• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 6.2. Benvloeding van de branches

  6.2. Benvloeding van de branches

  Racketeering van legale branches is een van de klassieke
  activiteiten van criminele groepen in Itali, Japan en de Verenigde
  Staten. Criminelen pogen zwakke bedrijven door middel van (het
  dreigen met) geweld in de macht te krijgen, af te persen en/of
  protectie te laten betalen of eventueel door middel van hun eigen
  illegale bedrijven de legale concurrentie uit te schakelen.

  Uit de deelrapporten van Bovenkerk en van Bruinsma over de
  georganiseerde misdaad in de legale branches is een van uitkomsten
  dat infiltratie, afpersing en overname meestal gebeurt in de
  directe omgeving waar criminele groepen zich vestigen. Elders wordt
  pas genvesteerd indien dat voor de criminele activiteiten daar van
  belang is.

  Met deze kennis is het van belang in de lokale studie aandacht
  te schenken aan de relaties tussen criminele groepen en de legale
  branches in onze drie steden. In de opzet van het onderzoek
  (hoofdstuk 2) hebben wij gemeld dat de tijdsdruk waaronder de
  studie moest worden verricht, vooral een negatieve uitwerking heeft
  gehad voor de verzameling van de gegevens voor deze onderdelen van
  de studie. Diverse geplande gesprekken met lokale experts die goed
  op de hoogte zijn van het wel en wee van de legale economische
  sectoren in de stad, moesten wegens tijdgebrek achterwege blijven
  of tot een minimum worden beperkt. Dit heeft uiteraard gevolgen
  voor de waarde van de conclusies die wij kunnen trekken. Het
  bovenstaande wil niet zeggen dat wij helemaal met lege handen
  staan. Met behulp van en door politiemensen ter plekke is bij
  diverse instanties en personen (achtergrond)informatie ingewonnen
  en vervolgens gevraagd of men in een bepaalde branche kennis had
  van het optreden, in welke vorm ook, van criminele groepen. De
  gegevens die deze dataverzameling heeft opgeleverd, gevoegd bij de
  enkele gesprekken die zijn gevoerd en gevoegd bij de kennis die uit
  de politiegegevens naar voren komt, stellen ons in staat om met
  enige terughoudendheid antwoord te geven op de vraag of
  georganiseerde misdaad in de legale branches van de drie steden
  aanwezig is.

  De politie heeft tot voor kort weinig interesse vertoont voor
  het verzamelen van gegevens over branches (Van Klaveren, 1994;
  Daniel en Veldhuis, 1994). Fraudeurs, oplichters en andere
  (georganiseerde) misdadigers opereren tegenwoordig ook in deze
  branches en het is derhalve noodzakelijk de stevenen te wenden. De
  drie korpsen zijn recentelijk een innovatief traject ingeslagen met
  het doel de informatiepositie en informatie-organisatie drastisch
  te veranderen. Ons onderzoek vindt juist op het moment plaats dat
  deze verandering plaatsvindt. Noot

  Voor onze studie betekent dit dat de meeste oude politiegegevens
  alleen informatief zijn over de illegale werelden in de drie
  steden. Om een meer evenwichtige kijk op de legale branches te
  krijgen, hebben de drie korpsen op ons verzoek aparte uitdraaien
  gemaakt van zachte gegevens over allerhande onderwerpen die ook
  maar iets te maken hebben met de legale branches.

  In deze paragraaf worden de volgende branches onder de loep
  genomen: de textielnijverheid, de bouwnijverheid, de autobranche,
  de horeca, de onroerend-goedbranche en de afvalverwerkingsbranche.
  Over het transportwezen is ons niets bekend en zal daarom buiten
  beschouwing blijven.

  De textielnijverheid

  Enschede, de textielstad bij uitstek in Nederland, heeft door de
  ineenstorting van de textielnijverheid harde klappen gehad. Als
  gevolg van de verplaatsing van de textielindustrie naar
  lage-lonenlanden, raakten grote aantallen werknemers zonder werk.
  Deze slag is Enschede nooit helemaal te boven gekomen. De textiel
  zou
  nooit meer terugkeren in de stad, zo vermoedde men in die
  dagen.
  Ruim dertig jaar later zorgen de economische ontwikkelingen ervoor
  dat in Nederland de naai- of loonconfectie-ateliers als
  paddestoelen uit de grond schieten. De snelle veranderingen in de
  smaak van het jonge publiek dwingen groothandelaren, opdrachtgevers
  en winkels geen grote voorraden meer aan te houden. Om toch aan de
  steeds wisselende vraag van de klanten te kunnen voldoen,
  versterken deze bedrijven daarmee een behoefte aan produktie om de
  hoek.

  Het zijn voornamelijk de Turken geweest die in het gat van de
  markt zijn gesprongen, omdat zij met deze vorm van produktie in het
  thuisland ervaring hebben.
  Het aantal bedrijven in Nederland steeg spectaculair van 28 in 1981
  tot ongeveer 1.000 in 1993 (Van Vondelen, 1993). In Amsterdam
  alleen al zouden ongeveer 600 tot 700 legale en illegale
  naai-ateliers bestaan. In het begin waren de confectie-ateliers
  bijna alle legaal, maar toen de prijzen gingen dalen, de
  concurrentie toenam en het aanbod van illegale werkers in Nederland
  almaar groter werd, gleden de meeste legale ateliers af naar een
  gedeeltelijke en later zelfs naar een volledig illegale
  bedrijfsvoering. Zwartloonbetalingen, werken met illegale
  vreemdelingen en handel in valse facturen waren instrumenten om het
  hoofd boven water te houden.

  De strenge aanpak in de Randstad van wat de confectiefraude werd
  genoemd, had tot gevolg dat de ateliers zich verplaatsten naar het
  oosten. Het zijn vooral Almelo en Enschede die in de jaren tachtig
  en negentig regelmatiger met het verschijnsel te maken kregen. De
  autoriteiten in Enschede waren niet gelukkig met deze, voor een
  deel illegale, tak van industrie, omdat de arbeidsomstandigheden
  vaak slecht waren en er allerlei overtredingen werden geconstateerd
  met betrekking tot zaken die tegenwoordig onder de Arbowet vallen.
  In 1990 werden 25 illegale naai-ateliers opgespoord. Een stringent
  optreden Noot heeft het aantal naai-ateliers in Enschede
  doen verplaatsen naar Almelo, waar zij ook door daar wonende Turken
  in handen zijn, of naar Oost-Europa (Polen).

  Een inventarisatie van alle confectie- en naai-ateliers in
  Enschede die op ons verzoek door de Kamer van Koophandel is
  vervaardigd, laat het volgende zien. Er staan in 1995 72 ateliers
  ingeschreven. De meeste daarvan zijn al jaren bestaande bonafide
  bedrijven (gemiddeld 15 jaar oud). De oudste vier dateren uit 1919.
  Zij zijn voornamelijk in handen van autochtone Enscheders die
  vroeger werkzaam waren in de textielindustrie. Er zijn ongeveer 10
  Turkse naai-ateliers in de stad (begin 1995).

  Hoewel de gezamenlijke opsporingsinstanties nog wel eens
  incidenteel een kleine illegale werkplek ontdekken, stelt men dat
  het verschijnsel vrijwel helemaal is uitgebannen. Van enige
  betrokkenheid van georganiseerde misdaad is volgens deze
  opsporingsorganen geen sprake. Ook de politiebronnen laten geen
  gegevens zien die wijzen op geweld, afpersing of iets dergelijks in
  deze wereld van de textiel in Enschede. In Nijmegen bestaan 29
  confectie- of naai-ateliers die alle geregistreerd staan bij de
  Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Een aantal daarvan is
  in handen van Chinese en Vietnamese eigenaren. Er bestaan vier
  Turkse ateliers en de overige staan op naam van Nederlandse
  vrouwen. In hoeverre met katvangers wordt gewerkt, is onbekend,
  evenals het bestaan van illegale ateliers. In het begin van de
  jaren negentig is een van de confectiebedrijven die in financile
  moeilijkheden verkeerde, in handen gevallen van enkele, eerder in
  deze lokale studie besproken, fraudeurs. Deze BV was binnen een
  maand van naam veranderd en helemaal leeg geplunderd. Meer is over
  naai-ateliers in Nijmegen niet bekend. Bij de politie en andere
  opsporingsdiensten bestaan geen gegevens die wijzen op de
  aanwezigheid van criminele groepen in deze branche.

  In Arnhem ten slotte zijn geen gegevens voor handen over het
  aantal gevestigde confectie- en naai-ateliers. De
  opsporingsinstanties hebben medio 1993 drie illegale Turkse
  ateliers ontdekt. Hierin waren per bedrijf ongeveer 10 tot 15
  illegale vreemdelingen werkzaam. Bij de politie is niet bekend of
  de georganiseerde criminaliteit bij deze branche is betrokken.

  Recapitulerend, het is zeer onwaarschijnlijk dat criminele
  groepen de textielbranche in de drie steden in hun greep hebben of
  dat er protectie en afpersingspraktijken plaatsvinden.

  Bouwnijverheid

  De bouwnijverheid is voor de drie korpsen een onbekend terrein.
  Enerzijds betekent dit dat de politie niet over goede
  informatiebronnen beschikt. Zij weet daardoor nauwelijks wat zich
  in die branche afspeelt. Anderzijds zou de aanwezigheid van geweld,
  afpersingen, protecties en gedwongen aanbestedingen van
  bouwprojecten op de een of andere manier tot de politie moeten zijn
  doorgedrongen. Omdat in de landelijke studie naar de georganiseerde
  criminaliteit in de bouwbranche een soortgelijke conclusie werd
  getrokken, mag men redelijkerwijs aannemen dat zulks niet het geval
  is.

  Dat ligt anders met de koppelbazerij. Alle drie steden hebben te
  maken met koppelbazerij, al verschilt de aard en de omvang van het
  verschijnsel per stad.
  In Enschede zijn volgens de plaatselijke kantoren van het SFB en
  het GAK vijf kleine koppelbazen actief. Zij leveren elk ongeveer 5
  tot 10 werknemers af aan bouwputten in Duitsland. In de Nederlandse
  bouw opereren zij niet. Het zijn kleine sjoemelaars die gebruik
  maken van de marktsituatie van het buurland en die werknemers met
  een uitkering een dubbel inkomen garanderen. Zij rijden zelf de
  bouwvakkers met busjes naar Duitsland. In Arnhem heeft een
  koppelbaas weinig te duchten van de politie omdat koppelbazerij
  daar nauwelijks aandacht geniet en de politie dat eigenlijk een
  civielrechtelijke zaak vindt waarmee andere overheidsorganen zich
  mee dienen te bemoeien. In 1990-1991 had men te maken met n grote
  fraudezaak (zie ook hoofdstuk 5) met een zwendel in BV’s waarbij
  door de fraudeur ook illegaal arbeiders te werk werden gesteld in
  Duitsland. Een tweede zaak van koppelbazerij werd in 1993
  geconstateerd. Ook hier ging het om het leveren van illegaal
  personeel aan Duitse bouwplaatsen. De verplichte betalingen aan de
  belastingen en sociale premie-afdracht verdwenen in de zakken van
  de koppelbaas. Nadien zijn er geen koppelbazen meer door de politie
  gesignaleerd. Of dat werkelijk zo is, mag worden betwijfeld omdat
  uit Nijmeegse politiegegevens blijkt dat wel degelijk Arnhemmers
  bij koppelbazerij zijn betrokken. Nog steeds vormt niet de
  Nederlandse maar de Duitse bouwnijverheid het doel van de illegale
  tewerkstelling.

  In het begin van de jaren zeventig speelden enkele grote
  koppelbaaszaken in Nijmegen. De herkomst en het milieu waarin
  koppelbazen verkeerden, deden hun imago in die tijd weinig goed:
  louche en in veel gevallen jonge, gewelddadige onderwereldfiguren
  die eerder als uitsmijters/portiers, pooiers en kroegbazen werkten.
  In de kroeg betaalden zij op vrijdagmiddag de lonen uit en ook dat
  gebeurde niet altijd eerlijk. Massale vechtpartijen in kroegen
  waren, mede onder invloed van alcohol, schering en inslag als
  gevolg van ontevreden bouwvakkers die verhaal gingen halen voor te
  weinig uitbetaalde lonen.

  Vooral grenssteden als Nijmegen kregen steeds vaker te maken met
  het verschijnsel koppelbazerij. Koppelbazen hadden namelijk hun
  werkterrein verlegd naar Duitsland. De bouw van het Olympisch dorp
  te Mnchen zorgde voor een enorme vraag aan geschoolde bouwvakkers.
  De koppelbazen uit Nijmegen voorzagen in deze vraag.

  In de jaren na 1981 verdween het verschijnsel vrijwel van
  Nijmeegse bodem. Ondanks de aanscherping van de Wet
  Ketenaansprakelijkheid in 1991, steekt de koppelbazerij in de bouw
  in de jaren negentig weer de kop op. Het op grote schaal frauderen
  met BV’s, het laten failleren van BV’s wanneer dat zo uitkomt, het
  leegplunderen van G-rekeningen, het werken met stromannen en met
  internationale, grensoverschrijdende bedrijfjes kenmerkten de
  moderne Nijmeegse koppelbaas van de beginjaren negentig. Omdat in
  Nederland de hoofdaannemer aansprakelijk kon worden gesteld, moest
  de koppelbaas voldoen aan de wettelijke vereisten van de Wet
  Ketenaansprakelijkheid (G-rekening, e.d.). Daardoor moesten
  koppelbazen, nog meer en ingenieuzer dan in het verleden, hun
  toevlucht zoeken in BV-fraudes.

  Veel van de Nijmeegse verdachten uit de dossiers zijn dan ook
  mannen die in vroeger tijden zich ook schuldig hebben gemaakt aan
  koppelbaaspraktijken. Zij zijn in de leeftijd van ongeveer tussen
  de veertig en de vijftig jaar. In enkele zaken zijn jongere
  nieuwkomers bij hun activiteiten betrokken. De meeste koppelbazen
  opereren solistisch maar werken toch ook wel veel samen met hun
  oude vrienden. Zo ontstaat het beeld van een los
  samenwerkingsverband van mensen die de ene periode intensief met
  elkaar samenwerken maar in een andere periode elkaar mijden en
  nieuwe partners zoeken.

  De koppelbazen zouden in meerderheid uit het milieu zijn
  voortgekomen en daaraan nog steeds geparenteerd zijn. Dit betekent
  dat zij soms ook andere misdrijven plegen, zoals enkele vormen van
  fraude en handel in softdrugs. In de dossiers wordt zelden melding
  gemaakt van geweld. Wanneer er sprake is van geweld, dan is dat
  tegen elkaar of door werknemers die niet door hen worden betaald.
  Zo is er een jonge koppelbaas in de stad die telkens probeert onder
  de uitbetalingen uit te komen. Dat wordt hem niet in dank afgenomen
  omdat hij daarmee de markt voor de andere koppelbazen verstoort.
  Hij bedient zich tegenwoordig van bodyguards om zich
  verontwaardigde bouwvakkers of concurrerende koppelbazen van het
  lijf te houden. De laatste twee jaar verandert er veel. Hoewel de
  moderne koppelbaas al meer pogingen in het werk stelde om het
  aureool van de nette zakenman te creren, slaagt hij daar de laatste
  twee jaar beter in. Er zijn namelijk nieuwe mogelijkheden in de
  wetgeving ontdekt die van de koppelbaas nu een arbeidsbemiddelaar
  maakt en geen koppelbaas. De werkwijze is aangepast aan de huidige
  tijd. Er wordt niet meer vanuit kroegen gewerkt, maar vanuit
  respectabele kantoorpanden met gebruikmaking van (voor een deel)
  onwetend personeel en van een lek in de wetgeving: het
  E-101-formulier.

  Het E-101-formulier is een verklaring waarmee een werknemer als
  zelfstandige staat ingeschreven. Zelfstandigen zijn zelf
  verantwoordelijk voor de afdracht van premies en belastingen en
  niet het bedrijf dat van hun arbeid gebruik maakt of de koppelbaas.
  Daardoor ronselt of verhuurt de koppelbaas niet meer maar bemiddelt
  tussen bouwondernemer en zelfstandige. Om deze bemiddeling zo
  gladjes mogelijk te laten verlopen, worden deftige kantoorpanden
  aan de singels ingericht waar (doorgaans onwetende) studenten en
  huisvrouwen de 40 tot 60 telefoonlijnen bedienen Noot .
  Telefonisch worden vakmensen gebeld of kunnen bouwvakkers zich
  melden, worden bouwputten in Nederland en Duitsland dagelijks
  opgebeld om de behoefte aan personeel te peilen en zonodig
  personeel aan te bieden. Een groot aantal faxen vergemakkelijkt het
  zaken
  doen.
  De koppelbaas ontvangt voor zijn bemiddeling per uur per bouwvakker
  10 tot 20 gulden (mark). De ZZP’er behoort de premies en
  belastingen te betalen, maar kan en wil dat niet. Eventuele
  risico’s zijn voor de individuele werker die uit Engeland (waar
  gemakkelijk zo’n E-101 formulier wordt afgegeven) voor werk in
  Duitsland wordt geronseld.

  De beide landen derven hierdoor de inkomsten uit
  werkgeverspremies en belastingen. Vanuit Nijmegen wordt al heel
  lang internationaal gekoppeld. In Ierland en Engeland waar een
  overschot is aan bouwvakkers, wordt geronseld via advertenties in
  dag- en weekbladen. Daarin worden zij opgeroepen een bepaald
  telefoonnummer in Nijmegen te bellen. Via dat telefoonnummer worden
  zij een aantal malen doorverwezen naar andere telefoonnummers,
  waarna uiteindelijk een afspraak wordt gemaakt zich op een bepaalde
  tijd in de stationsrestauratie van Nijmegen te vervoegen.

  Zij hebben in Ierland of Engeland een zelfstandigenformulier
  aangevraagd en gekregen, want zonder zo’n verklaring neemt de
  koppelbaas niemand aan. Voor de zekerheid wordt hen nogmaals een
  formulier ter ondertekening voorgelegd waarin zij verklaren als
  zelfstandige te werken. De verklaringen die de tussenpersoon ter
  ondertekening voorlegt, zijn in het Duits opgesteld omdat het werk
  in Duitsland moet worden verricht. Na ondertekening worden zij
  gezamenlijk per busje naar diverse Duitse bouwputten gebracht om
  het aangenomen werk te verrichten. Zij werken doorgaans 10 uur per
  dag en 7 dagen in de week. De bouwvakkers krijgen ter plaatse van
  een Duitse tussenpersoon van de Nijmeegse koppelbaas per uur
  uitbetaald (ongeveer 22 DM per uur) en dat is altijd meer dan zij
  in Ierland of Engeland netto zouden verdienen (ongeveer f.10). De
  Duitse aannemer betaalt ongeveer 45 DM per uur uit aan de
  koppelbaas. Dit bedrag is ongeveer 15 DM lager dan wanneer de
  aannemer legaal een Duitse bouwvakker in dienst zou nemen. De
  koppelbaas verdient aldus ongeveer 20 DM per uur per bouwvakker en
  de Duitse aannemer ongeveer 15 DM per uur per bouwvakker.

  Koppelbazen kunnen nog altijd in Duitsland actief zijn, omdat
  daar niet zoiets als een Wet Ketenaansprakelijkheid bestaat die
  hoofdaannemers aansprakelijk stelt voor het niet afdragen van
  belastingen en sociale premies door koppelbazen.

  Recapitulerend, in vergelijking met de twee andere steden zijn
  in Nijmegen de meeste koppelbazen actief. Vormen van racketeering,
  zoals afpersing, protectie, ontvoeringen, brandstichtingen en
  liquidaties in de bouw, zijn in geen van de drie steden, zo lijkt
  het althans, aanwezig. Ook zijn geen criminele groepen in de
  politiedossiers aangetroffen die, zelfs al was er maar de geringste
  aanwijzing, een betrokkenheid hebben in de lokale bouwnijverheid.
  Er zijn geen Italiaanse, Japanse of andere groepen in de steden
  bekend.

  Overname onroerend goed

  Met betrekking tot het beleggen van crimineel geld bestaan er
  grote verschillen tussen de drie steden. Het optreden van Turkse
  groepen in de steden leidt slechts in Arnhem tot aankopen van
  onroerend goed in het Spijkerkwartier. Het meeste geld dat door
  Turken met hun heronehandel wordt verdiend, wordt naar Turkije
  gebracht.

  De meeste beleggingen in een stad worden over het algemeen
  gedaan door autochtone criminele groepen (Abadinsky, 1991). Zij
  hebben meestal hun roots in de stad, zijn daar groot geworden en
  beleggen daar ook liever.

  Er zijn in Enschede geen aanwijzingen dat op grote schaal met
  crimineel geld onroerend goed wordt opgekocht. Slechts in zeer
  beperkte omvang beleggen de plaatselijke criminele groepen als
  dekmantel in de horeca of in een enkel bedrijf. Dit heeft
  vermoedelijk te maken met de schaal waarop wordt gehandeld in
  verdovende middelen. Zoals wij eerder in deze lokale studie hebben
  gezien is van groothandel in drugs in deze stad nauwelijks sprake.
  Van de meeste groepen die bekend zijn, is hun bestedingspatroon zo
  uitbundig, dat weinig geld meer overblijft om daar op grote schaal
  onroerend goed van te kopen. De Turken in Enschede sturen, op een
  uitzondering na, voorzover ons bekend, vrijwel al het geld naar
  Turkije. De eventuele verdiensten zijn in het verleden gebruikt om
  de panden waarin coffeeshops zijn gevestigd, te kopen en een
  enkeling heeft geld genvesteerd in een shoarmazaak, een enkel caf,
  een uitzendbureau, een im- en exportbedrijf of een wasserij. Van
  een Turkse criminele groep die handelt in herone is bekend dat zij
  via een Nederlandse stroman horecagelegenheden opkoopt. Tot
  dusverre zijn zeven cafs en bars in het bezit van de groep gekomen.
  De coffeeshops zijn vrijwel alle in handen van de autochtone en
  allochtone handelaren. Meer concrete informatie over de
  onroerend-goedsector is niet bekend. Wel wordt door zegslieden uit
  de plaatselijke makelaardij gemeld dat de laatste jaren steeds
  vaker Turken zich bij hen melden voor het kopen van onroerend goed.
  Het vele cash geld waarmee zij panden willen kopen, staat niet in
  verhouding met datgene waarover zij, gelet op hun inkomenspositie,
  redelijkerwijs zouden kunnen beschikken. Het is echter onbekend of
  al deze pogingen tot transacties in onroerend goed een
  criminele
  achtergrond hebben.
  Hetzelfde geldt voor de aankoop van onroerend goed door Russen in
  Enschede en de omgeving. Ook hierover bestaan slechts vermoedens
  bij politie en justitie. Een enkele politieman die met de
  binnenstad vertrouwd is, wijst op biljartpools in de stad, waar
  nauwelijks een klant te vinden is, maar waar toch hoge omzetten
  worden opgegeven aan de belastingen. Volgens hem wijst dat op
  witwaspraktijken die door Amsterdammers, die de eigenaar zijn van
  de twee biljartgelegenheden, in Enschede en andere plaatsen in het
  oosten van het land worden gebruikt.

  In Nijmegen bestaat geen goed overzicht van het onroerend goed
  dat autochtonen of allochtonen en buitenstaanders in hun bezit
  hebben. Over het bezit van onroerend goed door criminele groepen
  weet geen instantie in de stad op dit ogenblik iets te melden.
  Volgens enkele zegslieden zouden koppelbazen panden in de stad
  opkopen en deze vervolgens verhuren aan bedrijven en personen.
  Verder zou sprake zijn van de aankoop van enkele shoarmazaken, een
  snackbar en een caf in de stad door twee Turkse groepen die in de
  herone zitten. Uiteraard bezitten de handelaren in drugs de
  coffeeshops. Meestal wordt als bedrijfsleider een ander in het pand
  gezet waardoor de werkelijke eigenaar buiten beeld kan blijven. In
  Arnhem is meer aan de hand. De families die op groothandelsniveau
  in de heronehandel actief zijn, kopen in Turkije hotels,
  appartementen en restaurants op. Maar ook in Arnhem zelf zijn zij
  actief in de overname van onroerend goed. Het meeste onroerend goed
  betreft bedrijfspanden in de wijk Spijkerkwartier. Zij zouden
  volgens voorzichtige schattingen van de politie tussen de 50 tot
  100 panden bezitten, deels cafs, winkels etc., deels woningen.
  Ongeveer de helft van deze investeringen zou in Arnhem hebben
  plaatsgevonden, merendeels in het Spijkerkwartier.

  Allerlei in Turkse levensmiddelen gespecialiseerde winkeltjes
  (bakkers, groentewinkels, slagerijen), restaurants, koffie- en
  theehuizen, (afhaal)pizzeria’s, (afhaal)shoarmazaakjes en
  dienstverlenende zaken als een Turks reisbureau, en tegenwoordig
  ook woonhuizen, zouden in het bezit zijn van deze Koerdische
  groepen. Het betreffen echter suggesties, harde gegevens hierover
  zijn niet aanwezig.

  Geconstateerd kan worden dat er een afzonderlijke
  Koerdisch-Turkse wijk is ontstaan. De enclave wordt in het noorden
  scherp begrensd door de panden waar de Arnhemse exploitanten de
  raamprostitutie controleren en daarvoor de panden hebben opgekocht.
  Ten oosten, alsof er door iemand een streep is getrokken, zijn
  straten gelegen met relatief oude woningen met autochtone
  Arnhemmers en een studentenpopulatie en in het noordoosten is,
  gescheiden door n straat, een chique woonwijk gesitueerd. Het
  Turkse deel is in een periode van ongeveer vijf jaar opgekocht en
  heeft het gezicht van deze oude wijk in Arnhem geheel
  gewijzigd.

  Recapitulerend, in Arnhem wordt relatief het meest in onroerend
  goed genvesteerd. In Nijmegen hebben enkele (voormalige?)
  koppelbazen zich begeven op de onroerend-goedmarkt. Voor het
  overige blijven de investeringen van criminele organisaties
  contextgebonden: mooie huizen voor henzelf, een caf of een
  shoarmazaak.

  De horeca en het uitgaansleven

  De horeca van Enschede is klein van omvang en overzichtelijk
  gesitueerd rond de markt in het centrum. Daar zijn de meeste
  kroegen en in de directe nabijheid van de markt zijn diverse
  restaurants. Het uitgaansleven in de stad is regelmatig
  gewelddadig. Na de sluiting van de disco’s en bars is het in de
  binnenstad vaak lange tijd erg onrustig met jongeren die, onder
  invloed van veel alcohol, vernielingen aanrichten en elkaar en
  willekeurige passanten aanvallen. Geweld in de binnenstad is de
  naam van een van de nieuwe projecten die de politie samen met de
  horeca onderneemt om het excessieve geweld te keren (Jaarverslag
  1994). Evenals in andere steden neemt volgens onze respondenten het
  wapenbezit onder de jongeren (vrijwel altijd jonge mannen) toe.
  Enschede voert een stringent beleid om het aantal speelautomaten
  verder terug te dringen. Er staan bij het CAD te Enschede 36 mensen
  geregistreerd die ernstige problemen ondervinden van hun
  gokverslaving. De eigenaars van de meeste horecagelegenheden kennen
  elkaar persoonlijk en vaak al vele jaren. Protectie komt niet voor,
  al is er in 1990 een poging ondernomen portiers op te dringen aan
  de kroegen. In samenwerking met de politie zijn deze pogingen
  verijdeld.

  In de universiteitsstad Nijmegen wordt de horeca traditioneel
  sterk gedomineerd door de aanwezigheid van veel studenten. In het
  centrum zijn allerlei (goedkopere) restaurants gevestigd. Ook het
  aantal afhaalrestaurants neemt toe. Een aantal van deze restaurants
  en pizzeria’s is in handen van Turkse criminele groepen. Evenals in
  Enschede zijn er in het verleden pogingen gedaan om protectie op te
  dringen. Samen met de politie heeft de plaatselijke horeca deze
  pogingen verijdeld. De plaatselijke politie heeft in het algemeen
  een goede verstandhouding met de horeca. Gezamenlijk worden
  allerlei maatregelen genomen om de overlast ‘s avonds en ‘s nachts
  zo veel mogelijk te beperken (Rapportage Bestuursafspraak,
  1995).
  Het aantal gokverslaafden in Nijmegen bedraagt ongeveer 100. Dit
  aantal is de laatste jaren toegenomen. De gokkasten in allerlei
  natte en droge gelegenheden trekken vooral jonge mensen aan. Er
  bestaan geen aanwijzingen dat de exploitanten van spelautomaten
  verbindingen hebben met criminele organisaties. Het casino in
  Nijmegen dat aan de vernieuwde Waalkade een bepaalde grandeur moet
  verschaffen, kent geen bijzondere moeilijkheden.
  Infiltratiepogingen door criminele groepen zijn bij de politie
  aldaar niet bekend, hoewel in de omgeving Chinese personen in
  groepsverband leningen tegen woekkerrentes aan armlastige
  goklustigen proberen te slijten.

  De geschiedenis op de Korenmarkt heeft in Arnhem diepe sporen
  achtergelaten. De slag die toen door de politie is gewonnen, werkt
  nog altijd in haar voordeel. Er zijn in Arnhem geen gedwongen
  protectie en afpersingen bekend. Plannen van een Utrechts
  portiersbedrijf zich aan de horeca op te dringen, werden in 1991
  snel in de kiem gesmoord. In Arnhem is, zoals wij hiervoor hebben
  gezien, een aantal horecazaken opgekocht door de Koerdische Turken.
  Ook de autochtone groepen bezitten veel bars en kroegen (al dan
  niet via stromannen). Het aantal restaurants dat zich vestigt in de
  stad, neemt nog altijd toe en bevindt zich in de nabijheid van de
  Korenmarkt en een ander plein.

  Er staan overal speelautomaten, met als gevolg dat het aantal
  gokverslaafden in de stad nog altijd toeneemt. In Arnhem zijn er
  109 verslaafden bekend die voor een misdrijf zijn aangehouden. Het
  werkelijke aantal zal vermoedelijk hoger liggen. Er bestaan geen
  aanwijzingen dat de exploitanten van spelautomaten verbindingen
  hebben met criminele organisaties.

  Ook in Arnhem ontbreekt een registratie- en controlesysteem. De
  politie aldaar werkt wel aan een doorlichtingsmethode waarmee
  mogelijk de infiltratie van criminele groepen in de horeca in kaart
  zou kunnen worden gebracht. De toepassing van deze methode heeft
  tot dusverre nog niet geleid tot (voor ons) bruikbare
  resultaten.

  Recapitulerend, in de drie steden lijken banden te bestaan
  tussen de horeca en criminele organisaties. Vooral in Arnhem zijn
  horecapanden met misdaadgelden gefinancierd. In de drie steden zijn
  begin jaren negentig pogingen tot protectie ondernomen die in de
  kiem zijn gesmoord. Relaties tussen speelautomaten en criminele
  organisaties zijn niet vastgesteld.

  De autobranche

  In de criminaliteitscijfers van elke stad is te zien dat elke
  stad te maken heeft met verschijnselen als autokraken, joyriding en
  autodiefstallen. Enschede heeft daar verhoudingsgewijs het minste
  mee van doen. Nijmegen spant de kroon Noot ; vrijwel het
  driedubbele aantal auto’s wordt daar gestolen. Noot Dit
  aantal is voor de Nijmeegse politie aanleiding geweest enkele
  inventarisaties te maken van de situatie in Nijmegen en omstreken.
  Bij deze inventarisaties, waarin de politie het antwoord schuldig
  moest blijven wie nu eigenlijk de daders van autodiefstallen zijn,
  is het echter gebleven. Speciale opsporingsteams voor
  autodiefstallen zijn er niet opgericht, omdat de politie geen
  specifieke verdachten op het oog had. In Nijmegen zal, zoals het
  landelijke onderzoek van Bruinsma naar georganiseerde
  (vracht)autocriminaliteit laat zien, het beeld van de dadergroepen
  niet veel van het landelijke afwijken. Met name lokale criminele
  groepjes van 4 tot 5 man die op een of andere manier iets te maken
  hebben met de legale autobranche, zijn actief op het gebied van
  autodiefstal en het omkatten van auto’s. Er zijn in ieder geval bij
  het korps vijf garages en vier autosloperijen bekend waarvan de
  politie weet dat daarin gestolen auto’s worden omgekat en
  verhandeld. Met deze kennis wordt echter niets gedaan. Het hoge
  aantal gestolen auto’s in Nijmegen moet ergens door worden
  veroorzaakt. Het is denkbaar dat de ligging van Nijmegen aan de
  grens voor het relatief hoge aantal autodiefstallen
  verantwoordelijk is. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het
  verschijnsel joyriding daar veel vaker voorkomt.

  In Enschede worden, zoals gezegd, relatief weinig auto’s
  gestolen. Een reden daarvoor is niet direct aan te geven omdat in
  de stad wel criminele groepen actief zijn (geweest) in de illegale
  autohandel. Enkele woonwagenbewoners in het bezit van
  autosloperijen stelen auto’s en katten ze weer om. De politie
  verdenkt zes garages en drie autosloperijen ervan direct of
  indirect betrokken te zijn bij autodiefstallen en het vervolgens
  omkatten daarvan en het weer terug in het legale circuit brengen
  van gestolen auto’s. De aandacht van de Enschedese politie is de
  laatste jaren vooral gericht geweest op de bestrijding van
  Oosteuropese criminele groepen die landelijk actief waren met
  autodiefstallen en de verplaatsing naar markten in Rusland en de
  Oekrane. Zij heeft zich minder met lokale groepen van autodieven
  beziggehouden. De lokale criminele groepen gebruiken deze
  autobedrijven tevens om geregeld softdrugstransacties af te sluiten
  of de garage als tijdelijke opslagplaats voor drugs te gebruiken.
  Verder is er een autobedrijf dat auto’s least aan bekenden van de
  politie. Enkele kampers en Turken die actief zijn in de softdrugs
  en de herone gebruiken lease-auto’s om
  daarmee de opsporing van de politie te bemoeilijken.
  In Arnhem wordt helemaal geen aandacht besteed aan autodiefstallen
  of aan criminele groepen die zich toeleggen op autodiefstallen en
  het omkatten van gestolen auto’s. De politie heeft ook geen zicht
  op de autobranche in die stad. Over in hoeverre garages en
  autosloperijen zijn betrokken bij dit soort van illegale
  activiteiten, kan de politie geen enkele inhoudelijke mededeling
  doen. Er valt derhalve weinig over te zeggen.

  De afvalverwerkingsbranche

  Door de Kamer van Koophandel van Arnhem is meegedeeld dat in
  maart 1995 22 bedrijven onder de naam
  afvalverwerkingsbedrijf/-transport staan vermeld. Het grootste deel
  daarvan (14) is een transportbedrijf dat een vergunning heeft voor
  het vervoeren van afval en 5 bedrijven die zand en grint
  verhandelen. Er zijn 3 bedrijven die afval verwerken. Tot en met
  het jaar 1992 is er geen registratie bijgehouden over het aantal
  milieudelicten.

  Pas in 1993 is voor het eerst een computerbestand aangemaakt
  waarin milieu-incidenten konden worden vermeld. De aantallen die
  door de Arnhemse politie worden opgegeven, zijn uitermate
  twijfelachtig. Zo worden voor Arnhem in het jaar 1994 4.417
  milieu-incidenten gemeld, waaronder alles kan vallen, terwijl voor
  heel Nederland er ongeveer 6.500 bekend zijn bij het CBS. Op grond
  van deze cijfers valt er voor Arnhem nauwelijks iets zinnigs te
  melden. Daarbij komt dat geen enkel opsporingsonderzoek betrekking
  had op ernstige en zware milieuvergrijpen.

  Op de vraag in hoeverre er criminele groepen actief zijn in de
  Arnhemse afvalverwerkingsbranche, kan dus helemaal geen antwoord
  worden gegeven.
  In tegenstelling tot Arnhem is in Enschede wel sprake van politile
  aandacht voor het milieu. Binnen de regiopolitie is afgesproken dat
  in 1994 ten minste 3% van de totale capaciteit dient te worden
  besteed aan milieuhandhaving. Er wordt door de politie zelfs een
  afzonderlijk jaarverslag over het milieu vervaardigd. Een groot
  deel daarvan is voor ons deelrapport niet relevant omdat het gaat
  over kleine zaken. Er zijn in Enschede 22 bedrijven met een
  milieuvergunning, waarvan er slechts 3 betrekking hebben op
  afvalverwerking. Er is een nevenvestiging van een internationaal
  afvalverwerkingsbedrijf en twee zogenaamde witgoedverwerkers
  (ontmantelen van koelkasten, e.d.). Verder zijn er diverse
  gemeentelijke afvalbrengpunten gevestigd, welke onder strenge
  controle van de gemeente en de milieupolitie staan. Van zware en
  ernstige milieucriminaliteit is geen sprake op een enkele zaak na.
  In 1993 is gebleken dat in de regio illegaal ziekenhuisafval uit
  Duitsland werd gestort. Hieronder zou zich ook radio-actief afval
  bevinden. Na een opsporingsonderzoek konden zes mannen worden
  aangehouden. Tot dusverre is van georganiseerde misdaad in de
  afvalverwerkingsbranche in de stad zeer waarschijnlijk geen sprake.
  In Nijmegen zijn meer afvalverwerkingsbedrijven gevestigd. Er zijn
  twaalf bedrijven die zich met de verwerking van chemisch afval, de
  opslag en de sortering van afval bezighouden. Hiervan is een deel
  van de overheid zelf. Nijmegen kende in 1993 19 milieuzaken en 36
  in 1994. De regiopolitie heeft de afgelopen jaren enkele grotere
  milieuzaken ter behandeling gehad.

  Een zaak uit 1992 betreft een bedrijf dat niet, zoals
  afgesproken, ondergrondse tanks reinigde en het afval ter
  vernietiging aan daartoe gequipeerde bedrijven afgaf, maar illegaal
  de olieresten in vaten bij andere bedrijven in de opslag dumpte.
  Een ander bedrijf stortte zich op de landelijke markt van
  verfinzameling. Het bedrijf had daarvoor geen vergunning, maar de
  praktijken werden gedoogd. Het is voor het bedrijf evenwel
  onmogelijk de aangeleverde hoeveelheden te verwerken. Daardoor
  wordt alles naar Frankrijk en Belgi gebracht (overigens weer zonder
  vergunning). Het bedrijf wordt niet of nauwelijks gecontroleerd
  door de overheid (laatste 3 jaar niet).

  Gelet op de aard en de ernst van de delicten en op grond van het
  feit dat kleine familiebedrijven als dader zijn betrokken, kan van
  een penetratie van de milieubranche door de georganiseerde misdaad
  niet worden gesproken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken