maken trouwens in alle
  leeftijdscategorien een kleiner deel van de beroepsbevolking uit
  dan Nederlandse mannen en vrouwen. Ruim de helft van de totale
  Amsterdamse bevolking tussen de 15 en 64 jaar leeft van de een of
  andere uitkering, maar bij Surinaamse Amsterdammers (64%) en
  Antilliaanse Amsterdammers (69%) is dat percentage wel bijzonder
  hoog. Naar welke indicator van sociaal en economisch succes men het
  ook meet – vergelijk de publikatie van het Bureau voor Strategisch
  Minderhedenbeleid van de gemeente over Etnische groepen in
  Amsterdam
  uit 1994 – steeds weer blijken Turken en Marokkanen
  het slechtst af, Surinamers en Antillianen nemen een tussenpositie
  in en autochtone Amsterdammers doen het beduidend beter. Uitgedrukt
  in percentages is hun achterstand, blijkens de tabellen in deze
  publikatie waarin de maatschappelijke positie van etnische groepen
  in de grote steden wordt vergeleken, in Amsterdam ook consequent
  het meest ongunstig.

  Vanaf het begin van de jaren tachtig (Bovenkerk, 1982;
  Boissevain, 1984; Van den Tillaart en Reubsaet, 1988) wordt de
  opbouw van een eigen etnisch bedrijfsleven van harte verwelkomd als
  een poging om zich op eigen kracht aan deze achterstand te
  ontworstelen. Choenni (1993) inventariseerde het thans bestaande
  etnische bedrijfsleven en telde in Amsterdam niet minder dan 5.000
  allochtone ondernemers, meestal kleintjes, maar er zijn ook enkele
  grote. De Turken tonen zich het meest ondernemingslustig, gevolgd
  door Surinamers, Marokkanen, Egyptenaren en Chinezen, Pakistanen,
  Indirs en Italianen. Blijkens tabel 11 in Choenni’s publicatie zijn
  etnische ondernemingen over de hele stad verspreid.

  2.1.4. De markt van het onroerend goed

  In 1994 dreigde het monumentale hoogtepunt van het vooroorlogse
  plan-Berlage in de Rivierenbuurt aan het Victorieplein, de
  Wolkenkrabber, als object van speculatie te worden opgekocht door
  een oud-bestuurder van Ajax, die op zijn beurt verklaarde dat twee
  mannen hem vervelende dingen in het vooruitzicht stelden als hij
  niet verder zou onderhandelen over de prijs. Die twee mannen waren
  de voormalige ontvoerders van Heineken. De deal ging niet door
  omdat een alert oud huurdersechtpaar dat de wereld van het
  onroerend goed kende, de opzet van de speculanten om het complex op
  te splitsen doorzag en de medebewoners tot collectief protest wist
  aan te zetten. Deze manoeuvre maakte een proces zichtbaar dat al
  langer aan de gang is, namelijk beleggingen in onroerend goed met
  vermogen dat langs illegale weg is verworven; dit is het klassieke
  bijprodukt van georganiseerde criminaliteit zoals we dat kennen in
  de Verenigde Staten, maar ook in andere landen zoals Turkije en
  Marokko. De enige reden waarom Amsterdam tot de dag van vandaag,
  voorzover wij weten, (nog) niet over heel de linie een dergelijke
  ontwikkeling te zien geeft, is wellicht dat hier in vergelijking
  met andere Europese steden ongevenaard weinig onroerend goed in
  particuliere handen is en daarom niet gemakkelijk valt te
  verhandelen. Deze situatie is te danken aan de grote invloed van de
  vroegere sociaal-democratische stadsbestuurders (Tellegen, Wibaut)
  die woningen wilde bouwen en geen speculatieobjecten. Zij maakten
  gebruik van de Woningwet van 1901 en van erfpacht om dit te
  bereiken. In de kleinsteedse verhoudingen die Amsterdam tot
  ongeveer 1960 beheersten, was een dergelijke regulering van het
  bezit van onroerend goed prima mogelijk.

  De Amsterdamse woningvoorraad telde in 1994.352.000 objecten.
  Verreweg het grootste deel hiervan is in
  handen van woningbouwverenigingen (157.000 woningen, of 44,6%) en
  van de gemeente (vooral het gemeentelijk woningbedrijf: 37.000 of
  11%). Verder huren 118.000 Amsterdammers hun woning particulier
  (34%) en zijn er 38.000 woningen in particuliere handen (10%). De
  lokatie van de verschillende eigendomsvarianten is nauw gebonden
  aan de bouwperiode. Op een fraaie kaart die de Gemeente Amsterdam
  in 1990 heeft laten vervaardigen, is goed te zien dat het
  particulier bezit is geconcentreerd in de oudste stadsdelen: de
  Wallen, de grachtengordel, (versnipperd in) de Jordaan, de oude
  Pijp, en verder Zuid achter het Concertgebouw en stukken in Oost
  (Plantagelanen). De rijkste delen, de grachten, zijn ofwel oud
  familiebezit ofwel kantoren in handen van institutionele beleggers.
  Daar verwachten we wel speculatie, maar niet in de eerste plaats
  door de georganiseerde misdaad. Maar voor het overige is in die
  delen van de stad waar de gentrification zich voordoet, het
  particulier bezit wel interessant voor het beleggen van vermogens
  die met duistere middelen zijn opgebouwd.

  Behalve de beschikbaarheid van zulk kapitaal zijn er ook recente
  beleidsontwikkelingen die de speculatieve aankoop van onroerend
  goed door criminelen in de hand hebben gewerkt. Dat is ten eerste
  de scheiding van het juridische eigendom en het economische
  eigendom, die is gentroduceerd met het Nieuwe Burgerlijk Wetboek.
  De juridische eigenaar wordt via de leveringsakte, opgemaakt bij de
  notaris, opgenomen in het openbare register, maar de werkelijke
  eigenaar die het pand heeft betaald, kan buiten het zicht blijven
  van de controlerende instanties. En ten tweede moet met name worden
  gedacht aan de splitsing van woningen, die tijdens de vorige
  Raadsperiode mogelijk is gemaakt.

  De transacties die in de wereld van het onroerend goed zelf als
  verdacht worden beschouwd, worden vaak tot stand gebracht via
  bepaalde advocaten en notarissen. Steeds weer duiken ook dezelfde
  namen op van bedrijven die zich bezighouden met de twijfelachtige
  exploitatie van onroerende goederen, maar zonder dat men echt de
  vinger kan leggen op de (mogelijke) illegale herkomst van het
  betrokken kapitaal. De beleggingsmaatschappijen in kwestie bestaan
  soms uit kerstbomen van b.v.-tjes, waartussen allerlei financile
  transacties worden verricht die moeilijk zijn te ontwarren. Ook is
  de informatie nooit zo specifiek dat de wellicht dubieuze rol van
  een gerenommeerde makelaar duidelijk wordt, of die van de
  onroerend-goed-gigant die als projectontwikkelaar bemiddelt voor
  een hele groep buitenlandse beleggers die in Amsterdam investeren,
  omdat naar hun zeggen de prijs van het onroerend goed nu veel te
  laag is en in de toekomst omhoog zal gaan. De politie van Amsterdam
  heeft wel een begin gemaakt met de analyse van de criminaliteit in
  deze wereld en op dit niveau. Zij heeft met name een goede start
  gemaakt in district II (de Wallen), z goed dat we over de
  eigendomsverhoudingen daar werkelijk iets concreets kunnen zeggen
  (vergelijk hoofdstuk 5.4). Voor de rest moet het hier blijven bij
  de opmerking dat de gelegenheid om te speculeren met illegaal
  verworven vermogen in de voorbije jaren is toegenomen. Op basis van
  voorliggende gegevens valt hier jammer genoeg niet meer over te
  zeggen.

  Dit is ook de plaats om in te gaan op fraude bij de bemiddeling
  voor distributiewoningen, omdat deze fraude op een bijzondere
  manier samenhangt met georganiseerde misdaad. Bij de stedelijke
  woningdienst staan 45.000 woningzoekenden ingeschreven. De
  woningnood is dus nog steeds hoog, woningen worden tegen
  woekerprijzen illegaal onderverhuurd en er bestaat een markt voor
  commercile kamerverhuurbureaus. Woningzoekenden worden via een
  gemeentelijke verordening van 1973 tegen misbruik door zulke
  bureaus beschermd (hoog inschrijfgeld zonder tegenprestatie,
  verhuren aan particulieren die zich er niet van bewust zijn dat ze
  een woonvergunning nodig hebben, sleutelgeld, exorbitante
  overnamekosten). In de jaren tachtig was het aantal bureaus
  desondanks gegroeid tot 100, maar hiervan hadden er niet meer dan
  15 een vergunning. De gemeente heeft getracht deze sector te
  saneren en het aantal bureaus met vergunning bedraagt thans 35;
  daarnaast werken er nog steeds 15 zonder vergunning. De woningmarkt
  is evenwel geliberaliseerd met een verordening uit 1991, waarbij
  bemiddelingsactiviteiten bij woonruimte van een redelijke huur
  boven de f.700,- per maand zijn vrijgegeven. Een aantal van deze
  woningbureaus ziet nu ondanks alles kans om toch ook
  distributiewoningen te verhuren. De hoge huur wordt door de
  huurders opgebracht door weer onder te verhuren. Dezen doen dat nu
  eens uit winstbejag, dan weer bij wijze van dienst aan familie of
  vrienden. De meeste studenten, illegale vreemdelingen en ook
  vermogende urgente woningzoekenden die de potentile klantengroep
  van de desbetreffende bureaus vormen, kennen deze onoverzichtelijke
  situatie wel min of meer. Hier is van belang op te merken dat
  enkele van deze bureaus ook werken voor internationaal opererende
  criminele groepen. Zij bieden de leden van deze organisaties de
  mogelijkheid om in Amsterdam tijdelijk ongeregistreerd te
  verblijven.

  2.1.5. Kermis in Amsterdam

  De socioloog G. Hekma (1990) doelde speciaal op de seksuele
  revolutie en de durf van homoseksuelen om uit de kast te komen,
  toen hij in een terugblik de jaren zestig beschreef als kermis in
  Amsterdam. Maar die aanduiding gaat ook op voor de ontdekking van
  de popmuziek, het gebruik van geestverruimende middelen en nog een
  heleboel meer. Amsterdam was in Nederland de onbetwiste koploper
  van alle vernieuwing en verwierf
  zich een reputatie in de wereld van tolerantie, cosmopolitisme en
  vrijheid. Waarom precies in Amsterdam?, is een vraag waarvoor
  historici zich nu al interesseren (Righart, 1994). Was het de
  uitdrukking van de eerste generatie na de oorlog zonder zorgen?
  Bijverschijnsel van de introductie van de massale welvaart en de
  uitbouw van de verzorgingsstaat? Teken van mondialisering van
  jeugdcultuur? Verzet tegen de regenteske traditie van stadsbesturen
  en tegen de verzuiling? Uiting van een tegendraadse en
  anarchistische tegenstroom die in Amsterdam zelfs al dateert uit de
  zestiende eeuw? Zucht om te experimenteren met andere
  samenlevingsvormen (communes) dan het traditionele gezin? Revolutie
  van het individualisme? Was de seksuele revolutie mogelijk gemaakt
  door technische ontdekkingen zoals de pil en penicilline? Het zijn
  vragen die de bedoeling van deze verhandeling ver te boven gaan.
  Hier is van belang dat aan sommige van deze vernieuwingen een kant
  zat die zich liet vercommercialiseren. Voor popmuziek en
  jeugdcultuur in het algemeen is dat duidelijk. Maar dat met de
  vernieuwingen die 30 jaar geleden tot stand werden gebracht, ook
  een basis is gelegd voor de ontwikkeling van georganiseerde misdaad
  in de stad, is in de beschouwingen over de jaren zestig nog niet
  verdisconteerd.

  De seksuele revolutie bracht de soft porno van de bladen Candy,
  Chick en Gandalf; zij bracht het idee dat prostitutie heel gewoon
  is en eigenlijk niets anders dan een seksuele variant. Charles
  Geerts is een van die paar ondernemende Amsterdamse volksjongens
  die commercieel aan de haal gingen met porno. Jopie de Vries
  stampte een imperium van sekstheaters uit de grond.
  Geestverruimende middelen waren marihuana en LSD, het werden
  herone, hash, cocane en XTC. Wat begon als het experiment van
  hippies en de flower power-beweging werd voor een
  deel een omvangrijke en keiharde drugsmarkt. De carrire van enkele
  grote hashhandelaren is op verschillende manieren nauw met de jaren
  zestig verbonden. Sommigen begonnen zelf als onschuldige
  gebruikers. Anderen bluften zich door de Sociale Academie heen en
  wisten gemeentelijke politici en ambtenaren zo gek te krijgen dat
  zij hun optimistische mensbeeld omzetten in omvangrijke subsidies
  om de verwaarloosde jeugd op te vangen en een toekomst te geven. In
  feite feestten de subsidie-ontvangers (waaronder leden van The
  Happy Family) in Spanje en financierden met overheidsgeld hun
  eerste drugstransporten. Deze ontwikkeling is overigens ook slechts
  te begrijpen wanneer de groei van het toerisme in ogenschouw wordt
  genomen. In Duitsland gelegerde Amerikaanse militairen waren reeds
  vertrouwd met het Red Light District van Amsterdam; de
  jongens die terugkwamen van Vietnam wisten er alles te vinden. De
  faam van Amsterdam verbreidde zich snel. De stad werd een attractie
  voor jongeren uit de hele wereld (Leuw, 1984).

  Intussen is van het revolutionaire elan van de jaren zestig veel
  verloren gegaan. Uit het nieuwste Sociaal en Cultureel Rapport
  (1994) blijkt zelfs van een zekere restauratieve tendens. De
  feitelijke seksuele vrijheid blijkt veel minder groot te zijn dan
  werd aangenomen. Dachten we in de jaren zestig op basis van
  onderzoek van Kinsey in de Verenigde Staten nog dat tweederde van
  alle volwassen mannen wel eens een prostitue bezocht, thans weten
  we dat het slechts gaat om een minderheid van nog geen 10% (De
  Graaf, 1995). De consumptie van porno is gestabiliseerd en de
  vergroving van sommige van haar uitingsvormen (inclusief
  kinderporno) is zeker niet alleen een antwoord op de groei van een
  binnenlandse vraag, maar komt ook tegemoet aan de vraag van
  toeristen en van kopers in het buitenland. Ondanks alle vrijheid is
  het drugsgebruik van Nederlanders niet sneller gestegen dan in
  landen waar hun gebruik streng is verboden en wordt vervolgd; in
  sommige opzichten (aantal drugsdoden, verspreiding van AIDS via
  junkies die naalden gebruiken) gaat het hier zelfs beter. Het
  beleid van de Nederlandse overheid ten opzichte van Nederlandse
  consumenten is gericht op normalisering van het gebruik en dit
  beleid is tot op grote hoogte geslaagd. Dat Nederland een bloeiende
  wereldmarkt voor drugs kent (zie verderop), is dan ook niet zozeer
  een gevolg van een toenemende binnenlandse vraag, maar is veeleer
  voortgevloeid uit de groei van de buitenlandse markt. Amsterdam is
  internationaal beroemd geworden om haar vrijheden en de
  plaatselijke VVV maakt dus niet alleen reclame voor musea en het
  grootste intact gebleven historische centrum van alle Europese
  steden, maar ook voor de openlijke prostitutie en voor het
  tolerante klimaat tegenover drugsgebruikers; het presenteerde de
  stad vijf jaar terug zelfs als Amsterdam-homotown om haar
  libertaire karakter te profileren. In een recente bundel
  Understanding Amsterdam hebben enkele van de meest
  vooraanstaande stadssociologen in de wereld (Castells, Soja,
  Hannerz) geprobeerd om Amsterdam naar cultuur en sfeer te
  kenschetsen (Deben et al., 1993). Zoveel is zeker: Amsterdam
  is gunstig gelegen, dicht bij het centrum van Europa, met
  aansluitingen op het internationale luchtverkeer via Schiphol
  International Airport, met een machtige zeehaven en uitstekende
  verbindingen over de weg. En met haar ontwikkeling van telematica
  is de stad ruimschoots het informatietijdperk binnengetreden. Maar
  typisch Amsterdams vinden zij de sfeer van jeugd en plezier en van
  zonde. Amsterdam is de stad waar je naar toe gaat voor
  onconventioneel entertainment. Amsterdam wordt niet
  geassocieerd met werken zoals Rotterdam. In Amsterdam ga je uit,
  het is fun. Kermis in Amsterdam.

  2.1.6. Een andere kant: de toename van de
  gewelddadigheid

  Vooruitlopend op de volgende paragraaf past het om ter
  afsluiting van deze paragraaf te wijzen op een kant
  van de Amsterdamse kermis die niet zo leuk is: de toename van de
  gewelddadigheid. Van alle (ongesorteerde) geweldpleging kan men
  zeggen: er vindt een scherpe stijging plaats in de jaren zeventig,
  vervolgens een afvlakking in de jaren tachtig en dan weer een
  stijging in de jaren negentig. Dit is het algemene beeld dat naar
  voren komt in slachtofferenqutes, politiecijfers en ook in het
  aantal meldingen bij de GG en GD (Kosec, 1994). Ook al is er vanaf
  het begin van de jaren tachtig sprake van een zekere afname van het
  geweld in het algemeen, sindsdien ontpopte zich wel een soort van
  gewelddadigheid die hard is en professioneel. De opkomst van dit
  professionele geweld is niet los te denken van de groeiende
  populariteit van vechtsporten. Natuurlijk zijn de meeste
  fitness-centra en sportscholen volkomen fatsoenlijke instellingen,
  ook de scholen in deze sector die de modetrends volgen: van judo
  tot karate, van worstelen en kick-boksen tot free fight .
  Hun populariteit is te danken aan vechtsportkampioenen zoals de
  Utrechtse Anton Geesink en de Amsterdammers John Bluming, Willem
  Ruska, Chris Dolman en anderen. Maar er zijn onder de liefhebbers
  van die sporten ook jongens die een professionele loopbaan als
  portier bij een nachtclub of een disco ambiren en die trainen op
  scholen waar onvoldoende controle op is, omdat deze sector als
  zodanig niet goed is geregeld. Verschillende sporten en hun bonden
  of bondjes worden in Nederland niet erkend. Een sportschool aan de
  Lauriersgracht is nogal berucht, maar leverde wel een maximum aan
  kampioenen. Brilleman – de bodyguard van Bruinsma die in 1985 werd
  vermoord – kwam er vandaan en de huidige onbetwiste
  kickboks-kampioen van de wereld Kaman eveneens. Het ideaal van
  zulke vechtsporters is gecontroleerd geweld, maar wil dat altijd
  lukken?

  Voor ons is vooral zware geweldpleging van belang en hierbij in
  het bijzonder het aantal gevallen van moord en doodslag, want die
  leveren de hardste gegevens op als het gaat om georganiseerde
  misdaad. In eerste 20 jaar na de oorlog is het aantal gevallen heel
  laag; het gaat in deze periode steeds om 0 tot 3 of 4 gevallen per
  jaar. In de jaren zeventig neemt het echter toe. De onderstaande
  cijfers tonen een voor grote steden nog steeds zeer laag
  gewelddsniveau. Maar Amsterdam begint wel bij te trekken.

  Gevallen van moord en doodslag in Amsterdam, 1968-1994:
  Tabel
  In hoeveel gevallen het over al deze jaren om liquidaties gaat,
  weten we niet precies. Niettemin hebben we voor een beperkte
  periode wel geprobeerd te achterhalen hoeveel allochtonen en
  buitenlanders er zijn geliquideerd. Immers, de indruk bestaat dat
  liquidaties vooral in niet-Nederlandse criminele groepen
  plaatsvinden. Waarmee dus niet is gezegd dat een aantal autochtone
  Nederlandse groepen zich niet bedient van dit gewelddadige middel.
  Want van n van deze groepen – waarop hierna verder wordt ingegaan –
  wordt stellig beweerd dat zij al bij al, binnen en buiten
  Amsterdam, zo’n 10 liquidaties op haar naam heeft staan. Dat er
  niettemin in de kring van buitenlandse en allochtone groepen sprake
  is van een bijzonder probleem blijkt overduidelijk uit de
  moordzaken die de afgelopen jaren door de Amsterdamse politie zijn
  geregistreerd. In de periode tussen 1989 en het begin van 1995 is
  de afdeling ernstige delicten betrokken geweest bij de afhandeling
  van 262 sterfgevallen die mogelijk waren toe te schrijven aan
  moord. Vaak blijkt bij nader onderzoek dat de doodsoorzaak een
  natuurlijke is. In het geval van moord gaat het meestal om ruzies
  tussen bekenden en uit de hand gelopen huiselijke twisten, maar in
  23 gevallen van die 262 heeft de politie voldoende aanwijzingen om
  zeker te kunnen zeggen dat het om liquidaties gaat in het milieu
  van de georganiseerde misdaad. Van al deze moorden is de
  nationaliteit of de etnische afkomst van het slachtoffer bekend.
  Deze gegevens kunnen worden gebruikt als een indicatie van de
  betrokkenheid van buitenlandse en allochtone groepen bij de
  georganiseerde criminaliteit. In de meeste gevallen betreft het
  trouwens afrekeningen binnen het betreffende etnische milieu zelf:
  de afkomst van de dader(s) is dezelfde als die van het
  slachtoffer.

  Alvorens het resultaat van onze berekening te geven, volgt –
  bovenop het voorbehoud dat zoven al met betrekking tot de
  autochtone groepen is gemaakt – nog een waarschuwing van
  methodische aard. Omdat het autochtone Amsterdamse milieu de
  politie vertrouwder is dan het allochtone, is het mogelijk dat zij
  een moord in het eerstgenoemde milieu genuanceerder bekijkt en
  minder snel besluit dat het een liquidatie betreft. Niettemin is de
  discrepantie wel heel groot: er zijn, voorzover bekend, in
  Amsterdam in de genoemde periode: 1989-1995 – 6 autochtone
  Nederlanders geliquideerd en 17 buitenlanders dan wel allochtonen!
  Dit is zr opmerkelijk wanneer men bedenkt dat buitenlanders en
  allochtonen niet meer dan ongeveer een kwart van de Amsterdamse
  bevolking uitmaken. Na vermelding hieronder van het aantal door de
  politie als liquidaties geregistreerde gevallen geven we steeds een
  tweede getal: dat van moorden waarbij het mogelijk ook om
  liquidaties ging.

  In welke milieus vonden de liquidaties respectievelijk moorden
  vooral plaats? In het Turkse milieu vonden veruit de meeste
  afrekeningen plaats: 8. Verder telden wij nog eens 18 steek- en
  schietpartijen die plaatsvonden op straat of in een koffiehuis.
  Deze laatste gevallen hoeven niets met
  georganiseerde misdaad te maken te hebben en kunnen ook gevallen
  zijn van wraakneming en familietwist. Daarna volgen
  Joegoslaven met 5 liquidaties (en nog eens 2 moorden die
  daar wel heel veel op lijken). Als we bedenken dat het totale
  aantal (voormalige) Joegoslaven in de hoofdstad niet meer bedraagt
  dan 4.000, is dit wel een zeer hoog cijfer.

  Er werden in dezelfde periode 2 Colombianen geliquideerd.
  Ook dat is naar verhouding zr veel voor het totaal aantal van 763
  (geregistreerde en legaal verblijvende) Colombianen in de
  hoofdstad. Bij Marokkanen werd 1 persoon geliquideerd, maar
  overigens zijn er niet minder dan 8 moorden waar twist over drugs
  als motief is geregistreerd.

  Onder Chinezen is 1 liquidatie vastgesteld, maar
  overigens zijn er nog 3 moorden waarbij dat heel goed ook het geval
  zou kunnen zijn.
  Onder de overige etnische groepen zijn geen liquidaties
  geregistreerd, maar wel gevallen die erop lijken: Surinamers
  komen 9 maal voor met moorden waarbij twist om dope meespeelde; bij
  Nigerianen is dat 2 maal het geval en eveneens nmaal bij
  Ghanezen.

  Het bureau misdaadanalyse had overigens al eerder, voor een
  vroegere en ook langere periode, nl. 1980-1988, uitgerekend welke
  de nationaliteit van de daders in moordzaken is. Ofschoon het hier
  dus niet alleen om liquidaties gaat, bleek toen ook al dat etnische
  groepen een apart probleem opleveren. Over die periode gerekend
  waren er 53 Nederlandse daders, 46 van Surinaamse origine, 31
  Turken, 23 Marokkanen, 8 (voormalige) Joegoslaven en 6 Chilenen.
  Slechts de Chilenen komen in onze meer recente telling niet meer
  terug. Hun rol in de drugshandel is in het midden van de jaren
  tachtig grotendeels door Colombianen overgenomen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken