• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 2.5. Tot besluit

  2.5. Tot besluit

  Vorenstaande schets van de opkomst van de georganiseerde
  criminaliteit in Amsterdam en van de (re)actie van de Amsterdamse
  politie in dit verband, zegt natuurlijk niet alles over de aard,
  ernst, omvang en ontwikkeling van deze criminaliteit in deze stad
  vanaf de jaren zestig tot in het begin van de jaren negentig.
  Niettemin is het aangewezen – ook met het oog op hetgeen nog volgt
  – om enkele van onze belangrijkste algemene indrukken aan het
  papier toe te vertrouwen.

  Voor alles moet worden opgemerkt dat, als gevolg van de
  secundaire rol die de centrale recherche – en op de achtergrond: de
  georganiseerde criminaliteit – tot laat in de jaren tachtig heeft
  gespeeld in de reorganisatie van de Amsterdamse politie, het beeld
  dat deze politie rondom 1990 van deze criminaliteit had nogal
  gebrekkig was. Het dekte bepaald niet alle groepen die
  mogelijkerwijze in Amsterdam een vooraanstaande rol spelen en
  voorzover het dat wel deed, vertoonde het in een aantal gevallen op
  diverse belangrijke punten
  grote lancunes. Maar wat de analyse binnen de aangegeven grenzen
  wel liet zien, is hierom niet minder belangrijk.
  Ten eerste dat de handel in verdovende middelen verreweg de
  belangrijkste activiteit van alle betrokken groepen was geworden;
  wapenhandel en diefstallen waren in enkele gevallen wellicht geen
  onbelangrijke nevenactiviteiten. Amsterdam was nu in deze handel
  werkelijk een knooppunt van wereldwijde betrekkingen, een
  internationale markt, een illegale markt, waarop groothandelaren
  uit alle windstreken rechtstreeks en/of onrechtstreeks, via
  autochtone en allochtone groepen, hun waren kwamen aanbieden en/of
  kwamen kopen. De wereld van de georganiseerde criminaliteit in
  Amsterdam was ondertussen dus bevolkt geraakt met groepen van
  allerhande nationale en/of etnische origine: naast een belangrijk
  aantal Hollandse groepen ook Italianen met mafiose connecties,
  vertegenwoordigers van de Colombiaanse kartels, Chinese
  misdaadbendes, internationaal opererende Isralische groepen, Turkse
  families met een front hier en een thuisfront aan de kust van de
  Egesche zee.

  In de tweede plaats moet de niet onbelangrijke kanttekening
  worden gemaakt dat deze opbloei van Amsterdam als een centrum van
  georganiseerde criminaliteit gepaard is gegaan met een duidelijke
  stijging van het gebruik van geweld, dodelijk geweld dan, tegen
  (voormalige) medestanders en tegenstanders. In de richting van de
  overheid, politie en justitie, kwam het in de betrokken jaren niet
  zo ver dat ook hun dienaren rechtstreeks onder vuur kwamen te
  liggen. Maar sommige (autochtone en buitenlandse) groepen schrokken
  er niet meer voor terug om met name politiemensen te intimideren.
  Of het probleem van de corruptie in de gelederen van de overheid
  ook zo toenam, kan op grond van het vorenstaande niet worden
  bevestigd of ontkend. Wel kan worden geconcludeerd dat nogal wat
  groepen die hiervoor de revue zijn gepasseerd, binnen de overheid,
  inclusief Schiphol, corruptief getinte contacten hadden en dat
  enkele onder hen ernstige en deels geslaagde pogingen ondernamen om
  via corrupte (politie-)ambtenaren binnen te dringen in de overheid,
  bij voorrang de politie, om zo te kunnen achterhalen wat deze
  (niet) wist, meende te weten en van plan was. Het niveau waarop de
  onderlinge battle of information werd gevoerd, werd in
  bepaalde gevallen zeker opgekrikt (Fijnaut, 1993).

  In de derde plaats is het bepaald gewichtig om te constateren
  dat tot in 1990 de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam in
  hoofdzaak nog slechts betrekking had op de levering van illegale
  goederen en/of illegale diensten, dus zich nog voornamelijk
  manifesteerde in haar traditionele vormen. Er was bij een enkele
  groep weliswaar sprake van omzetting van het aldus opgebouwde
  illegale vermogen in onroerende goederen, maar hier moet dan
  onmiddellijk bij worden opgemerkt dat deze aankoop van materile
  infrastructuur nog voornamelijk stond in het teken van de
  begunstiging van die traditionele activiteiten. Deze omslag in de
  organisatie van georganiseerde criminaliteit is, op zichzelf
  genomen, zeker niet zonder bezwaar. Immers, zij maakt het de
  overheid veel moeilijker bijbehorende (criminele) problemen te
  beheersen. Maar zij ging dan toch ook weer niet zover, dat het
  financile vermogen en de geweldscapaciteit die inmiddels waren
  opgebouwd, duidelijk werden aangewend om zich meester te maken van
  puur legale sectoren van economische bedrijvigheid: de
  bouwnijverheid, de textielnijverheid, de afvalverwerking,
  enzovoort. Wat dit betreft zag de situatie van Amsterdam er rond
  1990 nog heel anders uit dan die van New York in deze jaren
  (Fijnaut en Jacobs, 1991).

  Tenslotte is het moeilijk om de verleiding te weerstaan om deze
  algemene indrukken te relateren aan het beeld van de
  grootstedelijke context dat in het begin van dit hoofdstuk werd
  geschetst. En wanneer dan deze relatie wordt gelegd, kunnen gerust
  een paar dingen worden gesteld. Ten eerste dat een aantal van onze
  bevindingen omtrent het multi-etnisch karakter van de opkomende
  georganiseerde criminaliteit niet los kan worden gezien van de
  demografische en economische ontwikkeling van Amsterdam. Ten tweede
  ligt het voor de hand dat de turn-over van Amsterdam in een
  soort van vrijplaats op het gebied van seks en drugs het niet
  alleen voor allochtone/buitenlandse criminele groepen erg
  aanlokkelijk heeft gemaakt om in deze stad de bijbehorende handel
  te gaan drijven, maar ook voor binnenlandse criminele groepen. Met
  – ten derde – een soort van kruisbestuiving tussen al deze groepen
  tot gevolg. Althans, in onze ogen kan de Bruinsma-clan als het
  produkt van een dergelijk interactie-proces worden beschouwd: een
  Nederlandse criminele groep die zich als het ware naar buitenlands
  voorbeeld ontpopt als een heuse mafia-clan. Voor het overige moet
  natuurlijk in het oog worden gehouden dat de hier gesignaleerde
  ommekeer in de georganiseerde criminaliteit onmogelijk alleen kan
  worden verklaard vanuit veranderingen in de bijbehorende
  grootstedelijke context. Niet alleen is die ommekeer slechts de
  manifestatie van een ontwikkeling die zich in veel Europese
  grootsteden heeft voorgedaan, maar ook de contextuele verandering
  maakt deel uit van een demografische, economische en culturele
  omwenteling die zich internationaal heeft voltrokken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken