• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 3. ENKELE ACTUELE VORMEN VAN TRADITIONELE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

  3. ENKELE ACTUELE VORMEN VAN TRADITIONELE GEORGANISEERDE
  CRIMINALITEIT

  In aansluiting op de conclusie van het voorgaande hoofdstuk moet
  er hier, om te beginnen, inderdaad aan worden herinnerd dat in het
  onderzoek waarvan deze studie deel uitmaakt, een onderscheid wordt
  gemaakt
  tussen georganiseerde criminaliteit in haar traditionele gedaante:
  de winstbeluste systematische toelevering van illegale goederen en
  diensten op daarvoor bestaande zwarte markten, en in haar meer
  eigentijdse gedaante: de illegale penetratie en manipulatie van
  legale sectoren van economische bedrijvigheid. In dit hoofdstuk
  wordt een aantal vormen van traditionele georganiseerde
  criminaliteit belicht. De vraag naar het bestaan van meer
  eigentijdse vormen ervan in Amsterdam wordt beantwoord in het
  volgende hoofdstuk. Wat de traditionele georganiseerde
  criminaliteit in Amsterdam heden ten dage over de hele linie
  precies voorstelt, is moeilijk te zeggen, ook op grond van dit
  onderzoek. Maar met name via de analyse van een aantal onderzoeken
  die door de Amsterdamse politie zijn verricht, kan wel in grote
  lijnen duidelijk worden gemaakt welke de aard en, tot op zekere
  hoogte, de omvang en zodoende de ernst van de georganiseerde
  criminaliteit in Amsterdam zijn. Dit wil niet zeggen dat enkel via
  politie-onderzoeken is nagegaan hoe de traditionele georganiseerde
  criminaliteit er momenteel in Amsterdam uitziet. Er zijn ook
  gesprekken gevoerd met deskundigen van buiten de politie, evengoed
  als van binnen de politie. En bovendien zijn er op een aantal
  punten nogal wat gegevens geput uit allerhande zogenaamde publieke
  bronnen die liggen buiten de politiesfeer.

  Conform het uitgangspunt dat aan dit hoofdstuk ten grondslag
  ligt, worden hierna slechts die vormen van traditionele
  georganiseerde criminaliteit besproken die in het gehele
  onderzoeksproject een rol spelen: drugshandel, vrouwenhandel,
  wapenhandel en handel in gestolen (vracht)auto’s. Voor elk van deze
  vormen van georganiseerde criminaliteit wordt in beginsel enerzijds
  nagegaan wat de markt in Amsterdam voor het desbetreffende goed
  respectievelijk de desbetreffende dienst is en anderzijds welke
  groepen op welke manieren en met welk resultaat op een of meer van
  deze markten opereren. Dat hierbij (on)evenredig veel aandacht
  wordt geschonken aan de drugshandel, was onontkoombaar: deze handel
  speelt nu eenmaal een doorslaggevende rol in de georganiseerde
  criminaliteit van Amsterdam. Zoals er ook weinig aan te doen viel
  dat op de rol van sommige autochtone, allochtone respectievelijk
  buitenlandse groepen dieper, uitgebreider ook, is ingegaan dan op
  die van andere. Deels vormt deze ongelijke accentuering van de rol
  van de groepen in kwestie zeker een weerspiegeling van de
  opsporingsprioriteiten die in de voorbije jaren zijn gesteld. Deels
  beantwoordt zij – evenals deze prioriteitenstelling zelf – wellicht
  in zekere mate toch ook aan de verhouding die er in de praktijk
  tussen de betrokken groepen onderling werkelijk bestaan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken