• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 2.4. De georganiseerde criminaliteit in Amsterdam

  2.4. De georganiseerde criminaliteit in Amsterdam: het beeld
  rondom 1990

  Het beeld van de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam
  rondom 1990 ziet er in de stukken van de Amsterdamse politie heel
  wat gecompliceerder uit dan het beeld dat hiervoor van de jaren
  zeventig/tachtig is geschetst. Niet zozeer wat de vorm van deze
  criminaliteit betreft. Want net als toen lag ook nu de klemtoon op
  de bestrijding van de internationale handel in verdovende middelen.
  Aan andere vormen van georganiseerde criminaliteit – illegale
  gokhuizen, afpersingen, vrouwenhandel – werd op papier zeker wel
  aandacht geschonken, maar zij waren geen speerpunten in het
  opsporingsbeleid. Wl ziet dit meer recente beeld er ingewikkelder
  uit omdat er rond 1990 – zo lijkt het althans – meer verschillende
  groepen in Amsterdam veel nadrukkelijker waren betrokken bij de
  drugshandel dan 20-25 jaar daarvoor, zowel bij de handel voor de
  lokale en binnenlandse markt als bij die voor de buitenlandse en
  internationale markt. En bovendien heeft het er veel van weg dat de
  bereidheid van een betrekkelijk groot aantal van deze (autochtone
  en buitenlandse-allochtone) groepen om geweld te gebruiken
  ondertussen ook veel groter was geworden, met als gevolg dat enkele
  van hen erin slaagden een voordien ongekende machtspositie op te
  bouwen.

  Het vorenstaande neemt niet weg dat het al bij al niet eenvoudig
  is om een afgewogen beeld van de situatie te presenteren. Om de
  eenvoudige reden dat juist in de tweede helft van de jaren tachtig
  de centrale recherche in een organisatorische malaise verkeerde en
  zij daarenboven niet over de personele en technische middelen
  beschikte om van tijd tot tijd een samenhangend en uitgewerkt beeld
  van de georganiseerde criminaliteit in de stad te vervaardigen.

  2.4.1. Buitenlandse en allochtone groepen

  In het rapport in deze serie dat exclusief handelt over etnische
  en buitenlandse groepen hebben we uitvoerig beargumenteerd op grond
  van welke theoretische en maatschappelijke overwegingen we speciaal
  aandacht vragen voor buitenlandse criminele organisaties n voor de
  betrokkenheid van sommige etnische minderheidsgroepen daarbij. Op
  deze plaats achten wij ons van die plicht ontslagen. De
  (buitenlandse en allochtone) groepen die in Amsterdam rondom 1990
  het meest van zich deden spreken, waren: Chinese, Italiaanse en
  Joegoslavische groepen. Maar andere – Colombiaanse, Turkse en
  Engelse – waren ook actief.

  Wat de Chinese georganiseerde criminaliteit betreft werd men op
  het einde van de jaren tachtig, zoals overal in Nederland, ook in
  Amsterdam geconfronteerd met de dreigende gewelddadige conflicten
  tussen rivaliserende triades en gangs, in het bijzonder tussen de
  14K, die na het debcle van de jaren zeventig samen met de Wo Sing
  Wo-triade weer volop in het illegale wilde gaan meespelen, en de
  Tai Huen Chai die met steun van vooral de Ah Kong het vacum dat op
  het einde van de jaren zeventig door de politie was geschapen,
  gaandeweg had opgevuld. Nadere analyse van deze conflictueuze
  situatie wees uit dat de niet geringe inzet van het conflict de
  verdeling van de Chinese heronehandel in Noord- en Zuid-Europa was.
  En dus was het geen wonder dat er – ook letterlijk – onderling werd
  gevochten en op elkaar met scherp werd geschoten, om de controle
  over deze gigantische markt in handen te krijgen. Om met een
  voorbeeld aan te geven hoe deze strijd werd gestreden: toen de 14K
  in 1989 eenzijdig de prijs van de herone voor de Ah Kong wilde
  verhogen, werd deze poging om de macht te grijpen in Rotterdam met
  het nodige vuurwapengeweld bestreden. Wat specifiek Amsterdam
  betreft werd vastgesteld dat leden van de 14K in de binnenstad
  opnieuw volop in de heronehandel zaten, ook in de lokale handel met
  (andere) buitenlanders – en met het oog hierop eveneens een
  laboratorium en een zogenaamd safehouse hadden georganiseerd. De
  Tai Huen Chai bleek zich hier te stede met name schuldig te maken
  aan – hoe zou het anders kunnen – de invoer en produktie van
  herone, maar ook aan afpersingen van Chinese restaurants,
  overvallen op Chinese gokhuizen, handel in Chinese prostitues, en
  dergelijke. Het grove geweld dat leden van deze triade hanteerden
  bij dit soort van illegale activiteiten, zorgde ervoor dat zij wijd
  en zijd in de Chinese gemeenschap zeer werden gevreesd. Het
  merendeel van de Chinese restaurants en winkels waarvan werd gezegd
  dat zij werden afgeperst, was gesitueerd in de binnenstad. In een
  enkel geval zagen de eigenaren zich zelfs genoopt om hun zaak te
  sluiten en van de hand te doen.

  Werden Italiaanse misdadigers in de jaren zeventig nog
  uitsluitend geassocieerd met illegaal gokken en ontvoeringen, rond
  1990 werden zij meer en meer ook met de drugshandel in verband
  gebracht. De eerste berichten hieromtrent liepen in 1988 binnen.
  Zij wezen erop dat de Romeinse banda della Magliana in
  Amsterdam een van haar mensen had gestationeerd om hier cocane te
  kopen van Colombiaanse handelaren voor de Italiaanse markt; later
  werd gezegd dat de zelfde man ook (rechtstreeks) voor de
  ‘ndrangheta zou werken, de Calabrese variant van de Italiaanse
  mafia. In maart ’89 werd via de CID bekend dat een Italiaans
  echtpaar zou proberen om een flinke partij cocane met een camper
  Amsterdam uit te brengen. Een observatieactie wees uit dat de
  melding meer dan waarschijnlijk klopte. Bij aanhouding van het
  echtpaar op de parkeerplaats van een hotel in Utrecht bleek dat in
  de koffers die aan het Centraal Station door Italiaanse dealers aan
  het echtpaar waren overgegeven, zo’n 45 kg cocane zat. Nader
  onderzoek bracht aan het licht dat het hier niet om een toeval
  ging: op een ingenieuze manier waren in de camper dubbele wanden
  aangebracht. De liquidatie, tenslotte, van twee Italiaanse
  junks/straatdealers die al jaren in Amsterdam rondzwierven, in
  maart 1990 op de Herengracht, maakte duidelijk dat grote Italiaanse
  drugsdealers het zich permitteerden om ook in Amsterdam op een zeer
  gewelddadige manier te werk te gaan. De twee dealertjes werden
  hoogstwaarschijnlijk doodgeschoten omdat zij een partijtje
  verdovende middelen niet hadden betaald. Ondanks deze en andere
  signalen dat de Italiaanse mafia, of wat men zich daarvan moest
  voorstellen, in de stad wellicht veel bedrijviger was dan men tot
  dan toe vermoedde, werd er geen gericht onderzoek tegen verdachte
  Italianen gestart.

  Dit gebeurde ook niet met de Colombiaanse handelaren. Al in het
  begin van de jaren tachtig gaf de Amsterdamse politie er zich
  rekenschap van dat, naast de hash en herone, ook de cocane een
  belangrijk produkt op de Nederlandse drugsmarkt zou worden. Op het
  einde van de jaren tachtig stelde zij vast dat deze verwachting
  volledig was uitgekomen. Een aantal Zuid-Amerikaanse dealers had
  toen de cocanemarkt volledig in handen. Een van de belangrijkste
  figuren voerde met koeriers de cocane uit Zuid-Amerika aan en
  verdeelde dan deze drugs op eigen kracht en met de hulp van o.a.
  Italianen over de rest van (Zuid-) Europa, terwijl hij
  tezelfdertijd vanuit Nederland herone liet smokkelen naar de
  Verenigde Staten. Bettien M. heeft Frank Bovenkerk verteld dat de
  echt grote cocane-bazen in Zuid-Amerika, en dan met name in
  Colombia, niet zo gelukkig waren met deze situatie en ook in
  Amsterdam zochten naar handelpartners van hun eigen formaat. Via
  haar bemiddeling kwamen zij toen uit bij Klaas Bruinsma. Die wilde
  maar wat graag, maar wel alleen in de sfeer van de marihuana. Hij
  moest, zei hij tenminste, niets hebben van cocane; dat was
  kennelijk al te riskant (Bovenkerk, 1995).

  In het jaar 1979 verscheen een nieuw soort herone (bruin) op de
  markt. Die was van veel betere kwaliteit en veel minder versneden
  dan de herone (wit) waarmee de Amsterdamse gebruikers tot dan toe
  bekend waren; een kortstondige golf van heronedoden (overdosis) was
  trouwens het gevolg (Korf en De Kort, 1990). De markt, die tot dan
  toe vooral in handen was van Chinezen die hun herone betrokken uit
  de Gouden Driehoek, werd nu grotendeels overgenomen door Turken die
  haar importeerden uit Irak, Iran en Afghanistan, haar vervolgens
  raffineerden in Turkije en daarna transporteerden naar West-Europa.
  De overgang van de handel van Chinezen naar Turken aan het einde
  van de jaren zeventig levert overigens een mooi voorbeeld van wat
  men zou kunnen noemen: etnische substitutie. Het lag niet enkel aan
  de kwaliteit van het produkt maar zeker ook aan de verscherpte
  aandacht van de hoofdstedelijke politie voor Chinezen dat Turken
  het gat in de markt konden opvullen dat was achtergelaten, en ook
  aan het beleid van de Amerikanen in Zuid-Oost-Azi die de boeren
  daar gewassubstitutie aanboden. Deze overname van de markt is
  overigens geruisloos verlopen. Er hebben zich verbazend genoeg toen
  geen oorlogen om de heronemarkt voorgedaan. De Turken vormen in
  tegenstelling tot de Chinezen een echte etnische minderheidsgroep
  in Nederland en hun eigen infrastructuur levert een soepeler en
  minder in de gaten lopend distributienetwerk op dan dat van de
  Chinezen, die in kleine gemeenschappen over heel Nederland
  verspreid wonen. Betrokken Turken zijn bovendien grotendeels legaal
  in Nederland en kunnen dus minder gemakkelijk worden uitgezet dan
  de eerder bedoelde, vaak illegale Chinezen. De Turkse drugswereld
  was en is voor Hollandse begrippen wel zeer gewelddadig. Van de 25
  moorden in Amsterdam in het jaar 1988 hadden er 11 of 12 iets te
  maken met de handel in drugs en zij speelden zich voor het
  merendeel af in het Turkse milieu (Korf en De Kort, 1990). In het
  algemeen treden Turkse misdadigers bij de gewelddadige beslechting
  van conflicten niet buiten de kring van hun bekenden. Een incident
  dat op 16 oktober 1980 plaatsvond toonde echter toen al aan dat de
  nieuwe Turkse heronewereld ook de politie toch niet helemaal
  onberoerd liet. Op de hoek van de Singel en de Brouwersgracht deed
  zich toen een botsing voor tussen een of meer Turken en een
  Amsterdamse rechercheur. De laatste stierf spoedig aan de negen
  kogels die hem in het lijf waren gejaagd. De verkeerssituatie ter
  plaatse maakte het aanvankelijk moeilijk te beoordelen of het niet
  veeleer ging om een uit de hand gelopen ruzie tussen
  verkeersdeelnemers dan om een doelbewuste afrekening. Omstanders
  verklaarden dat de auto’s van de Turkse A en de rechercheur elkaar
  hadden klemgereden, dat de bestuurders met getrokken en doorgeladen
  pistool uit waren gestapt en op elkaar waren toegelopen. In het
  vuurgevecht dolf de rechercheur het onderspit. A kwam er met een
  beenwond vanaf. Pas later bleek uit afgeluisterde
  telefoongesprekken in een nabijgelegen Turks koffiehuis dat Turkse
  drugshandelaren bij de affaire geld hadden verspeeld. De conclusie
  moest wel luiden dat de politieman de Turken had geript.

  Waar eind jaren tachtig wel nadrukkelijk in werd genvesteerd,
  was in een onderzoek naar illegale activiteiten van Joegoslavische
  criminelen in de stad, meer bepaald de groep rond een zekere B,
  gehuwd met een Nederlandse. Een van de aanleidingen van het
  onderzoek was het balletje-balletje-spel. Maar de resultaten van
  dit onderzoek wezen uit dat de handel in verdovende middelen zeker
  zo’n belangrijke plaats innam
  temidden van al de bezigheden van de betrokken groep. Daarnaast
  maakten leden van deze groep zich schuldig aan overvallen,
  diefstallen, inbraken en heling, maar ook aan afpersing, bedreiging
  en mishandeling van onder meer Joegoslaven die in de vrouwenhandel
  actief waren. In de kern bestond deze groep een tijdlang uit vier
  vijf personen, waarvan er n vooral intern de lopende zaken mee
  beredderde, en een ander heen die van alles en nog wat deden, was
  niet zo bijster groot. Hooguit een man of 10 op een bepaald – een
  gewezen politieman – meer extern de belangen van de groep
  behartigde. De kring van mensen om hen moment. Zij verrichtten
  koeriersdiensten, traden op als bodyguards, sluisden gestolen
  spullen door, werden ingezet voor de afstraffing van mensen,
  etcetera. Na verloop van tijd bleven er evenwel niet zoveel meer
  over, deels omdat sommigen van hen zich afsplitsten en een nieuwe
  groep formeerden, deels omdat anderen werden aangehouden wegens
  betrokkenheid bij een overval, en deels omdat enkelen bij wijze van
  sanctie werden geliquideerd. Opmerkelijk bij dit alles is overigens
  dat deze groep niet alleen uit Joegoslaven bestond, maar in haar
  rangen ook Nederlanders en Roemenen telde. Het waren ook niet
  alleen Joegoslavische cafs die door de groep werden gefrequenteerd.
  Eveneens door Nederlanders gerunde gelegenheden dienden als
  pleisterplaats. Als vanzelf had deze groep dus contacten met
  Joegoslaven en Roemenen elders in Nederland en in de omringende
  landen, tot, vanzelfsprekend, in (voormalig) Joegoslavi toe. Juist
  haar handel in verdovende middelen bracht echter met zich mee dat
  er ook vele contacten waren met allerhande belangrijke
  drugshandelaren in Amsterdam. Om aan drugs te komen werden er vrij
  veelvuldig zaken gedaan met een grote Columbiaanse dealer, met
  verscheidene Italiaanse groothandelaren en met zeker twee Turkse
  drugsorganisaties. Een belangrijk deel van de verdovende middelen
  die via hen werden bemachtigd, werden via via afgezet op de Duitse,
  de Spaanse en de Franse drugsmarkt. Maar er waren ook in Engeland
  contacten met figuren die actief waren in de drugshandel. Een vrij
  bekend Italiaans restaurant in het centrum van de stad fungeerde
  als draaischijf voor de organisatie van (een deel van) deze
  activiteiten. Verder mag zeker niet onvermeld blijven dat de
  leidende figuren in deze groep niet alleen bereid waren om grof, zo
  niet dodelijk, geweld toe te passen op eigen mensen die naar hun
  oordeel over de schreef waren gegaan. Ook groepen, Joegoslavische
  en andere, die in de ene of de andere sector als onhebbelijke
  concurrenten werden beschouwd, moesten er rekening mee houden dat
  ze gewelddadig zouden worden aangepakt. Zo werd een Nederlandse
  cafbaas die weigerde om een rivaliserende groep Joegoslaven de deur
  te wijzen in elkaar geslagen. Op den duur keerde al dit geweld zich
  evenwel ook tegen de voorman van de groep. In het najaar van 1990
  geraakte hij namelijk in conflict met de Bruinsma-groep. En naar
  men zegt werd hij eind oktober door schutters, afkomstig uit dan
  wel gehuurd door deze groep, om het leven gebracht. Trouwens,
  waarschijnlijk is het gewelddadige optreden van de Joegoslavische
  misdadigers in het algemeen, en van deze groep in het bijzonder, de
  reden geweest waarom de politie vrij kort voor zijn dood de analyse
  waarvan hier gebruik is gemaakt, heeft laten vervaardigen. Zij
  stelde zich kennelijk op het standpunt dat gericht optreden tegen
  deze groep onderhand meer dan geboden was. En dit temeer omdat haar
  leider te verstaan had gegeven dat hij bereid was actie te
  ondernemen tegen politiemensen die tegen hem in het geweer wilden
  komen.

  Tenslotte moet erop worden gewezen dat in een enkel onderzoek
  zichtbaar werd dat er mogelijk ook heel wat Engelsen, in Amsterdam
  woonachtig, betrokken waren bij de internationale handel in
  verdovende middelen. Een van de onderzoeken die dit vermoeden
  wettigde, was dat naar een Engelse tandarts die, om zijn
  huwelijksproblemen op te lossen, naar Amsterdam was gevlucht, hier
  al snel in financile problemen terechtkwam en deze begon op te
  lossen door op lokale en internationale schaal LSD-trips te
  verhandelen die door hemzelf, in samenwerking met Amerikaanse
  producenten, op een zolderkamer werden vervaardigd. Mede naar
  aanleiding van dit onderzoek rees het plan om eens in het algemeen
  de rol van Engelse dealers op de Amsterdamse drugsmarkt te
  bekijken.

  2.4.2. Hollandse netwerken in beweging

  Het vorenstaande mag zeker niet tot de conclusie leiden dat
  bovenal buitenlandse en/of allochtone groepen rond 1990 in
  Amsterdam de toon aangaven. Zoals de liquidatie van B, die zoven
  werd gememoreerd, al aangeeft, was de Hollandse hashhandel na de
  spectaculaire confrontaties met politie en douane in het begin van
  de jaren zeventig bepaald niet stilgevallen. Verschillende oudere
  rechercheurs vertelden ons dat die, mede als gevolg van het
  gedoogbeleid, vanaf de jaren zeventig bloeide als nooit tevoren. En
  dus waren het gouden tijden voor de hashhandelaren. De
  gebruikersmarkt in binnen- en buitenland bleef maar groeien,
  terwijl de internationale tussenhandel, grotendeels in handen van
  de zogenaamde Hollandse netwerken, door politie en justitie
  jarenlang goeddeels ongemoeid werd gelaten. Pas tegen het einde van
  de jaren tachtig kwam deze keerzijde van het gedoogbeleid weer meer
  in beeld en werd er bekeken wat tegen die netwerken zou kunnen en
  moeten worden ondernomen.
  2.4.2.1. Een dwarsdoorsnede van de handelaren
  Het is onmogelijk om in een paar regels een beeld te schetsen van
  die netwerken. Want zoals het woord zelf al suggereert: het ging
  hier niet om mooi-afgelijnde groepen die nu eens onafhankelijk van
  elkaar en dan weer via bepaalde tussenpersonen (inter)nationaal aan
  drugshandel deden, maar om een samenstel van groepen, kleine
  groepen, cliques, die met elkaar wisselende relaties onderhielden.
  Hoe deze cliques eruit zagen valt aan de hand van de liggende
  stukken niet goed uit te maken. Maar wat bij de meeste van hen wel
  in het oog springt, is dat zij in de kern gewoonlijk slechts uit
  twee drie man bestonden, die soms een specifieke taakverdeling
  kenden, soms niet. Om deze kern heen zat dan gewoonlijk een grotere
  of kleinere zoom van hulpverlenende figuren: transporteurs
  (schippers en chauffeurs), exporteurs, garagehouders, cafbazen,
  administrateurs, advocaten, klusjesmannen, geweldplegers,
  geldschieters en anderen. De verhoudingen tussen al deze cliques
  waren niet altijd zo duidelijk. Over de intensiteit, de duur en de
  inhoud van hun onderlinge contacten valt zelfs helemaal niets te
  zeggen. Wel kan worden gesteld dat sommige groepen kennelijk een
  centralere, een veel machtigere positie ook, in de netwerken
  innamen dan andere. Dit wil onder meer zeggen dat zij grotere
  partijen verhandelden, in meer delen van de wereld opereerden,
  rechtstreekser in contact stonden met drugsbronnen in de
  produktielanden en dat zij zelf beschikten over de nodige
  infrastructuur (transportmiddelen, opslagplaatsen, enz.). De
  plaatjes waarmee misdaadanalisten dit soort dingen zichtbaar maken,
  zien er dan ook altijd indrukwekkend uit. Maar zelfs wanneer men
  hun beeldvorming relativeert, vertellen zij nog genoeg over de
  wereldwijde relaties die sommige van de betrokken groepen
  onderhielden om binnenlandse en buitenlandse markten van n of meer
  soorten drugs te voorzien. En dan gaan we nog voorbij aan
  drugshandelgroepen elders uit Nederland – zoals die rond de
  gebroeders A – die op het einde van de jaren tachtig een deel van
  haar internationale relaties liet lopen via contactpersonen in
  Amsterdam.

  De groep rond B en C bijvoorbeeld betrok volgens welingelichte
  kringen haar verdovende middelen rechtstreeks uit enerzijds
  Thailand, Pakistan, Indonesi (herone) en anderzijds Zuid-Amerika
  (cocane) en Nigeria (marihuana), en – na een beperkte afname voor
  de Nederlandse markt – voerden zij ze door naar Belgi, Duitsland,
  Engeland en Zweden. Een andere groep die zich op de hashhandel had
  toegelegd, voerde de hash met eigen mensen in vanuit Marokko,
  Spanje, Libanon, Griekenland en Itali, en voerde ze niet alleen uit
  naar de omringende landen, maar ook naar Amerika. In tegenstelling
  tot groepen als deze, die vanuit Amsterdam de hele handel van het
  begin tot het eind zelf dreven, waren er echter ook die de in- en
  uitvoer samen met andere groepen organiseerden. De Nederlandse
  groep D werkte bij de invoer van hash via Cyprus bijvoorbeeld nauw
  samen met een Libanese familie, terwijl de uitvoer hiervan naar het
  Verenigd Koninkrijk in handen was van een Engelse groep, met zetel
  in Amsterdam. Maar de groep rond E en F, op het oog vooral actief
  in de internationale bloemenhandel, gebruikte deze handel kennelijk
  ook als dekmantel voor de export van verdovende middelen naar
  vooral Engeland.

  Opmerkelijk overigens is dat deze laatste groep evenzeer actief
  was in de wapenhandel, vooral in de verkoop van wapens. De
  leverancier was een Italiaan in Amsterdam, die boven zijn
  restaurant hele wapenarsenalen verborg. Deze combinatie van
  illegale activiteiten kwam zeker toen in de Amsterdamse netwerken,
  voorzover we weten, verder niet voor. Alle ons bekende groepen
  legden zich enkel toe op de drugshandel. Met de klemtoon op
  handel, want ook de produktie van (synthetische) drugs was
  in deze tijd eerder een zeldzaamheid. In de jaren waarover wij hier
  spreken werd er in elk geval slechts eenmaal een onderzoek
  ingesteld naar twee personen, woonachtig in Amsterdam, waarvan er n
  in de jaren tachtig in Belgi was veroordeeld wegens handel in
  herone, en die nadien buiten Amsterdam een amfetamine-laboratorium
  hadden opgezet. En ofschoon zij in en rond dit laboratorium en
  andere panden beschikten over een grote verscheidenheid aan wapens
  en munitie, zaten zij niet in de wapenhandel. Kennelijk was al dit
  wapentuig aangeschaft om zich in geval van nood te kunnen
  verdedigen tegen overvallers.

  2.4.2.2. De Bruinsma-clan
  Hiermee komen we bij het laatste punt dat hier moet worden
  besproken, namelijk dat temidden van al die Amsterdamse cliques die
  rond 1990 vanuit Amsterdam op internationale schaal grote partijen
  drugs verhandelden, er slechts n enkele gaandeweg echt groot werd
  gevonden, ook door de politie, en dat was de groep rond Bruinsma.
  Waarom? Omdat deze, anders dan de grootgegroeide groepen om hem
  heen, zich in de loop der jaren niet alleen met lef en list maar
  ook met geweld een weg naar de top had gebaand, en desondanks
  goeddeels uit de handen van politie en justitie had weten te
  blijven. Dat Bruinsma het gebruik van geweld niet schuwde, was in
  de eerste helft van de jaren tachtig reeds volop duidelijk
  geworden. Hij wordt er door de politie in elk geval van verdacht in
  die jaren de opdrachtgever te zijn geweest van zes aanslagen op
  concurrenten respectievelijk (afvallige) medestanders in de
  hashhandel (waarvan drie met dodelijke afloop), en
  hij was zelf rechtstreeks betrokken bij drie schietpartijen
  (waarvan een dodelijk). Namen die in dit verband nog altijd worden
  genoemd, zijn die van (Alexander) Marianovic (1982), (Leo) Frantzen
  (1983), en (Andr) Brilleman (1985). In de tweede helft van de jaren
  tachtig brachten niet alleen onderzoeken naar de hiervoor besproken
  groepen aan het licht dat Bruinsma een hele grote in de drugshandel
  was, maar ook onderzoeken die buiten Amsterdam werden verricht.
  Hierbij moet met name worden gedacht aan de activiteiten van het
  zogenaamde Waddenteam dat eind 1987 werd opgericht om eindelijk
  eens opheldering te verschaffen over de drugstransporten die sinds
  jaar en dag via de Waddenzee plaatsvonden. Want ook al was het
  onderzoek van dit team (aanvankelijk) niet speciaal gericht tegen
  Bruinsma, maar tegen een Pakistaanse drugshandelaar en zijn
  Hollandse (financile) tegenvoeter, successievelijk toonde het –
  zoals wellicht de verborgen doelstelling van het project was – de
  meer dan belangrijke rol van de Bruinsma-groep in de drugshandel
  aan. Dat het nieuwe IRT Noord-Holland/Utrecht zich dan ook direct
  op deze groep richtte, lag vrij voor de hand. Het feit dat de
  liquidatie van personen die met de Bruinsma-groep in aanvaring
  waren gekomen, maar door bleef gaan, was een reden temeer om deze
  keuze te maken.

  De samenstelling van de Bruinsma-groep in haar beste jaren, zo
  rond 1987-1989, laat zien dat Bruinsma inderdaad meer was dan een
  listige en gewelddadig opererende crimineel. Hij beschikte zeker
  ook over de leiderscapaciteiten om met succes een criminele groep,
  een clan welhaast, te organiseren. En dit op een manier en op een
  schaal waarop geen enkel ander in Amsterdam dit toen deed. De
  clique die de harde kern van de clan vormde, bestond niet uit twee
  of drie personen, maar – afgezien van Bruinsma zelf – uit zo’n
  kleine tien man. Voor een deel ging het hier om figuren die niet
  alleen de drugstransacties zelf regelden, maar die ook instonden
  voor de bescherming en afscherming van de groep: geweld pleegden op
  afvallige medestanders, criminele contacten onderhielden met
  politiemensen, concurrenten met geweld uitschakelden of wegtipten
  aan de politie, voor de beveiliging van eigen mensen – Bruinsma
  natuurlijk voorop – zorgden, enzovoort. Voor een ander deel waren
  het mensen die Bruinsma in het financile vlak constant van advies
  dienden en op het oog legale bedrijven leidden die voor
  witwasoperaties werden gebruikt. Waarbij moet worden onderstreept
  dat deze mensen niet – zoals in een regulier bedrijf het geval zou
  zijn geweest – enkel en alleen voor Bruinsma werkten. Hij was op
  een bepaald moment wel hun belangrijkste partner respectievelijk
  opdrachtgever, maar zeker niet de enige; de meesten onder hen
  verleenden ook anderen hand- en spandiensten. Wat meer is: diverse
  van zijn bodyguards bijvoorbeeld hielden er eveneens de nodige
  eigen illegale activiteiten op na, helemaal los van die van
  Bruinsma. Hierbij kan worden gedacht aan de exploitatie van
  prostitues, protectie van horeca-gelegenheden, gewelddadige
  incassering van schulden, het runnen van een gokhuis en handel in
  vals geld. Men moet zich dus geen al te formele voorstelling maken
  van een illegale onderneming.

  Om deze harde kern heen cirkelde – volgens de politile analyses
  – dan een heel aantal mensen waarmee in een reeks van jaren op n of
  meer terreinen hechte contacten werden onderhouden. Hiertoe kunnen
  worden gerekend: eigenaren-beheerders van grote horeca-gelegenheden
  in en rond Amsterdam, waar omvangrijke partijen drugs werden
  afgezet; advocaten die niet alleen op hun kantoor adviezen gaven
  over geschillen en transacties, maar die er bij herhaling ook met
  Bruinsma c.s. op uit trokken om ter plaatse moeilijkheden op te
  lossen; Amsterdammers, maar ook in Amsterdam woonachtige
  buitenlanders – onder meer een Engelsman waarmee Bruinsma in
  bepaalde opzichten zelfs een soort van twee-eenheid vormde – die in
  het groot drugs verhandelden, sommigen meer als importeur, anderen
  eerder als exporteur; beheerders van autobedrijven en garages,
  hotels, fitnesscentra en seksclubs; afpersers in de sfeer van de
  horeca, en ook illegale wapenhandelaren, etcetera. Allemaal mensen
  dus, en in veel gevallen tevens bedrijven, die ieder in hun sector
  zowel de ontplooiing van de criminele activiteiten van de groep
  an sich mogelijk maakten als dienstig waren aan het leven en
  overleven van de groep die deze activiteiten organiseerde. En
  hierbij komt dan nog dat niet alleen de leden van de kerngroep maar
  ook een deel van de handlangers hieromheen op hun beurt ook nog
  weer beschikten over n of meer helpers, of in elk geval mensen
  waarop ze te allen tijde een beroep konden doen. Er bestaan
  schema’s van de Bruinsma-clan waarop zo’n kleine 60 namen prijken.
  Over de manier waarop Bruinsma deze groep enkele jaren zodanig wist
  te organiseren dat zijn wereldwijde drugshandel vrij gesmeerd
  verliep, valt bij gebrek aan nadere studie niet zoveel te zeggen.
  Maar de liggende stukken geven aan dat hij dit niet alleen door de
  toepassing van intimidatie en geweld heeft klaargespeeld, hoe
  belangrijk dit controlemiddel voor hem ook was, juist ook in eigen
  kring. Evenmin waren het alleen de somtijds royale bezoldiging en
  beloning – in welke vorm dan ook: geld, goederen, vertier of
  onroerend goed – van medestanders en medewerkers waardoor de clan
  bij elkaar werd gehouden. Zeker zo belangrijk waren enerzijds het
  praktisch organisatietalent van Bruinsma en anderzijds zijn
  charismatische optreden. De ban waarin hij zijn naaste omgeving op
  de genoemde manieren wist te houden, verbrak ook pas op het moment
  dat, mogelijk onder invloed van de lezing van Amerikaanse
  gangster-romans, zijn charisma omsloeg in opzichtige grootspraak
  en, parallel hieraan, de dagelijkse organisatie van de dingen werd
  verwaarloosd. Op dat moment kwam, juist ook binnen de clique, het
  gezag van Bruinsma, de loyaliteit aan hem, onder druk te staan.
  Immers, het risico werd alsmaar groter dat ofwel de politie met
  succes tegen Bruinsma zou kunnen optreden,
  ofwel andere criminelen de kans schoon zouden zien om hem uit de
  weg te ruimen. Het werd uiteindelijk het laatste: op donderdag 27
  juni 1991 werd hij vermoord door de (ex-)politieman die algemeen
  wordt gerekend tot de groep Joegoslaven waarvan de voorman eind
  oktober 1990 – naar men zegt op last van Bruinsma – werd
  geliquideerd. Het IRT Noord-Holland/Utrecht had dus het
  nakijken.

  Ofschoon Bruinsma steeds beweerde dat hij alleen maar in de
  hashhandel zat, staat het vast dat zijn groep ook volop was
  betrokken bij de handel in herone en cocane. En dus ogen de
  schema’s waarop de handelskanalen van de clan staan getekend, al
  even indrukwekkend als die van de mensen die in Nederland via deze
  kanalen de import en export van de verdovende middelen
  organiseerden. Wat de hashhandel betreft liepen er hele duidelijk
  lijnen naar Libanon, Marokko en Pakistan, en (mogelijk) ook naar
  Spanje en Portugal. Herone werd zeker gesmokkeld vanuit de
  Sovjet-Unie en Afghanistan, maar waarschijnlijk ook uit Pakistan
  (via Zuid-Afrika) en Thailand. En de cocane kwam vanzelfsprekend
  uit Zuid-Amerika. Om de transporten van al deze drugs te verzorgen,
  werd steevast beroep gedaan op een aantal bevriende transporteurs
  rond de inner circle. Wie in al de betrokken landen de
  exporteurs waren van het spul dat hier in Amsterdam werd
  aangevoerd, valt uit de bestudeerde stukken niet op te maken.
  Evenmin geven die aan of de contacten met die exporteurs
  rechtstreeks plaatsvonden, danwel via tussenpersonen in Amsterdam.
  Maar uit het boek van Bovenkerk over de rol van Bettien M. in de
  drugshandel vanuit Zuid-Amerika weten we wel dat het in dezen niet
  altijd of-of is, maar meer en-en: er leven hier vertegenwoordigers,
  contactpersonen, van de grote leveranciers, maar als er belangrijke
  beslissingen moeten worden genomen, komen dezen of hun naaste
  medewerkers dikwijls genoeg zelf even over.

  Dat de Bruinsma-clan tot laat in de jaren tachtig buiten schot
  (van politie en justitie) kon blijven, kan zeker niet alleen worden
  toegeschreven aan de kracht van deze clan. Het was bepaald ook een
  gevolg van de zwakte van de politie. Een klein aantal rechercheurs
  had vanaf het begin wel door dat Bruinsma een stijger was in de
  drugshandel, maar door de toenemende decentralisatie van het korps
  kregen ze het niet voor elkaar om tot een gecordineerde aanpak van
  het onderzoek tegen hem te komen. Dit neemt echter niet weg dat
  Bruinsma van zijn kant gebruik maakte van een heel arsenaal van
  middelen om zich teweer te stellen tegen de overheid, ook op het
  moment dat deze wel – in de vorm van een politieel onderzoek –
  daadwerkelijk in actie kwam. Ten eerste mag niet worden verhuld dat
  Bruinsma in zijn goede jaren een behoorlijk organisator was. Hij
  verzamelde niet alleen allerlei specialisten om zich heen – zowel
  in het geweld als in het geld – om zijn marktoperaties goed te
  laten lopen, maar hij zette deze operaties ook in technisch opzicht
  goed op – in termen van verbindingsmiddelen,
  transportmogelijkheden, geheime bergplaatsen, enzovoort. Ten tweede
  moet niet uit het oog worden verloren dat de centrale figuren van
  de clan in sociaal opzicht lange tijd haast letterlijk een harde
  kern vormden: een groep van mensen die noch van binnenuit noch van
  buitenaf gemakkelijk wordt ontregeld. Hiertoe behoorden een
  familielid en een oude vriend, mensen die bij de ontplooiing van de
  clan evenveel belang hadden als Bruinsma zelf, bijvoorbeeld een van
  zijn handelspartners in de hash, maar ook mensen die financieel in
  belangrijke mate van hem afhankelijk waren (zijn bodyguards) of
  veel baat hadden bij zijn bedrijvigheid (rechtskundige
  adviseurs).

  Maar – ten derde – ook de bereidheid van Bruinsma om dodelijk
  geweld te gebruiken tegen personen – concurrenten evengoed als
  handlangers – die zijn machtspositie en/of zijn belangen in het
  gedrang brachten, mag in dit verband niet worden uitgevlakt. Want
  door zo frequent zulk geweld te (laten) gebruiken, legde hij niet
  alleen letterlijk een aantal belangrijke potentile belastende
  getuigen het zwijgen op, maar ook figuurlijk: op den duur durfden
  nog maar weinigen het aan om tegenover politie en/of justitie uit
  de school te klappen, want de wraak zou ongenadig zijn. In
  aansluiting hierop dient – ten vierde – in herinnering te worden
  geroepen dat Bruinsma het optreden van politie en justitie
  nauwlettend volgde. Niet alleen hield hij via allerlei literatuur
  in het algemeen bij hoe de politie operationeel functioneerde, maar
  hij probeerde ook alles te weten te komen over wat de politie van
  hem persoonlijk wist en/of tegen hem in haar schild voerde. De
  meest trefzekere manier om dit te bereiken bestaat natuurlijk in de
  corrumpering van politiemensen en daar nam Bruinsma volgens de
  beschikbare politle rapportages dan ook op vrij grote schaal zijn
  toevlucht toe: hij had bedenkelijke contacten met zowel leden van
  de gemeentepolitie (een vijftal) als met douane-ambtenaren (een
  tweetal). Deze contacten waren niet nutteloos. Op een gegeven
  moment wist Bruinsma precies dat zijn telefoon werd afgeluisterd en
  welke rechercheur de geregistreerde gesprekken uitwerkte.
  Daarenboven deed hij een enkele maal verregaande pogingen om
  volledig te achterhalen wat de politie van hem wist. Zo bood hij op
  een gegeven moment een officier van de marechaussee die via via met
  hem in contact stond en hem niet ongenegen was, f.150.000 voor zijn
  dossier. Deze poging mislukte uiteindelijk, maar een deel van dit
  dossier kwam een tijd later wel boven water in een huiszoeking bij
  een andere grote Amsterdamse drugshandelaar. Het spreekt – ten
  zesde – voor zichzelf dat de wetenschap alleen al dat een zo
  gewelddadig man als Bruinsma via corruptieve kanalen wist, of
  wellicht te weten kon komen, wat de politie tegen hem ondernam,
  intimiderend werkte op politiemensen die aan zo’n onderneming
  zouden deelnemen. Bovendien was Bruinsma er ook niet vies van om
  politiemensen rechtstreeks, meer of minder subtiel, te intimideren,
  bijvoorbeeld door achter observatieteams aan te rijden of door de
  politile luistervink op getapte telefoonverbindingen mede te
  delen
  dat hij hem nog wel zou krijgen. Het laatste middel tenslotte dat
  door Bruinsma c.s. werd aangewend om de overheid buiten gevecht te
  stellen, was de nadrukkelijke inschakeling van de media. Aan de ene
  kant deed hij zeker pogingen om journalisten een positief beeld van
  hem te laten schetsen: het beeld van een wat contraire, maar al bij
  al toch wel sympathieke hashhandelaar. Aan de andere kant greep hij
  allerlei legale en illegale middelen aan om journalisten die hem in
  zijn ware criminele gedaante afschilderden, B. Middelburg van
  Het Parool voorop, het zwijgen op te leggen (Middelburg,
  1992; Voskuil, 1994). De ratio van deze manipulatie van de media
  ligt, ook gezien de Amerikaanse literatuur terzake, voor de hand.
  Bruinsma zal ook wel hebben begrepen dat een negatieve pers hem
  niet alleen in een sociaal isolement zou dringen, maar hem juist
  daardoor ook veel kwetsbaarder zou maken voor zijn tegenstanders,
  zowel rivalen in de drugshandel als opponenten bij politie en
  justitie. Maar hij slaagde er niet in deze ontwikkeling af te
  wenden. De artikelen van Middelburg misten hun uitwerking niet.
  Allerhande bedrijven en verenigingen in de stad wezen hem opeens de
  deur en politie en justitie maakten zich na jaren talmen op om hem
  effectief aan te pakken. Echter, zoals eerder al werd geschreven,
  in plaats van een eerlijk proces kreeg Bruinsma in juni 1991 de
  kogel. Er werd dus met hem afgerekend op zijn eigen manier en een
  manier die sinds zijn opgang in de groothandel in drugs meer en
  meer gangbaar was geworden in het Amsterdamse criminele milieu.

  Tot slot is het van belang erop te wijzen dat er nogal wat
  aanwijzingen zijn dat de Bruinsma-groep het geld dat met de
  drugshandel werd verdiend, niet alleen besteedde aan de
  voortzetting van deze handel en aan de verfraaiing van het
  dagelijkse leven, maar het met de hulp van een hele batterij
  financile en juridische raadgevers ook gebruikte voor de aankoop
  van onroerend goed en voor de investering in bedrijven. Hierbij
  valt op dat het niet uitsluitend, maar toch wel grotendeels ging om
  goederen en bedrijven in sferen die van oudsher worden geassocieerd
  met georganiseerde criminaliteit: het gokwezen en de sector van de
  prostitutie en pornografie. Typerend hiervoor is dat Bruinsma zich
  met name inkocht in bedrijven op de Wallen, en niet alleen in deze
  bedrijven, maar ook in de horeca eromheen de lakens probeerde uit
  te delen: het was voortaan het beste, zo liet hij eigenaren en
  pachters weten, om hash en speelautomaten bij hem te kopen
  respectievelijk te huren; wie dat niet wilde werd met (dreiging
  met) geweld op andere gedachten gebracht. Hij poogde met andere
  woorden de machtspositie die hij – functioneel – via de drugshandel
  had opgebouwd, nu ook een territoriale grondslag te geven, en zo
  dus echt een crimineel imperium op te bouwen, dat wil zeggen, een
  gebied waar een democratisch gekozen overheid nog slechts met
  moeite haar gezag kan laten gelden. Het was Bruinsma niet vergund
  dit werk te voltooien.

  2.4.3. Het Randstedelijke beeld van de situatie

  Op het moment dat Bruinsma werd geliquideerd liep er tussen de
  hoofdcommissarissen van politie te Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
  – E. Nordholt, R. Hessing en J. Brand -, plus het hoofd van de CRI
  – J. Wilzing – een discussie over een nieuwe strategie om de
  georganiseerde criminaliteit in de Randstad gezamenlijk te
  bestrijden. In het kader van dit zogenaamde Randstad-initiatief
  werd onder meer een werkgroep gevormd die de georganiseerde
  criminaliteit in dit gebied moest beschrijven. Hiertoe werd toen
  door elk van de deelnemende korpsen een analyse vervaardigd van de
  situatie in zijn stad. De analiste die Amsterdam op dit punt in
  kaart moest brengen, ging hiervoor natuurlijk te rade bij een
  aantal leden van de CID en de tactische recherche. Toen bleek al
  vlug dat de opdracht niet zo gemakkelijk was uit te voeren, alleen
  al niet omdat ook de CID om allerlei redenen niet voortdurend het
  totale plaatje poogde bij te houden, maar zijn schaarse middelen
  concentreerde op bepaalde (autochtone, buitenlandse en allochtone)
  groepen. Vooral die groepen werden in de gaten gehouden waarin
  reeds geschikte informanten actief waren en/of waarvoor de
  tactische recherche sowieso grote belangstelling had. Andere
  groepen, bijvoorbeeld de Chinese bendes of de Russische mafia,
  bleven dus zo goed als volledig buiten beeld.

  Bij een eerste inventarisatie van de groepen die in Amsterdam
  actief waren, kwamen er 75 tot 80 namen van groepen naar voren die
  mogelijk actief waren in de sfeer van de georganiseerde
  criminaliteit: Nederlandse, Italiaanse, Turkse, Pakistaanse,
  Isralische, Nigeriaanse, en andere. Nader onderzoek van de
  berichten over deze groepen aan de hand van criteria als: het
  bestaan van een hirarchische structuur, hantering van een intern
  sanctiesysteem, omkoping van ambtenaren, gebruik van
  dekmantelfirma’s en toepassing van geweld, leidde tot een
  ingrijpende schifting. Er bleven zo’n 15 groepen over die voldeden
  aan de meeste of alle genoemde criteria. Van deze groepen – we
  spreken nog altijd over 1990 – kan hier in het kort het volgende
  worden gezegd:

  1. Er werden in totaal acht Nederlandse groepen opgegeven. De
  meeste van deze groepen waren wereldwijd betrokken bij de handel in
  verdovende middelen. Sommige van deze groepen organiseerden hun
  handel kennelijk zelf, van het begin (het produktieland) tot het
  eind (de distributielanden). Andere groepen waren daarentegen
  veeleer op onderdelen in deze handel actief: zij voerden (voor
  andere groepen) vooral transporten uit en/of zij beperkten zich tot
  de mede-financiering van transacties. Verder is het zo dat het
  merendeel van deze groepen bestond uit mensen die reeds langere
  tijd meespeelden in de drugshandel en kans hadden gezien een steeds
  groter deel van de markt in handen te krijgen. Drie van de acht
  groepen hadden echter duidelijk een ander verleden. En van deze
  groepen werd gedentificeerd als de Hells Angels. Het Amsterdamse
  chapter van deze beweging was, volgens de beschikbare
  informatie, niet alleen betrokken bij wapenhandel en
  protectie-praktijken op de Wallen, maar ook bij de handel in
  verdovende middelen. En dat deze illegale activiteiten werden
  uitgevoerd in een hirarchisch verband, met toepassing van negatieve
  sancties (intern) en gebruik van geweld en intimidatie (extern),
  stond buiten kijf. Alleen bij de twee criteria: omkoping van
  ambtenaren en witwassen van revenuen, was er twijfel over de
  werkelijke toedracht van de gang van zaken. Overigens werd erop
  gewezen dat het Amsterdamse chapter niet alleen direct in
  contact stond met het hoofdkwartier in Oakland (Californi), maar
  ook een leidende rol vervulde ten opzichte van een aantal andere
  motorbendes in Nederland.

  De tweede groep betrof de Kinkergroep, die hiervoor reeds ten
  tonele werd gevoerd. Deze groep was in de loop van de jaren tachtig
  kennelijk gestopt met het plegen van spectaculaire overvallen en
  overgegaan op de handel in verdovende middelen, met name de invoer
  van hash uit Marokko en de distributie hiervan in Nederland, Belgi
  en Engeland. De clique die deze groep runde bestond toen uit een
  vijftal personen waarvan er sommige overigens tevens in de horeca
  actief waren. Deze inner circle kon op zo’n tien
  medestanders beroep doen voor het uitvoeren van allerlei klussen,
  vooral natuurlijk voor het vervoer van de hash. Zeker n, maar
  wellicht twee of drie, transportondernemingen waren hier als
  zodanig volop bij betrokken; het betrof hier slecht lopende
  ondernemingen waar zij zich hadden ingekocht. Opmerkelijk overigens
  is dat van deze groep wordt gezegd dat zij gericht aan
  contra-observatie van de politie deed. Dat hadden haar leiders
  misschien overgehouden uit de tijd dat ze nog over het gehele land
  gewelddadige overvallen pleegden en dus zo goed als zeker wisten
  dat de politie hen op de hielen zat.

  En de derde groep waarnaar werd verwezen, was die rondom een
  producent van pornografie, wellicht ook kinderpornografie. Tevens
  werd hij ervan verdacht met (wijlen) Bruinsma samen te doen in de
  verdovende middelen, althans in de besteding van de inkomsten die
  hieruit voortvloeiden, en wel door de aankoop van onroerend goed.
  In termen van omkoping en geweldpleging viel er over hem niets te
  melden. 2. In de tweede plaats werden er drie Turkse groepen op de
  lijst gezet.

  De eerste groep was eigenlijk een groepering van allemaal
  groepjes – met koffiehuizen en een enkele nachtclub in Amsterdam,
  Rotterdam en Den Haag als thuisfront – die handel in herone en
  cocane dreven op Belgi, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Van
  corruptie, witwassen en dekmantelfirma’s was bij deze groepering
  geen sprake, wel van een zekere hirarchie, van sancties (liquidatie
  van eigen mensen) en geweld tegen derden; niet voor niets waren er
  dus ook bodyguards in het spel.

  De tweede groep dreef duidelijk een family business in
  herone. Door deze familie werd herone ingevoerd vanuit Turkije naar
  Europa, met name naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland.
  Een deel van de familie bestierde de business in Turkije,
  een ander deel behartigde vanuit Amsterdam de handelsactiviteiten
  in Europa. Turkse koffiehuizen en snackbars fungeerden hier als
  trefpunten van de familieleden en hun helpers, bij elkaar zo’n 15
  man. Diverse bedrijven, waaronder textielbedrijven (modezaken),
  dienden als dekmantel voor de heronehandel. Het gebruik van
  dodelijk geweld tegen derden werd niet geschuwd. Van platte
  ambtenaren in Nederland was, voorzover bekend, geen sprake.
  Natuurlijk waren er wel allerhande contacten in het (Turkse)
  bedrijfsleven.

  De derde groep – een groep rondom een zekere A, naar men zei lid
  van de PKK en in deze hoedanigheid ook een afperser – huisde
  voornamelijk in een aantal koffiehuizen in de Mercatorbuurt. Men
  maakte zich schuldig aan de invoer van herone en de distributie
  ervan in Amsterdam, in Belgi en Spanje. Dat de groep het gebruik
  van geweld niet schuwde kan worden opgemaakt uit berichten over
  verscheidene liquidaties in de stad. Of ook werd geprobeerd
  ambtenaren om te kopen, wist men niet. Wel zou een van de leden
  werkzaam zijn op Schiphol. Het werd niet uitgesloten geacht dat de
  groep ook betrokken zou zijn bij de wapenhandel. 3. Voorts prijkten
  er drie goeddeels buitenlandse – gn allochtone, zoals de vorige –
  groepen op het toenmalige tableau.

  Ten eerste werd er een netwerk van Isralirs en Isralische
  families opgevoerd, gevestigd in Isral zelf, Frankrijk (Parijs),
  Nederland (Amsterdam) en Belgi, maar ook op de Cayman-eilanden en
  in Colombia. In dit laatste land bestonden er goede contacten met
  het Cali-kartel, zodat vrij eenvoudig kon worden beschikt over
  grote hoeveelheden cocane voor de Nederlandse en verdere Europese
  markt. Het geld dat met de verkoop hiervan werd verdiend, werd op
  verschillende manieren gewit. Enerzijds via een samenstel van
  wisselkantoren in Amsterdam, anderzijds zeer vermoedelijk via de
  diamanthandel in Antwerpen. Het doen van onderzoek naar deze
  groepering was verre van eenvoudig. Niet alleen omdat haar
  kernleden – in Amsterdam zo’n man of acht – zelf voortdurend heen
  en weer reisden tussen Zuid-Amerika, West-Europa en het
  Midden-Oosten, maar ook omdat zij uiterst behoedzaam opereerden:
  zij organiseerden ontmoetingen over de hele wereld, voerden
  geen
  relevante gesprekken over de telefoon, stelden observatie op de
  politie in, enzovoort. Het meeste uitvoerende werk werd overgelaten
  aan van origine Georgische joden die uit Belgi kwamen, geharde
  criminelen, die op deze manier in hun levensonderhoud voorzagen. In
  het verleden, zo was bekend, had een deel van deze groepering zich
  in Amsterdam schuldig gemaakt aan de gewelddadige afpersing van
  shoarma-zaken in de stad. In het buitenland (Belgi, Isral)
  onderhield zij corrumptieve contacten met vertegenwoordigers van
  overheden. Het werd evenwel bepaald niet uitgesloten geacht dat er
  ook in Amsterdam – zowel bij de politie als bij het gevangeniswezen
  – dergelijke contacten bestonden.

  De tweede groep was een samengestelde groep – samengesteld uit
  Joegoslaven, Italianen en Roemenen, in de kern zo’n zeven acht man
  sterk. Deze groep was tot op grote hoogte dezelfde groep als die
  welke reeds in paragraaf 2.4.1 werd genoemd, de groep rond B, die
  vermoedelijk in opdracht van Bruinsma werd geliquideerd. Na diens
  dood werd deze groep gehergroepeerd rondom de Joegoslaaf C. Hij was
  al die tijd actief gebleven in de drugshandel, maar ook in de sfeer
  van de diefstallen en heling. Om deze activiteiten te camoufleren
  werd gebruik gemaakt van dekmantelfirma’s. Ook om zich te
  verdedigen tegen concurrerende bendes werd het gebruik van geweld
  en intimidatie niet geschuwd.

  In de derde plaats werd melding gemaakt van een kleine groep
  Italianen rond een zekere D, die hiervoor ook al is genoemd. Maar
  kennelijk had ook deze groep in de loop van de jaren tachtig haar
  illegale activiteiten rustig kunnen voortzetten. Deze groep vormde,
  zoals gezegd, een vertakking van de Romeinse banda della
  Magliana
  die op haar beurt weer relaties onderhield met de
  Calabrese mafia, de `ndrangheta. Een deel van deze groep was actief
  op het gebied van overvallen en kluiskraken. Een ander deel hield
  zich overduidelijk bezig met handel in cocane op Itali. In dit
  kader waren er te Amsterdam nauwe contacten met (vertegenwoordigers
  van) Colombiaanse drugshandelaren. In termen van geweld en
  corruptie viel hier in Nederland weinig tot niets van deze groep te
  zeggen. Omkoping en geweldpleging waren kennelijk praktijken die
  enkel in Itali zelf werden toegepast.

  4. Tenslotte werden er twee groepen opgevoerd die moeilijk in de
  ene (autochtone) of de andere (buitenlandse/allochtone) categorie
  kunnen worden geplaatst.
  De ene groep werd gevormd door personen van Egyptische, Chileense
  en Nederlandse origine. Zij had haar thuisbasis op de Wallen. En er
  werd dan ook wel beweerd dat de koffieshops en cafs die haar
  kernfiguren daar in handen hadden, oorspronkelijk voor een
  belangrijk deel hadden toebehoord aan Bruinsma, of althans met zijn
  geld waren opgekocht. De leidinggevende mensen waren enerzijds
  vooral bedrijvig in de cocanehandel en hadden dientengevolge nauwe
  contacten met bekende Colombiaanse leveranciers. Anderzijds
  verzorgden zij vanuit hun horecagelegenheden de distributie van
  diverse soorten verdovende middelen; koffiehandel met Colombia werd
  trouwens gebruikt als dekmantel voor de cocanehandel. Daarnaast
  zaten enkele leden van deze groep in elk geval ook in de
  wapenhandel en in de heling van gestolen goederen. Op een aantal
  belangrijke punten was van deze groep in 1991 overigens niet veel
  bekend bij de schrijfster van het onderhavige rapport. Zo
  bijvoorbeeld over omkoping, witwassen en geweldsuitoefening. De
  andere groep was een groep rond de Surinaamse familie E,
  hoofdzakelijk bezig met de invoer van cocane in Nederland. De
  organisatie van deze handel verliep al bij al vrij simpel.
  Enerzijds werd cocane naar Nederland verzonden via kleine
  exportbedrijfjes in Suriname, anderzijds werd door de groep gebruik
  gemaakt van koeriers, aangeworven in koffieshops in het oostelijke
  deel van de stad. Met het oog op de organisatie van transporten en
  de distributie van de cocane werd overigens bij herhaling
  samengewerkt met andere, vooral Surinaamse, mensen in Amsterdam.
  Verder kon de groep rekenen op de hulp van platte medewerkers op
  Schiphol. In hoeverre zij ook geweld aanwendde om haar belangen te
  behartigen, stond niet vast. Wel was het zo dat in de naaste
  omgeving van de kerngroep reeds eenmaal een dode was gevallen en
  eenmaal een forse schietpartij had plaatsgevonden. Niet voor niets
  liep er dan ook steevast een bodyguard in de buurt van het hoofd
  van de familie.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken