• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 6.1. Benvloeding van de overheid en vrije-beroepsbeoefenaars

  6. DE INVLOED VAN DE GEORGANISEERDE MISDAAD OP DE
  STAD

  6.1. Benvloeding van de overheid en
  vrije-beroepsbeoefenaars

  In welke mate wordt de integriteit van het overheidsgezag en van de
  vrije-beroepsbeoefenaars in de drie steden bedreigd? Welke
  aanwijzingen zijn er dat criminele organisaties pogen informatie te
  verkrijgen waarmee zij hun voordeel kunnen doen of zelfs
  beslissingen ten gunste van zichzelf kunnen benvloeden? Wij zullen
  bij het beschrijven van de gesignaleerde gevallen overigens geen
  onderscheid naar stad maken. Een tweede opmerking vooraf is dat de
  meeste gevallen zich bij de politie afspeelden. Alle gevallen
  hebben zich afgespeeld in de periode 1990-1994.

  Een probleem bij de drie korpsen is dat nu en dan belangrijke
  informatie uitlekt. Soms is dit het gevolg van onzorgvuldig
  handelen: een verdachte doet zich telefonisch voor als
  collega-rechercheur en krijgt alle informatie te horen over de
  stand van zaken in het onderzoek tegen hem. In andere gevallen
  wijzen de lekken vermoedelijk op het bestaan van onoorbare relaties
  tussen politie en criminele organisaties. Over enkele bekende
  lokale criminelen wordt opgemerkt dat er te vaak met hen iets is
  misgegaan. Hiermee wordt bedoeld dat deze personen er iedere keer
  weer in slagen om op de hoogte te zijn van de aan de gang zijnde
  politie-acties. Maar iedereen is er onzeker over in welke omvang
  deze relaties zich voordoen. Deze onzekerheid wordt versterkt door
  de vage meldingen die via informanten of incidentele tipgevers bij
  de politie (CID) binnenkomen. Wat te doen met de info dat een
  kalende politieman met de naam Jan plat is? Het is niet uitgesloten
  dat criminelen bewust twijfel en verdeeldheid zaaien in de
  gelederen van de politie door verzonnen meldingen. Als gevolg van
  de toenemende lekkages stijgt het aantal embargoteams. Laten wij
  beginnen met de meest verregaande vorm van infiltratie: de man die
  feitelijk in dienst is van een criminele organisatie en zich als
  mol in een overheidsdienst of vrije-beroepsgroep heeft ingegraven.
  Een duidelijk voorbeeld van een dergelijk welbewuste infiltratie is
  ons niet ter ore gekomen. Enkele door onze zegslieden aangedragen
  voorbeelden blijven steken in de sfeer van vermoedens. Het eerste
  voorbeeld hiervan is een cateringbedrijf dat zich aanbood om de
  restauratieve voorzieningen van de politiekantine te verzorgen. Dit
  bedrijf bleek verknoopt te zijn met een criminele organisatie en is
  om die reden geweerd. In het tweede voorbeeld is wel sprake van een
  lek maar niet van welbewuste infiltratie. Het betreft een hoofd van
  een afdeling binnen de (toenmalige) gemeentepolitie, van wie bekend
  werd dat hij nauwe contacten onderhield met een criminele
  organisatie. De man was goed op de hoogte van lopende
  politie-onderzoeken op het gebied van de drugs en de fraude.
  Aanvankelijk gaf hij adviezen aan een familielid dat handelde in
  softdrugs, naderhand ging de betrokkene zelf aan de handel
  deelnemen. Het is niet bekend geraakt hoeveel informatie de man
  heeft doorgespeeld en aan wie. Hij is op staande voet ontslagen.
  Vermoedelijk is in het derde voorbeeld een poging gedaan door een
  criminele organisatie (drugsbende) om enkelen van hun mensen binnen
  de politie werkzaam te laten zijn.

  De betrokken aspirant-infiltranten volgden een
  politie-opleiding. Bij toeval werd geconstateerd dat deze jonge
  agenten geregeld in enkele verdachte coffeeshops kwamen. Zij bleken
  deel uit te maken van een grote Turkse familie die zich met de
  handel in herone bezighield.

  Er is een groter aantal gevallen bekend waarin geconstateerd
  werd dat er goede persoonlijke verhoudingen bestonden tussen een
  functionaris en een criminele organisatie. Maar het is in deze
  gevallen onbekend gebleven in hoeverre daadwerkelijk informatie is
  doorgespeeld. De voorbeelden: Van enkele politiemensen uit de drie
  steden is geconstateerd dat zij op goede voet verkeren met mensen
  uit het milieu. Zij bezoeken beruchte coffeeshops en cafs, terwijl
  het niet duidelijk is in welke hoedanigheid zij daar zitten
  (particulier of in functie?). In enkele gevallen is geconstateerd
  of wordt vermoed dat de betrokkenen strategische informatie hebben
  laten uitlekken. Niet in alle gevallen is tegen de betrokkenen
  opgetreden, omdat de aanwezigheid van onoorbare kontakten niet hard
  gemaakt kon worden. Dat geldt ook voor het bijwonen van een groots
  feest van iemand die CID-subject is van het korps en waarvan de
  betrokken politiemensen dat konden weten.

  Een bekende crimineel uit de stad heeft een goede relatie met
  een medewerkster van de Burgerlijke Stand van de gemeente. De
  medewerkster is uit dien hoofde op de hoogte van alle verzoeken van
  de politie om verificatie van persoonsgegevens. Op deze wijze is de
  crimineel ervan op de hoogte tegen wie een onderzoek loopt.

  Op het gebied van het milieu zijn enkele gevallen van corruptie
  of belangenverstrengeling naar voren gekomen. Deze deden zich voor
  in de relatie tussen vergunningplichtige bedrijven en het bevoegde
  gezag. Enkele ambtenaren blijken betaald advieswerk te verrichten
  voor bedrijven waarmee zij ook ambtelijke kontakten onderhouden. In
  een geval is een overheidsbestuurder lid van het bestuur van een
  onderneming (overheidsbedrijf). De winstmarge wordt onder meer door
  het plegen van milieu-overtredingen verruimd. Een
  deel van de winst komt in de vorm van een forse gratificatie ten
  goede aan deze bestuurder, die met zijn ambtelijke pet op, de
  genoemde overtredingen gedoogt. Bij dit voorbeeld dient te worden
  aangetekend dat de onderneming niet als een criminele organisatie
  kan worden beschouwd.

  In de volgende gevallen is ook sprake van een zuivere
  corruptierelatie. In ruil voor geld handelt de functionaris in
  strijd met wat zijn beroepsplicht hem voorschrijft.
  Enkele gevallen zijn bekend geworden van douaniers die ten behoeve
  van drughandelaren ervoor zorgden dat sommige containerladingen
  niet werden gecontroleerd.
  Eveneens zijn enkele gevallen bekend waarin gevangenisbewaarders
  actief en passief meehielpen met het invoeren van drugs in de
  gevangenis.
  Een politieman geeft een tip over een op handen zijnde
  huiszoeking.
  Problematischer om te beoordelen zijn de gevallen die
  gekarakteriseerd kunnen worden als het exploiteren van
  loyaliteitsgevoelens.
  Een Turkse agent wordt door een Turkse criminele groep onder druk
  gezet om informatie te leveren. De criminele groep bazuint in de
  stad (de gemeenschap) rond dat betrokkene bij de politie werkt. Een
  Turks gemeenteraadslid blijkt zijn huis als opslagplaats te
  gebruiken voor de herone van een belangrijke Turkse groep. Hij
  heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen.

  Een Koerdisch gemeenteraadslid heeft enkele gezinsleden die in
  de heronehandel actief zijn. Vermoed wordt dat ook hij banden heeft
  met de heronehandel. De betrokkene is niet herkozen. Enkele
  administratieve medewerkers van de politie in de drie steden worden
  verplaatst, omdat vermoed wordt dat Turkse criminelen met een appel
  op verre familiebanden het verzoek doen om informatie door te
  spelen. Deze gevallen zijn problematisch omdat niet altijd
  duidelijk is of de betrokkenen onder de druk zijn bezweken. Naar
  het oordeel van de respondenten zijn de voorvallen wel duidelijke
  voorbeelden van de aanwezigheid van grote integriteitsrisico’s.

  In de voorbeelden die tot dusverre zijn gegeven, heeft de ander
  min of meer vrijwillig diensten verleend aan een criminele
  organisatie. De methode van benvloeding kan ook veel grimmiger
  zijn: Een belangrijke drugsbende, tegen wie al jarenlang een
  opsporingsonderzoek loopt, laat weten dat het hoofd van het
  opsporingsteam, de RC en de OvJ op hun dodenlijst staan.

  Een woonwagenbewoner, die ontslagen is uit detentie en
  normaliter inkomen heeft uit autosloopwerkzaamheden, eist een
  bijstandsuitkering. Hij zet zijn eis kracht bij door te dreigen met
  fysiek geweld. De betrokkene krijgt de gevraagde uitkering.

  De vrije-beroepsbeoefenaars

  Het aantal vrije-beroepsbeoefenaars van wie verwijtbare
  betrokkenheid is vastgesteld bij georganiseerde criminaliteit, is
  volgens de ons beschikbare gegevens beperkt. Wellicht is het
  beperkte aantal toe te schrijven aan het feit dat de
  politiegegevens in dit opzicht een zeer beperkte bron zijn. Ook is
  het moeilijk om het verwijtbare karakter van relaties tussen
  criminele organisaties en de vrije-beroepsbeoefenaar vast te
  stellen. Een drughandelaar uit een van onze steden maakte bij de
  oprichting van zijn 45 BV’s steevast gebruik van dezelfde notaris
  uit een andere stad. Maakt dit enkele gegeven de notaris verdacht?
  De aanwezigheid van steeds dezelfde advocaten bij bepaalde
  criminele organisaties kan gemakkelijk worden uitgelegd als een
  vorm van verwijtbare betrokkenheid. De verdenkingen tegen de
  criminele groepen stralen dan als het ware ten onrechte ook op de
  juridische hulpverleners af.

  Dergelijke voorbeelden, waarvan niet aannemelijk kan worden
  gemaakt dat er sprake is van verwijtbare betrokkenheid, hebben wij
  -uiteraard- buiten beschouwing gelaten. In het deelrapport over de
  vrije-beroepsbeoefenaars worden alle gevallen van verwijtbare
  betrokkenheid beschreven, ook de gevallen die wij in het kader van
  het onderhavige onderzoek signaleerden. Hieronder volgt om deze
  reden een verkorte weergave van de gevallen uit de drie steden, die
  in het rapport over de vrije-beroepsbeoefenaars iets uitvoeriger
  staan beschreven:

  Een advocaat intimideert getuigen om hen verklaringen te doen
  afleggen die gunstig zijn voor zijn client. Een advocaat wordt
  ervan verdacht voor enkele druggroepen financile hand- en
  spandiensten te verlenen. Hij zou onder meer persoonlijk betrokken
  zijn geweest bij het omwisselen van een groot bedrag aan
  buitenlandse valuta in Nederlands geld.
  Een advocaat wordt ervan verdacht (hij is overigens geen verdachte
  in strafrechtelijke zin geweest) mee te hebben geholpen bij het
  verzinnen van een plan om confiscatie van het onroerend goed-bezit
  van een verdachte te verhinderen. Op instigatie van de advocaat
  heeft de verdachte een geantedateerde verklaring opgesteld waarin
  gesteld wordt dat alle eigendom is overgedragen aan de familie van
  verdachte. Een advocaat betaalt namens de verdachte aan justitie
  het bedrag om conservatoir beslag op de auto op te heffen. Doordat
  op naam van de advocaat wordt betaald, blijft de bankrekening van
  de verdachte afgeschermd. De pleger van een grootscheepse fraude
  maakt gebruik van twee accountants die hem met raad en daad
  terzijde staan om zijn vermogen af te schermen van benadeelden en
  de justitie. Recapitulerend, de gevallen van corruptie zijn niet
  zozeer door de omvang maar door de aard verontrustend. Enkele
  criminele organisaties hebben bewust gepoogd bij de politie een
  voet tussen de deur te krijgen. Naar het zich laat aanzien, is de
  betrokkenheid van de vrije-beroepsbeoefenaars bij de georganiseerde
  criminaliteit een wat minder klemmend probleem.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken