• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 5.1. Inleiding

  5. BINNEN EN BUITEN DE WALLEN

  5.1. Inleiding

  In de context van deze studie ligt het voor de hand om juist
  voor de Wallen te onderzoeken op welke schaal hier gelden die zijn
  verdiend in onder meer de drugshandel, zijn respectievelijk worden
  omgezet in infrastructurele machtsposities, in het bijzonder door
  de aankoop van onroerend goed en van bedrijven. Dit ligt vormen
  voor een lucratieve voortzetting van allerlei illegale praktijken.
  Maar ook vanuit een empirisch oogpunt – theoretisch – voor de hand,
  omdat zulke machtsposities in dit roemruchte gebied een logistieke
  garantie dringt een dergelijke exercitie zich op. Was het immers
  niet Bruinsma die op grotere schaal eigendommen op de Wallen begon
  te vergaren? En dus is de vraag heel relevant of hij hiermee de
  aanzet heeft gegeven voor een ontwikkeling die tot op de dag van
  vandaag doorgaat.
  Hier komt evenwel bij dat enkele leden van de staf van het
  politiedistrict (II) langzamerhand ook tot de overtuiging zijn
  gekomen dat een hele hoop van de problemen die zij in de sfeer van
  de openbare orde op en rond de Wallen ondervinden, voor een
  belangrijk deel voortvloeien uit het feit dat een aantal criminele
  groepen in dit gebied er alle (economisch) belang bij heeft volop
  de illegale activiteiten te (laten) ontplooien die de bedoelde
  overlastproblemen met zich meebrengen, zo niet veroorzaken. Meer in
  beleidstermen geformuleerd: zij zijn ook tot de overtuiging gekomen
  dat, gelet op de nauwe samenhang tussen georganiseerde
  criminaliteit en kleine criminaliteit/overlast, een structurele
  aanpak van de problemen vergt, dat er wordt gesaneerd in de
  eigendomsverhoudingen in het Wallen-gebied. En om de daad bij het
  woord te voegen, is vervolgens een begin gemaakt met een
  gedetailleerde analyse van deze verhoudingen. Van de eerste
  resultaten van deze analyse is hierna dan ook dankbaar gebruik
  gemaakt. Alvorens deze resultaten naar voren te brengen, wordt
  echter kort teruggegaan in de geschiedenis van de Wallen en wordt
  met name ook gepoogd een beeld te schetsen van de schoksgewijze
  verandering die de wereld hier in enkele jaren tijd heeft
  ondergaan. Want op deze manier kan toch nog wat meer concreet
  worden geschilderd dan in hoofdstuk 2 in nogal algemene trekken is
  gedaan, hoe in een stad als Amsterdam de (georganiseerde)
  criminaliteit, en met haar een deel van het sociale en economische
  leven, is veranderd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken