• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 4.2. De horeca en het gokwezen

  4.2. De horeca en het gokwezen

  De stad Amsterdam is ongeveer 4.000 horeca-gelegenheden rijk en
  deze gelegenheden variren van hotels en restaurants tot
  drinklokalen en coffeeshops. Er werken 15.000 werknemers in deze
  sector en hun aantal neemt (licht) toe. De horeca vertegenwoordigt
  dus een zeer aanzienlijk economisch belang. Maar de horeca is ook
  op velerlei wijze bij criminaliteit betrokken: (a) de sector is er
  slachtoffer van, (b) zijn openbare toegankelijkheid maakt hem
  geschikt als pleegplaats ervoor en (c) er zijn horeca-ondernemers
  die zichzelf aan misdaad schuldig maken. Deze drie mogelijke
  relaties staan niet op zichzelf: als er misdaden in een lokaliteit
  worden gepleegd is er vaak ook met de eigenaren al meer aan de hand
  dan dat zij in hun eigen zaak geen overwicht hebben, of ondernemers
  die veelvuldig zelf slachtoffer zijn geworden kunnen gemakkelijk in
  de verleiding komen het hoofd boven water te houden op een illegale
  manier.

  Op welke schaal wordt de horeca slachtoffer? Landelijk
  wordt geschat dat de helft van alle ondernemingen per jaar op de
  een of andere manier schade ondervindt van criminaliteit door
  diefstal van het personeel, door vernieling van of in de zaak, door
  openlijke bedreigingen die de reputatie van de gelegenheid schaden
  en door overvallen. Voorts hebben veel horeca-ondernemers te maken
  met afpersing via de methode van afgedwongen protectie. In
  Amsterdam bestaan daarover opmerkelijk weinig berichten. Terwijl de
  Haarlemse en de Utrechtse horeca voor een deel in handen zijn van
  sportschooljongens, zou dit in Amsterdam niet het geval zijn. De
  grote disco’s, zoals die aan het Leidseplein, werken al jaren met
  vaste portiers of portiersdiensten. Of die portiers professioneel
  zijn in het omgaan met personen onder invloed van drugs (vgl. de
  house scene), of zij volgens de regelen van hun (on)bevoegdheid
  omgaan met de wapens die zij bij klanten vinden, en of zij niet te
  opdringerig zijn bij het ophalen van fooien, zijn evenzovele
  interessante vragen, maar de antwoorden daarop zijn hier niet
  onmiddellijk aan de orde. Er zijn wel pogingen tot het innen van
  protectiegelden geweest, maar tot op heden lijken maar weinig caf-
  en discobazen hiervan onder de indruk te zijn.

  De betrokkenheid van de horeca bij criminaliteit in de rol van
  slachtoffer is ernstig, maar zij is voor ons doel minder
  interessant. De horeca vormt ook het toneel van de
  georganiseerde misdaad, soms met medeweten van de eigenaar(s), soms
  zonder, omdat de kopstukken daar samenkomen (ontmoetingsfunctie) of
  omdat er handlangers worden gerecruteerd. Van dat laatste vormt de
  actie van een Amsterdamse drugsorganisatie een mooi voorbeeld die
  in discotheken, gelegen aan het Leidseplein en het Rembrandtplein,
  jongeren probeerde te interesseren voor een gratis verblijf in een
  prachtig hotel in Trinidad met als tegenprestatie het smokkelen van
  drugs. Er bleken voldoende jongeren in te willen gaan op de
  uitnodiging: Reisje naar de zon?. De politie is trouwens op een
  interessante manier tegen deze praktijk opgetreden. Zij heeft op
  allerlei manieren (onder andere met pamfletten) onder de
  discogangers bekend gemaakt welke de risico’s waren en heeft de
  leiders van de organisatie ter verstiering van hun activiteiten
  stevig toegesproken. De horeca vormt verder ook het toneel van
  onderlinge twisten binnen het milieu. Ongeveer de helft van alle
  gevallen van moord die wij in .2.1.6 als liquidatie of
  vermoedelijke liquidatie hebben gedefinieerd, is gepleegd in of
  voor de deur van een caf, een koffiehuis of een restaurant.
  Tenslotte lenen sommige horeca-instellingen zich voor het botvieren
  van de uitbundige levensstijl die we als een van de manieren hebben
  onderscheiden om de revenuen van georganiseerde misdaad weg te
  werken. Zeer exclusieve seksinrichtingen lenen zich daar goed voor,
  net als toprestaurants.

  Thans is de vraag aan de orde in hoeverre horeca-ondernemers
  zelf als daders bij misdaad zijn betrokken. Belastingfraude
  is waarschijnlijk het meest gepleegde delict. Hierbij gaat het om
  rommelen met rekeningen om te lage opgave ten behoeve van de
  omzetbelasting, het ontwijken van accijnzen, het onder de tafel
  betalen van overnamekosten (goodwill), het aangaan van
  fictieve dienstbetrekkingen en nog meer. De horeca is evenwel een
  bedrijfstak waar traditioneel ook veel sociale fraude voorkomt.
  Blijkens een in 1993 opgemaakt rapport van de gemeentelijke sociale
  dienst van Amsterdam bleek dat van de 4.719 horeca-ondernemers 121
  een uitkering genoten waar ze geen recht op hadden en er werden 55
  gevallen van schijnbeheer vastgesteld. Ook leent de horeca zich
  goed voor het omgekeerde: elders illegaal opgebouwd vermogen
  witwassen door het
  via het betalen van belasting te voorzien van een schijnbaar legale
  herkomst. Dit kan bijvoorbeeld door een grotere omzet voor te
  wenden dan er in feite is geweest. In Amsterdam wordt ook de
  zogenaamde buitenland-constructie toegepast. Een criminele
  organisatie zet geld op de rekening van een buitenlandse
  onderneming. Die onderneming koopt met dat geld panden op die weer
  als horeca-vestigingen dienst doen en daarin wordt vervolgens geld
  witgewassen. Deze constructie valt moeilijk te achterhalen omdat de
  gelden in het buitenland niet op naam zijn gesteld. Een andere
  manier om zwart geld te witten is het sponsoren van activiteiten.
  Horeca-ondernemers onderscheiden zich graag van elkaar door het
  sponsoren van sportactiviteiten zoals boks-gala’s, maar er is ook
  een grote coffeeshophouder die activiteiten van de Amsterdamse
  Brandweer subsidieert. Door al deze mogelijkheden zo op te sommen
  wordt licht de indruk gewekt dat alle horeca-ondernemingen ten
  minste besmet zijn. Die indruk is onjuist en het produkt van onze
  eenzijdige aandacht voor criminaliteit. De meeste ondernemingen
  hebben althans met georganiseerde criminaliteit helemaal niets te
  maken. Toch wordt hier steeds over gesproken en geschreven. Dus is
  de vraag: in welke mate is de Amsterdamse horeca daar werkelijk bij
  betrokken?

  Het Horeca Interventie Team (HIT) van de Amsterdamse politie
  heeft vastgesteld dat zich in de Amsterdamse horeca een duidelijke
  concentratie voordoet. Er zijn 60 bedrijven met 2 3 vestigingen,
  maar ook enkele met veel meer filialen. De grootste bedrijfsgroepen
  breiden verticaal uit door zelf naast de verkoop van drank en spijs
  ook speelautomaten in de zaak te exploiteren of een eigen
  hash-importbedrijf te beginnen. Zij breiden horizontaal uit door
  onroerend goed aan te kopen waarin eveneens horeca-activiteiten
  worden ontplooid. Vanuit deze horeca-ondernemingen worden dan weer
  wisselkantoren opgezet, telehouses, souvenirshops en winkels die
  T-shirts verkopen. Op zichzelf kan deze concentratie wijzen op een
  gezond marktmechanisme, maar het kan ook het produkt zijn van
  moeilijk waarneembare ingrepen van de georganiseerde misdaad. Het
  HIT-team heeft hierom een willekeurige groep van 337 cafs aan een
  onderzoek onderworpen op de criminele antecedenten van hun
  eigenaars en ook nog eens van 65 ondernemers in de sfeer van de
  coffeeshops. Van de caf-eigenaren bleek precies een derde over
  zulke antecedenten te beschikken. De vroegere vergrijpen varieerden
  weliswaar van dronken rijden tot verboden handel in wapens, maar in
  de meeste gevallen ging het echt om ernstige feiten. In het geval
  van de coffeeshophouders was de score 100%, maar dat berust op een
  vertekening die het gevolg is van het inconsistente
  soft-drugs-beleid. Klanten mogen voor eigen gebruik aan de voordeur
  immers soft drugs aanschaffen, maar de verkoper mag via de
  achterdeur niet meer dan 30 gram op een bepaald tijdstip in huis
  laten komen. Een coffeeshop is daardoor in feite gedwongen om de
  regel te overtreden. Maar trekken we de gevallen eraf waarin niet
  aan die 30-gramsnorm was voldaan, dan nog bezat 44% van de in
  totaal 402 onderzochte ondernemers heuse criminele antecedenten
  (Let wel: criminele antecedenten alln vormen nog geen reden om een
  exploitatie-vergunning te weigeren). In het geval van
  automatenhandelaren (waarover hieronder meer) heeft een onderzoek
  van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten laten zien dat er
  landelijk geen overzicht bestaat van geweigerde of ingetrokken
  vergunningen en dat de bestuurlijke decentralisatie met zich heeft
  meegebracht dat een exploitant die in een bepaalde gemeente is
  geweigerd, elders opnieuw kan beginnen. Maar ook wanneer de
  plaatselijke autoriteiten er weet van hebben dat de exploitant in
  strijd handelt met de aanwezigheids- en/of speelhalvergunning,
  wordt de strengste sanctie – intrekking van de vergunning – in de
  praktijk vrijwel nooit toegepast. Maar nu een stap verder dan de
  antecedenten van de ondernemers. De politie heeft een rijtje
  indicatoren geformuleerd die mogelijk wijzen in de richting van
  criminele praktijken binnen de horeca. Het gaat om indicatoren als
  het hebben van hoofdvestigingen in het buitenland, de registratie
  van een groot aantal rechtspersonen tegelijkertijd zonder
  duidelijke bedrijfsomschrijving, het certificeren van aandelen,
  meldingen bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT),
  directe informatie over betrokkenheid bij georganiseerde misdaad en
  nog meer. Toegepast op de Amsterdamse horeca leverde deze lijst met
  indicatoren vijf bedenkelijke netwerken op, zeg criminele
  organisaties. Het eerste netwerk bestaat uit 40 bedrijven en 16
  rechtspersonen die in handen zijn van n familie die grote belangen
  heeft in het gebied van de Amsterdamse Wallen. Het is een van de
  buitenlandse organisaties die in het hoofdstuk dat over de Wallen
  handelt (5), wordt genoemd en waarvan de naam niet algemeen bekend
  is. Er zijn verder twee organisaties die hun hoofdzetel hebben op
  de Wallen, maar die ook buiten dit gebied actief zijn in de horeca.
  Voorts hebben twee organisaties hun zakelijke belangen niet in
  hoofdzaak in het Wallen-gebied. Naast deze grote vijf zijn er nog
  twintig andere netwerken met aanmerkelijke belangen in de horeca.
  Dit alles overziende kwam het onderzoeksteam van de politie dat
  deze feiten aan de oppervlakte bracht, tot de conclusie dat ten
  minste een vijfde van alle horeca-ondernemingen in Amsterdam direct
  of indirect wordt gecontroleerd door de georganiseerde misdaad.

  Op grond van de gegevens die dit team naar boven heeft gebracht
  menen ook wij dat deze conclusie gerechtvaardigd is, en dat de
  concentratie die in de Amsterdamse horeca valt te bespeuren, niet
  slechts berust op de wetten van vraag en aanbod, maar dat de markt
  inderdaad wordt verstoord door infiltratie en oneerlijke
  concurrentie door de georganiseerde misdaad. Het is namelijk de
  stellige indruk bij specialisten van het HIT dat niet iedereen zich
  in bepaalde delen van de stad met een horeca-vergunning kan
  vestigen zonder
  toestemming.
  De vereniging van handelaren in speelautomaten (VAN) zit met de
  bevindingen van de Amsterdamse politie in haar maag, omdat vroegere
  en huidige criminele activiteiten van sommige van haar leden haar
  onderhandelingspositie ten aanzien van de Amsterdamse overheid
  danig verzwakken en zij zodoende niet het voorstel kan tegenhouden
  om het aantal speelautomatenhallen tot 25 te beperken en in
  zogenaamde hoogdrempelige gelegenheden nog slechts 2 speelapparaten
  toe te staan. De VAN is in Amsterdam niet representatief en
  vertegenwoordigt slechts 39 van de in totaal 147
  automatenexploitanten. Onder de leden zitten wel de groten, maar er
  is geen sluitend mechanisme om de kwaden te royeren. Men heeft
  slechts n van de vijf grote criminele organisaties die in de horeca
  zijn genfiltreerd, kunnen royeren en het is nog niet duidelijk of
  dit royement voor de rechter zal standhouden. Zelfs de twee
  exploitanten die vroeger tot de clan van Bruinsma behoorden en die
  nu worden verdacht van zeer ernstige mishandeling van een werknemer
  die om verbetering van zijn arbeidsomstandigheden had gevraagd,
  maken er nog deel van uit. De zgn. 2-0-0-optie voor het plaatsen
  van speelautomaten in respectievelijk natte en droge horeca en in
  kantines, is intussen een feit en de meest verslavende machines
  (random runners) zijn verboden. Deze ontwikkeling vraagt
  natuurlijk wel om het ontstaan van een nieuw illegaal gokcircuit en
  dat is er dan ook gekomen. In de Jordaan kan men kaarten bij S.
  zonder dat duidelijk is wat er precies gebeurt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken