• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 4.3. De textielnijverheid

  4.3. De textielnijverheid

  Van de textielbranche kan men zeggen dat zij historisch verdacht
  is wanneer het gaat om georganiseerde misdaad. De sweat
  shops
  van New York vormden aan het begin van deze eeuw immers
  het toneel van de Joodse onderwereld. De georganiseerde misdaad
  controleerde de textielnijverheid door de vakbonden van haar
  werknemers over te nemen na ernstige arbeidsconflicten (Block en
  Chambliss, 1981). In Nederland heeft die associatie echter nooit
  bestaan. Uitbuiting van arbeiders, jazeker! Maar georganiseerde
  misdaad? In Nederland is de arbeidersbeweging daarvan volkomen vrij
  geweest. Het zou ook raar zijn om thans zo’n relatie te leggen,
  want de Nederlandse textielnijverheid is in de afgelopen dertig
  jaar spectaculair ingekrompen. Werkten in 1963 nog 77.000 mensen in
  de confectie-industrie, in 1985 waren er nog maar 12.000
  arbeidsplaatsen over. Vooral in de periode tussen 1972 en 1982 ging
  het hard achteruit. De produktie liep toen jaarlijks met ruim 7,5%
  terug (Bloeme en Van Geuns, 1987). Amsterdam, zich nog steeds
  noemend: confectiestad van Nederland, vormt geen uitzondering. In
  1963 werkten er nog 12.000 mensen in de textiel, in 1985 waren dat
  er minder dan 2.000.

  In de jaren zeventig tekende zich evenwel langzaam maar zeker
  een tegenbeweging af in de sector van de kleine naaiateliers. In
  1983 was Tap de eerste die er wetenschappelijk aandacht aan
  besteedde (Putte en Lucas, 1987). Hij constateerde dat het aantal
  textielbedrijven was toegenomen doordat een aantal zogenaamde
  illegale naaiateliers was opgericht, ingeschreven bij de Kamer van
  Koophandel en al. De term illegale naaiateliers is dan ook
  technisch onjuist. Deze ateliers zijn op zichzelf wel legaal en
  geregistreerd. De illegaliteit schuilt hem in de tewerkstelling van
  illegale arbeidskrachten, het niet of te weinig afdragen van
  premies en belastingen, het betalen van lonen beneden het CAO- of
  minimumloon, van het personeel vergen dat het extreem lange
  arbeidsdagen maakt, de werknemers onverzekerd laten, en het werken
  zonder over de nodige vergunningen (hinderwet, brandveiligheid) te
  beschikken.

  De economische achtergrond van hun ontstaan is duidelijk. De
  grote economische transformatie van de jaren zestig en daarna heeft
  de loonkosten in de rijke landen opgedreven, terwijl in dezelfde
  tijd een hele reeks landen in de Derde Wereld hun economie
  industrialiseerde. Samen met de snelle ontwikkeling van goedkoop
  transport verklaart dit zowel de verplaatsing van een belangrijk
  deel van de West-Europese textielnijverheid naar landen als Tunesi
  en Hong Kong, als de ontwikkeling van een eigen textielindustrie in
  Taiwan, Korea en andere landen. Deze nieuwe bedrijvigheid die thans
  het leeuwedeel van de behoefte aan textiel in de wereld dekt, kan
  echter niet in voldoende mate inspelen op de vraag in Westerse
  landen naar kleine partijen van modegevoelige produkten, en de
  vraag hiernaar neemt toe. De groeiende welvaart van de
  West-Europese consumenten samen met de individualisering van hun
  levensstijl hebben een markt doen ontstaan van hoog-modische
  kleding met een korte levensduur. Om deze markt te kunnen bedienen,
  vragen zowel de grootwinkelbedrijven als de detailhandel om snel
  leverbare kledingstukken in zo kleine hoeveelheden dat hun
  voorraden tot het minimaal noodzakelijke beperkt kunnen blijven
  (Jonkman-te Winkel, 1994). Het pleit bepaald voor de
  ondernemingszin van de Turken dat zij dit gat in de markt hebben
  ontdekt en naaiateliers inrichtten. Het is hun op zichzelf
  hoopvolle antwoord op het troosteloze vooruitzicht langdurig
  werkloos te blijven toen de behoefte aan gastarbeid taande (Rath,
  1995). Dat juist Turken die mogelijkheid zagen, heeft enerzijds te
  maken met hun ambitie zelfstandige ondernemers te worden en
  anderzijds met de traditie van een Turkse textielnijverheid in de
  stad (White, 1994). Zij hebben hetzelfde gedaan in andere landen
  waar zij gastarbeiders waren. De bloei van de Turkse naaiateliers
  in Nederland is dus onderdeel van een internationaal verschijnsel
  (zie voor Belgi Smit, 1994). Deze ateliers zijn grotendeels te
  vinden in
  Amsterdam, maar worden ook aangetroffen in de Achterhoek, Brabant
  en Limburg. Het is heel moeilijk om precies vast te stellen hoeveel
  van die ateliers er in Amsterdam zijn. Juist de illegaliteit maakt
  ze moeilijk telbaar en de opgave ervan door de Kamer van Koophandel
  zegt niet zoveel, omdat de meeste ateliers weer snel failliet gaan
  of in ieder geval verdwijnen. Elk getal is in zulke gevallen een
  slag in de lucht en wie het eerst een aantal durft te noemen, loopt
  de kans dat het jarenlang zonder kritiek steeds weer opnieuw wordt
  herhaald. Stephan Raes (verbonden aan het Instituut voor Migratie
  Studies te Amsterdam) heeft in 1995 een (niet gepubliceerde) nota
  vervaardigd waarin hij de cijfers en schattingen vergelijkt. De
  schatting van het aantal ateliers varieert tussen de 500 en 1.000,
  met 600 als het meest waarschijnlijke aantal. Het aantal werknemers
  bedraagt bij lage schatting 6.000 en bij hoge schatting 15.000. Dit
  aantal is onder andere afhankelijk van de vraag of men de slecht
  bekende groep thuiswerkers mee wenst te rekenen of niet. De omzet
  van de Amsterdamse bedrijven samen wordt geschat op een bedrag dat
  ligt tussen de 0,7 miljard en ruim een miljard gulden per jaar.
  Voor Amsterdam en zeker voor de etnische minderheid der Turken is
  dit dus een belangrijke economische sector. Het vestigingspatroon
  van deze bedrijvigheid correspondeert overigens niet met de
  crimineel-geografische gelegenheidsstructuur die in het tweede
  hoofdstuk is beschreven. Er zijn wel naaiateliers in de rafelrand
  van de stedelijke bebouwing, maar de meerderheid van de ateliers is
  gevestigd in woonhuizen en bedrijfsgebouwtjes in de
  negentiende-eeuwse gordel (de Pijp, Oost, West van het centrum) en
  de Jordaan. Erg heimelijk gaat het er dus niet aan toe.

  Een belangrijke reden waarom we deze branche toch hebben
  onderzocht op sporen van de georganiseerde misdaad, is dat zij
  voortreffelijk past bij de gedachte dat de legale zakenwereld de
  illegale gebruikt om te voldoen aan vitale behoeften voor hun
  bedrijvigheid zonder nochtans zelf strafbaar te zijn (Bovenkerk,
  1982). De produkten van de zogenaamde illegale naaiateliers worden
  immers verkocht in de grote modehuizen. Er is een naaiatelier bij
  waar men niet anders doet dan merken van deze firma’s innaaien.
  Eigenlijk kan dit niet en zeker niet sinds 1 februari 1994, toen de
  Wet Ketenaansprakelijkheid ook op de confectie-industrie van
  toepassing werd verklaard. De pakkans van het grote zakenleven
  blijkt echter klein; de ervaring van Stella Braam met het
  journalistiek volgen van de illegale werknemers voor een van deze
  modehuizen spreekt boekdelen (Braam, 1995). In deze wet zijn
  slechts de hoofdaannemers strafbaar gesteld en niet de
  opdrachtgevers. Die hoofdaannemers zijn voor het merendeel
  Pakistani en Indirs, die niet enkel in het Nederlands
  confectiecentrum, maar ook in het buitenland opereren. De Turkse
  loonconfectiebedrijven floreren dankzij de tewerkstelling van
  werknemers met een uiterst zwakke rechtspositie en zij vangen
  seizoenschommelingen op door ze even gemakkelijk aan te nemen als
  te ontslaan. De beloning voor het werk bedraagt tussen de drie en
  tien gulden per uur. Wat de arbeiders doen is niet anders dan
  voorgeknipte textieldelen aan elkaar naaien. De
  arbeidsomstandigheden zijn vaak abominabel. De politie stootte in
  haar onderzoek op vochtige kelders, ruimten vol met grof vuil,
  slecht verlicht en brandgevaarlijk. Voorzover de politie dit heeft
  kunnen nagaan, wordt de opbrengst van deze bedrijvigheid niet
  genvesteerd in Amsterdam of in Nederland, maar in Turkije. Hier
  volgen de betrokken ondernemers het spoor van de gastarbeiders en
  de drugshandelaren: de revenuen worden gestoken in de aankoop van
  grond en onroerend goed, in de bouw van hotels en vakantiedorpen,
  enzovoort.

  In 1993 werd een confectieteam samengesteld uit verschillende
  diensten: het GAK, de vreemdelingenpolitie, de belastingdienst, de
  inspectie sociale zaken en werkgelegenheid. En ook de sociale
  dienst doet mee om de ergste ateliers te sluiten en paal en perk te
  stellen aan de uitwassen in de andere. De directe aanleiding was
  overigens niet het vermoeden dat de georganiseerde misdaad zich
  meester maakt van deze branche, maar de overlast die zij oplevert
  in woonbuurten. De controles zijn gericht op de eigenaars en niet
  primair op de illegale arbeiders. Niettemin worden illegalen met
  duidelijke antecedenten wel uitgezet; dit geschiedt overwegend op
  een rustige manier. Met ateliers hebben we eigenlijk nooit last,
  zegt een lid van de vreemdelingenpolitie, Turken zijn rustige
  arrestanten. Dit wijst erop dat hun overkomst naar Nederland en hun
  tewerkstelling niet centraal zijn geregeld. Bij andere
  nationaliteiten stuit de politie soms op heftig en gecordineerd
  verzet tegen uitwijzing. Een onbedoeld effect lijkt wel te zijn dat
  illegale arbeiders die uit de textielnijverheid zijn verwijderd,
  overgaan op de handel in drugs. De stad wil de werkgelegenheid in
  kwestie liefst behouden, maar zonder dat het legale bedrijfsleven
  oneerlijke concurrentie ondervindt. De acties zijn erop gericht
  deze informele sector op te schonen door de slechtste ateliers
  eruit te halen en de betere bedrijven te legaliseren. Zoals bij
  alle illegale arbeid is het vinden van legale werknemers die bereid
  zijn om het zware en onaangename werk te verrichten, het
  belangrijkste struikelblok voor de textielnijverheid. Het
  arbeidsbureau biedt ze wel aan, maar hun tewerkstelling mislukt
  steeds, en de werkgevers blijven dus klagen. De voornaamste oorzaak
  is evenwel dat de textielbranche moeilijk kan overleven als de
  lonen omhoog gaan en de arbeidsomstandigheden worden verbeterd. De
  druk die wordt uitgeoefend door het confectieteam, waardoor reeds
  meer dan tweehonderd bedrijfjes zijn gesloten, leidt ertoe dat de
  naaiateliers uitwijken naar lage-lonen-landen die zo dicht in de
  buurt zijn dat nog steeds op flexibele wijze aan de behoefte van de
  modehuizen kan worden voldaan: Polen, Bulgarije, Turkije.

  Op het eerste gezicht lijkt de sector van de Turkse naaiateliers
  dus niet door de georganiseerde misdaad te
  worden beroerd, maar we geven het nog niet op. Het is opvallend dat
  veel bedrijfjes heel kort bestaan en dan weer worden opgedoekt.
  Gemiddeld is hun bestaansduur niet langer dan een klein jaar. De
  politie ziet daar steeds fraude in en onderzoekers als Bloeme en
  Geuns (1987) bevestigen deze visie voor een deel. Dit grillige
  patroon hangt echter ook samen met de aard van de bedrijvigheid:
  het werk fluctueert enorm, met de seizoenen mee. Voorzover het om
  fraude gaat, is er geen connectie aangetoond met de georganiseerde
  misdaad in de betekenis die wij aan dat begrip hechten. Hoe zit het
  dan met de import van illegale werknemers? In het Westland zijn
  koppelbazen aangetroffen die planmatig te werk gaan, die een
  systeem van arbeidsvoorziening hebben ontwikkeld dat berust op
  mensenhandel. In Amsterdam is dat niet aangetoond. Er lijkt nog
  altijd een voldoende groot reservoir van werkwilligen voorhanden te
  zijn die zich via enkele bezoeken aan Turkse koffiehuizen laten
  inschakelen in het produktieproces.

  Zijn de naaiateliers dan misschien onderdeel van grotere
  organisaties, die zich in andere takken van de nijverheid wel
  schuldig maken aan georganiseerde misdaad? Er is bij een
  huiszoeking wel eens herone aangetroffen, maar dat was zo weinig
  dat het antwoord in dit opzicht negatief moet zijn. Er is ooit een
  schietpartij geweest waar een Turkse man bij was betrokken die in
  dienst was van de Amsterdamse politie (zie .6.4.3), maar de
  aanleiding van dit incident wijst evenmin op de aanwezigheid van
  georganiseerde misdaad. Er is eigenlijk maar n duidelijk geval van
  een criminele groep die ook in dit verband wel duidelijk een rol
  speelde. Deze organisatie had haar hoofdkwartier opgeslagen in een
  havenloods op het industriegebied van Amsterdam-Noord en had daar
  een wat in het Turks heet: gasino, een muziekrestaurant,
  ingericht. Toen de politie in 1994 bij deze Koerdische uitspanning
  binnenviel, trof men haastig weggeworpen vuurwapens (bij de ingang
  was een detectiepunt aangebracht), maar ook handgranaten aan.
  Tevens werd het bewijs geleverd van een omvangrijke handel in
  verdovende middelen (aanvoer vanuit Turkije, doorvoer naar Spanje,
  Duitsland en Engeland). Ook werd er propagandamateriaal
  aangetroffen van de PKK. Er was sprake van een geweldsdivisie
  bestaande uit Koerden die verbleven in asielzoekerscentra in
  Nederland. Deze organisatie had bovendien kans gezien om bij de
  politie te infiltreren (althans op de politieschool, het geval
  beschreven in .6.4.3.). Welnu, deze organisatie dreef ook een
  naaiatelier. Echter, dit ene geval is onvoldoende om te kunnen
  spreken van georganiseerde misdaad in de branche van de
  naaiateliers. Er functioneren vele honderden naaiateliers en vele
  tientallen drugsorganisaties in Amsterdam. Slechts in dit ene geval
  is er verband tussen beide aangetoond.

  De kwestie van de betrokkenheid bij de Koerdische PKK vraagt
  aparte aandacht. Onder de eigenaren van de naaiateliers bevinden
  zich zeker Koerden. Er zijn geruchten en suggesties dat zij worden
  afgeperst door de PKK en Dev Sol, en dit zou passen in het beeld
  dat wij landelijk kennen. Er is ook aangetoond dat de Grijze Wolven
  actief zijn. Deze informatie is evenwel te weinig hard om
  uitspraken over een en ander te kunnen doen. In ieder geval zou het
  bij de naaiateliers dan eerder gaan om slachtoffers van de
  georganiseerde misdaad dan om plegers ervan. Onze conclusie luidt
  dan ook dat van georganiseerde criminaliteit in de branche van de
  Turkse naaiateliers niet of nauwelijks sprake is.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken