• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 5.3. De verschijningsvormen

  5.3. De verschijningsvormen

  5.3.1. Harddrugs

  Herone

  In Arnhem hebben de harddrugs de laatste tien tot vijftien jaar
  een stempel gedrukt op de stad en haar zichtbaar veranderd. Door
  het Gelders Centrum voor Verslavingszorg zijn in 1994 1.050
  verslaafden geregistreerd. Dit aantal groeit nog steeds. In 1990
  waren het er nog 850. Arnhem staat op basis van de geschatte omvang
  van de opiaatgebruikers bij de top vijf van de grote en middelgrote
  Nederlandse steden (Bieleman e.a., 1995, 62). In het HKS van de
  politie staan 617 harddrugverslaafden vermeld. De verslaafden
  worden in hun behoefte aan herone (de meesten) of cocane voorzien
  vanuit ongeveer 240 dealerpanden en plaatsen. Deze dealeradressen
  zijn voor een deel te vinden in het Spijkerkwartier, een wijk waar
  een grote concentratie van verslaafden dag in dag uit op straat de
  tijd doorbrengt, en voor het andere deel in enkele sociaal zwakkere
  wijken in Arnhem. In 1989 leidde de drugoverlast in een van deze
  wijken tot een ware oproer van de bevolking. Verder bestaat de
  clintle van de dealers uit Duitse verslaafden die van de
  grensplaats gebruik maken om voordelig aan hun herone en cocane te
  komen. Volgens een in 1991 in Arnhem verricht WODC-onderzoek zouden
  per weekend zo’n 25 tot 40 Duitse drugtoeristen in Arnhem zijn die
  op jaarbasis gezien ongeveer 5 miljoen gulden aan vooral herone en
  cocane zouden kopen (Grapendaal en Aidala, 1991).

  De prijzen van herone en cocane zijn in Arnhem namelijk zeer
  aantrekkelijk. Voor een gram herone betaalt men tegenwoordig tussen
  de f.50 en f.80. Deze relatief lage prijzen wijzen op een overvloed
  aan herone in de stad. Het is om die reden niet verwonderlijk dat
  straatdealers uit bijvoorbeeld Nijmegen, Deventer en Enschede zelf
  hun drugs komen halen in Arnhem om die vervolgens met winst te
  verkopen in hun eigen woonplaats. Ook kan met zo’n prijsstelling de
  Duitse markt op grote schaal worden bediend. De heronehandel in
  Arnhem zou in het midden van de jaren zeventig voor het eerst
  gentroduceerd zijn door enkele Surinaamse jongeren. Zij zouden de
  herone in Amsterdam, mede voor eigen gebruik hebben gekocht. In de
  jaren tachtig zijn de Turken op de markt gekomen. De Turken zijn in
  Arnhem voor een deel Koerdische Turken. In de jaren zestig is een
  eerste groep Koerden vanuit Oost-Turkije naar Arnhem getrokken om
  daar emplooi te vinden in de sterk in ontwikkeling komende
  industrie zoals AKZO Noot . In de loop des tijds is de
  groep uitgegroeid tot ongeveer 5.000 Turken onder wie ongeveer
  1.500 Koerden. De tweede en derde generatie van deze eerste
  gastarbeiders van Koerdische origine hebben de heronehandel in hun
  greep. De politieke tegenstellingen in het land van herkomst spelen
  altijd een grote rol in de relatie tussen de twee groepen Turken.
  In Arnhem bestaat er een strikte sociale scheiding tussen Turken en
  Koerden die zelfs in de illegaliteit aanwezig is. In de hogere
  niveaus van de heronehandel zijn uitsluitend Koerden te vinden en
  in de lagere echelons, koeriers, chauffeurs en dergelijke,
  uitsluitend Turken.

  De heronehandel is opgezet in het begin van de jaren tachtig
  door een vader met een aantal zonen. Het gezin was als gastarbeider
  naar Nederland gekomen maar na een faillissement in de
  textielindustrie werkloos geworden. De zoons hebben tegen het einde
  van dat decennium de organisatie overgenomen en, als ware het een
  familiebedrijf, verder uitgebouwd. Samen met enkele andere
  Koerdische families, die spoedig het voorbeeld van het gezin
  volgden, spelen zij de hoofdrol in de heronehandel in Arnhem. De
  families, vijf in getal, kunnen worden opgevat als zelfstandig
  opererende families, die in overleg samenwerken maar ook solistisch
  actief zijn. Er bestaat niet zoiets als een divisiestructuur die
  vaak aan dergelijke families worden toegekend. De families hebben
  als het ware hun hoofdkantoor te Arnhem Noot , maar
  leveren de herone die zij rechtstreeks uit Turkije halen aan
  collegahandelaren (uitsluitend land- en streekgenoten) in een groot
  aantal plaatsen in Nederland, waaronder Amsterdam, Rotterdam,
  Nijmegen en Enschede. Zij verzorgen naast de
  Nederlandse markt ook de internationale transitohandel vanuit
  Turkije naar landen als Spanje, Duitsland Noot ,
  Frankrijk, Engeland en Belgi. De families zijn vrijwel zeker op
  groothandelsniveau actief. De totale export van herone vanuit
  Turkije van deze Arnhemse families zou jaarlijks in de honderden
  kilo’s belopen. Zegslieden stellen dat er sprake zou zijn van cycli
  van ongeveer drie maanden: vanaf het moment van bestelling in
  Turkije tot en met de aflevering in Nederland. De transporten
  worden georganiseerd vanuit Arnhem en voor het vervoer, meestal per
  vrachtauto, wordt meestal zelf gezorgd. Indien men niet voor eigen
  vervoer zorg draagt, wordt de prijs per kilo hoger (i.v.m. de
  risico’s). Dikwijls wordt een zending van partijen herone voor meer
  afnemers tegelijk geregeld. Elke partij wordt afzonderlijk per
  koper gemerkt. Niet alleen wordt daarmee verwisseling per ongeluk
  voorkomen, ook weet de afnemer dan dat hij daadwerkelijk de herone
  krijgt zoals die in Turkije is aangekocht.

  Omdat de families een groot deel van de heroneketen in beheer
  zouden hebben (vanaf produktie tot aflevering) zouden hoge winsten
  worden behaald. De inkoopprijs in Istanbul bedraagt tussen de
  f.10.000 en 12.000 per kilo. Daarbij komen de kosten van het
  transport van tussen de f.3.000 en 5.000 en andere kosten zoals die
  voor de opslag en voorbereidingen van het transport (vliegtuig,
  hotels, verblijfskosten). De verkoopprijzen liggen rond de f.40.000
  en 50.000. Door vervolgens nog eens 3 tot 4 keer te versnijden kan
  de verkoopprijs tot het dubbele oplopen. De winsten zijn dus hoog.
  Bij een omvang van stel 500 kilo per jaar kan van een bedrag van
  ongeveer 60 miljoen gulden aan inkomsten worden gesproken (hierover
  later meer). Binnen elk van die families zijn, vanuit de culturele
  achtergrond gezien niet verwonderlijk, de oudste zonen de
  belangrijkste figuren. Zij hebben het natuurlijk gezag omdat zij in
  de ogen van de Koerdische en Turkse gemeenschap in staat zijn
  dingen te regelen. Zij beschikken daarvoor over de power in
  de familie, ook in fysieke zin. Voor de consolidatie van die
  positie is het van belang betrouwbaar te zijn, je woord na te komen
  en rekeningen te betalen. Men (de markt, maar ook de gemeenschap)
  moet op je kunnen rekenen. De leidenden regelen de handel, doen de
  bestellingen, maken de financile afspraken, maken de afspraken met
  wie transporten samen zullen worden georganiseerd, regelen de
  afhandeling van de financin en geven aan wie van de familie en
  daarbuiten voor welke taak wordt ingezet.

  Deze leidende personen houden er in de regel in Nederland een
  sobere levensstijl op na. Hun woning is doorgaans een gehuurde
  kleine flat of eengezinswoning in het kader van de sociale
  woningwetwoning, hun kleding is niet van die van andere Koerden te
  onderscheiden en zij geven nauwelijks geld uit aan materile
  goederen. Slechts tijdens hun geregeld terugkerende, zakelijke
  verblijf in Turkije wordt een uitbundiger levensstijl gehuldigd om
  daar te laten zien dat men in het westen is geslaagd. Door de
  politie is vastgesteld dat vrijwel alle leidende personen een
  uitkering in het kader van de Bijstand, WAO of WW ontvangen. Ook is
  vastgesteld dat enkelen zich in Nederland hebben kunnen vestigen
  door een schijnhuwelijk te sluiten met Nederlandse vrouwen. De
  Koerdische familieleden, allemaal afkomstig uit dezelfde
  bergachtige streek in Oost-Turkije, spelen een centrale rol. Voor
  eenvoudige werkzaamheden of klusjes worden Turken ingeschakeld.
  Problemen in de sfeer van disciplinering bestaan er nauwelijks. Het
  gezag is, zoals aangegeven, natuurlijk maar als een familielid
  tegen de belangen van de familie ingaat, dan wordt meedogenloos
  opgetreden. Dit geldt ook voor afnemers die niet aan hun
  betalingsverplichtingen kunnen of willen voldoen. In de periode
  1989-1990 zouden volgens zeer voorzichtige schattingen door deze
  families ongeveer zeven liquidaties zijn uitgevoerd. Verder schuwt
  men intimidatie niet als middel in de illegale handel. De families
  zijn vrij omvangrijk en het aantal in de organisatie opgenomen
  Koerden en Turken is aanzienlijk. In een zogeheten tussenbalans van
  de Arnhemse recherche uit 1992 had men de personalia van ongeveer
  1250 Koerdische en Turkse personen in de administratie kunnen
  achterhalen van wie er ongeveer 900 min of meer rechtstreeks in
  verband kunnen worden gebracht met de handel in drugs. De meesten
  van die 900 verdachten (volgens de recherche is door het bestand de
  scan van art. 27 Sv gehaald) waren van Koerdische afkomst. Op de
  een of andere manier zijn deze personen met de heronehandel in de
  stad verbonden Noot .

  Om meer duidelijkheid te verkrijgen over het door de politie
  geregistreerde aandeel van de Turkse bevolking, hebben wij enkele
  andere politiebestanden geraadpleegd. Het RCID-bestand, dat van een
  gelijke kwaliteit is als het Nijmeegse bestand (zie 4.3.1), bevatte
  in totaal 467 Turkse personen (periode 1990-1995), van wie 313 in
  Arnhem woonachtig zijn. Daarnaast is een bestand geraadpleegd van
  het drughandelteam, waarin de namen geregistreerd staan van
  personen die in verband met zowel de drughandel als het bezit van
  verdovende middelen zijn aangehouden. In dit bestand bleken in de
  periode 1990-1995 ruim 100 Turken geregistreerd te staan, van wie
  de helft ook reeds in het RCID-bestand was opgenomen. In de beide
  bestanden stonden in totaal 524 Turken geregistreerd, van wie 343
  in Arnhem woonachtig zijn. Medio 1995 woonden 3.531 volwassen
  mannen van Turkse afkomst in Arnhem.

  De families zouden in Turkije over belangrijke connecties in de
  politiek, bij de politie en in het bedrijfsleven beschikken. Enkele
  politiecommissarissen, een ptt-functionaris, een notaris en
  politici zouden onder hun invloed staan. Dit is van belang om de
  zaken en de handel in Turkije zeker te stellen, maar ook om te
  voorkomen dat Nederlandse opsporingsinstanties effectief in Turkije
  tegen de families zouden kunnen
  optreden. De belangen van de families in Turkije zijn thans groot.
  De opbrengsten worden voor het grootste deel direct overgebracht
  naar Turkije en belegd in hotels en appartementen. Familieleden die
  in Turkije zijn achtergebleven zorgen voor het beheer en het
  onderhoud van de gebouwen. De gelden die voor de aankopen in
  onroerend goed nodig zijn, worden via koeriers per auto of per
  vliegtuig direct naar Istanbul gebracht. Vrijwel hun meeste geld
  gaat direct naar Istanbul of naar hun geboortestreek. Witwassen is
  niet nodig omdat men in Turkije investeringen vanuit het buitenland
  graag ziet komen en er doorgaans weinig vragen worden gesteld over
  de herkomst van het geld. Bovendien is er een notaris ter plaatse
  die wordt ingeschakeld om eventuele plooien weer recht te strijken.
  Ook wordt gebruik gemaakt van Turkse banken in Nederland waarmee
  geld naar Turkije wordt overgemaakt via zogenaamde
  verzamelrekeningen van rep offices om heronetransporten te
  financieren of andere transacties te doen (zie ook het deelrapport
  Fraude en witwassen van Van de Bunt en Nelen). Een laatste manier
  om geld naar Turkije te brengen, is dure nieuwe auto’s te laten
  rijden naar Turkije en daar ter plaatse te verkopen of als
  ruilobject/onderpand te gebruiken. De auto’s zouden tijdens het
  vervoer op naam staan van een van de in Arnhem woonachtige
  Turken.

  Ondanks het vele geld dat naar Turkije gaat, blijft er voldoende
  over om in Nederland, in het bijzonder in Arnhem te investeren. Op
  beperkte schaal worden in Arnhem en in andere steden van Nederland
  horecagelegenheden en bedrijven opgekocht. De politie schat het
  aantal, dat merendeels als dekmantelbedrijven dienst zou doen,
  tussen de 50 en 100. De horecagelegenheden, koffiehuizen,
  theehuizen, reisbureaus, (afhaal)pizzeria’s zijn vrijwel allemaal
  gelegen in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. De eigendommen zouden
  vrijwel altijd op naam staan van andere personen, die niets
  uitstaande hebben met de drughandel. Ook worden er woonhuizen in
  die wijk opgekocht. In de loop der jaren is op deze wijze een
  Turks-Koerdische enclave ontstaan met allerlei cafeetjes en winkels
  die in handen van deze families zijn. In de Turkse koffie- en
  theehuizen speelt zich de handel af. Achter in de zaak worden de
  transacties geregeld. De omgeving biedt veel bescherming:
  Nederlanders komen er niet en het is moeilijk om het gedrag te
  observeren. De leidende figuren zijn trouwens zeer alert op
  opsporing. Over de telefoon wordt nauwelijks gesproken over zaken,
  de afspraken worden op wisselende plaatsen gemaakt, vaak op straat
  tijdens een wandeling. Alleen met vertrouwelingen worden zaken
  gedaan. Onbekenden, en zeker Nederlanders, worden gewantrouwd en
  gemeden. Daarnaast worden veel maatregelen genomen die de pakkans
  verkleinen. De Koerden zijn buitengewoon goed op de hoogte van
  politie-opsporingsmethoden. Geld hebben zij nooit bij zich,
  telefoons worden niet gebruikt, auto’s worden geleast, en er
  bestaat grote kennis van wetten op het gebied van het asielrecht en
  van de privacyregelingen, en observaties van de politie worden
  contra-geobserveerd. De afgelopen jaren hebben laten zien dat de
  families intimidatie naar justitie en politie niet schuwen (zie
  verder 6.1). De groep is duurzaam gebleken. Ondanks de arrestatie
  enkele jaren geleden van een aantal leidende figuren binnen de
  families was men in staat de heronehandel gewoon door te laten gaan
  en het marktaandeel zelfs te vergroten.

  De positie die de vijf families in Arnhem en in de nationale
  markt innemen, houdt niet in dat zij de monopoliepositie (willen)
  hebben in de stad of dat alles vanuit n centraal punt wordt
  geregisseerd. De families werken relatief zelfstandig, gaan
  samenwerkingsverbanden aan als dat zo uitkomt, maar beconcurreren
  elkaar zeker niet. Zij laten ook ruimte aan hen die op de markt
  actief willen zijn (uiteraard alleen Koerdische Turken). De
  straathandel laat men steeds meer over aan groepen jonge
  Koerden/Turken. De oorspronkelijk op straatniveau actieve
  Surinamers en autochtonen zijn verdreven. Met agressieve
  verkoopmethoden worden verslaafden benaderd. Een tweetal Koerden
  die als asielzoekers legaal Nederland waren binnengekomen, slaagden
  er binnen twee jaar in ongeveer vijf tot zes miljoen gulden te
  verdienen in de herone te Arnhem. De machtige positie van de
  families in Arnhem en Turkije wordt krachtig op de proef gesteld
  door de PKK. Op hun jaarlijkse inzamelronde weten PKK’ers hun weg
  te vinden naar de machtigste mannen. De prijs die zij moeten
  betalen, ligt vele malen hoger dan die van andere Koerden. Uit het
  feit dat door de families wordt betaald, kan worden afgeleid dat de
  PKK in Arnhem een geduchte machtspositie heeft. In de afgelopen
  jaren hebben enkele incidenten plaatsgevonden tussen de PKK en
  personen die weigerden te betalen. In sommige gevallen werd fysiek
  letsel toegebracht (afsnijden van het oor) en vermoedelijk brand
  gesticht.

  Cocane

  De organisatie van de cocanehandel is voor de politie veel
  onoverzichtelijker. Een aantal observaties kan omtrent deze handel
  vermeld worden. In de eerste plaats is komen vast te staan dat
  enkele in herone handelende Turks/Koerdische families ook contacten
  onderhouden met Colombianen en op deze manier herone tegen cocane
  verhandelen. In de tweede plaats nemen enkele Surinamers, die in
  het verleden in het Surinaamse leger hebben gediend, een zekere
  plaats in de cocanehandel in. Via Schiphol wordt per postpakket of
  door een koerier cocane uit Suriname en de Antillen gemporteerd.
  Over de zakelijke relaties tussen de handelaren uit het bronland
  Colombia en deze Surinamers bestaat veel onduidelijkheid.
  Vermoed
  wordt dat de Surinaamse handelaren loopjongens zijn van de
  Colombianen omdat zij onvoldoende geld zouden hebben voor het
  financieren van transporten op groothandelsniveau. In de derde
  plaats blijken toevallige ontdekkingen soms onverwachte inkijkjes
  te geven in de cocanehandel. Zo is onlangs een tot dan toe voor de
  politie onbekende groep Antillianen aangehouden. Zij bleken directe
  contacten met Colombianen (twee bekenden uit Cali) te onderhouden
  en importeerden de cocane via een vaste route vanuit Colombia via
  de Antillen naar Nederland. De cocane werd per container, verstopt
  tussen fruit of groenten, naar de Rotterdamse haven vervoerd. De
  groep werd met 47 kilo cocane in hun bezit in de haven aangehouden.
  In Curaao is nog eens 15 kilo aangetroffen.

  XTC

  Omtrent de handel in XTC in Arnhem bestaat bij de politie
  nauwelijks enige kennis. Een onderzoek van circa 12 maanden naar
  een Arnhemmer van wie werd vermoed dat hij XTC fabriceerde en
  exporteerde, is stopgezet omdat voor de verdenkingen weinig bewijs
  gevonden kon worden.

  5.3.2. Softdrugs

  De softdrugs vinden hun weg naar de gebruikers hoofdzakelijk via
  de coffeeshops. De gemiddelde prijs voor een gram bedraagt ongeveer
  f.12. Er zijn 28 coffeeshops in de stad die vrijwel allemaal in
  handen zijn van autochtonen. Enkelen van hen exploiteren ook ramen
  in het Spijkerkwartier waar de prostitues hun werk doen. De
  exploitanten hebben in die coffeeshops hun bedrijfsleiders of
  andere stromannen geplaatst waardoor zij zelf buiten beeld van de
  opsporingsinstanties blijven.

  In Arnhem is de verkoop heden ten dage vooral een openbare
  orde-zaak en geen probleem waar het strafrecht mee van doen zou
  moeten hebben. De handel in soft drugs in Arnhem wordt gecordineerd
  door een persoon van Nederlandse afkomst. Hij zou al jarenlang in
  het vak zitten en gaat door het leven als een bemiddelaar die
  probeert zo veel mogelijk zonder geweld de handel en alles wat
  daarmee samenhangt, te regelen. Met zachte hand organiseert hij de
  import en zorgt hij voor verdere distributie langs vaste
  verkoopkanalen. Als gevolg van zijn goede wetskennis en de bijstand
  van twee advocaten speelt de betrokken persoon ook een belangrijke
  rol in het overleg met het lokale bestuur en in het verlenen van
  juridische bijstand aan dealers. Hij onderhoudt overigens ook
  contacten met de grote fraudeurs in de stad. Hij kent iedereen in
  het wereldje en iedereen kent hem.

  Niet alleen het Arnhemse publiek wordt voorzien van hasj en
  marihuana, ook de Duitse bezoekers doen inkopen in het centrum van
  Arnhem, al ligt, zo kwam uit het eerder aangehaalde WODC-onderzoek
  naar voren, het accent bij de buitenlandse drugtoerist op het kopen
  van herone en cocane. Over de aanvoerlijnen van hasj en marihuana
  naar de coffeeshops bestaat weinig kennis bij de politie en het
  bestuur omdat de aanpak van de (groot-)handel in softdrugs al
  jarenlang niet tot de opsporingsprioriteiten van politie en
  justitie behoort. Incidentele ervaringen wijzen erop dat de handel
  ook via Belgische havens verloopt. In elk geval zijn enkele
  containers, waarin soft drugs verborgen waren, uit Colombia en
  Marokko met bestemming Arnhem in de haven van Antwerpen
  onderschept.

  Mede door toedoen van de eerder genoemde cordinator, die de
  voorkeur geeft aan het onderhouden van handelscontacten met
  landgenoten, is de handel en distributie van soft drugs naar en in
  Arnhem hoofdzakelijk in handen van autochtone personen. De kring
  van handelaren is zeer gemleerd en varieert van enkele (voormalig?)
  idealistisch ingestelde wederverkopers, tot een exploitant van
  bordelen en een woonwagenbewoner. Laatstgenoemde is een generalist
  die zich ook inlaat met de illegale handel in wapens, afpersing en
  ripdeals.

  5.3.3. Fraude

  Evenals in Enschede en Nijmegen het geval is, heeft ook Arnhem
  zijn groepen of netwerken van personen die zich hoofzakelijk op het
  fraudeterrein begeven. En evenals in deze steden steken enkele
  personen er met kop en schouders boven uit. Een dergelijk persoon
  is A die in de volgende beschrijving cntraal staat. A is een jonge
  dertiger, plaatselijk geen onbekende persoon, die in de afgelopen
  vijftien jaar diverse keren is aangehouden vanwege het plegen van
  valsheid in geschrifte, flessentrekkerij, verduistering en
  oplichting. A moet nog een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van
  enkele jaren ondergaan, maar heeft de uitvoering hiervan tot op
  heden weten uit te stellen.

  A bevindt zich in een netwerk van personen die hem, afhankelijk
  van het project, bijstaan. Wanneer het nodig is een stroman op te
  voeren als directeur van een BV of een (gedupeerde) klant van zich
  af te slaan, dan weet A binnen korte tijd een geschikt persoon te
  vinden.
  A is een echte all-rounder. Hij wordt door een van onze
  respondenten voor een grotere oplichter gehouden dan de bekende
  heer Olivier. A heeft een lange leerschool doorlopen. Hij is
  begonnen met het rippen van drughandelaren en werkte samen met een
  in geweldpleging geverseerde leermeester. Nadien heeft hij zich
  korte tijd opgeworpen als beschermheer van enkele prostitues en
  begaf hij zich in de heronehandel. Daarna heeft hij zich
  hoofdzakelijk met grote fraudes beziggehouden, maar hij zou zich
  ook hebben ingelaten met het financieren van een hasjtransport. In
  een opsporingsonderzoek is aangetoond dat A begin jaren negentig
  met koppelbazerij (het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
  aan Belgische opdrachtgevers), oplichting van particulieren en een
  garagebedrijf anderen een nadeel van drie kwart miljoen gulden
  heeft berokkend. Uit een ander onderzoek blijkt dat A in deze
  periode met behulp van een BV op grote schaal goederen kocht zonder
  deze te betalen. De totale schade wordt geraamd op ruim 1 miljoen
  gulden. Tenslotte komt in een derde onderzoek naar voren dat A. in
  1993 wederom oplichtingen en flessentrekkerijen pleegde, waarbij
  zijn plof-BV een schuld van f.700.000 achterliet. Dankzij de
  aangiften van gedupeerden bestaat een duidelijk beeld van de door A
  veroorzaakte schade. Geheel onduidelijk is evenwel langs welke
  distributiekanalen de goederen hun weg gevonden hebben.
  Gesuggereerd wordt dat A (over wiens criminele activiteiten in
  Duitsland bij de Nederlandse politie weinig bekend is)
  handelscontacten in Duitsland en in het Oostblok zou hebben
  aangelegd.

  A plaatste dikwijls advertenties in kranten waarin werd
  meegedeeld dat met spoed bedrijven ter overname worden gezocht,
  waarbij een eventuele slechte financile positie geen bezwaar is.
  Voorts werd een contante betaling van de overname in het
  vooruitzicht gesteld. Na de overname werden door A zo mogelijk
  compensabele verliezen teruggevorderd van de belastingdienst en
  werd de handelsvoorraad en/of de inboedel verkocht. Maar het kwam
  ook voor dat het faillissement werd uitgesteld om nog zo veel
  mogelijk goederen te kunnen bestellen. De opbrengsten hiervan
  kwamen – uiteraard – niet ten goede van de gedreven onderneming.
  Hoewel A zich bedient van een reeks BV’s om zich af te schermen,
  maakt zijn werkwijze hem toch ook kwetsbaar. Immers, de gedupeerden
  hebben zich door hem persoonlijk laten overreden en oplichten, niet
  door de katvanger of stroman-directeur. Om succes te kunnen hebben,
  moet A zijn persoonlijk gewicht wel voortdurend in de waagschaal
  stellen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in korte tijd drie
  opsporingsonderzoeken tegen A zijn gestart (en afgesloten). A poogt
  zijn belagers op afstand te houden door bluf en chantage: hij
  noteert bijvoorbeeld de kentekens van de bezoekers van seksclubs in
  de omgeving en bezoekt deze in de hoop bekenden te ontmoeten en hij
  poogt via zijn advocaat te bereiken dat de naar zijn zeggen
  politile hetze tegen zijn persoon wordt gestopt.

  Over de financile positie van deze grote fraudeur is bij de
  politie weinig bekend. De politie weet niet meer dan wat voor
  iedereen zichtbaar is, namelijk dat A er een luxueuze levensstijl
  op na houdt blijkens de aanwezigheid van dure auto’s en luxe
  woningen.

  5.3.4. De criminele BV Arnhem

  Als gevolg van de bovenstaande indeling in de diverse
  deelterreinen is tot dusverre het verschijnsel onderbelicht
  gebleven dat sommige criminele groepen op alle fronten actief zijn.
  Evenals in Nijmegen het geval is zetten enkele autochtonen hierbij
  de toon. Het zou om circa tien tot vijftien personen gaan die in
  wisselende samenstelling al jarenlang vele uiteenlopende misdrijven
  plegen, waarvan het geweld een integrerend onderdeel uitmaakt. Een
  van de specialiteiten is het plegen van ripdeals. In het recente
  verleden zijn enkele partijen van duizenden kilo’s softdrugs door
  enkele leden van deze groepering geript. Een rechercheur noemde
  deze groepering de criminele BV Arnhem omdat de betrokken personen
  aan de lopende band allerhande misdrijven plegen. Behalve ripdeals
  zouden ook illegale inkomsten zijn verkregen uit drughandel,
  afpersingen, exploitatie van coffeeshops en fraude. In een van de
  18 bestudeerde grote fraudezaken, die in het deelrapport Fraude en
  witwassen wordt beschreven (geval 11), maken enkelen van deze
  Arnhemmers deel uit van de groep daders. Het betreft een
  grootschalige ontduiking van EU-heffingen. Een van hen heeft tot
  tweemaal toe zakelijke conflicten op gewelddadige wijze (toebrengen
  van fysiek letsel, wederrechtelijke vrijheidsbeneming van een
  gewezen compagnon) beslecht.

  Ook de in 5.3.3 beschreven A is een van de personen die tot deze
  criminele BV gerekend kan worden. Groot geworden door het plegen
  van geweld, heeft hij zijn werkzaamheden uitgebreid tot fraude.

  5.3.5. Overige verschijningsvormen

  Prostitutie

  In Arnhem speelde de raamprostitutie zich tot het begin van de
  jaren zestig voornamelijk af in de binnenstad. Als gevolg van het
  gemeentelijk beleid om de binnenstad te ontwikkelen tot een
  representatief winkelgebied,
  werd druk op prostitues en exploitanten uitgeoefend door de
  gemeente en de politie om de prostitutie te verplaatsen.
  De raamprostitutie verplaatste zich inderdaad, naar de oude
  woonwijk het Spijkerkwartier. Vanaf dat moment, wij spreken over
  het begin van de jaren zestig, is de gemeente zijn greep op de
  ontwikkelingen volledig kwijt. De prostitues zaten aanvankelijk
  verspreid over de wijk en werkten niet al te openlijk, vanuit hun
  eigen woonkamer. Al snel verloedert de wijk. Gezinnen trokken mede
  door de komst van de prostitutie weg en de leegkomende panden
  worden gekocht door exploitanten en maken deze geschikt voor
  raamprostitutie. In het midden van de jaren zeventig verspreidde de
  prostitutie zich over de gehele wijk. De gemeente probeerde een dam
  op te werpen en bepaalde dat de raamprostitutie in drie straten
  geconcentreerd moest worden en beperkt diende te blijven tot 50
  ramen. Het effect hiervan is geweest dat binnen dit zogeheten
  concentratiegebied inmiddels nagenoeg alle panden door
  prostitues worden bezet. Buiten het concentratiegebied ontstaan aan
  prostitutie gelieerde commercile activiteiten: sekswinkels,
  videotheken, etc. (Gorgels 1993, 89; mededelingen van de
  gebiedsgebonden functionaris van de politie Gelderland-Midden).

  Volgens een schatting van Gorgels uit 1993 zouden in Arnhem 170
  ramen zijn en circa 180 prostitues werken. Arnhemse
  politiefunctionarissen, die dagelijks toezicht uitoefenen in het
  Spijkerkwartier, noemen hogere aantallen. Er zouden momenteel 250
  ramen worden gexploiteerd die in eigendom zijn van in totaal 30
  exploitanten. Jaarlijks zouden ongeveer 400 nieuwe vrouwen van deze
  ramen gebruik maken. Een opmerkelijk verschijnsel is dat slechts
  een klein deel van deze vrouwen (25 tot 50) langer dan een jaar ter
  plaatse werkt. Alle raamprostitues worden door de Arnhemse politie
  geregistreerd. Wekelijks vinden controles plaats door de GBO. Het
  beleid van de politie is erop gericht om illegaal verblijvende
  vrouwen direct aan te houden en over te dragen aan de
  Vreemdelingendienst. In 1994 werden in totaal 24 illegalen
  aangehouden; zij kwamen voornamelijk uit het Oostblok en
  Zuid-Amerika.

  Het Spijkerkwartier is in enkele decennia uitgegroeid tot het op
  een na grootste red light district van Nederland. De wijk heeft een
  aanzuigende werking gehad op allerlei andere vormen van overlast:
  drug- en verkeersoverlast en overlast door tippelaarsters. Op dit
  moment zijn ongeveer 20 tippelprostitues werkzaam in de wijk. Tot
  drie keer toe is in de afgelopen jaren geprobeerd om een gedoogzone
  voor tippelaars te creren, maar in alle gevallen is het mede door
  verzet van buurtbewoners op niets uitgelopen. De gemeente overweegt
  nu om het raamprostitutiegebied te verplaatsen.

  Voor een goed begrip is het van belang onderscheid te maken
  tussen enerzijds exploitanten en anderzijds pooiers of souteneurs.
  Deze laatsten hebben een emotionele of vriendschapsrelatie met de
  prostitue en krijgen op basis hiervan (een deel van) haar
  inkomsten. Vanwege deze relationele band is het aantal vrouwen dat
  voor de souteneur werkt, meestal beperkt. Het is, anders gezegd,
  moeilijk voorstelbaar dat een souteneur met 20 vrouwen een
  emotionele band kan onderhouden en op basis hiervan inkomsten
  krijgt. Exploitanten krijgen op zakelijke basis een aandeel van de
  inkomsten van de prostitue. Meestal berust deze zakelijke band
  hierop dat de exploitant gelegenheid (accommodatie) en bescherming
  verschaft in ruil voor een inkomensonafhankelijk bedrag.
  Bijvoorbeeld 150 gulden per dag voor de huur van een raam. In de
  praktijk komt het voor dat prostitues zowel aan een exploitant als
  aan een pooier geld moeten afdragen. Het Spijkerkwartier wordt
  beheerst door een tiental exploitanten. Deze exploitanten zijn
  allen autochtonen en de meesten zijn geboren in Arnhem. Zij zijn,
  of beter gezegd, waren degenen tegen wie de politie eind jaren
  zestig strijd voerden. Maar momenteel is de verhouding tussen deze
  exploitanten en het gezag volledig veranderd. De exploitanten
  hebben met succes geprobeerd respectabiliteit te verwerven. Zij
  zijn nu gerespecteerde gesprekspartners geworden van de gemeente en
  doen er door het houden van buurtmanifestaties en schenkingen aan
  charitatieve doelen alles aan om ook in de lokale gemeenschap
  geaccepteerd te worden. Nog niet zo lang geleden is door een hunner
  een kunstgalerie geopend en om cultuurhistorische redenen een
  voormalige kerk gekocht.

  Is deze respectabiliteit een front waarachter allerhande
  criminele activiteiten schuil gaan? Onze gesprekspartners bij de
  politie weten het eigenlijk niet. De indruk bestaat dat de
  exploitanten de broodwinning uit het prostitutiebedrijf laten
  prevaleren maar er niet vies van zouden zijn om in de periferie
  alles aan te pakken. Als het zo uitkomt, zou een exploitant niet
  vies zijn van bijvoorbeeld handel in herone of softdrugs. De
  relatie tussen de exploitanten met de in herone handelende Koerden
  blijkt niet gespannen te zijn ondanks het feit dat zij dicht in
  elkaars nabijheid verkeren. De Koerden houden zich niet bezig met
  prostitutie, maar kopen in de ring rondom het Spijkerkwartier wel
  panden op. In het Spijkerkwartier verschijnen steeds meer Turkse
  winkeltjes en coffeeshops. Precieze gegevens hierover ontbreken
  helaas bij de politie en de gemeente.

  Gokken

  In Arnhem komt een illegale stadslotto voor. Over de omzet
  hiervan is niets bekend. Bij de politie staan ruim
  honderd personen geregistreerd die in verband met het gokken
  misdrijven hebben gepleegd. De legale kansspelautomaten zijn
  nagenoeg alle in bezit van twee exploitanten uit een andere stad.
  Deze exploitanten hebben, voorzover bekend, geen enkele relatie met
  de georganiseerde criminaliteit.

  Geweld

  Het voorkomen van openlijk geweld en harde confrontaties tussen
  de politie en de onderwereld was, zoals eerder is gesteld, een
  opvallend kenmerk van het criminaliteitsbeeld in Arnhem aan het
  eind van de jaren zestig.

  Wat is er over van dit geweld en is er veel onderling geweld in
  het milieu? Hoe ziet het er meer in het algemeen gesteld uit met de
  prevalentie van geweld in Arnhem? Wij hebben voor het beantwoorden
  van deze vragen naast de diverse gesprekken verscheidene
  gegevensbronnen geraadpleegd. Een indicator voor de aanwezigheid
  van geweld zijn de vuurwapenincidenten. Volgens gegevens van het
  HKS zijn in de afgelopen jaren de volgende aantallen aangiften van
  vuurwapenincidenten geregistreerd. Tevens is aangegeven hoe vaak
  hierbij een poging tot doodslag werd gepleegd respectievelijk een
  bedreiging met een vuurwapen plaatsvond (onder schot houden;
  dreigen met schieten, etc.):

  Tabel
  Deze gegevens zijn op aangiften gebaseerd en geven derhalve een
  ondergrens aan. Het aantal werkelijk gepleegde bedreigingen en
  pogingen tot doodslag zal ongetwijfeld hoger zijn. In 1994 is door
  de Arnhemse politie een speciaal project uitgevoerd met het doel
  beter inzicht te verkrijgen in de vuurwapenproblematiek. Hiertoe
  zijn alle aangiften, waarnemingen, CID-rapportages en meldingen
  inzake vuurwapenincidenten nagelopen en geteld. Dit heeft geleid
  tot de volgende resultaten: 6 doodslagen en pogingen hiertoe, 39
  overvallen waarbij vuurwapens zijn gebruikt en 93 bedreigingen
  buiten de sfeer van overvallen. De cijfers hebben betrekking op
  1994.

  In de periode 1990-1994 zijn in Arnhem in totaal 18 voltooide
  levensmisdrijven gepleegd, waarbij 1991 met 10 slachtoffers een
  uitschieter is. Het aantal pogingen tot doodslag of moord is vrij
  stabiel en bedraagt in de periode gemiddeld 32. Naar het oordeel
  van de recherche hebben twee hiervan betrekking op afrekeningen in
  het milieu. Voorts zouden er door Arnhemse groepen buiten de
  gemeentegrenzen zes liquidaties hebben plaatsgevonden in de periode
  1990-1994. De indruk van de recherche is dat deze liquidaties geen
  interne afrekeningen betroffen, maar meer voortkwamen uit
  concurrentiemotieven. Volgens gegevens van de RCID is het in 1994
  elf keer voorgekomen dat tegenover een bekende van de politie een
  serieuze bedreiging werd geuit door een andere crimineel.

  Een gewelddadige uitingsvorm van georganiseerde misdaad is het
  afpersen van geld (protectie) en het intimideren van autoriteiten.
  Volgens gegevens van de RCID is het in 1994 drie keer voorgekomen
  dat een geval van protectie werd gesignaleerd (naast aangiften
  inclusief CID-observaties). Vergeleken met voorgaande jaren is er
  sprake van een daling (1990: 10; 1991: 18; 1992: 16; 1993: 15).
  Opmerkelijk is dat in deze periode geen enkel geval van protectie
  in de horeca bekend is geraakt; ook in andere branches komen
  nauwelijks gevallen van protectie voor. Wel is begin 1990 een
  poging ondernomen door een portiersbureau om het alleenrecht in
  Arnhem te verkrijgen voor het leveren van portiers. Deze poging is
  niet geslaagd. Veel ernstiger is de jaarlijkse PKK-ronde waarin
  Turkse illegale en legale ondernemers geprest worden om geld af te
  staan ten behoeve van de strijd van de PKK. Deze inning van gelden,
  die in de laatste maanden van het jaar plaatsvindt, gaat ieder jaar
  gepaard met geweldpleging tegen onwillige betalers. Anders dan in
  Nijmegen zijn in Arnhem nog geen aangiften gedaan door de
  slachtoffers.

  Er heeft zich in 1992 een belangrijk geval van intimidatie van
  politiefunctionarissen en justitiefunctionarissen voorgedaan. Zij
  zouden, zo werd te verstaan gegeven, op een dodenlijst staan van
  een groep waartegen op dat moment een strafrechtelijk onderzoek
  liep.

  Concluderend uit de bovenstaande cijfers en uit de gesprekken
  die in Arnhem gevoerd zijn, hebben wij de indruk overgehouden dat
  het aantal gewelddadige confrontaties tussen criminele organisaties
  beperkt blijft en in de afgelopen jaren stabiel is gebleven. Harde,
  fysieke confrontaties met de politie zijn in de periode 1990-1994
  uitgebleven.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken