• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 4.6. Tot besluit

  4.6. Tot besluit

  Het besluit van deze rondgang door vier voor ons onderzoek zeer
  relevante economische branches kan betrekkelijk kort zijn. In drie
  van de vier sectoren vallen er geen sporen van georganiseerde
  criminaliteit te ontdekken. In n sector daarentegen – die van de
  horeca en het gokwezen – is volgens de politie en andere
  overheidsdiensten kennelijk een hele bedenkelijke ontwikkeling aan
  de gang. Hier zijn enkele criminele groepen, hoogstwaarschijnlijk
  door middel van geld dat vooral via de drugshandel is verdiend,
  monopolies aan het opbouwen die de gewone economische orde in een
  sector als deze in het gedrang brengen. En dit laatste niet alleen
  langs financile weg – door concurrenten gewoonweg uit de markt te
  prijzen -, maar ook door de toepassing van intimidatie. Deze
  ontwikkeling beantwoordt nog wel niet helemaal aan het model van
  racketeering, zoals we dat in Amerikaanse grootsteden
  kennen, maar zij is er niet veel minder discutabel om. Niet alleen
  op grond van principile overwegingen betreffende de relatie tussen
  vrije economie en democratische rechtsstaat, maar ook op grond van
  meer beleidsmatige overwegingen. Immers, criminele groepen die
  belangrijke delen van de horeca in een stad als Amsterdam in handen
  hebben, beschikken meteen ook over de nodige infrastructuur om
  allerhande (andere) criminele activiteiten te ontplooien – juist
  ook die activiteiten waaruit de geldmiddelen zijn voortgevloeid om
  zich in de horeca in te kopen: drugshandel, uitbuiting van
  prostitutie, illegale praktijken in verband met speelautomaten,
  koop en verkoop van gestolen goederen, witwassen van criminele
  gelden, ontduiking van belastingen en sociale premies, enzovoort.
  Deze vaststelling impliceert de erkenning dat ook in een stad als
  Amsterdam de georganiseerde criminaliteit niet als vanzelf beperkt
  blijft tot de (illegale) levering van (illegale) goederen en
  diensten, maar ook hier in n (of meer) economische sectoren vormen
  kan aannemen die gewoonlijk worden geassocieerd met steden waar
  deze criminaliteit algemeen als een ernstig maatschappelijk
  probleem wordt gekwalificeerd. Dit is dus niet per definitie
  uitgesloten. Wie nog meent dat dit wel zo is, strooit zichzelf zand
  in de ogen. De hiervoor beschreven ontwikkeling in de horeca toont
  naar onze mening in elk geval aan dat een dergelijk negatief
  scenario beslist tot de rele mogelijkheden behoort. En dus is het
  zaak om een ontwikkeling als deze scherp in het oog te houden.
  Speciaal ook om op langere termijn te kunnen bezien of zij toch ook
  niet de voorbode vormt van een veel bredere evolutie die de
  georganiseerde criminaliteit in de stad doormaakt, namelijk een
  evolutie waarbij vooral de drugshandelaren van vroeger zich (ook)
  ontpoppen als quasi-legale ondernemers, juist ook buiten de sector
  van de horeca.

  Overigens is het opmerkelijk dat de horeca-ondernemers waarover
  wij het hier hebben, nagenoeg allemaal Nederlanders zijn. Dit laat
  zien dat echte georganiseerde criminaliteit heus niet alleen een
  zaak van allochtone en/of buitenlandse criminele groepen is.
  Hollandse, Amsterdamse, netwerken kunnen (bepaalde vormen van)
  zulke criminaliteit in hun eigen omgeving even goed als, zo niet
  beter dan, vreemde groepen organiseren. Gewoon om de reden dat zij
  hier thuis zijn, hier de weg kennen, hier hun succes willen
  demonstreren, enzovoort. Zoals Turkse, Marokkaanse en andere
  buitenlandse respectievelijk allochtone criminele groepen het
  vermogen dat zij hier illegaal hebben verworven, om de genoemde
  redenen meestal ook bij voorkeur investeren in hun land of streek
  van herkomst.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken