• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 4.1. Inleiding

  4. NIJMEGEN

  4.1. Inleiding

  4.1.1. De stad Nijmegen

  Nijmegen behoort met zijn 147.000 inwoners in bevolkingsomvang
  net niet tot de top 10 van Nederland. In 1950 bedroeg het aantal
  inwoners ruim 110.000. Ten opzichte van de landelijke
  leeftijdsopbouw heeft Nijmegen een relatief jonge bevolking. Ruim
  een derde van het aantal inwoners valt in de leeftijdscategorie 15
  tot en met 34 jaar. De 50+-ers maken slechts 27% van de Nijmeegse
  bevolking uit. In deze leeftijdsopbouw komt tot uitdrukking dat
  Nijmegen een universiteitsstad is. De aanwezigheid van de
  universiteit benvloedt uiteraard sterk het uitgaansleven en de
  woningnood in het centrum van Nijmegen. Nijmegen heeft zich gestaag
  ontwikkeld en is niet, zoals Enschede vanwege de expansie als
  gevolg van de textielindustrie, een boom-town geweest. De industrie
  heeft in deze oude universiteitsstad nooit een stempel op de aard
  en omvang van de stad gedrukt. Ook vandaag de dag wordt vooral door
  dienstverlenende sectoren, waaronder banken, onderwijs,
  gezondheidszorg, werkgelegenheid geboden. Het
  werkloosheidspercentage bedroeg in 1994 in Nijmegen 13,4 hetgeen
  vergeleken met het landelijke percentage (7,5) hoog te noemen is.
  Vergeleken met Arnhem en Enschede heeft Nijmegen het hoogste
  percentage van de drie.

  Ook het aantal geregistreerde misdrijven is veel hoger dan in de
  beide andere steden (zie hieronder). Toch is Nijmegen geen stad van
  verval, no go areas of van grote armoede. De Benedenstad, gelegen
  aan de Waal, is in de jaren zeventig en tachtig gerenoveerd en meer
  in het algemeen is in Nijmegen veel aandacht geschonken aan woning-
  en wijkverbeteringen. Uit een recent verricht onderzoek naar de
  leefsituatie van de Nijmeegse wijken komt naar voren dat slechts
  twee Nijmeegse wijken op dit punt slecht scoren. In het algemeen
  wordt de situatie in de wijken ook door de Nijmegenaren zelf als
  positief beoordeeld (Goderie en Schattenberg, 1994).

  Nijmegen heeft een belangrijke regiofunctie en trekt als
  grensplaats ook veel bezoekers uit Duitsland. Evenals in de meeste
  steden komen begin jaren zestig de eerste gastarbeiders naar
  Nijmegen. Aanvankelijk vooral Italianen en Grieken, later Turken en
  Marokkanen. Van de 147.000 Nijmegenaren zijn er 16.000 van
  buitenlandse afkomst. Hiervan hebben er ruim 7.000 in de loop der
  tijd de Nederlandse nationaliteit verworven. Het betreffen vooral
  personen van Surinaamse en Antilliaanse komaf. De betrekkelijk
  grote groep Antillianen is deels te verklaren vanuit de
  aanwezigheid van de universiteit. De Nijmeegse universiteit trekt
  namelijk verhoudingsgewijs veel Antilliaanse studenten.

  In Nijmegen wonen 3.500 Turken en ruim 2.000 Marokkanen. Beide
  groepen zijn de grootste allochtone
  groepen, daarna volgen de Antillianen en de Surinamers. De
  migratiecijfers (vestiging in en vertrek uit Nijmegen) laten de
  afgelopen jaren een binnenlands vertrek- en een buitenlands
  vestigingsoverschot zien.

  4.1.2. Het criminaliteitsbeeld van Nijmegen

  Het aantal strafbare feiten dat officieel wordt geregistreerd,
  is in Nijmegen het dubbele vergeleken met de geregistreerde
  misdrijven in Enschede. Nijmegen heeft in het bijzonder last van
  woninginbraken en van diefstal van en uit auto’s. Hoewel ook
  Enschede en Arnhem dichtbij de grens zijn gelegen, draagt wellicht
  de nabijheid van de Duitse grens er in Nijmegen toe bij dat volgens
  de CBS-gegevens relatief zo veel auto’s worden gestolen (928 in
  1994 en 855 in 1993). Aangezien, volgens een in 1994 verschenen
  misdaadanalyse van autodiefstallen in de politieregio
  Gelderland-Zuid, weinig prioriteit bij de politie aan deze vorm van
  criminaliteit wordt gegeven, is weinig informatie bekend over de
  daders. In het deelrapport over de autobranche wordt meer in het
  algemeen op autodiefstallen ingegaan.

  Geweld en agressie zijn niet al te sterk aanwezig in de stad.
  Van zware agressie schommelt het aantal de laatste jaren tussen de
  220 en 397 gevallen en de overige agressieve delicten rond de 800
  en 900. Het jaar 1994 laat voor beide geweldsdelicten een lichte
  daling zien. Op de uitzondering van een uiterst gewelddadige groep
  na, wordt in het algemeen betrekkelijk weinig ostentatief geweld
  gebruikt door criminele organisaties. Uit de cijfers blijkt dat het
  (vuurwapen)geweld in Nijmegen in de afgelopen jaren een lichte
  daling vertoont. Het aantal bedreigingen met vuurwapens is in de
  afgelopen vier jaar vrij stabiel (vanaf 1990 resp. 29, 32, 47, 34),
  terwijl het aantal schietpartijen met letsel is afgenomen (resp. 5,
  14, 12, 10). De schommelingen in de cijfers kunnen voor een deel op
  conto worden geschreven van enkele jeugdbendes die binnen korte
  tijd zeer actief zijn en na politie-optreden zijn stilgevallen. Zo
  werd begin jaren negentig een dadergroep opgerold die enkele
  maanden lang wekelijks een of meer overvallen in Nijmegen pleegde
  op banken, cafetaria’s en restaurants. In totaal werden 19
  verdachten aangehouden, die in meerderheid van autochtone komaf
  waren. Vorig jaar kwam de politie op het spoor van een Marokkaanse
  dadergroep, bestaande uit een vijftiental jongeren van omstreeks 20
  jaar, die dagelijks in Nijmegen en buiten de regio Gelderland-Zuid
  met behulp van gestolen auto’s snelkraken zetten in voornamelijk
  kledingwinkels. Het percentage van de bevolking dat in de
  Politiemonitor aangeeft slachtoffer te zijn van enige vorm van
  criminaliteit, bedraagt in Nijmegen 46,1 (1993). Hoewel de
  criminaliteit redelijk stabiel is gebleven de laatste vijf jaar
  (met enkele schommelingen naar boven en naar beneden), nemen de
  onveiligheidsgevoelens van de bevolking wel langzaam toe. Dit is
  niet zo verwonderlijk omdat vooral de Politiemonitorcijfers een
  sterke toename van het aantal slachtoffers van inbraken aangeeft,
  een delict dat doorgaans diep ingrijpt in de persoonlijke
  levenssfeer. Desondanks is de tevredenheid van de bevolking over de
  politie niet afgenomen. Het aangiftegedrag van de bevolking stijgt
  de laatste jaren hetgeen wijst op een zeker vertrouwen in de lokale
  politie.

  4.1.3. De politie in Nijmegen

  In 1810 wordt de eerste Nijmeegse commissaris van politie
  benoemd, maar als korps stelt de politie in Nijmegen lange tijd
  getalsmatig weinig voor. Pas in 1875 wordt bij het aantreden van
  een nieuwe burgemeester een volwaardig korps geformeerd met een
  sterkte van 27 man en een duidelijke hirarchische structuur. Van
  oudsher is het korps decentraal opgezet. Weliswaar heeft de politie
  een hoofdbureau in het centrum, maar in de vorm van zogeheten
  politieposten (kleine wijkbureaus) is de Nijmeegse politie ook in
  de wijken gehuisvest.

  In de naoorlogse periode daalt de korpssterkte (ruim 200 in 1946
  en 177 in 1957), waarna een snelle stijging plaatsvindt (226 in
  1962, 294 in 1972, 354 in 1982, en in het district Nijmegen met 342
  in 1994). De woelige jaren zestig beginnen voor de Nijmeegse
  politie pas begin jaren zeventig voelbaar te worden. Het jaar 1972
  wordt gekenmerkt door studentendemonstraties, faculteitsbezettingen
  en kraakacties. De Nijmeegse politie kan slechts moeizaam inspelen
  op de veranderingen in haar maatschappelijke omgeving. Het korps is
  intern verstard (formele bureaucratische verhoudingen) en mist
  daardoor de noodzakelijke flexibiliteit om zich aan de
  veranderingen aan te passen. Ook voor dit korps komt het in 1978
  verschenen rapport Politie in Verandering als geroepen. De in het
  rapport gesignaleerde problemen bij de Nederlandse politie
  ondervinden in het korps een grote mate van herkenning. Samen met
  enkele andere korpsen besluit de korpsleiding om in de door de POS
  voorgestane veranderingen voor te gaan. Nijmegen wordt een
  pilotkorps, waarin de door de POS gesignaleerde problemen tot
  uitgangspunt van drastische interne veranderingen genomen worden.
  Deze veranderingen vinden plaats in het kader van het project
  Anders werken door anders denken. Verbetering in de relatie met de
  maatschappelijke omgeving (integratie), afbouw van de starre
  hirarchische structuur en grotere verantwoordelijkheid toebedelen
  aan de basis (projectmatig werken), decentralisatie en
  despecialisatie zijn de belangrijkste sleutelwoorden in de
  voorgestane reorganisatie. De uitvoering van de mooie plannen werd
  echter door de harde realiteit wreed verstoord: Het klonk allemaal
  zo mooi bij de installatie van korpschef Hetterscheid in 1976: een
  goed gemeenschapsleven en de rol van de politie daarin. Vijf jaar
  later rijden er echter tanks door de Nijmeegse straten.
  Traumatische gebeurtenissen voor politie en burgerij stapelen zich
  op (Dongelmans, 1993, p.108).

  Juist op een moment dat de Nijmeegse politie naar integratie
  streeft met haar omgeving, verhardt en radicaliseert een deel van
  die omgeving zich in wat wordt genoemd de Nijmeegse beweging. Deze
  beweging, een kristallisatie van studentenverzet, krakers,
  anti-kernergiegroeperingen en anti-militaristen, veroorzaakt begin
  jaren tachtig bijzonder grimmige confrontaties met de politie. Een
  dieptepunt wordt in 1981 bereikt wanneer zware barricaden worden
  opgeworpen rond de Piersonstraat die na een felle strijd door de
  politie worden geslecht. De laatste opleving van het verzet vindt
  in 1987 plaats in de strijd rondom de Marinburg met als balans 12
  gewonde politiemensen en een schade van ettelijke miljoenen
  guldens. Naast deze openbare-ordeproblemen vroeg ook het
  criminaliteitsprobleem meer aandacht. In de periode 1980-1984 is
  sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal misdrijven. Het
  oplossingspercentage daalt van 29 naar 17. In de daaropvolgende
  periode (1984-1990) stabiliseert de criminaliteit zich en neemt het
  oplossingspercentage weer toe (1990: 20,9). In de afgelopen jaren
  is het percentage overigens wederom gedaald. In 1994 bedraagt het
  15.3%.

  Ondanks alle problemen blijft men vasthouden aan de
  concretisering van Anders werken door anders denken, al liggen de
  accenten eind jaren tachtig meer dan in het verleden het geval was,
  op een efficinte bedrijfsvoering en de versterking van de
  recherchefunctie. Deze concretisering leidde onder meer in de
  opdeling van het bewakingsgebied van het korps in drie min of meer
  zelfstandig opererende districten. Niet lang nadat deze
  reorganisatie gestalte kreeg, diende de reorganisatie van de gehele
  Nederlandse politie zich aan.

  De Nijmeegse politie werd als gevolg hiervan in 1993 onderdeel
  van de regio-politie Gelderland-Zuid. De totale formatie van het
  regiokorps bedraagt in 1993.955 formatieplaatsen. Het regiokorps
  bestaat uit drie districten (waaronder het district stad Nijmegen)
  en een divisie centrale operationele zaken. Deze divisie bestaat
  uit een afdeling justitile zaken (waaronder de sectie zware,
  georganiseerde criminaliteit, de sectie fraude; de technische
  recherche, de CID, het bureau financile onderzoeken) en een
  afdeling operationele ondersteuning. Van belang voor de opsporing
  van de georganiseerde misdaad is de uit ongeveer 30 man bestaande
  sectie zware, georganiseerde criminaliteit (Zwacri). Een derde van
  de mankracht van deze sectie is momenteel uitbesteed aan het IRT
  Noord- en Oost-Nederland.

  Het district stad Nijmegen is sedert de reorganisatie van 1993
  in 4 (in de plaats van de oorspronkelijke 3) rayons ingedeeld;
  hiermede is een zwaarder accent gegeven aan de basispolitiezorg. In
  de rayons (bestaande uit 30 tot 40 executieven) wordt de
  surveillancetaak met de recherchefunctie gecombineerd.
  Surveillanten doen, kort gezegd, ook recherchewerk. Wanneer op
  lokaal niveau een ernstig misdrijf wordt gepleegd, waarvan de
  opsporing een te zware wissel op de deskundigheid en mankracht van
  het rayon trekt, wordt assistentie verleend door andere rayons of
  door de afdeling districtsondersteunende zaken. Op deze afdeling is
  een twintigtal rechercheurs werkzaam, gespecialiseerd in onder meer
  jeugd- en zedenzaken, drugs en vuurwapens. Een probleem van de
  huidige structuur, dat door veel respondenten gesignaleerd wordt,
  is dat tussen Zwacri en de rayons een te groot gat valt. In het
  bijzonder zou de aanpak van de niet-rayongebonden middelzware
  criminaliteit tussen de wal en het schip vallen. Te klein voor
  Zwacri (die gezien zijn beperkte capaciteit zeer selectief moet
  zijn in het aantal aan te pakken zaken) en te groot en te weinig
  rayongebonden voor de rayons.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken