• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 4.4. De bouwnijverheid

  4.4. De bouwnijverheid

  Een van de legale economische sectoren die in de literatuur ook
  steeds weer in verband wordt gebracht met georganiseerde
  criminaliteit is de bouwnijverheid. De reden hiervan is niet ver te
  zoeken: zowel de Italiaanse en Italiaans-Amerikaanse mafia als de
  Japanse yakuza zijn berucht om de machtspositie die zij in de
  voorbije decennia – in elk geval in Itali, in de Verenigde Staten
  en Japan – hebben opgebouwd in deze tak van industrie. Waarom dit
  juist in de bouwnijverheid kan gebeuren, is een vraag waarop
  eigenlijk alleen een gedifferentieerd antwoord past. Maar in het
  kader van dit rapport moet worden volstaan met te wijzen op de
  relatief grote vatbaarheid van de bouwnijverheid voor penetratie
  door criminele groepen. Dit heeft met name te maken met de hoge
  kosten van vertraging, de ongewisse continuteit van het werk in de
  sector, de inzet van naar verhouding veel ongekwalificeerd
  personeel, de complexiteit en grootschaligheid van meer belangrijke
  bouwprojecten, en het systeem van contractering van de aannemer met
  de laagste prijs. En wanneer een criminele organisatie in een
  bepaalde stad of streek eenmaal greep heeft gekregen op
  (belangrijke delen van) de bouwnijverheid, dan exploiteert zij haar
  op alle mogelijke manieren: corrumpering van politici en ambtelijke
  diensten, geweld tegen opponerende bouwbedrijven en
  tegenstribbelende werknemers, te hoge inschrijvingen voor
  bouwprojecten, geen of gebrekkige afdracht van sociale premies,
  niet-betaling van verschuldigde belastingen, etcetera.

  Nu zou het verkeerd zijn om te denken dat racketeering in
  de bouwnijverheid alleen door de genoemde criminele organisaties en
  alleen in de betrokken landen voorkomt of kan voorkomen. Immers,
  niet alleen moet onder ogen worden gezien dat deze organisaties de
  voorbije jaren steeds meer uitwaaieren naar andere landen en ook
  hier – rechtstreeks en/of onrechtstreeks – greep proberen te
  krijgen op de bouwnijverheid, maar ook dat andere criminele
  groepen, in welk land dan ook, proberen hetzelfde te doen, al dan
  niet naar het voorbeeld van de mafia of de yakuza. Voor wat de
  omringende landen betreft is deze ontwikkeling met name
  vastgesteld in Belgi, Duitsland en Frankrijk (Fijnaut, 1993).
  Gegeven dit alles is het niet zo verbazingwekkend dat de
  Amsterdamse driehoek – burgemeester, hoofdofficier van justitie en
  hoofdcommissaris – in het kader van haar beleid om ook op een
  preventieve manier aan de bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit te doen, in februari 1994 heeft beslist om via de
  centrale recherche een studie te laten verrichten naar onder meer
  de mogelijkheden om door de georganiseerde criminaliteit
  beraamde/gepleegde strafbare feiten bij de realisering van de
  Noord-Zuid-lijn zoveel mogelijk te voorkomen dan wel tijdig op te
  sporen. Niettemin riep de publieke aankondiging van dit project
  nogal wat vragen op, vooral ook vragen naar de reden waarom deze
  voorstudie werd verricht. Was er dan aanleiding om te
  veronderstellen dat binnenlandse en/of buitenlandse criminele
  groepen zouden willen proberen om zich op een illegale manier
  meester te maken van het budget dat voor de aanleg van de
  Noord-Zuid-verbinding zou worden bestemd?

  4.4.1. Georganiseerde criminaliteit in de (Amsterdamse)
  bouwnijverheid?

  Zowel in het persbericht van februari 1994 als in het
  studierapport van november 1994 wordt geconcludeerd dat er, op n
  enkele uitzondering (in Zuid-Holland) na, geen concrete
  aanwijzingen boven water zijn gekomen dat criminele organisaties
  daadwerkelijk opereren in de bouwnijverheid – noch op landelijk
  niveau, noch in de Amsterdamse situatie. Maar, zo gaat de
  redenering verder, er is in de voorbije jaren wel geconstateerd dat
  er ook in Nederland een voedingsbodem voor een dergelijke
  ontwikkeling bestaat. Hierbij wordt verwezen naar allerlei vormen
  van bouwfraude die zich in de voorbije jaren hebben voorgedaan,
  naar menigvuldige berichten over ambtelijke corruptie in de
  bouwsector en naar de ontdekking van een aantal gevallen van
  werkelijk malafide koppelbazerij. En, zo wordt tot slot
  vastgesteld, men mag in dit verband ook niet uit het oog verliezen
  dat als gevolg van de Europese wetgeving terzake tegenwoordig ook
  buitenlandse ondernemingen de gelegenheid moet worden geboden om in
  te schrijven op aanbestedingen van de overheid in de bouwsector.
  Want deze ontwikkeling bergt het risico in zich dat met
  buitenlandse ondernemingen ook buitenlandse misdaadorganisaties
  naar Nederland worden gehaald.

  De reden waarom de aanleg van de Noord-Zuid-metroverbinding als
  proefproject voor een preventieve bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit is genomen, is niet dat onderzoek zou hebben
  uitgewezen dat in dit geval n of meer criminele groepen zich aan
  het opmaken zijn om op hun manier te participeren in dit grote
  bouwproject. De reden hiervan is wel dat niet moet worden
  aangenomen dat dit innovatieve project, met een financile omvang
  van 1,6 miljard gulden, niet vatbaar zou kunnen zijn voor criminele
  activiteiten en infiltratie door misdaadondernemingen. Daarenboven
  bevindt het project zich momenteel nog in het beginstadium:
  Aanbestedingen aan aannemers zullen volgens planning niet eerder
  plaatsvinden dan in 1996 en het aantal betrokkenen is nog beperkt.
  Gezien de vereiste technologie is de kans groot dat buitenlandse
  bedrijven worden ingeschakeld, al dan niet in een consortium met
  Nederlandse bouwbedrijven. In navolging van wat eerder aan de orde
  is gesteld, is de kans het grootst dat de georganiseerde
  criminaliteit een voet aan de grond krijgt door inzet van
  internationaal opererende onderaannemers en koppelbazen (Wieting,
  Dun en Lambi, 1994).

  Opmerkelijk nu is dat in de stukken waarop het voorgaande is
  gebaseerd, met geen woord wordt gerept over de structuur en werking
  van de bouwnijverheid in Amsterdam en over de ervaringen die in het
  verleden in deze stad zijn opgedaan met criminaliteit in
  vergelijkbare grote bouwprojecten als het Noord-Zuid-project.
  Wellicht is dit een gevolg van het feit dat de dreiging van de
  georganiseerde criminaliteit heel expliciet bovenal in het
  buitenland wordt geprojecteerd. Maar hier staat dan tegenover dat
  tezelfdertijd wordt gesteld dat er ook in Nederland zelf een
  voedingsbodem bestaat voor het optreden van zulke criminaliteit. En
  dus zou het op zich een zinvolle exercitie zijn geweest om na te
  gaan hoe concreet, hoe vruchtbaar die voedingsbodem in het
  Amsterdamse is voor door (buitenlandse dan wel binnenlandse)
  criminele groepen gecontroleerde bouwondernemingen.

  Het onderzoek dat door ons dienaangaande is ingesteld kon niet
  uitputtend zijn. Maar hoe beperkt ook, het leverde al direct de
  vaststelling op dat inderdaad alleen grote (inter-)nationale
  bouwondernemingen van buiten Amsterdam het Noord-Zuid-project
  kunnen realiseren. In Amsterdam zijn immers wel veel
  bouwondernemingen (in 1994 in totaal 1.550) maar zij zijn
  overwegend (vrij) klein van formaat. Verreweg de meeste tellen
  slechts 2 tot 49 werknemers en de (38) grotere bij elkaar ook maar
  4.268 personeelsleden. En met z’n allen voeren deze bedrijven
  voornamelijk projecten uit in de regio (Amsterdams Buro voor
  Onderzoek en Statistiek, 1995; Kamer van Koophandel, 1994).

  Op de tweede plaats is nagegaan of er in het nabije verleden
  studies zijn verricht naar de wijze waarop andere grote
  infrastructurele bouwprojecten in de stad zijn uitgevoerd, met name
  zulke waarbij grote financile problemen zijn gerezen. De korte
  speurtocht hiernaar leverde het rapport op dat in 1988 is
  vervaardigd over de overschrijding van de kredieten bij de bouw van
  de Stopera (Rapport van de Commissie van Onderzoek, 1989). In dit
  rapport wordt uitvoerig uit de doeken gedaan hoe door een
  ontstellend gebrek aan organisatie het krediet van f.306 miljoen
  dat in 1979 voor de constructie van dit gebouw werd bestemd, in
  1986 moest worden
  opgehoogd tot f.403 miljoen om de realisering ervan veilig te
  stellen. Ook laat het zodoende op een voortreffelijke manier zien
  waarom de bouwnijverheid, en zeker grote bouwprojecten, zo vatbaar
  zijn voor racketeering. Maar er wordt op geen enkele manier
  ook nog maar gesuggereerd dat een dergelijke criminele praktijk een
  rol zou hebben gespeeld bij de extra-financiering van de Stopera.
  Er wordt zelfs in het geheel niet gesproken over problemen van
  criminaliteit en/of veiligheid die zich bij de bouw van de Stopera
  mogelijk hebben voorgedaan. Dit was voor de makers van het
  onderhavige rapport kennelijk geen issue. Ten derde werd bij
  het Sociaal Fonds Bouwnijverheid navraag gedaan naar de aard,
  omvang en ontwikkeling van bouwfraude in Amsterdam. De gegevens die
  ons door deze instantie werden verstrekt, geven aan dat er in de
  jaren ’90-’94 over 40 (van de 400) aannemers in Amsterdam berichten
  binnenkwamen dat er mogelijk sprake was van bouwfraude
  (hoofdzakelijk het niet afdragen van premies en niet betalen van
  belastingen). Nader onderzoek resulteerde in 13 gevallen in een
  strafrechtelijk onderzoek, waarbij bleek dat er in de genoemde
  periode in totaal een loonsom van 10 11 miljoen werd verzwegen.
  Overigens zegt de desbetreffende opsporingsdienst tot op heden
  nimmer geconfronteerd te zijn geweest met (andere) verschijnselen
  die zouden kunnen wijzen op een zekere penetratie van
  georganiseerde criminelen in de bouw van Amsterdam: machtige
  koppelbazen, monopolies in bepaalde marktsegmenten die met
  intimidatie, sabotage of geweld worden verdedigd, enzovoort.

  Moet op grond van het vorenstaande nu worden geconcludeerd dat
  de zienswijze van de Amsterdamse driehoek misschien wel plausibel
  klinkt maar in de concrete situatie toch te voorbarig is, al te
  zeer ingegeven misschien door misplaatste vergelijking tussen wat
  er in Itali en Amerika, en dichter bij huis: Frankrijk, Duitsland
  en Belgi, is gebeurd, en wat er in Amsterdam werkelijk aan de hand
  is? Wij geloven van niet. Immers, afgezien nog het argument dat het
  strategisch zeer belangrijk is om met het oog op een preventieve
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit proefprojecten op
  te zetten, juist ook in de sector van de bouwnijverheid, is er het
  argument dat ook in het Amsterdamse misschien meer aan de hand is
  dan men misschien denkt of wil geloven. Raadpleging van enige
  vertrouwelijke informatie heeft namelijk twee berichten opgeleverd
  die op zijn minst nader politie-onderzoek verdienen.

  Het eerste, nog vrij recente, bericht betreft redelijk
  betrouwbare informatie dat een hoge gemeente-ambtenaar, werkzaam in
  de bouwsector, corrupt is. Met name zou hij tegen forse bedragen
  bereid zijn bepaalde vergunningen te verlenen. Het andere, ook nog
  actuele, bericht slaat op de (wellicht) minder betrouwbare
  informatie dat enkele Amsterdamse groothandelaren in verdovende
  middelen grote belangen hebben dan wel zulke belangen aan het
  opbouwen zijn in een bouwonderneming in het Amsterdamse die voor
  het grootste deel overheidsopdrachten uitvoert. Berichten als deze
  manen op zijn minst tot voorzichtigheid bij het leveren van
  (negatief) commentaar op het onderhavige innovatieve
  onderzoeksproject van de politie Amsterdam-Amstelland.

  4.4.2. De huidige stand van het onderzoek

  Tot nu toe is er vooral veel gepraat over de uitvoering van de
  voorstellen die de betrokken studiecommissie in haar rapport van
  september 1994 heeft neergelegd. En die zijn ook niet zo
  gemakkelijk te verwezenlijken. Want alleen de ontwikkeling van het
  voornaamste instrument om malafide, crimineel gecontroleerde,
  bouwondernemingen te weren bij de aanbestedingen, namelijk een
  screeningsdossier dat de kandidaten voor het project zlf volgens
  bepaalde richtlijnen moeten opstellen, roept duizend-en-n
  politieke, juridische en praktische problemen op (Struiksma en
  Michiels, 1994). Maar dit neemt niet weg dat er – ondanks alles –
  momenteel een concept ligt van een vragenlijst waarmee gegadigden
  voor de aanleg van de Noord-Zuid-metroverbinding kunnen worden
  gescreend, en ook een bijbehorende set van gedragsregels voor de
  aannemers aan wie de uitvoering van dit project mogelijk wordt
  gegund. Zij moeten bijvoorbeeld niet alleen volop hun medewerking
  verlenen aan onderzoek naar mogelijk criminele bindingen van de
  vertegenwoordigers van hun onderaannemers, hun leveranciers en hun
  adviseurs, maar zich ook onthouden van het aanbieden van voordelen
  in geld of in natura aan de vertegenwoordigers van de opdrachtgever
  en haar adviseurs. En aan het personeel van de contractanten zal
  worden verteld dat, in zoverre men vindt dat het verstrekken van
  voordelen in natura (etentjes, kerstpakketten, en dergelijke)
  behoort tot het normale sociale verkeer, men steeds opnieuw dient
  te beoordelen of hierdoor een afhankelijkheidsrelatie wordt
  geschapen. De driehoek zal binnen enige tijd beslissen of met dit
  onderzoeksproject op de ingeslagen weg zal worden voortgegaan, of
  niet.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken