• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 5.4. De heersende eigendomsverhoudingen

  5.4. De heersende eigendomsverhoudingen

  Het is bepaald opmerkelijk dat er geen echt grote seksbedrijven
  in de buurt actief zijn. Er zijn twee (Nederlandse) combinaties die
  ieder ongeveer 20 hokken exploiteren en die de zaak, inclusief
  bescherming met camera’s, commercieel aanpakken. Zij zijn de
  grootsten. Een van hen, Hans Brouns, heeft zojuist (1993) een goed
  overzicht gepubliceerd van de (recente) geschiedenis van de
  Zeedijk. De auteur stelt zijn relaas voor als een
  ooggetuigenverslag van een buurtbewoner. Ook hieruit blijkt dat er
  geen sprake is van concentratie of monopolievorming in deze
  bedrijfstak. De raamprostitutie in andere steden zoals Utrecht en
  Den Haag is grotendeels in handen van enkelingen. Is er in
  Amsterdam dan voldoende ruimte voor iedereen? Is deze sector in
  vergelijking met andere economische activiteiten in de rosse buurt
  niet voldoende interessant? Dat er geen sprake is van de vorming
  van monopolies blijkt ook uit het feit dat de bordeelbazen zelf
  geen security firma’s hebben opgericht, maar de beveiliging
  uitbesteden aan specialisten van het particuliere geweld: de Hells
  Angels. De ramen waar dezen protectie aanbieden zijn met een
  sticker gemerkt. Ofschoon een bedrijfstak als die van de
  prostitutie onconventionele ondernemers aantrekt die niet
  gemakkelijk tot samenwerking zijn te brengen, is dit er toch een
  paar maal van gekomen. Het ging toen om het keren van een
  gemeenschappelijke bedreiging van buitenaf. Joegoslavische bendes
  en de Russische mafia hebben serieuze pogingen gedaan om de
  prostitutie binnen en buiten de Wallen in handen te krijgen, maar
  dit is ze mede door toedoen van de Hollandse bordeelhouders niet
  gelukt.

  Welke individuen of groepen hebben dan eventueel aanmerkelijke
  belangen verworven in de horeca en het gokwezen van de Wallen, en
  dus in het onroerend goed in deze buurt? De politie heeft 16
  ondernemers kunnen identificeren met, volgens haar, min of meer
  ernstige criminele antecedenten en/of duidelijke criminele
  connecties. Zeven daarvan zijn van buitenlandse herkomst. En dan
  gaat het in geen enkel geval om leden van gevestigde etnische
  minderheden, maar om mensen die uit landen afkomstig zijn waarvan
  maar weinig inwoners in Nederland verblijven, of die rechtstreeks
  zijn aangesloten op echte transnationale misdaadorganisaties. Van
  deze laatste organisaties zijn er recentelijk drie weer minder
  belangrijk geworden:
  Joegoslavische misdadigers komen nog wel in de buurt, maken zich
  nog wel schuldig aan afpersing, zijn ook bedrijvig in de
  vrouwenhandel, maar hebben er geen institutionele belangen
  verworven; een poging van de Oost-mafia om de prostitutie onder
  controle te brengen, is doodgebloed nadat de politie hard tegen
  haar was opgetreden; een groep Engelsen en Ieren, die er onder meer
  van werden verdacht voor de IRA bedrijven af te persen, maar die
  momenteel in combinatie met horeca-activiteiten in allerlei soorten
  drugs handelen. Van al degenen die wel duidelijk belangen in de
  buurt hebben, kan worden gezegd dat ze allerlei criminele
  activiteiten tegelijkertijd (en meestal in ieder geval de handel in
  verdovende middelen) ondernemen. Voorts werken ze, als het zo
  uitkomt, goed samen, omdat er ook allerlei vertrouwde persoonlijke
  relaties bestaan. Zo worden er gemeenschappelijk investeringen
  gedaan, worden er voor het transport van drugs gezamenlijk dingen
  geregeld, enzovoort. En dan is er het beetje wonderlijke gegeven
  dat – op n uitzondering na – al de betrokken ondernemers, die toch
  een belangrijke rol spelen in de Amsterdamse georganiseerde
  misdaad, op het eerste gezicht nette zakenlieden zijn en volgens
  politiemensen die ze goed kennen, ook innemende personen.
  (Overigens, in Rob van Hulsts recente galerij van portretten van
  markante mensen op de Amsterdamse Wallen, komen zij geen van allen
  voor (Van Hulst, 1993)). Deze omstandigheid levert natuurlijk een
  aanzienlijk gevaar op voor corruptie. Onder de eigenaren van de
  Wallen bevinden zich bijvoorbeeld toch ook de voormalige
  ontvoerders van Heineken. Alle politiemensen zijn ervan doordrongen
  dat je daar natuurlijk geen zaken mee moet doen. Maar met de andere
  ondernemers worden in zakelijk opzicht vaste relaties onderhouden.
  Er zijn door de leiding van het bureau Warmoesstraat niettemin
  reeksen waarschuwingen uitgedeeld aan politiemensen die te
  gemakkelijk de personen in kwestie bezochten. En niet zonder reden,
  want in n geval heeft een politieman (met zijn politiewapen op zak)
  een geldzending van zo’n ondernemer naar het buitenland
  gescorteerd! Thans is de situatie evenwel beter onder controle dan
  enkele jaren terug. Van de 16 personen respectievelijk
  organisaties/groepen die duidelijke belangen op de Wallen hebben,
  zijn er al vijf genoemd. Naast de Joegoslavische bendes, de
  Oost-mafia en de Engels-Ierse groep, de ex-ontvoerders van Heineken
  die het bedrijf van wijlen Jopie de Vries, Casa Rosso, hebben
  overgenomen en die thans in de horeca, de seksbusiness en het
  onroerend goed zitten, en de Hells Angels die zich profileren in de
  protectie, maar zich (zie .3.2.2.2 van dit rapport) met meer
  bezighouden, onder meer de drugshandel. Verder gaat het om de
  roemruchte A, ooit porno-koning. Hij zit thans in het onroerend
  goed en mogelijk in veel meer. Voorts is de plaatselijk onroerend
  goed-handelaar B, die zijn hoofdkwartier eerder in de buurt van het
  Rembrandtplein had, tegenwoordig ook duidelijk in de buurt actief.
  C, vooral bekend als drugshandelaar, heeft eveneens grote belangen
  in de buurt. Zijn positie is er nochtans niet sterker op geworden
  nadat hij, zo wordt althans gezegd, is gezwicht voor grove
  afpersing door de Joego’s. Tot de andere belanghebbenden die ook in
  crimineel verband opereren, behoort op het eerste oog een Irakees,
  die men als vluchteling zonder schoenen de buurt binnen heeft zien
  komen, maar die nu een coffeeshop runt. In wezen is hij echter een
  soort van stroman van een Amsterdamse ondernemer die voortkomt uit
  het confectie-industrie en die illegale naaiateliers heeft gehad;
  wanneer deze man zich in de buurt vertoont, is hij zeer
  nadrukkelijk aanwezig. Er is verder een stel Egyptische broers die
  reeds 20 jaar een shoarma-zaak runnen, maar die ook in allerlei
  verboden businesses te vinden zijn; in het criminele netwerk van de
  Wallen functioneren zij als spinnen in het web. Voorts is er een
  Hollandse coffeeshophouder, met het voorkomen van een snelle yup,
  die enorm carrire op de Wallen maakt. Het grootste gok- en
  speelautomatenbedrijf van Amsterdam heeft eveneens zeer grote
  belangen in de buurt. Ook een goudhandelaar met internationale
  contacten, die in de omgeving van de Wallen juwelierswinkels bezit,
  is hier een man van gewicht. Een onverwachte nieuwkomer in dit
  gezelschap is een kleine middenstander uit de buurt die zich heeft
  opgewerkt via de ontduiking van importheffingen, de investering in
  zgn. telehouses en die verder de woonruimten boven zijn
  zaken ook zo op z’n eigen manier exploiteert. Tenslotte zijn er
  twee grote Isralische firma’s die ervan worden verdacht om via
  wisselkantoortjes geld wit te wassen en weg te sluizen. Het zijn
  orthodoxe joden die in Amsterdam en in het buitenland geld hebben
  belegd in hotels. Voorzover de politie het kan overzien, zijn de
  drie belangrijkste figuren uit deze reeks de handelaar in onroerend
  goed, de speelautomatenfirma en het bedrijf van de
  Heineken-ontvoerders. Uit dit alles wordt duidelijk dat niet zozeer
  de prostitutie-business en ook niet de verkoop van cannabis (op een
  gereglementeerde manier) op de Wallen het probleem vormen, maar de
  belegging en het beheer van (ook illegaal verkregen) vermogens door
  personen en organisaties/groepen die deel uitmaken van het
  criminele milieu. Hiermee verwerven de ondernemers/ondernemingen in
  kwestie immers heel wat macht in de buurt, zoveel macht zelfs dat
  zij legale en normale ondernemers buiten spel kunnen zetten,
  bijvoorbeeld door aankopen te doen tegen een prijs die sterk boven
  de marktprijs uitgaat. In het verslag van een interessante
  discussie die onder leiding van leden van de Faculteit der
  Technische Bestuurskunde te Delft, door ambtenaren,
  vertegenwoordigers van belangenverenigingen en praktijkdeskundigen
  in Amsterdam in 1994 is gehouden over de beheersing van
  georganiseerde criminaliteit, werd ook deze conclusie getrokken.
  Maar hier werd terecht een interessante opmerking aan toegevoegd
  die betrekking heeft op de kwaliteit van het bestuur in de stad.
  Als gevolg van discussies in het gemeentebestuur worden binnen en
  buiten de Wallen allerlei problemen niet opgelost of blijft
  onduidelijk hoe ze zullen worden opgelost. Worden bijvoorbeeld
  de
  wisselkantoren nu wel of niet allemaal aangepakt? En dit gebrek aan
  bestuurlijke slagkracht biedt de georganiseerde misdaad nu juist
  goede mogelijkheden om zich te nestelen. Met name in de sfeer van
  de horeca en de wereld van het onroerend goed (er wordt niet
  genformeerd naar de herkomst van geld, de eventuele criminele
  antecedenten worden niet onderzocht) zijn bestuurders niet vlug
  tegen economische machtsconcentraties opgewassen. De
  vertegenwoordigers van deze belangengroepen nemen deel aan
  overlegstructuren van de gemeente en van de buurt en verwerven zich
  zo aanzien. Zo voeren bordeelhouders regulier overleg met de
  politie over brandende buurtproblemen als de berovingen en de
  diefstal van fietsen. De directeur van een van de grootste
  coffeeshopketens en een machtige oude penosefiguur plegen in het
  kader van het Economisch Herstelplan Zeedijk overleg met de
  gemeente en met vertegenwoordigers van het internationale
  bedrijfsleven, en dwingen langs deze weg gunstige voorwaarden af
  voor hun eigen bedrijvigheid in ruil voor de verkoop van panden die
  voor de uitvoering van het reconstructieplan nodig zijn. Veel
  beslissingen worden in dit verband ook genomen door individuele
  ambtenaren. En hierin schuilt dan weer gevaar voor corruptie. Een
  ambtenaar die namens het gemeentelijk grondbedrijf onderhandelde
  met de penose onderhield in zijn vrije tijd contacten met dezelfde
  figuren. Het was niet eenvoudig te bewijzen dat hij hier zelf
  voordeel bij had gehad – anders dan dat hij zich gaarne door de
  onderwereld liet fteren – maar zijn optreden was toch voldoende
  reden om hem de wacht aan te zeggen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken