• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 6.3. De afwezigheid van georganiseerde criminele activiteiten

  6.3. De afwezigheid van georganiseerde criminele
  activiteiten

  De situatie inzake de aard, ernst en omvang van de
  georganiseerde criminaliteit kan ook worden beschreven in termen
  van wat niet voorkomt. Noot Zoals gezegd, komen
  vormen van racketeering in legale branches vermoedelijk niet voor.
  Ook de aan georganiseerde misdaad geparenteerde vormen van geweld
  komen slechts op beperkte schaal voor. Van het voorkomen van andere
  activiteiten die kenmerkend zijn voor de georganiseerde misdaad in
  andere landen, zoals loan-sharking, illegale loterijen en
  gokgelegenheden op
  grote schaal, is ons weinig ter ore gekomen.
  Het is van belang te onderstrepen dat sommige allochtone groepen,
  die vaak met georganiseerde misdaad in verband worden gebracht, of
  allochtone groepen uit de buurlanden nauwelijks in de drie steden
  opereren. Een van de opmerkelijke bevindingen is dat er geen Duitse
  criminele groepen actief zijn. Je zou op zijn minst in
  grensgebieden toch wel enige grensoverschrijdende activiteiten van
  criminele groepen mogen verwachten. Er zijn echter geen
  aanwijzingen dat Duitse misdadigers georganiseerd in groepen in de
  steden werkzaam zijn. De reden zou kunnen zijn dat het Duitse
  achterland van Enschede, Arnhem en Nijmegen relatief dun bevolkt is
  en dat Duitse criminele groepen voornamelijk hun aandacht richten
  op het dichtbevolkte Ruhrgebied. Het Bundeskriminalambt wijst in
  haar rapportage op de concentratie van de georganiseerde misdaad in
  het gebied met de steden Dsseldorf, Dortmund, Keulen waar de meeste
  kansen liggen om op illegale wijze geld te verdienen (BKA, 1990).
  Politiemensen met een lange staat van dienst kunnen zich nog wel
  herinneren dat er in de jaren zestig schuchtere pogingen zijn
  ondernomen door Duitsers om in de steden te penetreren. Na enige
  schermutselingen schijnen zij zich snel weer op hun eigen
  grondgebied te hebben teruggetrokken. Het is vermoedelijk eerder zo
  dat Duitsland meer te maken heeft met Nederlandse criminele groepen
  dan andersom. Ook van de aanwezigheid van Belgische,
  Scandinavische, Engelse of Franse criminele groepen zijn nauwelijks
  sporen aangetroffen. Er zijn wel drugtransporten naar die landen
  die door de Enschedese, Nijmeegse en Arnhemse groepen worden
  georganiseerd, maar deze handel heeft niet geleid tot het overkomen
  van criminele groepen uit die landen naar hier. Ook de Italiaanse
  mafia is niet aanwezig in deze steden. De expansie van de
  Italiaanse mafia in Europa heeft de Italianen vrijwel direct naar
  Amsterdam geleid zonder eerst in de grenssteden pogingen te
  ondernemen om de markt te verkennen. Opmerkelijk is wel dat de
  koppelbazen uit Nijmegen nooit te maken hebben met hun Italiaanse
  collega’s in de Duitse bouwnijverheid. Hoewel de Italiaanse mafia
  koppelbazerij in Belgi en Frankrijk verricht, blijven deze
  activiteiten in Nederland en Duitsland buiten haar werkterrein. Van
  andere, ons bekende Europese criminele groepen is wel de
  aanwezigheid door ons gesignaleerd. Ex-Joegoslaven houden zich
  bezig met autodiefstallen (Enschede), met ripdeals (Enschede en
  Nijmegen) en proberen Oosteuropese vrouwen te plaatsen binnen de
  lokale prostitutie van de steden. In Enschede hebben
  ex-Joegoslaven, in het bijzonder Serven en Kroaten een aantal jaren
  geleden geprobeerd de lokale exploitant te intimideren in een
  poging om de clubs over te nemen. Dat is toen niet gelukt, maar na
  de dood van de grootste exploitant vreest de politie dat
  Joegoslaven nogmaals pogingen zullen ondernemen. Hun gewelddadige
  imago bezorgt menigeen in de plaatselijke onderwereld en de politie
  grote zorgen.

  In Arnhem heeft de politie een, tot dusverre, succesvolle
  methode gebruikt om dat gevaar te keren. Omdat de politie vermoedt
  dat Joegoslaven als eerste stap voor een geslaagde penetratie
  proberen vrouwen (gedwongen) te plaatsen in de prostitutie, wordt
  elke prostitue uit Oost-Europa bij aanwezigheid direct het land
  uitgezet. Noot Er zijn hierover afspraken gemaakt met de
  exploitanten en de politie voert dit beleid stringent uit.

  In Nijmegen zijn tot dusverre, op het geval van de Poolse
  vrouwenhandel na, geen Oosteuropese prostitues werkzaam en van de
  aanwezigheid van Joegoslaven is daar nog geen spoor aangetroffen.
  Andere, elders in Nederland wel actieve, buitenlandse groepen zijn
  niet opgemerkt in de drie steden. Colombianen hebben geen mensen in
  het oosten gestationeerd. De rol van hen blijft beperkt tot de
  levering van cocane aan Surinamers en Antillianen en marihuana aan
  diverse autochtone groepen. De Colombianen blijven op de
  achtergrond en regelen, zo wordt vermoed, hun zaken vanuit
  Amsterdam en Den Haag, waar diverse Colombianen woonachtig zijn. De
  Colombianen hoeven ook geen eigen mensen in het oosten te plaatsen
  (met alle risico’s tot ontdekking die dat met zich meebrengt) omdat
  de lokale cocanemarkt te klein is. De Arnhemse Turks-Koerdische
  families ruilen met de Colombianen herone tegen cocane, maar de
  transacties worden voornamelijk in de Randstad afgewikkeld.

  Van Nigerianen en Ghanezen of andere bekende Afrikaanse
  criminele groepen is geen teken van aanwezigheid aangetroffen. In
  Nijmegen is wel in zeer korte tijd een concentratie van Somalirs in
  de binnenstad opgekomen. De opening van een discotheek waar enkele
  Somalirs verse qat verkopen, heeft geleid tot een toestroom van
  enkele honderden Somalirs uit heel Nederland die zijn neergestreken
  in de stad en daar samenkomen. In hoeverre zij zich inlaten met
  georganiseerde criminele activiteiten is bij de politie
  onbekend.

  De Chinese triades hebben in Nederland al een lange traditie
  (zie het deelrapport van Bovenkerk en Fijnaut over de allochtone
  groepen). Volgens zegslieden houden de lokale Chinezen zich nog
  altijd bezig met drie activiteiten: illegaal gokken, afpersing van
  landgenoten, leningen verstrekken tegen woekerrentes en
  mensensmokkel. Over de aard en de omvang tast men in het duister
  omdat deze groep moeilijk is te doorgronden en moeilijk op te
  sporen. Dat er allerlei zaken verkeerd zitten, leidt men af uit een
  aantal liquidaties die in het Chinese milieu in het oosten van het
  land zijn uitgevoerd. De Chinezen spelen in Arnhem verder geen
  enkele rol van betekenis. Ook daar zijn hun landgenoten hun
  slachtoffer. Voor Nijmegen en Enschede geldt ongeveer hetzelfde. In
  deze steden heeft de politie weinig kijk op de kleine Chinese
  gemeenschap die niet is gentegreerd met de Nederlandse samenleving.
  Bij diverse opsporingsinstanties heeft men kennis van het feit dat
  illegalen werkzaam zijn in de keukens van de restaurants. Als het
  grote toekomstige gevaar worden door alle korpsen de Russische
  mafiagroepen gezien. De dreiging is voor de politie nog redelijk
  vaag. Slechts de basispolitiezorg in de wijkbureaus heeft te maken
  met Russische en andere Oosteuropese daders. In alle drie korpsen
  worden steeds vaker inbrekers, fraudeurs, zakkenrollers en
  autodieven uit die landen aangehouden. Vroeger, dat wil zeggen voor
  1992, kwam dat nooit voor. De overvallen op landgenoten langs de
  autosnelweg de A1 (Enschede-Amsterdam) en Russische groepen die
  zich inlaten met autodiefstallen in het hele land, wijzen op een
  grotere betrokkenheid van Russen in het oosten van Nederland.
  Verder kopen Russen met contant geld onroerend goed op in de buurt
  van Nijmegen en Enschede en kopen zij bij boeren in de omgeving met
  dollars vee op tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Maar al deze
  gebeurtenissen wijzen op zich niet op de aanwezigheid van de
  Russische mafia in het oosten van het land. De afdeling
  fenomeenonderzoek van het Kernteam Noord- en Oost-Nederland gaat
  thans na of, en zo ja in hoeverre, Russische criminele groepen in
  Nederland actief zijn, of mogelijk op korte termijn worden. Het BKA
  te Wiesbaden meldt in zijn rapporten dat steeds meer criminele
  groepen uit het voormalige oostblok in Duitsland worden
  gesignaleerd. In het oosten van Nederland zullen vermoedelijk de
  eerste tekenen waargenomen moeten worden (Bruinsma, 1994), omdat de
  Russische groepen tot dusverre via asielzoekerscentra aldaar legaal
  Nederland proberen binnen te komen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken