• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 3.3. Verschijningsvormen

  3.3. Verschijningsvormen

  3.3.1. De harddrugs

  De handel in herone en cocane in Enschede wordt niet beheerst
  door n groep. Er zijn vele personen en kleine groepen actief die
  voor de levering aan dealers verantwoordelijk zijn. Ieder heeft een
  deel van deze gefragmenteerde markt en dat lijkt tot ieders
  tevredenheid te gebeuren. Sommige samenwerkingsverbanden tussen
  leveranciers zijn duurzaam van karakter, andere kennen meer
  incidentele werkverbanden. De grootste plaats in de heronehandel en
  -verkoop Noot wordt ingenomen door twee Turkse families,
  maar een deel van de lokale markt wordt mede voorzien door
  autochtone Enscheders, een woonwagenfamilie Noot en door
  enkele kleine zelfstandigen van Turkse en Marokkaanse origine. Over
  Chinese, Italiaanse en (ex-)Joegoslavische betrokkenheid in deze
  handel is niets bekend.

  Wij hebben gepoogd het aandeel van de Turkse gemeenschap bij
  allerlei vormen van harddrughandel wat nauwkeuriger vast te
  stellen. Uit de bestanden van HKS en CID zijn alle volwassen mannen
  uitgedraaid, van wie in de periode 1990-1995 betrokkenheid is
  vastgesteld (HKS, deels CID) of wordt vermoed (CID) bij harddrugs.
  Dit leverde de namen van 90 Turkse mannen op.

  Het aantal verslaafden in Enschede wordt door het CAD geschat op
  ruim 200 personen en is qua samenstelling de afgelopen tijd
  nauwelijks veranderd. Een aantal van hen is van Duitse origine die
  de klopjachten van de Duitse politie ontvlucht zijn en in Enschede
  hun rust proberen te vinden. De prijzen van herone zijn gedaald tot
  ongeveer f.100 per gram. Dit wijst op een goed aanbod van herone,
  al is de prijs nog altijd het dubbele van die van Arnhem (f.40 tot
  f.60). Er zijn ongeveer 90 dealerpanden die verspreid liggen over
  de stad, maar meestal wel in de sociaal zwakke wijken. De levering
  van herone vindt plaats in sociale huurwoningen van de gemeente of
  woningbouwverenigingen. In een straal van ongeveer 800 meter
  ondervindt de bevolking erg veel overlast van de junks. Het aantal
  inbraken binnen die straal rond het drugspand is hoog, evenals
  andere vormen van overlast. De politie voert thans een sterk
  repressief beleid tegen de panden om vooral die overlast te
  reduceren. Daardoor komt langzaam een verandering in de aard van
  het dealen in Enschede. Niet meer alleen via vaste panden of
  woningen, maar door runners die de bestellingen via semafoons en
  GSM’s naar de verslaafden op straat brengen. Veel van de klanten
  zijn Duitsers die om de lage drugprijs naar Enschede komen. Door
  het wegvallen van de grenscontroles durven de Duitse klanten
  tegenwoordig meer dan een paar gram per keer terug de grens over te
  nemen.

  Over hoe de herone naar Enschede wordt aangevoerd, bestaat bij
  de politie en andere organisaties een beperkt zicht. De herone van
  de Turkse families is vermoedelijk afkomstig van Koerdische Turken
  uit Arnhem en van Turken uit Nijmegen of Amsterdam. In een geval
  bleek een familie herone en softdrugs rechtstreeks uit Turkije of
  via Spanje uit Marokko per vrachtauto aan te voeren. De handel is
  niet piramidaal, maar geconcentreerd rond broers van twee families
  die allerlei Turken uit de stad inschakelen voor voorkomende
  werkzaamheden. De ene Turkse familie houdt zich bezig met het
  voorzien van de lokale en regionale heronemarkt en het Duitse
  achterland. De kernleden brengen zelf Noot of laten dat
  door anderen doen vanuit twee coffeeshops in Enschede. Als het
  uitkomt, laten zij zich in met de handel in softdrugs. Zij hebben
  een aantal jongere Turken en autochtonen Noot om zich
  heen verzameld, die zo nu en dan voor distributie van
  cocane een rol spelen en fungeren als hun bodyguard. Vooral toen
  een van deze kring van personen door een Enscheder en een Marokkaan
  werd geript, opende de familie de jacht op deze rippers. De groep
  opereert nog weinig professioneel, verkeert volledig in de
  illegaliteit en trekt door het plegen van geweld geregeld de
  aandacht van de politie.

  De andere Turkse familie opereert professioneler. Deze familie
  is groter in aantal en regelt zelf de import van herone uit Turkije
  waarbij de taken zijn verdeeld. Een persoon beheert de zaken in
  Turkije (aankoop, betalingen, e.d.), een ander verzorgt het
  transport met eigen vrachtauto’s naar Nederland en begeleidt dat en
  weer een ander houdt zich met de distributie in Nederland bezig,
  waarvan Enschede als basis dient. Bestellingen worden aan de
  contactpersoon in Turkije per mobiele telefoon opgegeven. De groep
  is in het bezit van een groot aantal coffeeshops en enkele winkels
  en kleine bedrijven. De groep verzorgt de leverantie aan de lokale
  markt (kleinschalig) en aan Duitsland (grotere schaal). Men heeft
  contacten met Amsterdamse Turken. Een van de leden verblijft thans
  in het Huis van Bewaring in verband met zijn betrokkenheid bij de
  liquidatie van een Hengelose Turk in Amsterdam, die een jaar
  geleden plaatsvond. Naast deze twee Turkse groepen wordt de herone-
  en cocanehandel in Enschede verzorgd door zelfstandigen die, de een
  op grotere, de andere op kleinere schaal, de harddrugs leveren.
  Deze personen werken solistisch en dealen de ene keer en zijn dan
  weer eens betrokken bij de tussenhandel op kiloniveau. Het feit dat
  deze zelfstandigen redelijk ongestoord hun activiteiten mogen
  ontplooien van andere criminele groepen, geeft aan dat er voldoende
  markt is voor meer aanbieders.

  De laatste tijd is te zien dat veel Enschedese dealers en junks
  (het laagste echelon van de heronemarkt dus) zelf de herone
  rechtstreeks uit Amsterdam of Arnhem halen omdat de prijs daar
  lager ligt. Een aantal junks kan door middel van straathandel
  royaal in hun levensonderhoud voorzien en ook hun eigen verslaving
  verzorgen. De cocane neemt in Enschede een minder grote plaats in
  dan de herone. De levering wordt voor een klein deel verzorgd door
  dezelfde bovengenoemde personen en groepen. Een andere Turkse
  groep, onder leiding van een Turk met een autochtone Enschedese,
  richt zich voornamelijk op de cocaneverstrekking in de stad aan
  lokale bewoners en aan Duitsers. De cocane wordt afgezet via
  coffeeshops, die in het bezit zijn van de groep. Dealers halen daar
  op bestelling hun voorraad op. Leden van de organisatie brengen
  onder toezicht van de leider cocane in kilo’s naar Duitsland.

  Een andere cocaneleverancier is een gewelddadige kamper die zich
  bezighoudt met de distributie van cocane over de stad via een
  netwerkje van dealers. De omvang van de handel beperkt zich tot
  tientallen grammen per week. Ook een Twentenaar die weinig
  contacten heeft met lokale leveranciers, zorgt voor een kleine
  hoeveelheid cocane. Hij had als oud-woonwagenbewoner veel
  landelijke contacten waarin hij als tussenhandelaar respectievelijk
  koerier actief was, maar na enkele mislukte financile transacties
  wordt met hem door handelaren uit het westen geen zaken meer
  gedaan. Samen met zijn broer elders uit Nederland probeert hij zich
  weer een positie te verwerven in de handel van verdovende middelen
  door aansluiting te zoeken bij andere lokale handelaren.

  Naast lokale Enscheders zijn ook personen uit de regio actief
  binnen de stad. Een aantal oud-Enscheders woont vandaag de dag
  buiten in riante optrekjes van waaruit zij een deel van de stad en
  een deel van de regio voorzien van herone en cocane. Zo wordt het
  dorp Nijverdal met ongeveer 10.000 inwoners waarvan ongeveer 100
  verslaafden (de helft van Enschede!) vanuit Enschede en de regio
  voorzien. Ook de leverantie van herone en cocane naar plaatsen als
  Oldenzaal, Hengelo, Almelo wordt vanuit Enschede geregeld. Zoals
  gezegd, is de tussenhandel op leveranciersniveau van herone en
  cocane een rustig werkterrein, maar op het niveau van dealers en
  junks is dat veel minder het geval. Mede omdat er geen duidelijk
  aanwijsbare leidende groepen in de stad actief zijn gaat het aantal
  ripdeals onverminderd door. Een van de rippers staat al tijden op
  de dodenlijst van enkele Turkse families Noot . Daarbij
  gaat het niet alleen om gewelddadige acties, maar vaker om gevallen
  van niet betalen, met vals geld betalen en snelle berovingen onder
  bedreiging van geweld. Hierbij zijn Turken, Marokkanen,
  ex-Joegoslaven en (oud-)woonwagenbewoners en enkele lokale
  criminelen betrokken. Meestal zijn zij niet zelf in staat een
  positie in de handel van herone en cocane te ontwikkelen zodat zij
  de harddrugs van anderen (dealers) afnemen.

  3.3.2. De softdrugs

  Enschede heeft in de jaren zeventig grote bekendheid gekregen in
  binnen- en buitenland door de Kokerjuffer, een
  jeugdwelzijnsinstelling die uit idealistische overwegingen op een
  legale en openlijke wijze probeerde hasj en marihuana aan een
  voornamelijk jong publiek te verkopen. Zweden heeft naar aanleiding
  van berichten in de media zelfs overwogen Nederlandse produkten
  economisch te boycotten. De tijd van de idealistische
  welzijnswerker is, zeker voor Enschede, voorbij. De aanvoer en
  distributie van softdrugs is nu in handen van criminele groepen die
  via coffeeshops de verkoop verzorgen aan het, voornamelijk jonge,
  gebruikerspubliek.
  Er zijn 22 coffeeshops in Enschede. Overlast en de verkoop van
  harddrugs zijn redenen om een coffeeshop te sluiten. De politie
  voert in samenwerking met de gemeente daarin een sterfhuisbeleid:
  bij elke sluiting komt er geen andere coffeeshop voor in de plaats.
  Door dat strikte beleid zijn er de afgelopen jaren zeven gesloten.
  De prijzen voor softdrugs liggen nu rond de 12 tot 15 gulden per
  gram. Bijna 60% van alle kopers zijn Duitsers die in Enschede hun
  drugs komen halen (niet alleen per gram, maar in grotere
  hoeveelheden per keer). Het CAD schat het aantal kopers op ongeveer
  1.000 per dag. De politie heeft zich de laatste jaren vooral
  gericht op de voorkant van de coffeeshops. Zij moest er in
  samenwerking met de gemeente voor zorgen dat de openbare orde zo
  min mogelijk werd verstoord door de verkoop. Daarin is de politie
  in overleg met de coffeeshops goed geslaagd. De verkoop geschiedt
  doorgaans geruisloos en zonder noemenswaardige overlast. De politie
  heeft minder gelet op de achterkant van de coffeeshops waar de
  softdrugs met kilo’s elke morgen wordt aangevoerd. De handel in
  softdrugs is evenals die van de herone en cocane in handen van
  verscheidene groepen en personen. Geen van hen heeft een zodanige
  positie dat anderen zich niet (meer) op de markt durven begeven of
  niet worden geduld. Alle handelaren van klein tot groot hebben een
  stukje van de lokale softdrugmarkt en leveren de softdrugs aan
  Duitsers en in sommige gevallen aan het westen van Nederland, in
  het bijzonder het Gooi en Amsterdam. In die laatste gevallen moeten
  de Enscheders worden gezien als toezichthouders annex
  tussenhandelaars voor de internationale aanvoer naar het westen van
  Nederland. Het is mogelijk, zo vertellen ons enkele experts, dat
  het oosten van Nederland tegenwoordig vaker wordt gebruikt als
  route om geijkte aanvoerroutes naar de randstad te vermijden.
  Enschede fungeert in die route als tijdelijke opslagplaats.

  Onder de grootste leveranciers van softdrugs in Enschede behoren
  enkele broers, die in de jaren tachtig hun handelspositie
  onbekommerd hebben kunnen versterken. Zij zijn, zoals de politie
  het uitdrukt, kampers en gaan momenteel als zakenlui door het
  leven. Zij zouden via stromannen een flink aantal coffeeshops
  bezitten. Zij zijn, zoals eerder kort is aangegeven, ook betrokken
  bij de levering van herone en cocane in Enschede. De broers, die
  van kindsbeen af een lang strafblad hebben opgebouwd, hebben
  diverse nationale en internationale contacten. In het westen hebben
  zij contacten met Amsterdamse autochtone groepen in de hasjhandel.
  Via opslagplaatsen in Enschede bevoorraden zij dagelijks de
  coffeeshops. De broers zijn van origine Enscheders. Hoewel
  woonwagenbewoners, wonen zij nu al tijden in een sociaal zwakkere
  buurt in Enschede. Zij hebben een gewelddadige reputatie, die
  ervoor zorgt dat weinigen tegen hen in durven te gaan. Intimidatie
  is voldoende. Na de strijd om de heronehandel in Enschede met de
  Turken, hebben de broers zich toegelegd op de softdrugs. Daarnaast
  beschikken zij over enkele kleine bedrijven. Ook zou er sprake zijn
  van het, op kleine schaal, opkopen van onroerend goed in de stad.
  Alle zaken worden binnen de familie besproken. Er is niet sprake
  van n leider, maar wel zijn er taakverdelingen; de een zorgt
  bijvoorbeeld voor de regeling van de financile zaken, de ander voor
  de bevoorrading van de shops, enz. Op groothandelsniveau handelen
  enkele Enscheders in marihuana. In containers laten zij uit
  Colombia soms meer dan 17.000 kilo naar Twente exporteren. De haven
  van Amsterdam wordt als doorvoerhaven gebruikt waarna vrachtauto’s
  de containers naar Twente brengen. De marihuana is afkomstig uit
  Colombia en verscheept vanuit de haven Buenaventura. Ook haalde de
  groep hasj uit Marokko en Spanje die via Frankrijk naar Enschede
  werd gebracht. De marihuana was voor een klein deel voor de lokale
  markt ingekocht en voor het merendeel voor doorvoer naar andere
  landen. De hasj was afkomstig uit Marokko. Ook hier is weer sprake
  van directe contacten. De groep bestaat uit acht hoofdpersonen
  onder wie een aantal (oud-)woonwagenbewoners, twee Pakistani en een
  Duitser en 13 andere personen die een ondergeschikte rol speelden
  en voor kleine werkzaamheden worden ingezet. De hoofdfiguren zijn
  mannen tussen de 30 en 40 jaar oud en hebben allemaal een lang
  strafblad. De groep beschikt over een zakenpand in de stad waar
  enkele tientallen rechtspersonen (bv’s) zijn gevestigd. Een van de
  hoofdpersonen is eigenaar van die BV’s. Deze BV’s worden gebruikt
  om de transactie vanuit Colombia een legaal uiterlijk te geven. Met
  dit land bestaan directe contacten. De containers worden te
  Amsterdam opgehaald door een vrachtwagen die de marihuana
  vervolgens naar een opslagplaats op het platteland rond Enschede
  brengt. Bij dat vervoer wordt vooral aan alles gedacht om de kans
  op opsporing zo veel mogelijk te verkleinen (door bijvoorbeeld
  steeds op parkeerplaatsen te wachten, de vrachtauto staat continu
  in verbinding via mobiele telefoons met enkele leden, er wordt in
  codes gepraat en in drukke wegrestaurants en wegcafs met elkaar
  afgesproken) Noot . In de opslagplaats wordt de
  marihuana overgezet in dozen die daarna in kleine aantallen naar
  twee opslagplaatsen in de stad worden gebracht. Daarvoor wordt een
  bouwmaterialenbedrijf gebruikt.

  De groep is zo georganiseerd dat niet iedereen op de hoogte is
  van alle activiteiten. Er is sprake van een bewuste strategie van
  compartimentering van kennis. Ieder had een bepaalde taak te
  vervullen, zoals de contacten in Colombia, het regelen van het
  transport, het gereedmaken van de opslagplaatsen. De chauffeurs
  worden tot op het laatst in het ongewisse gelaten waar zij hun
  lading moeten lossen. Een heel bijzondere plaats in de handel in
  softdrugs wordt ingenomen door een zakenman uit Enschede die
  geen roots heeft in de onderwereld van Enschede. Hij koopt
  op grotere schaal softdrugs in en voert ze ook weer uit. Deze
  persoon is al langer actief in de hasj- en XTC-handel. Vastgesteld
  is dat hij levert aan Engeland,
  Spanje en Rusland. Hij was vroeger een alom gerespecteerd zakenman
  in Enschede die vandaag de dag per container zijn hasj direct uit
  Pakistan en Marokko laat overkomen. Een deel daarvan is voor de
  lokale en regionale markt, een ander deel is, zoals aangegeven,
  voor markten in Engeland, Tsjechi en Rusland. Dat het om grotere
  hoeveelheden gaat, kan worden afgeleid aan het grote aantal
  MOT-meldingen waarbij hij betrokken is. Door zijn illegale handel
  onderhoudt hij nu wel diverse contacten met andere belangrijke
  criminele uit Twente en, door zijn oude beroep, nog steeds met de
  legale zakenwereld in stad en regio.

  3.3.3. De fraude

  In Enschede zijn enkele groepen op het gebied van fraude actief.
  Hun werkterrein blijft overigens niet beperkt tot hun woonplaats
  Enschede. Wij zullen aan de hand van een van de hoofdfiguren, de
  heer A, een beschrijving van de verschijningsvormen van dergelijke
  fraudes geven.

  Hoofdverdachte A richtte begin jaren tachtig een
  schoonmaakbedrijf op. Naast de schoonmaakbranche ging A zich in
  zijn expansiedrift op andere terreinen begeven, met als filosofie
  dat zijn bedrijven alle werkzaamheden moesten kunnen verrichten die
  in verband stonden met het onderhoud van een woning of gebouw,
  zoals stoffering, tuinonderhoud en schilderwerk. In dat kader nam
  hij een aantal bedrijven over en bouwde het geheel om tot een
  concern. De groei was explosief: op een gegeven moment waren er 200
  vaste en 900 deeltijdwerkers in dienst. A ging vervolgens bedrijven
  overnemen die buiten de bovengenoemde dienstverlening vielen, zoals
  de grafische branche, groente en fruit.

  Tot dan toe was er waarschijnlijk van een echte fraudecarrire
  nog geen sprake, maar het grote ondernemerschap groeide hem boven
  het hoofd. Een aantal bedrijven bleken slechte aankopen en er
  ontstonden ernstige financieringsproblemen. En financier legde
  beslag op vermogensbestanddelen van bedrijven en op het vermogen
  van A priv. Een andere financier droeg hem op een organisatiebureau
  in huis te halen om de bedrijven door te lichten. Het rapport van
  dat bureau gaf aan hoe de gezonde delen van het bedrijf via
  sterfhuisconstructies gered konden worden. Enige tijd daarna ging
  het eerste bedrijf failliet en er zouden nog vele volgen.

  Werkwijze

  Vanaf het moment dat de financieringsproblemen ontstonden, was A
  voornamelijk doende de verliezen voor hemzelf te beperken door zo
  veel mogelijk te onttrekken aan de bedrijven die toch niet meer te
  redden waren en de activiteiten voort te zetten in andere
  bedrijven. Naast de reddingsoperaties van zijn eigen bedrijven
  begon A zich te manifesteren als trouble shooter of crisismanager.
  Zo kwam hij, veelal via organisatie-adviesbureaus, binnen bij in
  moeilijkheden verkerende BV’s. Omdat het water hen tot aan de
  lippen stond en A overtuigingskracht en deskundigheid uitstraalde
  en relaties in de financile sfeer had, gaven de oorspronkelijke
  directeuren hem carte blanche bij de sanering. De sanering bleek
  achteraf in te houden dat hij de BV uitkleedde door de activa en
  activiteiten over te brengen naar eigen bedrijven. Het gesaneerde
  bedrijf bleef met grote schulden achter met als enig uitzicht een
  faillissement. Bij de uitkleedoperaties maakte hij gebruik van de
  kennis en de relaties die hij als ondernemer opgebouwd had. Hij had
  het nodige opgestoken van het eerste grote faillissement en in het
  bijzonder van het door het organisatiebureau opgestelde handboek
  sterfhuisconstructies. Hij zag hoe makkelijk het was activa uit
  rechtspersonen die op de rand van het faillissement balanceren,
  over te hevelen en hij leerde dat Nederland bureaucratisch in
  hokjes verdeeld was, zodat de ene regio niet wist wat er in de
  andere gebeurde. Hij kwam tot de conclusie dat het verstandiger was
  zelf meer buiten beeld te blijven en bijvoorbeeld niet zichtbaar te
  zijn als aandeelhouder/bestuurder. Als gevolg van de beslagen
  bracht hij zijn aandelen onder bij familie en relaties, zodat hij
  zelf, op een enkele uitzondering na, als directeur van het toneel
  kon verdwijnen. Zoals gezegd, hevelde A activa van noodlijdende
  bedrijven over naar BV’s waar hij de zeggenschap over had, veelal
  de activiteiten van de oorspronkelijke BV voortzettend in zijn
  eigen BV. Hij maakte voor dat doel gebruik van ondoorzichtige
  rekening-courantverhoudingen en lage taxaties van activa, zoals
  onroerende goederen en machines. De taxatieopdrachten verstrekte
  hij altijd aan hetzelfde bureau, waar hij telkens dezelfde persoon
  benaderde, die een goede kennis van hem was. Aangezien taxaties
  ruimte laten voor een behoorlijke bandbreedte, is het niet 100%
  duidelijk of daarbij de grenzen van het betamelijke zijn
  overschreden of dat men nog juist daarbinnen is gebleven.
  Debiteuren werden afgewaardeerd en doorverkocht aan eigen BV’s of
  werden via die BV’s gend. Hij bewoog banken meer geld te steken in
  de noodlijdende bedrijven onder het voorwendsel van de ultieme
  reddingspoging. Hij gebruikte daarvoor verkeerde jaarcijfers en/of
  prognoses. In de tussentijd werden preferente crediteuren,
  waaronder de belastingdienst en bedrijfsverenigingen niet voldaan
  of trof hij betalingsregelingen met hen die hij niet nakwam,
  eveneens door een verkeerde voorstelling van zaken te geven. Ten
  slotte zorgde hij ervoor de beoogde faillissementsdatum zodanig ver
  verwijderd van de
  onttrekkingsactiviteiten te laten vallen, dat zij niet op
  eenvoudige wijze op grond van de faillissementspauliana zouden
  kunnen worden herroepen.
  Bij dit alles maakte hij, zoals vermeld, gebruik van BV’s waar
  anderen aandeelhouder/directeur van waren. Zo bleven hijzelf en
  zijn vermogensbestanddelen buiten beeld. Om toch de greep daarop te
  behouden, sloot hij vaak optiecontracten met deze aandeelhouders. A
  bedong daarin dat hij tot een bepaalde datum het recht tot
  (terug)koop van de aandelen had tegen de nominale waarde. Feitelijk
  kwam de inhoud van deze contracten erop neer dat hij de volledige
  beschikkingsbevoegdheid hield over de aandelen en dat de
  vermogensaanwas ten goede van hem zou komen. Ook wanneer hij geen
  optiecontract had, bleek hij het beleid van die onderneming te
  bepalen, omdat er een stroman tot directeur was aangesteld die
  niets te vertellen had. Een van de aspecten van deze fraude was
  naast het grote aantal BV’s (in het opsporingsonderzoek komen meer
  dan 60 BV’s aan de orde), het veelvuldig wisselen van naam en adres
  van de gebruikte rechtspersonen. Vaak vond naamswijziging plaats in
  verband met een naderend faillissement. Door de vele
  naamswijzigingen, adreswijzigingen en wisselingen van directie en
  aandeelhouders is er een ondoorzichtig rookgordijn ontstaan ten
  aanzien van de verhoudingen tussen vennootschappen en
  aansprakelijkheden. Rekening-courantverhoudingen onderling, ook
  tussen bedrijven die niet tot dezelfde holding behoorden, en
  rekening-courantverhoudingen met A en met andere directeuren
  maakten het geheel nog ondoorzichtiger. Ter indicatie van het
  ingewikkelde en ondoorzichtige karakter van deze fraude is het
  vermeldenswaard dat zonder de vondst van de optiecontracten bij een
  huiszoeking en zonder de verklaring van medeverdachten, de
  systematische fraude zeer moeilijk hard te maken was geweest.
  Overigens is er nog geen onherroepelijke rechterlijke
  uitspraak.

  Personen en organisatie

  In het onderzoek zijn in eerste instantie 35 personen als
  verdachte aangemerkt. A was buiten twijfel de sturende en
  leidinggevende kracht in bovengenoemde fraude. Hij heeft geen
  strafrechtelijke antecedenten. Wel komen uit de verhoren van
  hemzelf en andere verdachten en/of getuigen enkele
  karaktereigenschappen naar voren die ertoe bijdroegen dat A het als
  directeur/beleidsbepaler van BV’s niet zo nauw nam met de regels om
  zijn eigen doelstellingen te verwezenlijken. Het ging hem niet
  zozeer om het rijk worden op zich. Hij wilde in de eerste plaats
  geliefd zijn in zijn nabije omgeving. Geld is daarin een middel en
  hij keek niet op een paar centen. Tevens was hij uit op aanzien:
  hij heeft altijd bij de groten willen horen en wanneer hij door hen
  niet geaccepteerd werd, stak hem dat geweldig. In dat kader nam hij
  de sponsoring op zich van een sportevenement, een geldverslindende
  bezigheid. Kort gezegd, hij had veel geld nodig.

  Voor zijn manier van zaken doen had hij de hulp van anderen als
  adviseur of als loopjongen nodig. Daarnaast diende hij banken,
  belastingdienst en zakelijke partners om te praten. Hij slaagde
  hierin omdat hij een charismatisch persoon was met een hele goede
  babbel. Hij had een enorme overtuigingskracht om partijen voor zijn
  scenario’s te winnen. Een voorbeeld van de wijze waarop hij mensen
  kon bepraten, vormde een telefoontje met een financier, die op stel
  en sprong aflossing van een lening verlangde. In plaats van
  betaling wist A deze tot het verstrekken van een extra krediet te
  bewegen. Mensen die in zijn invloedssfeer verkeerden, konden
  moeilijk van hem loskomen. Hij bereikte dat niet via geweld.
  Weliswaar dreigde hij wel eens met fysiek geweld als de zaken niet
  zo liepen als hij wenste, maar tot uitvoering kwam het nooit. Hij
  maakte hun van hem afhankelijk via psychische druk of in financile
  zin.

  Omvang van de fraude

  Hoeveel geld met deze fraude gemoeid is, is ook bij benadering
  niet vast te stellen. Bij fiscus en bedrijfsverenigingen gaat het
  om harde schulden van een kleine 15 miljoen. Via onttrekkingen
  zouden enkele miljoenen zijn verdwenen. Hoeveel er onterecht naar A
  in priv is gegaan, is ook onduidelijk. De andere medeplichtigen
  kregen een ruim salaris. Zoals gezegd, is het geld onder andere
  gebruikt om de activiteiten van zijn eigen en andere ondernemingen
  in enige vorm te continueren, bij welke operaties hijzelf het
  meeste baat had.

  Zelf bleek hij nog een reservepotje van 3,5 miljoen, waarvan 1,9
  miljoen over was, op een afgeschermde rekening in het buitenland te
  hebben. Er is, voorzover bekend, geen geld gegaan naar andere
  criminele activiteiten. In totaal is van hem priv ongeveer 4,3
  miljoen in beslag genomen ter ontneming. De maatschappelijke schade
  was groot in de vorm van vele werknemers die op straat kwamen te
  staan, concurrentievervalsing, schulden bij de fiscus,
  bedrijfsverenigingen en handelscrediteuren. Het is onmogelijk uit
  te rekenen welk deel van die schade op het conto van de fraude is
  te plaatsen: vele, zo niet alle, bedrijven zouden toch failliet
  zijn gegaan.

  3.3.4. Overige verschijningsvormen

  Autodiefstallen

  Enschede heeft weliswaar geen hoog aantal autodiefstallen, maar
  toch zijn er geregeld professionele daders actief die een
  tijdelijke hausse in diefstallen bewerkstelligen. In de beginjaren
  negentig had Enschede last van een groep Joegoslaven (Kroaten) die
  stelselmatig vanuit Hengelo auto’s stalen. De gestolen auto’s
  werden met valse kentekens en valse nummerborden naar Joegoslavi
  gebracht. Nadat hun arrestatie in 1993 in samenwerking met andere
  regiokorpsen had plaatsgevonden, schatte de politie dat deze groep
  in Nederland ongeveer 500 auto’s had gestolen. Tevens werden bij
  aanhouding veel vuurwapens aangetroffen. Hoewel de groep bij de
  diefstallen zeer professioneel te werk ging (met inbraken in
  woningen om ook de originele papieren en autosleutels te krijgen),
  werden als afscherming tegen de politie weinig maatregelen
  ondernomen. Alles werd openlijk besproken en de daders hielden geen
  rekening met taps of observatie. In 1994 kreeg de streek rond
  Enschede in een week te maken met opnieuw een sterke stijging van
  het aantal autodiefstallen. Nu bleek een groep Russen actief, maar
  die verlegde al snel haar werkterrein naar heel Nederland. Na die
  beginperiode zijn door deze groep geen auto’s meer gestolen in
  Enschede. Deze groep werkte gedisciplineerder en had voor ieder
  duidelijk omschreven taken. De afscherming was beter geregeld (zie
  ook het deelrapport van Bruinsma over autodiefstallen). In november
  van het vorig jaar is deze Russische groep door de Twentse politie
  gearresteerd. Het wegvallen van de grenscontroles met Duitsland
  heeft (voorlopig) niet geleid tot een hoger aantal autodiefstallen
  in de stad.

  Mensenhandel

  Als grensstad heeft Enschede te maken met illegalen die na het
  oversteken van de Duits-Nederlandse grens naar de stad komen. Het
  aantal assistenties ten behoeve van de vreemdelingendienst is het
  afgelopen jaar verdubbeld. De komst van illegalen wordt doorgaans
  georganiseerd. De Enschedese politie heeft met een aantal criminele
  groepen te maken gehad die zich inlieten met mensenhandel. In 1990
  en 1991 kwam de politie ter ore dat een groep in Enschede en
  Hengelo gevestigde Syrisch-Orthodoxen uit Syri en Turkije allerlei
  geloofs- en landgenoten illegaal lieten overkomen. Er bestond een
  landlijn en een luchtlijn waarmee de illegalen tegen betaling van
  ongeveer 6.000 DM per persoon Nederland werden binnengesluisd. De
  illegalen vonden een plaats binnen de hier al langer woonachtige
  Syrisch-Orthodoxe gemeenschap. Wanneer zij om de een of andere
  reden werden geweigerd aan de grens, werd ter plekke besloten een
  doorreisvisum aan te vragen naar Canada, Zweden of Belgi. De
  paspoorten waren van Syrische makelij en werden met verdovende
  middelen of wapens betaald. De landroute was vanuit Syri via
  Jordani, Turkije, Roemeni, Hongarije, Oostenrijk, Duitsland naar
  Nederland. Het laatste deel van de reis werd verzorgd door de leden
  van de gemeenschap en geschiedde met kleine busjes. De luchtroute
  ging via het vliegveld Zaventhem (Belgi) en vervolgens per busje.
  In totaal zijn ongeveer 900 illegalen op deze wijze naar Enschede
  gebracht. Recentelijk werd een groep gearresteerd wegens
  grootschalige hasjhandel. Een tak van deze groep hield zich onder
  leiding van een Pakistaan bezig met de smokkel van Sikhs uit
  Pakistan en India naar Engeland. Daar konden zij gemakkelijk
  illegaal binnen een grote gemeenschap van Sikhs onderduiken. Voor
  de tocht moest flink worden betaald en in veel gevallen werd met
  vervalste of valse reisdocumenten gereisd. De oversteek naar
  Engeland werd met een zeilboot gedaan (zie ook het hoofdstuk over
  de Rotterdamse haven in het deelrapport over de branches).

  Prostitutie en vrouwenhandel

  Begin 1995 overleed op natuurlijke wijze de grootste exploitant
  van Enschede op 43-jarige leeftijd. Met hem werd een tijdperk
  afgesloten waarbij vrijwel de hele prostitutie in een stad door n
  persoon werd gedomineerd. Hij was een ouderwetse pooier die, met
  zoon en een bodyguard, al zijn vrouwen als zijn bezit zag. Hij was
  eigenaar (soms als medevennoot, meestal alleen) van de meerderheid
  van de 14 sexinrichtingen die de stad, volgens de politie, rijk is.
  Iedereen kende hem en op zomeravonden liet hij zich geregeld met
  een aantal dames in een Amerikaanse auto door de stad rijden. Hij
  kocht zijn vrouwen zelf in en heeft voor vrouwenhandel een tijd in
  Brazili vastgezeten.

  In Enschede zijn ongeveer 120-130 vrouwen in de prostitutie
  werkzaam. Het aanbod van vrouwen wordt bepaald door de vraag die
  seizoengebonden lijkt. De meesten (ongeveer 70) zijn afkomstig uit
  Brazili. Dit op zich genomen merkwaardige verschijnsel – vrouwen
  uit Brazili zijn er in Nederland historisch gezien nooit in de
  prostitutie geweest – heeft zeker te maken met deze Enschedese
  pooier. Reislustig als hij was, bezocht hij
  vanuit Suriname waar hij te gast was bij een collega sex-exploitant
  te Paramaribo, geregeld het buurland en ronselde daar vrouwen voor
  de Enschedese prostitutie. Hij is een aantal keren aangehouden voor
  vrouwenhandel maar tot veroordelingen hebben deze aanhoudingen niet
  geleid. De overige vrouwen zijn afkomstig uit heel Nederland, Azi
  en enkelen uit Oost-Europa. De Nederlandse prostitues zijn vaker
  werkzaam in escortbureaus en als zelfstandige op priv-adressen. De
  meeste buitenlandse vrouwen zijn Nederland binnengekomen via een
  toeristenvisum. Na verloop van enkele (drie) maanden worden deze
  weer doorgestuurd naar bordelen in Duitsland en Limburg. Een
  uitgebreide gayprostitutie bestaat er niet. Naast de clubs zijn
  enkele kleine escortbureaus actief.

  Enschede kent in tegenstelling tot bijna alle steden in
  Nederland geen raamprostitutie en geen tippelhoeren.
  Alle prostitutie speelt zich af in besloten clubs, die zijn gelegen
  aan de invalswegen van de stad. In vergelijking met andere steden
  in Nederland is dat opmerkelijk te noemen. De politie heeft zich
  van oudsher stevig bemoeid met de prostitutie in Enschede. Om
  onbekende redenen wilden de korpsleiding en het college van
  B&ampW nooit dat raamprostitutie of tippelprostitutie voet aan
  de grond kreeg in de stad. Vanaf de jaren zestig is hard opgetreden
  tegen elke poging een van deze vormen van prostitutie gevestigd te
  krijgen. Tippelaarsters werd het werken door een intensieve
  surveillance vrijwel onmogelijk gemaakt, zodat zij na kort tijd het
  tippelen maar weer opgaven. De politie heeft ook aan de plaats van
  de sexclubs aan de invalswegen een constructieve bijdrage
  geleverd.

  Enkele jaren geleden probeerden Joegoslaven met geweld een
  plaats in de prostitutie te veroveren. De pooier met zijn companen
  hebben die slag kunnen pareren maar na zijn overlijden vreest de
  politie dat Oosteuropeanen (vooral Russen) opnieuw zullen proberen
  een plaats in de prostitutie te verwerven. De politie heeft altijd
  een goede verstandhouding met de prostitutie in Enschede gehad. Met
  betrokkenen werden afspraken gemaakt om overlast te voorkomen en de
  politie vervulde een soort vertrouwensfunctie voor de prostitues om
  hen enige bescherming te bieden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken