• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 4.5. Het particuliere vervoer

  4.5. Het particuliere vervoer

  Een van de meest succesvolle onderzoeken naar criminaliteit
  binnen een branche is het onderzoek dat in Amsterdam vanaf 1993
  wordt verricht naar fraude in het particuliere vervoer. Op last van
  de wethouder van
  sociale zaken is toen een Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam
  (RIF) opgericht om uit te zoeken in hoeverre in deze sector de
  bestaande wetgeving wordt overtreden. De meeste Amsterdammers
  voelen wel aan dat men in deze wereld zijn eigen gang gaat en er
  zijn duidelijk aanwijzingen dat er iets mis zit, maar in hoeverre
  is dat het geval en hoe ernstig is het? De taxi-wereld zit
  betrekkelijk overzichtelijk in elkaar. Vrijwel alle deelnemers zijn
  goed op de hoogte van de verschillende vormen van fraude die er
  opgeld doen. En het is dus niet zo moeilijk voor de politie om een
  goede informatiepositie te verwerven. Let wel: reeds dit simpele
  feit is een aanwijzing dat de georganiseerde misdaad geen hechte
  greep heeft op de branche; dan zou het veel moeilijker zijn geweest
  om van mensen die in deze sector werken, verklaringen los te
  krijgen. Het basisprobleem wordt gevormd door de kunstmatige
  beperking die aan de branche is opgelegd. Want hierdoor wordt de
  sanerende werking van het spel van vraag en aanbod geblokkeerd.
  Beperking van het aantal auto’s die als taxi dienst mogen doen,
  werkt even criminogeen als het quoteren van de visvangst of de
  melk. Als de economische capaciteit groter is dan de toegestane
  uitbreidingsmogelijkheid en als voldoende mensen voorhanden zijn om
  in deze sector hun geluk te beproeven, is de kans op systematische
  ontduiking van de regels groot.

  In beginsel kan iedere burger een vergunning krijgen om een
  taxibedrijf te exploiteren. Hij moet een toegestane rechtsvorm
  kiezen, bewijzen voldoende vakbekwaam te zijn (rijbewijs,
  chauffeursopleiding, geneeskundige verklaring, psychologische
  test), een verklaring omtrent goed gedrag overleggen en aantonen
  dat er voldoende bestaansreden is voor zijn bedrijf. De vergunning
  zelf is goedkoop genoeg (f.1.250,-). Het is dus niet zo moeilijk
  een taxibedrijf te starten.

  Vraag en aanbod zijn in Amsterdam geregeld via een systeem van
  meldpalen waar chauffeurs in volgorde van aankomst behoren te
  wachten. Om aan dit systeem mee te mogen doen, moet men lid zijn
  van het Centrale Bureau van Taxi’s (CBvT), en hier zit de
  bottleneck. Deze vereniging houdt het aantal leden welbewust
  beperkt om de spoeling niet te dun te maken en dat gebeurt door de
  beperking van het aantal vergunningen om op het centrale
  taxipalensysteem te mogen aansluiten. Zo’n vergunning wordt voor
  een bepaald voertuig gegeven, maar is overdraagbaar op een ander.
  De handelswaarde van zo’n vergunning bedroeg op het tijdstip van
  het onderzoek maar liefst f.250.000,-. Bovendien moet maandelijks
  aan de taxicentrale ook nog een aanzienlijke bijdrage worden
  betaald. De vergunninghouders zien zich dus geplaatst voor het
  probleem om deze immense investering terug te verdienen en, na
  aftrek van alle andere kosten, ook nog een boterham over te houden.
  Dit kan onder andere door zoveel mogelijk zwart geld te creren. Dat
  kan niet anders dan door de auto’s het gehele etmaal te laten
  rijden. Eigen rijders (dat zijn er ongeveer 400) zoeken compagnons
  voor de investering en delen de vergunning bijvoorbeeld met z’n
  drien, of laten anderen rijden op tijden dat ze zelf niet kunnen;
  en er zijn 150 chauffeurs die coperative verenigingen vormen in
  combinatie met een eigenaar-BV. Bij de 21 grotere bedrijven hebben
  de bazen bijzondere exploitatieconstructies getroffen om het
  betalen van loonbelasting en het afdragen van premies te vermijden
  en om de risico’s van het bedrijf (de bazen zijn bang door hun
  personeel te worden bestolen) bij de chauffeurs te leggen. Het is
  duidelijk dat de eerste bedrijven die hiermee zijn begonnen een
  comparatief voordeel genieten en andere taxibedrijven dwingen
  dezelfde weg op te gaan om het hoofd boven water te kunnen houden.
  De interne regulering schiet met andere woorden te kort. Dit alles
  leidt tot overtreding of ontduiking van de regels op grote schaal
  en dat kan alleen maar goed gaan zolang de controle niet effectief
  is. De Rijksverkeersinspectie controleert de bedrijven
  steekproefsgewijs en de politie controleert hun administratie, maar
  de indruk bestaat dat dit toezicht niet veel uithaalt. En dit
  vormde de directe aanleiding voor een grondige doorlichting. De
  chauffeurs hebben overigens zlf meestal geen reden om
  onregelmatigheden aanhangig te maken. Zij zijn vaak familieleden of
  vrienden van degenen die de constructies verzonnen. En zij doen dit
  werk niet zelden naast een andere baan of een uitkering. Het
  RIF-team stelde in maart 1995 vast dat niet minder dan tweederde
  van alle 21 taxibedrijven die werken met chauffeurs, op de een of
  andere wijze heeft gefraudeerd en in ieder geval een te lage
  belastingaangifte heeft ingeleverd. Er zal een navordering volgen
  van de belastingdienst van elf miljoen gulden. In zestien van de 21
  bedrijven bleek de bedrijfsadministratie niet in orde te zijn, er
  was gerommeld met het bemanningsregister, met werkboekjes en met de
  ritten- en maandstatistiek. Veel chauffeurs werkten inderdaad
  elders part-time of genoten een uitkering. In 70 gevallen werd dan
  ook proces-verbaal opgemaakt terzake van fraude bij de WAO (ter
  waarde van bijna een miljoen gulden) en de WW (honderdduizend
  gulden). De betrokkenen kunnen worden vervolgd wegens
  uitkeringsfraude. 80% van hen ontving een salaris beneden het loon
  dat is overeengekomen in de CAO-overeenkomst. Er werd dus
  aangetoond dat de branche structureel lijdt aan fraude. Eenzelfde
  onderzoek naar het taxivervoer in Rotterdam waarvan de resultaten
  naar buiten worden gebracht in juni 1995, levert een soortgelijk
  beeld op voor 24 bedrijven van de 440 die door het RIF-team van
  Rotterdam zijn onderzocht. De voorzitter van Taxibelangen Nederland
  maakt overigens ernstig bezwaar tegen de gepresenteerde
  voorstelling van zaken: De Rotterdamse taxibranche is niet verrot,
  op n of twee rotte appels na. En die heeft het RIF onderzocht
  (NRC/Handelsblad 22.6.95). Een andere vraag dan die naar de omvang
  van de fraude is of zij werd veroorzaakt, in de hand is gewerkt of
  wordt gexploiteerd door de georganiseerde misdaad. Op zichzelf
  leent de geschetste constellatie van kansen
  en belangen zich daar wel voor en er bestaan zeker ook verhalen
  over bedenkelijke machtsconcentraties binnen de Amsterdamse
  taxiwereld. Maar concentratie zegt op zichzelf nog niets: zij is
  eigen aan ons economische systeem. De onderzoekers van het
  Amsterdamse RIF-team hebben de vraag expliciet buiten beschouwing
  gelaten of en in hoeverre de taxi-wereld is genfiltreerd door de
  georganiseerde misdaad. Er is wel sprake van systematische fraude,
  maar er bestaat geen bewijs dat de georganiseerde misdaad zich van
  het particuliere vervoer meester heeft gemaakt. De omstandigheid
  dat het aantal eigen rijders zo hoog is, pleit in het bijzonder
  tegen de stelling dat dit wel zo zou zijn.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken