• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 7. SLOTBESCHOUWING

  7. SLOTBESCHOUWING

  In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies weergegeven
  van het onderzoek naar de aard, de ernst en de omvang van de
  georganiseerde criminaliteit in Arnhem, Enschede en Nijmegen.

  De situatie in de drie steden

  Het beeld van de georganiseerde criminaliteit wordt in hoofdzaak
  bepaald door de handel in harddrugs (herone en cocane). De handel
  in softdrugs en fraude completeren goeddeels het beeld dat van deze
  3 steden kan worden geschetst.

  De heronehandel vertoont in de drie steden een aantal
  overeenkomsten. De Turken zijn sterk aanwezig op de markt, zonder
  overigens dominerend te zijn. Met dit laatste bedoelen wij dat de
  markt open is en dat nieuwkomers door de aanwezige partijen niet
  krachtig worden geweerd. Er is in de drie steden geen strijd gaande
  (geweest) om de hegemonie van de markt. De in de heronehandel
  actieve groepen werken eerder samen dan dat zij elkaar tegenwerken;
  partijen herone worden soms gezamenlijk gefinancierd om de risico’s
  van onderschepping te spreiden.

  Toch is het – uiteraard – niet uitsluitend pais en vree in de
  heronehandel. Ripdeals, onenigheid over afrekeningen, en dergelijke
  veroorzaken conflicten. Vooral in in Arnhem zijn in de periode
  1990-1994 enkele liquidaties voorgekomen, die verband lijken te
  houden met conflicten tussen criminele organisaties. Een andere
  overeenkomst tussen de steden is dat de heronehandel wordt bedreven
  door criminele organisaties die vrij los gestructureerd zijn; de
  handel concentreert zich veelal rond enkele hoofdfiguren die een
  netwerk rondom zich hebben opgebouwd. Indien nodig worden personen
  ingeschakeld uit dit netwerk om hand- en spandiensten te
  verrichten. De netwerken zijn in hoofdzaak uit familie- en etnische
  banden samengesteld. Een opmerkelijk gegeven is voorts dat vanuit
  de drie provinciesteden direkte contacten bestaan met Turkije,
  Marokko en Colombia. Tussen de steden bestaat een belangrijk
  verschil in de ernst (omvang) van de drughandel. Arnhem heeft
  duidelijk een ernstiger heroneproblematiek dan Enschede en
  Nijmegen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ernstige
  gevallen van corruptie en relatief de meeste liquidaties zich in
  Arnhem afspeelden. Arnhem is deels ook doorvoerplaats van herone
  naar andere steden. De handel in cocane en XTC is in de drie steden
  veel minder duidelijk uitgekristalliseerd. Bij de handel in cocane,
  die in omvang minder groot is dan de heronehandel, zijn geen
  dominante groepen aangetroffen. Deels vormt cocane onderdeel van de
  handel van de grote heronehandelaren, deels wordt cocane
  gemporteerd en verkocht door autochtone personen, Antillianen en
  Surinamers, van wie relaties tot netwerken onduidelijk zijn
  gebleven.

  De hasjhandel is in Enschede en Arnhem hoofdzakelijk in handen
  van autochtonen. Het beeld van Nijmegen is gefragmenteerd. Zowel
  autochtone als Marokkaanse groepen blijken een aandeel te hebben in
  de handel. De verkoop van hasj vindt in de drie steden in hoofdzaak
  plaats via coffeeshops. Achter deze coffeeshops blijken in een
  groot aantal gevallen eigenaars schuil te gaan die zich bezighouden
  met de import van hasj of herone. De verkoop aan de individuele
  gebruiker is, met andere woorden, een verlengstuk geworden van de
  groothandel in drugs.

  Zoals gesteld, completeert fraude het beeld dat van de
  georganiseerde criminaliteit kan worden geschetst. In
  de drie steden bleken enkele groepen actief die op grote schaal
  (onder meer door bedrieglijke bankbreuk, flessentrekkerij)
  financieel nadeel berokkenen aan personen en bedrijven. Ten slotte
  dient te worden vermeld dat in Arnhem en Nijmegen enkele autochtone
  groepen actief zijn die zich op een breed terrein van criminaliteit
  bewegen. Met het plegen van geweld als een grondtoon maken zij zich
  schuldig aan ripdeals, afpersingen, drughandel en zelfs omvangrijke
  fraudes.

  Geen war on crime

  In geen van de drie steden is een war on organized crime gaande.
  Harde, fysieke confrontaties tussen politie en criminele
  organisaties doen zich nagenoeg niet voor. In de drie steden zijn
  geen no go areas waarin de politie zich slechts met veel vertoon
  van macht durft te bewegen. Veeleer lijken de groepen met enig
  succes de confrontatie met politie en justitie te mijden. Wij
  doelen hiermee niet alleen op de gebruikte methoden van afscherming
  (mobiele telefoons, praten in code), maar ook op het voorkomen van
  confrontaties met het gezag. Onder het voorkomen van de
  confrontatie kan de taktiek van overheidsbestuur en groepen worden
  begrepen om te onderhandelen: koppelbazen worden onroerend-
  goedexploitanten en verhuren onder meer aan de gemeente; souteneurs
  worden als exploitanten van seksbedrijven gesprekspartners van de
  gemeente, hasjhandelaren profiteren van de gedoogruimte die hen
  door de gemeente wordt gegund. Dergelijke criminaliteitsproblemen
  van voorheen worden meer en meer in termen van openbare orde
  gedefinieerd door justitie en het lokale overheidsgezag.

  Overigens wordt ook buiten de onderhandelingstafel om gepoogd
  het overheidsgezag te benvloeden. Enkele gevallen zijn bekend die
  er vermoedelijk op wijzen dat pogingen door criminele organisaties
  zijn ondernomen om binnen de politie te infiltreren. Ook zijn
  enkele gevallen van corruptie bij politie en overheidsbestuur aan
  het licht gekomen.

  De invloed van de georganiseerde criminaliteit

  Een belangrijke vaststelling is dat een betrekkelijk groot deel
  van de populatie Turkse volwassen mannen op enigerlei wijze
  betrokken is bij harddrughandel. Dit gegeven komt zowel uit de
  gesprekken als de aanwezige cijfers naar voren.

  Het hoge aandeel komt waarschijnlijk voort uit de open structuur
  van de markt en van de onderscheidene groepen; veelal op
  familiebasis samengesteld, nodigen deze groepen als het ware uit
  tot deelname van leden van de familie.

  Een tweede belangrijke conclusie is dat betrekkelijk weinig
  misdaadgeld in de lokale gemeenschappen wordt genvesteerd. Turkse
  groepen investeren alleen voorzover dit voor de pleegwijze van
  belang is; het overgrote deel van het geld gaat naar Turkije.
  Alleen in het Spijkerkwartier worden door Turkse groepen op wat
  grotere schaal investeringen gedaan. Van de autochtone criminele
  groepen zijn wel investeringen bekend, maar deze hebben vooral
  betrekking op de eigen levenssfeer (luxe woningen, luxe inrichting,
  e.d.). Enkele (voormalige?) koppelbazen investeerden wel op
  betrekkelijk grote schaal in onroerend goed. Ten slotte kan worden
  geconcludeerd dat in de door ons bestudeerde branches (textiel,
  bouw, onroerend goed, horeca, autobranche, afvalverwerking) geen
  duidelijke aanwijzingen zijn aangetroffen van innesteling van de
  georganiseerde criminaliteit. Er zijn op enkele gevallen in de
  horeca na geen voorbeelden van protectie gevonden. Ook in sectoren
  die traditioneel sterk verweven zijn met georganiseerde misdaad
  (speelautomaten, prostitutie) zijn geen duidelijke relaties met
  georganiseerde criminaliteit aanwezig. Arnhem vormt op het gebied
  van de prostitutie een uitzondering; de belangrijkste exploitanten
  van nu waren in het verleden bekenden van de politie. Het is
  onduidelijk in hoeverre hun huidige hang naar respectabiliteit feit
  of fictie is. Het is van belang te onderstrepen dat enkele groepen
  in het geheel niet of slechts marginaal op het toneel zijn
  verschenen. Ondanks het feit dat de drie steden aan de grens met
  Duitsland liggen, zijn er geen Duitse criminele groepen actief.
  Chinezen hebben gepoogd invloed te verwerven op de gokwereld en de
  drughandel, maar zij zijn hierin niet geslaagd. Zij spelen in
  crimineel opzicht, voorzover bekend, vermoedelijk geen rol van
  betekenis. Van de dreiging uit het Oosten is in de drie steden nog
  weinig concreets waargenomen. Toch zijn er wel enige aanwijzingen
  te vinden dat de Russen een serieus te nemen risico voor de nabije
  toekomst inhouden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken