• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage XI – 7. ALGEMEEN BESLUIT

  7. ALGEMEEN BESLUIT

  Het probleem van de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam is
  hoofdzakelijk nog een probleem van de (illegale) levering van
  (illegale) goederen en diensten. Op beperkte schaal doet dit
  probleem zich voor in de vorm van vrouwenhandel en wapenhandel. Het
  manifesteert zich bovenal in de drugshandel. Amsterdam is op dit
  gebied nu eenmaal een wereldmarkt. En dus is het geen wonder dat
  niet alleen klassieke georganiseerde-misdaad-groepen als de
  Italiaanse mafia en de Chinese triades op deze markt opereren, maar
  ook criminele groepen die hetzij rechtstreeks uit de bronlanden
  komen (Colombia bijvoorbeeld), hetzij onrechtstreeks, via de
  allochtone gemeenschappen in ons land (Turken, Marokkanen en
  Surinamers). Is georganiseerde criminaliteit in deze sector dan
  alleen een kwestie van buitenlandse en allochtone criminele
  groepen? Nee, bepaald niet. In de voorbije dertig jaren is de
  vertrouwde Amsterdamse penose goeddeels vervangen door autochtone
  criminele groepen – van verschillend formaat – die in menig opzicht
  helemaal niet onderdoen voor die andere groepen. Zij zijn met name
  groot geworden met de internationale handel in hash,
  maar meer in het geniep zijn zij ook betrokken bij de groothandel
  in hard drugs, in het bijzonder cocane. Zeker zo belangrijk is
  evenwel de andere kant, het complement zo men wil, van vorenstaande
  conclusie, namelijk dat in Amsterdam geen ernstige sporen van
  georganiseerde criminaliteit te ontdekken zijn in reguliere
  economische sectoren als de bouwnijverheid, de textielnijverheid en
  het particuliere vervoer. Want dit wil zeggen dat deze
  criminaliteit hier lang niet zo ernstig is als in sommige
  Amerikaanse, Italiaanse of Japanse steden, waar n of meer van de
  bedoelde branches grotendeels door criminele groepen worden
  gecontroleerd. Maar deze conclusie mag nu ook weer geen reden zijn
  om te denken dat het in Amsterdam dus allemaal wel meevalt. Wij
  hebben immers ook geconstateerd dat vooral autochtone criminele
  groepen er in de voorbije jaren in zijn geslaagd om in de stad,
  maar speciaal in de binnenstad en hier weer met name op de Wallen,
  machtsposities uit te bouwen in zowel de horeca en het gokwezen als
  in het onroerend goed. En deze economische machtsposities,
  hoogstwaarschijnlijk voor een belangrijk deel gebouwd op kapitaal
  dat met de drugshandel is verdiend, stellen hen niet alleen in
  staat de gewone economische verhoudingen in de betrokken branches,
  ook met (dreiging met) geweld, te fnuiken, maar verschaffen hen ook
  de infrastructuur, de logistiek, voor verdere ontplooiing van
  allerhande illegale activiteiten – drugshandel, vrouwenhandel,
  (illegaal) gokken en andere. Door deze ontwikkeling heeft het
  stadsbestuur op het vlak van de openbare orde en zedelijkheid
  feitelijk een belangrijk deel van zijn beleidsruimte in de
  binnenstad verloren. De groepen die in Amsterdam bij het plegen van
  georganiseerde criminaliteit zijn betrokken, kunnen niet over n en
  dezelfde kam worden geschoren. De onderlinge verschillen tussen wat
  hiervoor gemakshalve maar groepen zijn genoemd, zijn zelfs zo
  groot, dat deze term – wanneer ze niet wordt geconcretiseerd –
  nauwelijks nog betekenis lijkt te hebben. Wanneer er in het geval
  van de Italiaanse mafia of de Ghanese respectievelijk Nigeriaanse
  netwerken van groepen wordt gesproken, moet men zich goed
  realiseren dat het hier in feite hoofdzakelijk gaat om
  handelsvertegenwoordigers, makelaars, van de criminele organisaties
  die in betrokken landen van herkomst actief zijn. Bij de Chinese
  en, tot op zekere hoogte, de Joegoslavische groepen ligt het
  duidelijk anders. Hier is werkelijk sprake van bendes die ook als
  zodanig opereren in Amsterdam. Wat alleen niet altijd zo duidelijk
  is, dat zijn de verbindingen tussen deze bendes en bepaalde grote,
  internationaal opererende criminele organisaties. De term groepen
  is ook verwarrend in relatie tot de Surinaamse, Turkse en
  Marokkaanse drugshandel, tenzij er direct wordt bijverteld dat de
  groothandelaren uit de betrokken gemeenschappen niet op zichzelf
  werken, maar echte sleutelfiguren in deze gemeenschappen vormen:
  zij schakelen tal van hun lotgenoten in om de drugshandel te
  organiseren. En wanneer we tenslotte kijken naar de autochtone
  criminele groepen, dan zien die er weer anders uit. Hier gaat het
  niet om enkelingen, ook niet om kleine bendes die al dan niet deel
  uitmaken van internationale organisaties, en evenmin om delen van
  bepaalde bevolkingsgroepen. Waar het wel om gaat, zijn losjes
  georganiseerde, betrekkelijk zelfstandig opererende eenheden, die
  qua formaat variren van groepen die enkele tientallen personen
  tellen, tot groepen van 100 tot 150 man die weer uit verschillende
  kleinere groepen bestaan. Wat al deze groepen niettemin gemeen
  hebben, is hun bereidheid om geweld, dodelijk geweld, te gebruiken.
  Deze essentile karakteristiek van georganiseerde criminaliteit
  springt gewoonlijk het meest in het oog bij de buitenlandse en
  allochtone criminele groepen. En het mag dan inderdaad al zo zijn
  dat de bedoelde groepen naar verhouding meer liquidaties op hun
  conto hebben staan dan autochtone Amsterdamse groepen, ook de
  grotere onder de laatstbedoelde groepen laten zich in dezen bepaald
  niet onbetuigd. Het voorbeeld van de Bruinsma-clan heeft in de
  jaren negentig navolging gevonden. Onnodig te zeggen dat ook dit
  feit onderstreept dat de georganiseerde criminaliteit van eigen
  bodem niet dient te worden uitgevlakt. Ook al is het zo dat tot nu
  toe eigenlijk alleen Joegoslavische bendes te kennen hebben gegeven
  dat zij bereid zijn grof geweld tegen de politie te gebruiken
  wanneer deze systematisch en gericht in hun richting zou beginnen
  te werken. Dat het hier niet om een loze waarschuwing gaat, mag
  bekend worden verondersteld.

  Aansluitend hierop moet evenwel worden onderstreept dat met name
  Hollandse criminele groepen in de voorbije jaren zich ook meer en
  meer systematisch tegen (strafrechtelijk) overheidsoptreden hebben
  gekeerd en dus tegen de organen en de mensen die concreet moeten
  instaan voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde:
  ambtenaren van politie, leden van de staande en zittende
  magistratuur, personeel van het gevangeniswezen. Deze nieuwe
  ontwikkeling heeft zich geopenbaard in de vorm van
  contra-observatie, van intimidatie, van corruptie en van
  inschakeling van de media. En het ziet er niet naar uit dat zij op
  korte termijn zal stoppen. Zeker wanneer de georganiseerde
  criminaliteit harder zou worden aangepakt, ligt een verdere
  verharding van de toepassing van deze contra-strategien in het
  verschiet. Bezinning op de beheersing van dit effect is meer dan
  nodig, juist ook in het belang van de kwaliteit van de Nederlandse
  rechtsstaat. Tenslotte kan bij wijze van samenvatting worden gezegd
  dat in Amsterdam georganiseerde criminaliteit
  bepaald geen vreemd verschijnsel is. Zij manifesteert zich daar
  zeer concreet, niet alleen in de vorm van allerhande criminele
  activiteiten, maar ook in commercile machtsposities en strijd tegen
  de overheid. De grote les die uit deze studie moet worden
  getrokken, is dus dat ook in Nederland georganiseerde criminaliteit
  een belangrijk maatschappelijk probleem is geworden. Het bruskeert
  niet alleen de economische en sociale verhoudingen in een
  (stedelijke) samenleving, maar zet hier ook de
  democratisch-rechtsstatelijke verhoudingen onder druk. Hierom, en
  om niets minder, is het van groot belang dat ook in Amsterdam wordt
  gewaakt tegen een verergering van dit probleem.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken