• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 2. OPZET VAN DE LOKALE STUDIES

  2. OPZET VAN DE LOKALE STUDIES

  In de diverse deelrapporten is gepoogd het landelijke beeld van
  de georganiseerde criminaliteit te schetsen vanuit verschillende
  gezichtspunten. Men kan starten vanuit de rol van georganiseerde
  misdaad op illegale markten maar ook vanuit de illegale
  activiteiten van criminele groepen in legale economische branches.
  Dezelfde benadering is als strategie voor deze lokale studie
  toegepast. Wij hebben nadrukkelijk geprobeerd de drie steden zo
  veel mogelijk met dezelfde gegevensbronnen te bestuderen om in
  ieder geval vergelijkingen tussen de drie mogelijk te maken.
  Hierbij is de politie als uitvalsbasis gebruikt. Hoewel het gebruik
  van politile gegevens uiteraard beperkingen heeft, beschikt de
  politie relatief gezien over de meeste informatie van de
  georganiseerde criminaliteit in een stad. Overigens zijn wij, zoals
  nog wordt toegelicht, niet geheel afgegaan op politiegegevens.

  Medio maart 1995 hebben wij een bijeenkomst belegd met
  vertegenwoordigers van de drie korpsen om hen het doel van het
  onderzoek uit te leggen. Overeengekomen is dat de drie korpsen ons
  zo veel mogelijk zouden ondersteunen. Naast de dossiers die al
  eerder ter beschikking van de vier criminologen voor hun landelijke
  studies waren gesteld, werd een lijst met indicatoren doorgesproken
  waarmee een beschrijving van de situatie in de steden enig
  empirisch houvast zou kunnen krijgen. Over veel van die gegevens
  beschikten de korpsen niet omdat zij afkomstig waren van branches,
  intermediairen en andere opsporingsdiensten in hun stad. In de
  telefonische, schriftelijke en mondelinge dataverzameling is veel
  tijd en energie gestoken. De politie heeft daarvoor een aantal
  personen gedurende langere tijd ter beschikking gesteld. Na
  ongeveer drie tot vier weken overhandigden de korpsen ons een grote
  hoeveelheid empirisch materiaal.

  Voorafgaand aan de stadsstudies zijn eerst gesprekken gevoerd
  met het hoofd en een teamleider van het interregionaal
  rechercheteam Noord- en Oost-Nederland om met hen de situatie van
  de georganiseerde misdaad in Oost-Nederland te bespreken.
  Belangrijk hierbij is te memoreren dat de drie regiokorpsen
  waaronder de steden Enschede, Arnhem en Nijmegen vallen, met zes
  andere noordelijke korpsen gezamenlijk het interregionaal
  rechercheteam Noord- en Oost-Nederland hebben opgericht en daarvoor
  personeel en middelen ter beschikking stellen. Hoewel de
  opsporingsonderzoeken van het kernteam interregionaal en nationaal
  van karakter zijn, ligt de oorsprong daarvan in de drie steden.
  Eenzelfde gesprek is gevoerd met het hoofd van de afdeling ARI-Oost
  van het CRI om van zijn visie op de toestand in het oosten van
  Nederland kennis te nemen. Na een eerste bestudering van het
  materiaal is voor elke stad een week uitgetrokken om met diverse
  personen gesprekken te voeren. In deze ronde zijn er per korps
  enkele groepsgesprekken gehouden met politiemensen van allerlei
  diensten, zoals de basispolitiezorg van de binnenstad, de drugs- en
  wapens (Druwa), de Jeugd- en Zedenafdeling, Bijzondere Wetten, de
  afdeling Vreemdelingen, rechercheurs tactische onderzoeken en met
  politiemensen die al lang in deze steden werkzaam zijn en over een
  grote historische kennis beschikken. In deze groepsgesprekken is
  geprobeerd een beeld te krijgen van de situatie in elke stad.
  Daarna is een soortgelijke bijeenkomst gehouden met CID-mensen om
  met hen hun visie op de situatie in de stad door te nemen. De
  andere dagen van de week zijn gebruikt om de dossiers en de
  informatie nogmaals te bestuderen en om aanvullende gesprekken te
  voeren met andere politiemensen over bijzondere onderwerpen. Zo is
  onder meer dieper ingegaan op fraudeurs en hun modus operandi, op
  koppelbazerij, op milieuzaken, op corruptie bij de politie en het
  openbaar bestuur, op prostitutie, op Turkse groepen en is, ondanks
  dat de steden bij de onderzoekers goed bekend zijn, een bezoek aan
  het centrum gebracht om de geografische opbouw helder voor ogen te
  krijgen. Tevens zijn enkele misdaadanalisten geconsulteerd om
  onduidelijkheden in de dossiers op te helderen.

  Aan het eind van het onderzoek (augustus-september 1995) zijn
  wederom groepsgesprekken gehouden, waarin de betrokkenen hun
  oordeel gevraagd werd over de conceptversies van de hoofdstukken
  over de steden. Ook deze ronde heeft geleid tot een nasleep van
  individuele gesprekken waarin bepaalde kwesties nog eens werden
  uitgediept of verduidelijkt. Een belangrijk punt in deze
  besprekingen vormde de mogelijke herleidbaarheid van beschrijvingen
  van verdachten tot concrete personen en de mogelijke risico’s van
  enkele beschrijvingen voor lopend politie-onderzoek.

  Naast de mondelinge interviews is voor deze lokale studie
  gebruik gemaakt van drie soorten schriftelijk materiaal van de
  politie: de analyses van de laatste vijf jaar zijn van de groepen
  die in de stad actief zijn, de processen-verbaal van
  strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar georganiseerde misdaad,
  en zachte informatie waarover de politie beschikt. Deze drie
  bronnen zijn zo uitgebreid en open mogelijk aan de onderzoekers ter
  beschikking gesteld. Voorts hebben de korpsen in de periode na
  afronding van de eerste bezoeken in april van dit jaar, in de
  maanden daarna geregeld voor ons aparte analyses gemaakt die nodig
  waren voor onze rapportage. Tijdens het schrijven van de rapporten
  is met enige regelmaat een beroep gedaan op diverse politiemensen
  om een en ander te verhelderen.

  Behalve het vele materiaal van de politie is schriftelijke
  informatie verstrekt door andere instellingen, organisaties of
  personen. Deze informatie was afkomstig van de CAD’s, het GAK, de
  SFB, de plaatselijke vakbonden, een makelaar, de gemeenten, de
  Kamers van Koophandel, Koninklijke Horeca Nederland
  (plaatselijke afdeling), de FIOD en de afdelingen onderzoek van de
  gemeenten. In ons streven om de dataverzameling op identieke wijze
  voor iedere stad door de drie korpsen te laten verlopen, hebben wij
  in elk korps bepaalde beperkingen ondervonden.

  Zo is het korps in Arnhem als volgt te werk gegaan om de
  recherche-activiteiten die zich tussen 1990 en 1995 hebben
  afgespeeld, in kaart te brengen. Als eerste stap zijn de
  geautomatiseerde bestanden geraadpleegd. Daar stuitte men op de
  volgende zaken. In het verleden werden misdrijven anders
  geregistreerd dan tegenwoordig. Zo werd voor een aantal jaren per
  (juridisch) misdrijf geregistreerd en niet op soort criminaliteit.
  Er was bruikbaar materiaal verloren gegaan als gevolg van de
  reorganisatie medio 1993. Bovendien week onze definitie van
  georganiseerde misdaad af van die van de CBO-inventarisatie
  waardoor opnieuw alles moest worden nagegaan. Ten slotte moest het
  materiaal van ieder korps geografisch worden beperkt, omdat het ons
  ging om de drie steden en niet de hele regio.

  Om de recherche-onderzoeken uit de jaren 1990-1993 te
  achterhalen, heeft men via verslagen van zogenaamde OT-operaties,
  tapverslagen en verslagen van CID-inzet een reconstructie gemaakt
  van de activiteiten. Ook heeft men de toenmalige teamleiders
  geraadpleegd om alle opsporingsonderzoeken waarbij zij waren
  betrokken, te noteren. Voor de recherche-onderzoeken na de periode
  1994-1995 is de CBO-inventarisatie als uitgangspunt genomen. Op ons
  verzoek heeft de politie niet al te streng geselecteerd omdat de
  onderzoekers ruimte wilde hebben zelf te selecteren.

  Deze handelingen hebben voor Arnhem geleid tot 20
  recherche-onderzoeken die globaal voldeden aan de criteria van
  georganiseerde misdaad. Daarna is aan alle teamleiders gevraagd een
  korte beschrijving te geven van de criminele groepen die in die
  opsporingen object van onderzoek waren. Verder is door de afdeling
  misdaadanalyse van elke criminele groep een analyse aangeleverd.
  Ten slotte heeft het team, dat de dataverzameling leidde, alles
  opnieuw doorgenomen en besloten twee opsporingsonderzoeken erbuiten
  te laten omdat zij helemaal niet voldeden aan de criteria van onze
  definitie. Wij moeten daarbij natuurlijk niet vergeten dat veel van
  de informatie waarover de politie beschikt, niet is verzameld voor
  wetenschappelijke doeleinden.

  De andere korpsen zijn op een vergelijkbare wijze te werk gegaan
  om de gegevens aan te leveren. In Nijmegen leidde dat tot 34
  rapporten, evaluaties en opsporingszaken en de complete CBO-lijsten
  van de afgelopen landelijke inventarisaties, en in Enschede tot
  rapportages over 12 recherche-onderzoeken, de gegevens van de
  landelijke CBO-inventarisatie en de complete dossiers van de 15
  meest belangrijke Twentse groepen. Ook in Enschede en Nijmegen had
  men meer moeite verslagen van ouder opsporingsonderzoek te
  achterhalen dan de meer recente. De reden is enerzijds dezelfde als
  in Arnhem (reorganisatieperikelen), anderzijds dat voor enkele
  jaren het niet gebruikelijk was rapporten te vervaardigen voor een
  evaluatie. Voor Nijmegen en Enschede betekende dat in een aantal
  gevallen, dat tot op het niveau van het proces-verbaal en van
  CID-berichten door ons een reconstructie van de criminele groepen
  en hun activiteiten moest worden geconcipieerd. Aan de hand van het
  analyseschema is daarom met enige regelmaat een beroep gedaan op de
  teamleiders of andere rechercheurs om ontbrekende informatie over
  die groepen te achterhalen. Hoewel de CBO-formulieren voor ons
  onderzoek ongeschikt waren, is daarvan wel gebruik gemaakt om het
  aantal corruptiezaken bij de korpsen na te gaan. Aangevuld met
  andere vertrouwelijke gegevens en gesprekken met de korpsleiding
  kon een goed beeld van het voorkomen daarvan worden gekregen. Elk
  korps heeft op ons verzoek de wijze waarop zij de dataverzameling
  hebben uitgevoerd, op schrift gesteld. De opzet van het deelrapport
  over de situatie in Enschede, Nijmegen en Arnhem is als volgt. Voor
  de beschrijving van elke stad is hetzelfde stramien gevolgd. Eerst
  is enige informatie geboden over de stad zelf, de bevolking en de
  ontwikkeling van de stad van de laatste jaren in sociaal en
  economisch opzicht. Daarna is gepoogd een korte typering van het
  criminaliteitsbeeld van elke stad te geven en van de organisatie en
  de structuur van het politiekorps ter plaatse. Vooral de
  reorganisatieperikelen hebben nogal wat gevolgen gehad voor het
  kennisniveau.

  In de tweede paragraaf wordt in een paar trefwoorden de couleur
  locale gepresenteerd. Daarin wordt beschreven op welk terrein de
  stad zich in crimineel opzicht onderscheidt van andere steden. Er
  wordt summier ingegaan op specifieke problemen en gebeurtenissen
  uit het verleden die tot op het heden het denken en handelen van de
  politie mede hebben bepaald.

  Vervolgens worden de verschijningsvormen van georganiseerde
  misdaad in de stad uit de doeken gedaan. Dat de drugs en de
  drughandel in elke stad een grote plaats hebben gekregen, mag voor
  ieder die de steden kent en op de hoogte is van de politie aldaar,
  geen verrassing zijn. Fraudeurs spelen in Enschede, Nijmegen en
  Arnhem zo’n invloedrijke rol dat daaraan telkens een afzonderlijke
  paragraaf is gewijd. De beschrijving van elke stad wordt besloten
  met de behandeling van enkele specifieke verschijningsvormen van
  georganiseerde misdaad.

  Onze onderzoekingen hebben in de loop van de afgelopen periode
  duidelijk gemaakt dat de steden merkbaar
  worden benvloed door de georganiseerde criminaliteit. De ene stad
  meer dan de andere. Om niet al te veel in herhalingen te moeten
  vallen en om de invloed van de stad op de georganiseerde misdaad en
  die van de georganiseerde criminaliteit op de stad in vergelijkend
  perspectief te kunnen plaatsen, worden drie thema’s gezamenlijk
  behandeld in het zesde hoofdstuk. In 6.1 wordt dieper ingegaan op
  de relatie tussen georganiseerde misdaad en de rechtshandhavers en
  bestuurlijke autoriteiten. In hoeverre worden pogingen ondernomen
  om politie, justitie en bestuur te intimideren of in de greep te
  krijgen? In 6.2 wordt besproken in hoeverre legale branches
  aangetast zijn. De tijdsdruk heeft ons vooral in dit deel van het
  onderzoek parten gespeeld. Maar voorzover de gegevens het toelaten,
  wordt geprobeerd de situatie in de lokale legale branches te
  beschrijven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over
  de afwezigheid van diverse vormen van georganiseerde criminele
  activiteiten. Nagegaan wordt welke soort van criminele groepen die
  in de landelijke studies naar voren komen, in de drie steden
  ontbreken en welke criminele activiteiten er niet plaatsvinden.
  Want, ook daarin kunnen steden zich van elkaar onderscheiden. Het
  rapport wordt besloten met een algemene slotbeschouwing waarin de
  belangrijkste conclusies worden getrokken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken