• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 2.3. De reorganisatie van het Amsterdamse politiekorps

  2.3. De reorganisatie van het Amsterdamse politiekorps

  Bij de bespreking van de waarde van de politiebronnen die door
  ons zijn geraadpleegd, werd er al op gewezen dat de informatie die
  zij bevatten, niet alleen veel zegt over de georganiseerde
  criminaliteit in de stad, maar zeker ook over het politile beleid
  dat ten aanzien van deze criminaliteit is gevoerd. Hierom past het
  om in dit hoofdstuk over de historische context van de actuele
  ontwikkelingen ook stil te staan bij de reorganisatie van het
  Amsterdamse politiekorps in de voorbije jaren, althans voorzover
  die raakt aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.
  Immers, de mate waarin haar bestrijding tot prioriteit is verheven
  en ook in de organisatie van het korps tot uitdrukking is gebracht,
  is in hoge mate bepalend voor het politile beeld van de
  georganiseerde criminaliteit in Amsterdam.

  Wie zich verdiept in de reorganisatie van het Amsterdamse
  politiekorps in de voorbije decennia stelt vast dat zoiets als
  georganiseerde criminaliteit zeker niet de motor achter de
  reorganisatie was. De vormgeving van haar bestrijding is veeleer
  een afgeleide geweest van de algemene veranderingen die
  successievelijk in zijn organisatie zijn doorgevoerd. Met name de
  vele problemen in de sfeer van de handhaving van de openbare orde
  hebben de ingrijpende reorganisatie die het korps in de voorbije 30
  jaar heeft ondergaan, op gang gebracht en op gang gehouden.

  Zo waren de ongeregeldheden die in de jaren 1965-1966
  plaatsgrepen verantwoordelijk voor de verdere centralisatie en
  specialisatie van de korpsorganisatie, en niet de gestage stijging
  van de criminaliteitscijfers. Wel bewerkstelligde die ontwikkeling
  van het korps dat ook de toenemende centralisatie van de recherche
  niet ter discussie werd gesteld. Zij lag helemaal in de loop der
  dingen. De recherche werd in 1970 onderverdeeld in een centrale
  recherche, de districtsrecherche en de afdeling administratieve
  zaken, waarbij de centrale
  recherche weer werd opgesplitst in vier bureaus: bijzondere zaken,
  kinderpolitie, zedenpolitie en technische opsporings- en
  herkenningsdienst.
  Ook de manifestatie van de eerste nadrukkelijke vormen van
  georganiseerde criminaliteit in de jaren zeventig hadden geen
  majeure zelfstandige impact op de organisatie van de recherche,
  laat staan die van het gehele korps. Zijn verdere reorganisatie, of
  althans het denken hierover, werd halverwege de jaren zeventig
  opnieuw bevorderd door de problematiek van de ordehandhaving, zoals
  die ditmaal culmineerde in de veldslagen om de Nieuwmarkt
  (maart-april 1975). De toenemende confrontatie met de grootschalige
  handel in verdovende middelen werkte in deze periode wel in de hand
  dat de centrale recherche meer en meer gebruik begon te maken van
  bijzondere opsporingstechnieken als de pseudokoop, ook onder
  Amerikaanse invloed. Met als markante bijzonderheid dat door de
  toenmalige rechercheleiding werd beslist om in een soort van
  proefproces het gebruik van deze methode door de rechter te laten
  toetsen – in de Tallon-zaak. Deze bereidheid om opening van zaken
  te geven werd – onder druk van de omstandigheden weliswaar, maar
  niettemin – toen trouwens ook op een aanverwant terrein
  tentoongespreid, op het punt namelijk van de politile corruptie, of
  ruimer, van het zogenaamd normafwijkend politiegedrag. Met de
  nodige behoedzaamheid werd althans een project gestart om een
  probleem waarmee het korps in de tweede helft van de jaren zeventig
  op zo’n navrante manier was geconfronteerd, bespreekbaar te maken.
  Dit project kreeg de toepasselijke benaming van
  Binnenspiegel (Naey, 1979; Sietsma, 1980; Terhaar en De
  Boer, 1981). Het waren de stadsoorlogen van 1980 (Vondelstraat,
  Kroningsrellen, Prins Hendrikkade, Weteringschans) die de
  beslissende stoot hebben gegeven tot de reorganisatie van het korps
  in een richting die heden ten dage min of meer haar beslag heeft
  gekregen. De eerste plannen waarin aan dit traject gestalte werd
  gegeven, dateren uit de jaren 1982-1983. Zij behelsden duizend-en-n
  maatregelen om de werkdruk van het korps te verminderen, de
  uitvoering van de resterende taken te verbeteren en de interne
  werking van de organisatie slagvaardiger te maken. Maar tussen de
  regels door werd geschreven dat een verdergaande, algehele
  transformatie van het korps wellicht onontkoombaar was: zijn
  transformatie volgens het toen veel geprezen wijkteammodel. Het was
  echter de nieuwe burgemeester van Amsterdam, E. van Thijn, die deze
  moeilijke knoop moest doorhakken. In 1983 besliste hij dat de
  invoering van dit model moest worden voorbereid en zo snel als
  mogelijk moest worden geffectueerd. Later haalde hij er de huidige
  hoofdcommissaris, E. Nordholt, bij om dit beleid tot een goed einde
  te brengen (Horn, 1989).

  In de plannen die in deze jaren werden vervaardigd om het korps
  de beoogde pirouette te laten draaien, komen de georganiseerde
  criminaliteit en haar bestrijding, en dus de centrale recherche,
  niet of nauwelijks aan de orde. Conform het uitgangspunt is het per
  slot van rekening al deconcentratie en despecialisatie van het
  korps wat de klok slaat en, parallel hieraan, de bestrijding van de
  zogenaamde kleine of massaal voorkomende criminaliteit op het
  niveau van de districten en de wijkteams. De centrale recherche
  wordt haar bestaansrecht niet helemaal ontzegd – zij behoudt zeker
  een taak bij de bestrijding van de internationale handel in
  verdovende middelen, beslist ook met gebruikmaking van bijzondere
  opsporingstechnieken -, maar haar primaire taak zal in de toekomst
  de ondersteuning van de districtsrecherches zijn. Dat dit
  perspectief op de centrale recherche niet voor iedereen zo wenkend
  was als het misschien leek, kan worden opgemaakt uit het rapport
  dat een interne werkgroep onder leiding van K. Sietsma in 1986 –
  mede onder invloed van de verschijning van het regeringsrapport
  Samenleving en criminaliteit – over de toekomst van deze
  recherche vervaardigde: De kit in de lift. Uit dit rapport
  kan worden opgemaakt dat in de eerste helft van de jaren tachtig de
  organisatie van de centrale recherche enkel wat meer hanteerbaar
  was gemaakt. Enerzijds werd het bureau bijzondere zaken in een
  aantal aparte kleine bureaus onderverdeeld (verdovende middelen,
  zware criminaliteit, bijzondere vermogensdelicten, bijzondere
  opdrachten/ernstige delicten en zedenpolitie, en jeugdpolitie).
  Anderzijds werden al deze bureaus ondergebracht in de zogenaamde
  centrale executieve recherche, en de ondersteunende eenheden
  (inlichtingendienst, observatie, technische en tactische bijstand)
  in een centrale ondersteunende recherche. Waarbij wel moet worden
  aangetekend dat als gevolg van de lopende ontwikkelingen een aantal
  van de afdelingen binnen deze bureaus toen al waren teruggebracht
  op krepeersterkte, met name de afdeling autodiefstallen en de
  afdeling illegaal vuurwapenbezit. Met betrekking tot de toekomst
  wordt in dit rapport niet echt afstand genomen van het algemene
  beleid ten aanzien van de reorganisatie van het korps. Zo wordt het
  zinvol geacht de wijkteams te belasten met de beheersing van de
  kleine criminaliteit en de districtsrecherches met de bestrijding
  van zichtbare zeer gevreesde criminaliteit en van
  jeugdcriminaliteit. Maar de bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit, en meer bepaald de bestrijding van de hele handel in
  verdovende middelen, zou per se de taak van de centrale recherche
  moeten blijven. Wat de georganiseerde criminaliteit in Nederland,
  in Amsterdam, precies voorstelt is wel niet goed bekend, maar – zo
  vervolgt het onderhavige rapport – er zijn voldoende aanwijzingen
  dat deze vorm van criminaliteit zich ook hier meer en meer
  manifesteert. Men denke aan bijvoorbeeld afpersing van bepaalde
  horecagelegenheden en het fenomeen van de illegale gokhuizen. En om
  haar op een doeltreffende manier te kunnen bestrijden is een
  aanpassing van de organisatie van de centrale (ondersteunende)
  recherche noodzakelijk. In de ondersteunende sfeer moet de
  criminele inlichtingendienst worden uitgebreid en worden
  voorzien van voorposten op het niveau van de districten. Daarnaast
  zal systematisch gebruik moeten worden gemaakt van misdaadanalyse
  om meer verantwoorde keuzes te kunnen maken bij de aanpak van
  onderzoeken. Wat de uitvoerende recherche betreft achtte de
  werkgroep het wenselijk om naast de bureaus voor verdovende
  middelen, bijzondere zaken en fraude, een apart bureau voor
  georganiseerde criminaliteit te formeren. Dit bureau moest zich
  concentreren op de aanpak van een kleine groep zeer zware
  criminelen, die centraal in het web van de georganiseerde
  criminaliteit zitten. Het gaat hier dus om die dadergroepen die
  zich niet bezig houden met een specifieke vorm van criminaliteit,
  maar die vooral organisatorisch, achter de schermen, een centrale
  rol vervullen. Deze groep is met de huidige aanpak vrijwel niet te
  bestrijden omdat het bewijs tegen hen zo moeilijk te verzamelen is
  en de desbetreffende onderzoeken zeer arbeidsintensief zijn. Aldus
  het rapport van Sietsma c.s.

  Het zijn overigens ook deze ideen geweest die, gedemonstreerd
  aan de hand van een meer concrete analyse van de bedoelde
  dadergroepen, de grondslag hebben gevormd voor de oprichting van
  het Interregionale Rechercheteam Noord-Holland/Utrecht in
  1987-1988. De oprichting van dit team laat zien dat de betrokken
  politiechefs en gezaghebbers het er toen over eens waren dat er
  inderdaad reden was om krachtiger op te treden tegen de
  georganiseerde criminaliteit. Hoe het dit team in de jaren daarna
  is vergaan hoeft hier niet te worden besproken. Men leze onder meer
  het rapport van de Commissie-Wierenga. Wat de reorganisatie van de
  (centrale) recherche in Amsterdam betreft, valt in de rapporten die
  in de jaren negentig hieromtrent zijn verschenen, te lezen dat de
  voorstellen die in De kit in de lift werden ontwikkeld,
  zeker niet standvastig zijn uitgevoerd. In de praktijk veranderde
  er in elk geval weinig. Alleen binnen het bureau verdovende
  middelen werd voorzichtig gexperimenteerd met een projectmatige
  aanpak van criminele organisaties in de drugshandel. Het gevolg van
  deze diffuse toestand was dat de noodzaak om in de organisatie en
  werking van de centrale recherche in te grijpen alsmaar groter
  werd. In het voorjaar van 1991 werd nog gedacht dat het mogelijk
  moest zijn om met kortstondige combi-teams criminele groepen aan te
  pakken. Maar in de praktijk bleek dat deze formule niet werkte: zij
  sloot een meer strategische aanpak van zulke groepen uit. Deze
  ervaring vormde min of meer het vertrekpunt van een nieuwe ronde in
  (de discussie over) de reorganisatie van de recherche. In 1991-1992
  werd enerzijds beslist dat de wijkteams zich, met steun van de
  centrale recherche en de districtrecherches, moesten bezighouden
  met de bestrijding van de zichtbare, lokale en gebiedsgebonden
  criminaliteit (Markt I) en de centrale recherche eerst en vooral
  werk moest maken van de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit (Markt II); zij werd hiertoe opgesplitst in een
  aparte dienst jeugd- en zedenpolitie en daarnaast een aantal
  multi-disciplinair samengestelde projectteams. Anderzijds werd
  overgegaan tot de formatie van drie bureaus die zowel de
  activiteiten in Markt I als die in Markt II moesten ondersteunen:
  een bureau recherche-informatie, een bureau recherche-techniek en
  een bureau recherche-tactiek. De taak van het eerstgenoemde bureau
  (BRI) bestaat met name in de voorbereiding van projecten voor de
  multi-disciplinaire teams op basis van de analyse van harde en
  zachte informatie. Het laatstgenoemde bureau fungeert als een
  uitzendbureau voor tactische ondersteuning: observatie-eenheden,
  arrestatieteams, infiltratie/ pseudokoop e.a. (Van Meel, De Vreede
  en Sol, 1994). De ervaringen die in de loop van de jaren 1993-1994
  zijn opgedaan met deze nieuwe structurering van de recherche, zijn
  niet onverdeeld gunstig. Een aantal vormen van wat traditioneel
  groepscriminaliteit wordt genoemd, bleek helemaal tussen de wal en
  het schip te vallen: handel in vuurwapens, afpersing,
  koppelbazerij, mensenhandel, illegaal gokken etcetera. Om hieraan
  enigermate te verhelpen werden successievelijk een aantal
  zogenaamde stedelijke projecten gestart, onder andere met
  betrekking tot roof, autocriminaliteit en vuurwapens. Verder is de
  verdeling van recherchetaken tussen de districten en de wijkteams
  lang niet overal op een heldere manier afgerond, terwijl de
  samenwerking tussen de districten en de centrale recherche in meer
  dan n geval te wensen overlaat, juist ook op het gevoelige punt van
  de vergaring en analyse van criminele inlichtingen. En ook de
  kwaliteit van het recherchewerk is als gevolg van de abrupte
  toedeling van veel opsporingstaken aan de wijkteams tot een
  zorgelijk niveau gedaald. Om aan deze en andere problemen het hoofd
  te bieden heeft een nieuwe werkgroep onlangs een Visie op de
  recherchefunctie 1994
  uitgetekend. Hierin wordt een aantal
  oplossingen voorgesteld voor de vele problemen die in de voorbij
  jaren zijn gerezen. Een van deze oplossingen is dat een aantal van
  de delicten die eerder in Markt I en haar omgeving waren
  ondergebracht, nu weer worden overgeheveld naar Markt II,
  bijvoorbeeld georganiseerde milieudelicten, koppelbazerij en
  mensenhandel/prostitutie.

  Tot slot dient te worden onderlijnd dat de eigentijdse
  beleidsstukken toch wel een andere kijk op de bestrijding van
  georganiseerde criminaliteit verraden dan het eerdergenoemde
  rapport De kit in de lift uit de jaren tachtig. Nu wordt
  duidelijk te kennen gegeven dat de bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit niet langer alleen op een repressieve,
  strafrechtelijke manier dient te gebeuren, maar ook op een
  preventieve manier moet worden aangepakt, hetzij via het treffen
  van bestuurlijke maatregelen, hetzij door het inschakelen van
  belanghebbende derden. Bij deze benadering past dat het BRI in de
  toekomst vanuit veel meer invalshoeken informatie over de aard,
  omvang en ontwikkeling van georganiseerde criminaliteit moet
  verzamelen dan tot nu toe gebruikelijk is. Het zal ook bronnen
  moeten aanboren in onder meer de bestuurlijk-politieke hoek en
  op
  financieel-economisch terrein.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken