• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 2.2. Het veranderende beeld van de (georganiseerde) criminaliteit

  2.2. Het veranderende beeld van de (georganiseerde)
  criminaliteit

  Het beeld van de zware criminaliteit in Amsterdam in de jaren
  zeventig en tachtig wordt nog altijd sterk bepaald door de
  ontvoering van Caransa in oktober 1977 en die van Heineken (en
  Doderer) in november 1983. De redenen hiervan liggen vrij voor de
  hand. Nederland was tot in die jaren goeddeels gespaard gebleven
  voor zulke criminele feiten. In beide gevallen ging het niet alleen
  om zeer vermogende maar ook heel bekende Amsterdamse mensen. En ook
  de wijze waarop deze beide ontvoeringen werden voorbereid,
  uitgevoerd en afgehandeld, maakte indruk. Ze werden gepleegd door
  vrij geharde beroepsmisdadigers. In het geval van Heineken door
  Amsterdamse misdadigers en het geval van Caransa (vermoedelijk)
  door Italiaanse professionals die handelden in opdracht van
  figuren in en rond de Amsterdamse penose (De Vries, 1985; De Vries,
  1987).

  Ook later in de jaren tachtig waren er binnen en buiten
  Amsterdam criminele groepen actief die door hun optreden lieten
  zien dat de beroepscriminaliteit niet alleen, organisatorisch
  gesproken, meer complexe vormen aan het aannemen was, maar ook op
  een meer gewelddadige manier werd uitgevoerd. De groep waar hier
  met name aan moet worden gedacht, is de groep van de Denkers
  oftewel de Kinkergroep. Halverwege de jaren tachtig pleegde deze
  groep een hele reeks van gewelddadige overvallen op banken,
  postkantoren, geldtransporten, posttreinen en juweliers, die
  terdege werden voorbereid en met precisie werden uitgevoerd. En de
  opsporing, vervolging en berechting van (leden van) deze groep
  waren niet alleen lastig vanwege de professionele manier waarop de
  betrokken misdaden werden gepleegd, maar ook omdat de leiders van
  de desbetreffende groep met harde hand werden afgehouden van het
  afleggen van belastende verklaringen (Van der Roer, 1988).

  Ook al laat dit laatste – deze intimidatie van getuigen – zien
  dat de grens tussen beroepscriminaliteit en georganiseerde
  criminaliteit niet altijd scherp kan worden getrokken, het mag
  zeker niet leiden tot verhulling van het feit dat reeds vanaf de
  jaren zestig ook in Amsterdam vormen van criminaliteit opgang
  maakten die traditioneel zonder twijfel worden gerekend tot de
  georganiseerde criminaliteit, namelijk internationale handel in
  (verboden) verdovende middelen en de organisatie van (illegale)
  gokspelen. Wat de handel in (verboden) verdovende middelen aangaat
  moet allereerst natuurlijk worden verwezen naar de grootscheepse
  hashtransporten die al in het begin van de jaren zeventig door meer
  en minder bekende Amsterdamse misdadigers in nauwe samenwerking met
  Libanese en Pakistaanse handelaren op touw werden gezet. De meeste
  bekende transporten gebeurden met zeewaardige schepen – veelal
  aangepaste vissersvaartuigen – die de partijen hash in de betrokken
  landen gingen ophalen en die hier in Nederland via de havens aan de
  Waddenzee aanlandden, buiten het zicht van de grootstedelijke
  politiekorpsen. Een van de meest roemruchte zaken uit die tijd is
  de actie-Lammie geweest, zo genoemd naar n van de betrokken
  schepen. Deze actie kwam erop neer dat de politie er op een gegeven
  moment lucht van kreeg dat n van de bekende Amsterdamse smokkelaars
  – Frits van de Wereld – mogelijk in samenwerking met een bekende
  Volendamse hash-importeur, een hashreis van de Lammie naar Libanon
  had gefinancierd. Toen duidelijk werd dat de desbetreffende tip
  klopte, maakten politie, douane en marine zich op om niet alleen
  bij de
  aanlanding van de hash, of althans bij de opslag ervan, waar ook in
  het land, in te grijpen, maar ook om op het schip zelf beslag te
  leggen. De actie – op woensdag 24 april 1974 – liep niet helemaal
  volgens scenario, maar had wel resultaat. Een groot deel van de
  hash die aan wal was gebracht, werd in Volendam na een vuurgevecht
  met enkele smokkelaars gepakt. Het schip, met de rest van de
  partij, werd door de marine opgejaagd, maar toen het bijna was
  genterd liet de kapitein het zinken; later is het door Smit Tak
  opgetakeld. De Amsterdamse financier werd, nog onwetend van de
  politieactie, in het Land van Altena aangehouden: hij had 52 kg van
  de bewuste partij in zijn kofferbak. Hij werd tot 3 jaar
  veroordeeld, met aftrek van voorarrest. De gewezen commissaris van
  politie G. Toorenaar, die de actie-Lammie leidde, zegt in
  zijn zogenaamde mmoires – opgetekend door de journalist P. de Vries
  in 1985 – dat de Nederlandse hashhandelaren na deze actie begrepen
  dat de politie behoorlijk wat inzicht in hun handel had en hierom
  overstapten van de hashhandel op de handel in herone. De smokkel
  van herone zou namelijk minder riskant zijn, omdat deze drug in
  veel kleinere hoeveelheden kan worden vervoerd, daarom ook veel
  sneller, terwijl er zeker zoveel geld mee kan worden verdiend als
  met hash. Dit moge zo zijn, feit is echter wel dat de opbloei van
  de heronehandel vooral door politie-acties en interne conflicten in
  de wereld van de Chinezen zichtbaar werd en niet in het milieu van
  de Hollandse hashsmokkelaars. De eerste berichten dat Chinezen in
  Amsterdam volop in herone handelden, dateren uit dezelfde tijd als
  waarin de eerste grote hashtransporten werden georganiseerd. Na
  enige tijd werd duidelijk dat deze handel vooral in handen was van
  Hong Kong Chinezen, gegroepeerd in de 14K, de Wo Lee Kwan, en de Wo
  Sing Wo. Met hulp van de Amerikaanse Drugs Enforcement
  Administration (DEA) werden toen pseudokoopacties opgezet om zowel
  de handelswaar als de handelaren te pakken krijgen. Deze acties
  hadden regelmatig groot succes: vele kilo’s herone werden in beslag
  genomen. Zij vergrootten tevens het inzicht in de verhoudingen
  binnen de Chinese gemeenschap in Amsterdam van toen, zo’n 5.000
  personen. Met name werd successievelijk zichtbaar dat deze
  gemeenschap werd gepatroneerd door Chung Mon, een soort Chinese
  peetvader, topman van de 14K, die op het eerste oog niet meer
  beredderde dan een restaurant, een gokhuis en een reisagentschap,
  maar die achter de schermen de hele Chinese heronehandel in en via
  Amsterdam controleerde. Hoe invloedrijk hij in Amsterdam en ver
  daarbuiten was, bleek pas goed nadat hij (op 3 maart 1975) was
  vermoord door een hit-team van de rivaliserende Wo Lee Kwan –
  triade: duizenden Chinezen uit heel Europa woonden zijn begrafenis
  bij. De oorzaak van dit dodelijk conflict tussen de 14K en de Wo
  Lee Kwan was dat deze laatste groepering in de buurt van de
  bedrijven van Chung Mon in Amsterdam ook een restaurant annex
  gokhuis wilde openen en Chung Mon dit wilde voorkomen met het
  dreigement dat hij haar zou afkoppelen van de heronelijnen uit Hong
  Kong. De liquidatie van Chung Mon werd gevolgd door een hele reeks
  van vecht- en schietpartijen die erop duidden dat de strijd om de
  macht nog niet gestreden was. Ook de opvolger van Chung Mon, Yuen
  Muk Chang, kwam in deze machtsstrijd om het leven. Hij werd n jaar
  later, in maart 1976, door doders van de Wo Lee Kwan geliquideerd.
  De directe aanleiding tot deze moord zou een moordaanslag annex
  ripdeal op een groepje Wo Lee Kwan-leden zijn geweest. Om een einde
  aan deze triade-gevechten te maken werd er door de politie voor
  gekozen om dag in dag uit invallen in Chinese gokpanden en
  restaurants te doen en zoveel mogelijk illegale Chinezen het land
  uit te zetten. Het beste bewijs dat deze
  mierenhoopverstorings-strategie werkte was – het moge wonderlijk
  klinken – dat het vacum dat door dit optreden in de heronehandel
  werd geschapen, heel snel werd opgevuld door heronehandelaren van
  allerlei slag en soort: Turkse, Marokkaanse, en ook Nederlandse
  handelaren. In augustus 1976 werden in Bangkok twee Nederlanders
  uit Amsterdam aangehouden die samen 138 kg herone bij zich hadden
  (De Vries, 1985).

  De opgang van de heronehandel vertoonde een bijverschijnsel dat
  van oudsher wordt geassocieerd met georganiseerde criminaliteit:
  corruptie, of althans berichten over corruptie, om te beginnen in
  de politie. Ook in Nederland! Immers, hier – en meer bepaald in
  Rotterdam – ontspon zich reeds in de jaren twintig een merkwaardige
  vriendschappelijke relatie tussen enerzijds een zekere Choy Loy,
  een zogenaamde werfagent die ook handelde in wapens en cocane, en
  anderzijds enkele hooggeplaatste politieambtenaren, waaronder de
  zogenaamde Chinezen-expert. Zij konden het zo goed met elkaar
  vinden dat zij, vergezeld van hun vrouwen, ook met elkaar op
  vakantie gingen. In de jaren zeventig hadden de geruchten
  aanvankelijk vooral betrekking op lager geplaatste politiemensen:
  de twee zogenaamde Chinezen-experts en zes man van het bureau
  Warmoesstraat. Zij werden er allemaal van beticht geld en goederen
  te hebben aangenomen van Chinese gokbazen. Vijf van hen werden
  begin 1978 ook effectief hiervoor veroordeeld. Later in dit jaar
  kwamen twee Haagse onderwereldfiguren met het verhaal dat ook de
  Amsterdamse commissaris Toorenaar plat was. In eerste instantie
  werd verteld dat hij betrokken was bij het opzetten van de beroving
  van een vermogende Hollandse drugshandelaar. Het latere onderzoek
  spitste zich evenwel toe op de relatie tussen Toorenaar en Chung
  Mon. Was het niet zo dat deze Chinese peetvader de politiechef had
  omgekocht om zich te verzekeren tegen politile bestrijding van zijn
  drugshandel en mogelijk andere illegale activiteiten? Toorenaar
  heeft steeds in alle toonaarden tegengesproken dat hij
  gecorrumpeerd was, en dit is ook nimmer aangetoond. Wel maakte hij
  zelf bekend dat een Chinese boss – welke is niet duidelijk –
  eenmaal een serieuze poging heeft gewaagd om hem plat te
  maken. En wel door een Chinees plompverloren een half miljoen
  gulden op zijn
  bureau te laten bezorgen (De Vries, 1985).
  In aansluiting op het vorenstaande kan worden gewezen op die andere
  vorm van criminaliteit die in de loop van de jaren zeventig
  duidelijker dan ooit de kenmerken van georganiseerde criminaliteit
  begon te vertonen: de illegale organisatie van gokspelen. De
  corrumpering van politiemensen door Chinese gokbazen is hiervan de
  beste illustratie. Maar wat hierbij – parallel aan het verhaal over
  de opgang van de drugshandel – moet worden opgemerkt, is dat ook in
  dit verband leidende figuren van de Amsterdamse penose tot op de
  dag van vandaag een vooraanstaande rol spelen. De belangrijkste
  figuur onder hen is ongetwijfeld Zwarte Jopie (geweest). Hij
  vormt een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse
  onderwereld, omdat hij de eerste was die echt als padrone
  over een deel van de Amsterdamse penose regeerde en omdat hij het
  contact legde met de Amerikaanse mafia. In de geschiedenis van de
  Amsterdamse georganiseerde criminaliteit is enige aandacht voor
  zijn levensgeschiedenis dan ook op haar plaats.

  Geboren in Utrecht in 1935 bracht Maurits de Vries, zoals zijn
  echte naam luidde, zijn onderduiktijd door bij een gezin in die
  stad. Omdat hij een belangrijk deel van die tijd in een
  keukenkastje heeft doorgebracht, ontwikkelde hij claustrofobie.
  Vechten kon hij als de beste als het moest, maar zijn reputatie
  bouwde hij vooral op door zijn organisatorische vermogen; in de
  ogen van zichzelf en zijn omgeving was hij in de eerste plaats
  zakenman. Zijn carrire begon ermee om bezoekers van het beroemde
  filmtheater Tuschinski hun fietsen te laten stallen voor een
  kwartje. Daarna probeerde hij het op de markt bij zijn broer, die
  echt Jopie heette, en trad hij op als snorder in het Amsterdamse
  uitgaansleven. Zwarte Jopie werkte zich op door op de Zeedijk de
  uitspanning Casa Blanca te kopen – hij speelde zelf piano en hield
  van jazzmuziek. Als portier werd John Bluming aangesteld. In 1965
  en 1966 kwamen dan de eerste seksshops in Amsterdam en daar zat
  interessante handel in. Neef Lex Ansing begon een groothandel in
  seksartikelen en met Utrechtse Bertus nam Zwarte Jopie in 1970 een
  seksmuseum annex snackbar op de Oudezijds Voorburgwal over van Jan
  van Marel (autohandelaar, vriend van zijn vader en toentertijd
  bekend om zijn geheimzinnige verdwijning op de Bahama’s). Hier
  begonnen ze een bordeel dat later Club 26 zou worden. De seksclub
  werd de plaats waar de penose en allerlei Amsterdamse
  society-figuren samenkwamen. Toen de zaak later via Caransa werd
  verkocht aan de ontvoerders van Heineken, was dit voor deze
  aanleiding om geen bier meer te leveren aan het bedrijf. Club 26
  liep goed en via een systeem van slim opkopen, intimidatie van
  naastgelegen concurrenten en corrumptieve contacten met ambtenaren
  van de gemeente en de politie, wist De Vries zijn zaken uit te
  breiden over vier aaneengesloten panden aan de Gracht. Toen was hij
  opeens zoek: met zijn vrouw was hij in een primitief zeilbootje
  naar Sicili vertrokken, waar hij een paar jaar zou blijven. Toen
  hij terugkeerde naar Amsterdam lag een gouden toekomst open voor de
  seksshows van de Casa Rosso; de Amsterdamse taxichauffeurs die de
  toeristen aanbrachten, kregen een speciale bonus. In de Key Club
  begon hij te experimenteren met real life shows – een idee
  gemporteerd uit Amerika. Dit werd de basis voor een toeristisch
  succes dat voortduurt tot de dag van vandaag. De Vries nam graag
  mensen in dienst waar hij op zijn manier goed voor zorgde: oude
  penose, jongens van vechtscholen om de gracht vrij van junkies en
  zakkenrollers te houden en charmante caissires.

  In 1973 legde De Vries contacten met Amerikaanse mafiosi om zijn
  imperium uit te breiden met enkele gokhuizen. Voor de Amerikaanse
  mafia is het gokken een veel interessantere tak van illegale
  bedrijvigheid dan de wereld van de seks. Haar komst naar Amsterdam
  in 1973 heeft vooral achteraf de aandacht getrokken, omdat het hier
  echt ging over de mafia waarover in de populaire literatuur zoveel
  is geschreven. De geschiedenis van de familie Cellini, die eerst op
  Cuba gokpaleizen had beheerd en vervolgens (na de revolutie van
  Fidel Castro in 1959) had geprobeerd een casino te exploiteren in
  de (toenmalige) kroon-kolonie van Engeland, de Bahamas, en daarna
  nog een vruchteloze poging daartoe in Londen deed, was voor een
  deel de geschiedenis van Mario Puzo’s best-selling
  mafia-roman The Godfather. Club Cabala en later Club 26 – in
  het begin van de jaren zeventig was gokken in Nederland nog
  grotendeels verboden, maar er kwam een nieuwe wettelijke regeling
  aan (Van ‘t Veer, Moerland en Fijnaut, 1994) – trokken
  onafhankelijk van elkaar de aandacht van de investigative reporter
  van Het Parool, Bart Middelburg (1988), en de Amerikaanse
  criminoloog Alan A. Block (1991). Hun bronnen verschillen, maar hun
  verhalen stemmen frappant overeen. Het enige dat wij achteraf
  misschien anders zouden inschatten is het belang van deze
  connectie.

  De Amerikaanse mafiafamilies die afkomstig waren uit de
  onderwereld van Washington en die werkten voor een van de meest
  beruchte en vernieuwende gangsters van deze eeuw, Meyer Lansky,
  hadden het eerst geprobeerd in Joegoslavi met een school voor
  croupiers en een casino in Split. De pater familias (hij zou
  spoedig aan ouderdom sterven), Dino Cellini, zocht evenwel ook
  steunpunten elders in Europa en stootte op de jongens in de
  onderwereld van Amsterdam. Hun culturen bleken echter niet overeen
  te stemmen; de Amsterdammers waren vrije jongens en raakten niet
  gemakkelijk onder de indruk van de reputatie van hun zakelijke
  partners. Maar de belangrijkste redenen waarom zij in 1983 van het
  Amsterdamse toneel verdwenen, zijn nogal prozasch, (1) dat er in
  Nederland minder werd verdiend dan verwacht, (2) dat het illegale
  gokwezen de wind uit de zeilen werd genomen, doordat de Nederlandse
  overheid het casino-gokken onder bepaalde condities legaliseerde en
  de concurrerende Holland Casino’s oprichtte en (3) doordat de Casa
  Rosso in dit jaar in rook
  opging ten gevolge van brandstichting; dertien mensen vonden in
  deze spectaculaire brand de dood doordat ze het pand niet uit
  konden komen. De ware en complete geschiedenis van Zwarte Jopie
  verdient het om nog eens geschreven te worden. In 1986 stierf hij
  aan kanker.

  Zijn werkelijke betekenis voor de geschiedenis van de
  georganiseerde criminaliteit in Amsterdam is (1) dat hij in staat
  bleek tientallen ruige jongens van de vlakte te organiseren, (2)
  dat hij connecties maakte met het buitenland, en dan met name de
  Amerikaanse mafia, (3) dat hij tegelijkertijd uitstekend
  functioneerde in de legale zakenwereld en (4) via een speciaal
  fonds (Het Spinhuisfonds) zowel vertegenwoordigers van de overheid
  wist te corrumperen (onder andere een directeur van de
  Bijlmerbajes) als deed aan liefdadigheid. Dat laatste had hij van
  zijn Amerikaanse vrienden geleerd: een echte mafiabaas doet goed
  voor de buurt. Zo liet hij op zijn kosten een speelplaats op de
  Zeedijk aanleggen. Aan het einde van zijn leven werd deze slimme
  zakenman overigens slachtoffer van de patroon-clintachtige
  verhoudingen die hij om zich heen had geschapen: zijn eigen
  personeel nam hem in de maling en buitte hem uit.

  Met betrekking tot de seksbusiness kan tenslotte worden
  opgemerkt dat die vanaf de jaren zestig – zowel in termen van
  prostitutie als in die van pornografie – enorm is gegroeid. Zoals
  hierna verder zal worden aangeduid nam zij niet alleen geweldig in
  omvang toe, maar trad er ook een ongekende verscheidenheid in het
  aanbod op. Toch gaf deze ontwikkeling in die jaren geen aanleiding,
  voor zover we hebben kunnen nagaan, om deze business op de n of
  andere manier in verband te brengen met georganiseerde
  criminaliteit. Dit gebeurde maar in de jaren tachtig, toen met name
  vanuit feministische kringen werd gesteld dat bepaalde vormen van
  exploitatie van prostitutie trekken van georganiseerde
  criminaliteit vertonen. In het bijzonder werd hierbij verwezen naar
  de handel in vrouwen, uit alle delen van de wereld, voor
  prostitutiemarkten in West-Europa. De acties die vanaf toen ook in
  Nederland tegen de vrouwenhandel werden gevoerd, luidden niet het
  einde van de seksuele revolutie in. Zij legden wel n van de
  navrante schaduwzijden van deze moreel-sociale omwenteling
  bloot.

  Wat speciaal Amsterdam betreft bleek in de eerste helft van de
  jaren tachtig uit verschillende onderzoeken dat met name tal van
  Ghanese vrouwen op allerlei manieren hier de prostitutie werden
  ingesluisd. In n geval lieten Ghanezen, woonachtig in Amsterdam,
  Ghanese vrouwen die illegaal in Nederland verbleven, in Londen via
  een zogenaamde stand-in trouwen met Nederlandse mannen. Deze
  mannen keerden met de huwelijksakte in de hand terug naar Amsterdam
  en meldden zich vervolgens met hun illegale Ghanese vrouw bij de
  burgerlijke stand in Amsterdam. Op grond van die akte kreeg deze
  vrouw dan het Nederlanderschap. Om de kosten van deze operatie te
  kunnen betalen – die in een aantal gevallen werden opgeschroefd tot
  f.10.000 f.15.000 – staken de vrouwen in kwestie zich niet alleen
  in Ghana zelf diep in de schulden, maar zagen zij zich ook genoopt
  om in Nederland via werk in de prostitutie deze schulden af te
  lossen. In een ander geval regelde een Nederlandse
  schijn-huwelijksmakelaar samen met een door hem omgekochte
  ambtenaar van de burgerlijke stand schijnhuwelijken tussen Ghanese
  vrouwen en Nederlandse mannen. Om de kosten van hun huwelijk te
  kunnen betalen (ook zo’n f.10.000) werden vele van deze vrouwen min
  of meer gedwongen om een tijdlang in seksclubs te werken, tot in
  het buitenland toe. Het bleek met andere woorden dat vrouwenhandel
  geen schijnprobleem was, maar een rele kwestie.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken