• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 5.3 Bevindingen

  5.3 Bevindingen

  5.3.1 Werving en registratie

  Informanten worden vaak geworven als zij als verdachten met de
  politie in aanraking zijn geweest. In andere gevallen melden zij
  zich spontaan aan. Ook zijn er informanten die benaderd worden door
  de CID. Het komt voor dat er ook buitenlandse informanten worden
  gerund. Deze worden meestal geworven door Nederlandse liaison
  officers in het buitenland en indien zij interessant zijn
  Nederlandse zaken worden zij bij een RCID gentroduceerd .

  Van elke informant wordt bij de CID een informantendossier
  aangelegd. De inhoud van deze informantendossiers varieert sterk.
  Soms bevatten ze uitgebreide informatie over de informant zoals de
  achtergronden, activiteiten, verschafte inlichtingen en betalingen,
  soms slechts enkele kerngegevens zoals naam, adres en
  telefoonnummer. Er zijn geen richtlijnen die bepalen welke
  informatie over informanten moet worden opgeslagen.

  Niet iedereen die informatie aan de CID geeft wordt
  geregistreerd als informant. Bij de beslissing of iemand al dan
  niet als informant wordt ingeschreven is cruciaal het antwoord op
  de vraag of de identiteit van de informant beschermd moet worden.
  Als dat het geval is, volgt inschrijving als informant, ook als het
  een incidentele tipgever betreft.

  Het is onduidelijk wie de bevoegdheid heeft om te beslissen of
  iemand als informant wordt ingeschreven. Feitelijk is de CID-chef
  degene die informanten inschrijft, op voorspraak van de
  CID-rechercheurs. Schoning van de informantendossiers vindt in de
  praktijk weinig plaats. Hierover is ook geen regeling getroffen.
  Ingeschreven informanten zijn bijna altijd afkomstig uit het
  criminele milieu. De veronderstelling is dat criminelen over betere
  informatie omtrent strafbare feiten beschikken dan anderen.
  Informanten die onbetrouwbaar zijn gebleken voor de politie, worden
  op een zwarte lijst geplaatst die door de CRI wordt
  bijgehouden.

  De heer Paulissen:
  Toen ik in 1987 in dat wereldje terecht kwam, was 90% van
  de
  informanten crimineel. Zij pleegden nauwelijks strafbare
  feiten en hadden niet ergens echt actief in deel. Toch wisten zij
  redelijk veel van datgene wat zich afspeelde. Je ziet in die jaren
  een verandering. Er ontstaat zoiets van, omdat men natuurlijk ook
  weet dat er met
  informanten wordt gewerkt: als je iets wilt
  weten, doe je dus mee. Dat betekent bijna per definitie dat de

  informanten vervolgens in een rol kwamen waarin zij actief in
  bepaalde constructies of actief in bepaalde handelingen, ook
  strafbare handelingen, betrokken werden. Dus dan ga je een

  informant een zaak in sturen. Je maakt goede afspraken. Hoe
  zwaarder zijn zaak, hoe meer vertrouwen je moet hebben in de

  informant.
  De voorzitter:
  Dus hoe meer strafbare feiten hij pleegt, hoe meer
  vertrouwen je in hem moet hebben?
  De heer Paulissen:
  Absoluut. Stel dat een informant een wat actievere
  rol gaat spelen binnen zo’n organisatie. Dat doet ik niet met
  een
  informant die ik niet ken, die ik nooit heb kunnen
  controleren.

  Informanten zijn in mijn ogen nooit 100% stuurbaar. Het is een
  illusie om mensen voor te schilderen: luister, dit is het scenario
  en dit gebeurt er. Wat je moet doen, is duidelijke afspraken met
  die man maken: dit zijn de kaders waarbinnen jij opereert met
  dekking van politie en justitie, als jij daarbuiten gaat, zijn de
  problemen en de effecten daarvan ook voor jezelf, als wij je buiten
  die kaders op een strafbaar feit betrappen waarover wij vooraf met
  jou geen afspraken hebben gemaakt, dan ga je daarmee gewoon het
  strafrechtelijke circuit in. Dus je probeert de stuurbaarheid wel
  te vergroten, maar op 100% moet je nooit rekenen. Je moet altijd
  wantrouwend

  blijven ten opzichte van hetgeen zo’n informant voor je
  doet. Dat is het spel. En die onzekerheid moet je meenemen.

  Noot
  In enkele gevallen staan ook niet-criminele burgers als informant
  ingeschreven: omwonenden, familieleden en vriendinnen van
  criminelen, bewakingspersoneel, journalisten, advocaten,
  accountants, garagehouders, autoverhuurders. Het streven om
  informanten uit de bovenwereld te werven staat echter nog in de
  kinderschoenen.

  De voorzitter:
  U heeft ons eerder verteld dat u heeft overwogen om
  journalisten als
  informant te gaan gebruiken.
  De heer Paulissen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Zijn zij uiteindelijk ook ingeschreven?
  De heer Paulissen:
  Neen, zij zijn uiteindelijk niet ingeschreven, omdat
  onze
  korpsbeheerder vond dat wij hierin toch een beetje te
  ver gingen.
  Noot

  Bij enkele RCID-en is geconstateerd dat politiemensen uit andere
  regio’s als informant waren ingeschreven. Dat had tot doel de bron
  af te schermen. Met het inschrijven van politiemensen als informant
  wordt voorkomen dat zij in het openbaar getuigenis moeten afleggen.
  Het bergt echter het risico in zich dat informatie op deze wijze
  opgewaardeerd kan worden. Inmiddels zou het nauwelijks meer
  voorkomen dat politiemensen ingeschreven worden als informant.

  De voorzitter:
  Hebt u politiemensen als informant
  ingeschreven?
  De heer Mosterd:
  Niet meer. Dat niet meer geldt vanaf het moment dat ik er
  kwam. Daarvoor was er al het een en ander gepasseerd. Toen was het
  allemaal net geschoond. Voor die tijd stonden er PS’ers…
  De voorzitter:
  Pseudo-kopers.
  De heer Mosterd:
  …of mensen van het arrestatieteam als informant
  ingeschreven.
  De voorzitter:
  Tot wanneer is dat gebeurd?
  De heer Mosterd:
  Dat was voor mijn tijd. Ik heb bij wijze van spreken de
  laatste zelf eruit gehaald. Ik ben wat dat betreft met een schone
  lei begonnen.
  Noot
  De voorzitter:
  Noemt u eens een voorbeeld van wat u bij de hand hebt gehad,
  op zo’n manier dat het geen schade kan doen.
  De heer Van Steeg:
  Nu, een informant die gezien heeft dat er in een
  bepaald pand vuurwapens liggen; wij weten alleen maar dat die

  informant het gezien heeft. De informant weet het en de
  verdachte weet het, die twee, en daarbij komt dat de
  informant
  in Utrecht of in de omgeving van de verdachte woont. Op het
  moment dat de
  informant deze informatie ter beschikking
  stelt aan Utrecht en de informatie in de openbaarheid komt, zal het
  heel gauw duidelijk zijn voor de betrokken verdachte dat deze
  informatie van die
  informant af komt. Bij het toepassen van
  deze constructie zoek je naar mogelijkheden en vraag je je af: waar
  heeft de verdachte bijvoorbeeld nog meer contacten? Als dan blijkt
  dat hij veelvuldig in Amsterdam komt, zou je gebruik kunnen maken
  van die wetenschap en zeggen: we gaan wat zand in de ogen van de
  verdachte strooien en wij gaan de U-bochtconstructie
  toepassen.
  De voorzitter:
  Heeft u het ook wel eens zo gedaan, dat u het uit meerdere
  steden liet terugkomen?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Ik vraag dit, omdat er ook een voorbeeld is waarbij de
  CID-informatie vanuit n bron, uit verschillende korpsen bleek terug
  te komen. Want dat kan natuurlijk niemand controleren: u kunt het
  aan Amsterdam vragen, u kunt het aan Rotterdam vragen en als zij
  het allebei doen, heb je twee bronnen.
  De heer Van Steeg:
  Ja, wie gaat er dan met zijn vingers omhoog staan? Ik niet,
  in ieder geval.
  De heer Vos:
  Ik zou nog iets over de U-bocht willen vragen: vindt er dan
  geen opwaardering van de informatie plaats? Ik heb begrepen dat de
  U-bocht ook wel eens gebruikt wordt om informatie als het ware een
  zwaarder kaliber te geven.
  De heer Van Steeg:
  Ik doe dat niet. Wij doen dat, zo durf ik te zeggen, in
  Utrecht zeker niet. Gebruikelijk is dat wij in Utrecht de
  informatie opmaken en dat deze de (waarderings)codering meekrijgt
  die wij in kunnen vullen. Die kunnen wij ook alleen maar invullen,
  want wij hebben contact met de
  informant. Die krijgt die en
  die waardering en wij geven dat door aan het andere korps, aan de
  andere regio. De andere regio neemt die waardering over – ik vind
  in ieder geval dat dit zo moet; dat spreken wij ook af – en deze
  waardering komt uiteindelijk bij de
  tactische recherche
  terecht.
  De voorzitter:
  Heeft u er kennis van dat er wel eens opwaardering heeft
  plaatsgevonden?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  Dit, omdat wij daar ook van gehoord hebben.
  De heer Van Steeg:
  Ja, u heeft mij dit bij een vorige gelegenheid ook gevraagd:
  opwaardering via het
  CRI of zo, of via het buitenland. Nu,
  dat is voor mij echt waanzin.
  Noot

  Het is de bedoeling dat alle informanten worden aangemeld bij de
  landelijke CID. Tot voor kort meldde een groot aantal CID-en
  informanten niet aan. Inmiddels hebben alle CID-en hun informanten
  gemeld. Melding vond niet altijd plaats omdat CID-en met het oog op
  de vertrouwelijkheid en de kwetsbaarheid de kring van personen die
  bekend zijn met de informant zo beperkt mogelijk willen houden.

  5.3.2 Anonimiteit en bescherming

  De CID houdt ten koste van nagenoeg alles de identiteit van de
  informant geheim. De CID doet een informant dan ook de toezegging
  van anonimiteit. Dit uitgangspunt beheerst al het handelen van de
  CID-rechercheurs. Ook als dat betekent dat een bepaald
  opsporingsonderzoek zal mislukken; de identiteit blijft geheim. Een
  voorbeeld daarvan is de behandeling van de Ramola-zaak bij de
  rechtbank Rotterdam. Bij de politie bestaat de vrees dat zij in de
  toekomst geen informatie meer krijgt als zij de identiteit van
  informanten bekend maakt.

  In augustus 1995 werden de namen van drie informanten
  die een rol hadden gespeeld in de zogenaamde ABN-AMRO-zaak
  bekend. De advocaat van de verdachte bleek over zeer vertrouwelijke
  stukken te beschikken waaruit duidelijk werd dat deze

  informanten voor de Haarlemse CID werkzaam waren. Tevens
  had de advocaat de beschikking over een proces-verbaal waarin
  Haarlemse CID-rechercheurs bevestigen dat het drietal als

  informant ingeschreven was.

  Als bekend raakt wie aan de politie de informatie over de
  criminele organisatie heeft verschaft, loopt de betrokken informant
  grote risico’s wat betreft zijn veiligheid.
  De commissie heeft niet daadwerkelijk kunnen vaststellen dat er
  personen zijn geliquideerd vanwege hun optreden als informant, al
  valt dit in een aantal gevallen niet uit te sluiten. Slechts zelden
  worden informanten als getuige op de zitting gehoord. Incidenteel
  worden informanten gehoord als anonieme getuige. Echter deze
  procedure wordt door veel politiefunctionarissen over het algemeen
  nog niet als voldoende beschouwd. De zaaksofficier in de
  Ramola-zaak zegt hierover:

  De voorzitter:
  Maar het probleem is toch dat u een groot risico hebt
  gelopen, blijkbaar, door met een
  informant te werken die u
  om begrijpelijke redenen uiteindelijk niet als getuige wilt laten
  optreden. Daar zit toch de kern van het probleem, dat wij hier in
  verschillende dimensies al vaak gezien hebben?
  De heer De Groot:
  Dat risico hebben wij gelopen, ja. (…)
  De voorzitter:
  Had u het niet kunnen voorkomen door toch nog te proberen,
  in de vorm van anonieme getuigen etc., dat het niet hierop zou
  uitlopen, te weten dat uw zaak stuk gaat?
  De heer De Groot:
  Daar hebben wij van tevoren over gedacht en uiteindelijk de
  beslissing genomen om dat niet te doen – het is nu makkelijk
  achteraf praten – omdat er op dat moment niet voldoende concrete
  aanwijzingen waren dat wie dan ook uit die
  Ramola-groepering
  zich bedreigend ten opzichte van de

  informant had uitgelaten. En als je iemand als anonieme
  getuige bij de rechter-commissaris wilt laten horen, dan
  zal de
  rechter-commissaris en in het verlengde daarvan, bij
  een mogelijk hoger beroep, de raadkamer van de rechtbank, zich
  ervan moeten vergewissen dat er feiten en omstandigheden zijn die
  aanleiding geven om tot de conclusie te komen, dat betrokkene
  inderdaad op enigerlei wijze wordt bedreigd.
  Noot In
  ruil voor een getuigenis kunnen politie en justitie eventueel
  bescherming aanbieden. In Nederland bestaat formeel geen
  getuigenbeschermingsprogramma. Desondanks zijn enkele malen
  getuigen voor langere tijd beschermd door politie en justitie en
  een enkeling heeft een andere identiteit gekregen. Het ontbreken
  van een regeling voor getuigenbescherming weerhield politie en
  justitie niet van deze beslissingen. Het ging hierbij om getuigen
  die in levensgevaar verkeerden omdat zij belastende verklaringen
  ten overstaan van de politie hadden afgelegd.

  5.3.3 Runnen van informanten

  Het runnen van een informant vindt plaats door een koppel van
  CID-rechercheurs, de runners. In het verleden runde ook de
  tactische recherche informanten. Tegenwoordig is dat uitzondering.
  De Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden (1985) geeft enkele
  algemene regels voor de relatie tussen runner en informant. In juni
  1995 is door de Werkgroep ethische aspecten van CID-werkzaamheden
  onder leiding van officier van justitie Veurink
  een rapport geschreven dat moest voorzien in het gemis van algemeen
  aanvaardbare regels voor de wijze waarop de CID informatie vergaart
  en in de daarmee samenhangende behoefte in de praktijk aan een
  toetsingskader waarbinnen een antwoord kan worden gevonden op
  ethische vragen die zich in de praktijk van het CID werk voordoen.
  Noot Deze werkgroep heeft een enqute gehouden onder
  CID-medewerkers. Uit de enqute-resultaten trok de Werkgroep
  ethische aspecten van CID-werkzaamheden de conclusie dat
  eenduidigheid van opvatting over ethische normen in het CID werk
  ontbreekt.

  De belangrijkste enquteresultaten:
  * Een selectie van de handelingen waarover men het vrijwel
  eens is dat zij acceptabel zijn: (U-bochtconstructie), toegestaan
  92%. – Informatie via een andere
  CID exploitabel maken om
  zodoende een
  informant af te schermen (bijvoorbeeld
  informatie over een verstoorde relatie), toegestaan 86%. –
  Informatie uit een telefoon tap (in het kader van een GVO)
  gebruiken om actief
  informanten te winnen * Een selectie van
  handelingen waarvan vrijwel iedereen vindt dat ze onacceptabel
  zijn: (bijvoorbeeld noodzakelijk voor zijn geloofwaardigheid),
  toegestaan 3%. – Een
  informant pleegt zonder overleg met het
  OM strafbare feiten ten behoeve van de informatie inwinning

  • Aan een collega tipgeld verstrekken, toegestaan
   5%.
  • In voorkomende gevallen bij een informant erop
   aandringen bij een relatie te blijven (bijvoorbeeld de concubine
   van iemand die kennis draagt van zeer zware delicten), toegestaan
   16%.
  • Tegen de te werven informant zeggen: zolang we door
   jouw informatie met anderen bezig zijn, hebben we geen tijd om
   aandacht aan jou te besteden, toegestaan 14%.
  • Een informant een verkregen monster verdovende
   middelen laten behouden, toegestaan 13%.
  • De naam van een verdachte verstrekken aan een medewerker van
   een expertise-bureau, toegestaan 15%. * Een selectie van de
   handelingen waarover men meer van mening verschilde:
  • Een informant blijft ongestraft terwijl hij u
   confronteert met een helingsituatie, toegestaan: 44%.
  • Een informant blijft ongestraft terwijl hij u
   ongevraagd confronteert met het bezit van een vuurwapen, toegestaan
   45%.
  • Het achterhouden van het schuiladres van een informant
   waarvan de opsporing, de aanhouding en de voorgeleiding is
   gevraagd in verband met een kleine zaak in een andere regio,
   toegestaan 73%.
  • Het verstrekken van informatie aan een medewerker van een
   expertisebureau waarmee regelmatig wordt samengewerkt: een
   tenaamstelling van een kenteken, 31% acceptabel; verstrekken van de
   naam van een verdachte, 15% acceptabel; de antecedenten van een
   verdachte verstrekken, 9% acceptabel.
  • Het afdekken van vergaande inlichtingenmethoden, 61%
   acceptabel.
  • Het afdekken van illegale opsporingsmethoden, 11%
   acceptabel.

  Vervolgens is door de werkgroep getracht richtlijnen te formuleren
  voor de contacten tussen runners en informanten. De belangrijkste
  regel bij het runnen van informanten is dat de politie er te allen
  tijde voor moet zorgen het initiatief te houden. De politie moet de
  informant sturen en niet andersom. In een ethische code, opgesteld
  door de Werkgroep ethiek worden 41 stellingen geponeerd, waarvan
  een aantal hieronder wordt weergegeven:

  1. Onder alle omstandigheden worden informanten door
  twee CID-rechercheurs gerund. 2 Met
  informanten worden geen
  priv-contacten onderhouden.
  3
  Informanten worden niet uitgelokt tot het plegen van
  strafbare handelingen. 4 Tussen runners en
  informant wordt
  geen ruilhandel bedreven.
  5 Informantenrunners (en andere politiefunctionarissen) nemen geen
  enkel geschenk aan. 6 Tussen informantenrunners en
  informant
  bestaat een relatie, waarbij door eerstgenoemden steeds de
  nodige afstand wordt bewaard.

  7 De politie voert de regie over het optreden van de
  informant.
  8 Bij het regisseren van de
  informant staan
  controleerbaarheid en beheersbaarheid voorop. 9 Op basis van het
  aangaan van een contract met de
  informant wordt uitgegaan
  van diens zakelijke betrouwbaarheid. Met de
  informant dienen
  zakelijke afspraken te worden gemaakt die, liefst tweezijdig, maar
  in ieder geval door de politie, moeten worden vastgelegd.

  10 Binnen een CID wordt alle informatie en worden alle
  (ambts)handelingen schriftelijk vastgelegd. Datzelfde geldt voor
  gemaakte werkafspraken.
  11 De directe chef van informanten-runners is tevens hun
  controller. Dit houdt ondermeer in een directe

  controle op het werk (het invulling geven aan het recht op
  controle van de runners), het begeleiden van het werk en het
  beschermen van en bieden van veiligheid aan de runners. Begrippen
  als steun en betrokkenheid staan hierbij centraal.

  12 De directe chef van informanten-runners runt zelf geen
  informanten. 13 De directe chef van informanten-runners let op
  het richtig aanwerven van
  informanten. Per regio gelden
  verschillende afspraken tussen runners en informanten. Deze
  afspraken worden niet steeds vastgelegd. In een dagjournaal moeten
  de runners alle activiteiten met de informanten beschrijven. In de
  praktijk bestaat er veel variatie in wat in de journaals wordt
  weergegeven. In enkele regio’s wordt gexperimenteerd met
  convenanten of contracten tussen runner en informant. In deze
  convenanten wordt aangegeven welke activiteiten de informant wel en
  niet mag verrichten en welke beloning hij bij succes tegemoet kan
  zien. Het volgende citaat betreft een convenant met een informant
  die wellicht burgerinfiltrant wordt:

  De heer Rabbae:
  Begrijp ik het goed dat u een convenant sluit met een
  informant?
  De heer Mosterd:
  De laatste tijd proberen wij, zeker als het gaat om
  trajecten waarin de
  informant een infiltrant aan het worden
  is, afspraken op papier te zetten. Dat hebben wij inmiddels n keer
  heel expliciet gedaan. Aan die afspraken dient in dat geval de
  infiltrant zich precies te houden. Die worden uiteraard in
  samenspraak met de
  CID-officier opgesteld en door de
  infiltrant ondertekend en die houden wij dan onder ons. Waarom doen
  wij dat? Wij worden er de laatste tijd mee geconfronteerd dat een
  infiltrant de opdracht, bewust natuurlijk, ruimer interpreteert dan
  wij die in werkelijkheid gegeven hebben. Als hij ergens voor wordt
  gepakt, zegt hij dan: wacht even, dat deed ik in opdracht van
  de
  CID Hollands-midden. Daarom is het goed, de afspraken zo
  goed mogelijk te concretiseren.
  De heer De Graaf:
  Hoeveel convenanten, respectievelijk infiltranten hebt
  u?
  De heer Mosterd:
  Wij hebben drie trajecten van burgerinfiltratie
  gehad. Die zijn door allerlei omstandigheden allemaal afgelopen.
  Ik haal even mijn papieren erbij, want ik heb het nog opgezocht.
  Wij hebben ook nog diverse besprekingen gehad over mogelijke
  infiltratieacties, maar die gingen over het algemeen niet door,
  niet zozeer omdat er juridische problemen mee waren, maar veel meer
  omdat wij niet konden garanderen dat de infiltrant later, als de
  zaak zou klappen, buiten schot zou blijven. Dan werd er gewoon geen
  uitvoering gegeven aan het bedachte traject.

  Noot

  Soms worden informanten bij de RCID meegerund door buitengewone
  opsporingsambtenaren, zoals een douane- of milieurechercheur, omdat
  een bepaalde expertise nodig is. Niet altijd is duidelijk welke
  dienst dan de verantwoordelijkheid draagt.

  5.3.4 Activiteiten informanten

  Informanten leveren criminele informatie. Informanten moeten
  derhalve in de positie zijn om informatie te verkrijgen over
  (toekomstige) strafbare feiten en het functioneren van criminele
  organisaties. Zij participeren derhalve vaak in activiteiten van
  criminele organisaties, ook in die van strafbare aard. De commissie
  stuitte op een aantal van zulke gevallen. Benadrukt moet worden dat
  het hierbij niet gaat om criminele activiteiten zoals afgesproken
  met politie en justitie, maar om hand- en spandiensten voor de
  criminele organisatie op eigen titel.

  Zo verzorgen informanten vervoersdocumenten voor de legale
  vracht waarin verdovende middelen worden verstopt. Ook vervoeren ze
  verdovende middelen of stellen voertuigen ter beschikking. Tevens
  worden grondstoffen en onderdelen geleverd voor de vervaardiging
  van verdovende middelen en bieden informanten leden van criminele
  organisaties onderdak aan of verzorgen voor hen
  verblijfsdocumenten. De commissie heeft een CID-traject
  aangetroffen waarbij sprake was van een nieuwe vorm van
  informatievergaring door een informant.

  Via de CRI-liaison te Bogota is een Colombiaan in zicht gekomen.
  Hij heeft via zijn bedrijf legale contacten met het Calikartel. Nu
  biedt hij zijn diensten aan. Er blijkt echter van de kant van de
  politie niet veel belangstelling te zijn voor weer een

  informant die informatie heeft over de invoer van concrete
  partijen drugs of over de Colombiaanse kartels. De
  RCID
  lijkt het wel nuttig dat hij inzicht verschaft in de in
  Nederland werkzame Colombiaanse criminele organisaties. Hij zou een
  soort scan kunnen maken van de Colombiaanse organisaties die zich
  met de handel in verdovende middelen bezig houden. De
  Centrale
  toetsingscommissie (CTC) is van oordeel dat er eerst een
  kennismakingsgesprek plaats moet vinden, bij voorkeur buiten
  Nederland, teneinde de betrouwbaarheid te toetsen. Hierna kan de
  scan beginnen. Dit is gebeurd en de scanner wordt goed

  bevonden. Hij is ongeveer twee maanden actief geweest in
  Nederland, waarna de
  CID besluit dat zij niet veel verder
  komen en dat hij terug kan.

  Geregeld laat de CID door observatie vaststellen in hoeverre een
  informant daadwerkelijk doet wat hij zegt te doen. Deze observatie
  vindt veelal plaats door een observatieteam (OT). Deze controle
  wordt noodzakelijk geacht. Veel CID-rechercheurs gaan ervan uit dat
  informanten per definitie onbetrouwbaar zijn. Dat neemt niet weg
  dat zij juiste informatie kunnen leveren.

  Veel verzamelde CID-informatie wordt in het geheel niet
  gebruikt.

  5.3.5 Strafbare feiten

  Informanten mogen geen strafbare feiten plegen. Deze
  standaardformule wordt aan elke informant uitdrukkelijk meegedeeld.
  De CID is er echter bij gebaat dat informanten op enigerlei wijze
  weet hebben van het plegen van strafbare feiten aangezien de
  informant dan over de meeste informatie beschikt. De
  informantenrunners willen dan ook het liefst niet op de hoogte zijn
  van de strafbare feiten van informanten. De individuele
  informantenrunner bepaalt of de strafbare feiten die een informant
  pleegt, worden doorgegeven. De commissie heeft geconstateerd dat
  informanten veelvuldig participeren in het plegen van lichte
  strafbare feiten rond criminele organisaties. Zij waren veelvuldig
  toeschouwer bij het plegen van zwaardere strafbare feiten. Enkele
  malen is geconstateerd dat informanten strafbare feiten plegen met
  medeweten van de CID. De reactie van de politie op het plegen van
  strafbare feiten door informanten loopt in de praktijk nogal
  uiteen. Die reactie varieert van het negeren, het in beslag nemen
  van een verboden voorwerp al dan niet in combinatie met het opmaken
  van een proces-verbaal ter zake van het strafbare feit en het
  opmaken van proces-verbaal al dan niet gecombineerd met het
  verbreken van de relatie met de informant. De reactie is vaak
  afhankelijk van de afweging van de individuele runners.

  5.3.6 Informatie en bewijs

  De informatie van informanten wordt over het algemeen niet
  rechtstreeks gebruikt voor het bewijs. De verstrekte inlichtingen
  worden veelal als basis voor de aanvang van een opsporingsonderzoek
  gebruikt. Dat opsporingsonderzoek moet vervolgens het bewijs
  leveren waarover de rechter ter terechtzitting moet oordelen. Het
  is echter niet uitgesloten dat CID-informatie gebruikt wordt als
  (ondersteunend) bewijs. De rechter is vrij in de selectie en
  waardering van bewijsmiddelen. CID-informatie kan bijdragen aan de
  veroordeling van een verdachte.

  De heer Vos:
  Mevrouw Rutten, is het mogelijk dat u een verdachte
  veroordeelt op uitsluitend CID-informatie en welke rol, meer in het
  algemeen, speelt CID-informatie als bewijsmiddel?
  Mevrouw Rutten-Roos:
  Die vraag is in haar algemeenheid niet te beantwoorden.
  CID-informatie kan een rol spelen bij het bewijs.
  De heer Vos:
  Op welke manier?
  Mevrouw Rutten-Roos:
  Als bewijsmiddel. Maar niet als enig bewijsmiddel. Ik zie u
  al verschrikt kijken. Maar ook CID-informatie op zichzelf kan
  worden gehanteerd…
  De voorzitter:
  …als een van de bewijsmiddelen…
  Mevrouw Rutten-Roos:
  …als een van de bewijsmiddelen. (…)
  De voorzitter:
  Ik herinner mij uit mijn eigen studie, dat er tenminste twee
  bewijsmiddelen moeten zijn.
  Mevrouw Rutten-Roos:
  Ja. Ja, zeker als… u schrikt net bij de gedachte, dat
  iemand uitsluitend op n CID-bericht veroordeeld kan
  worden…
  De voorzitter:
  Maar kan het wel op CID-plus, dat wil zeggen op CID
  als belangrijkste bewijsmiddel plus nog een extra
  verklaring?
  Mevrouw Rutten-Roos:
  Ik vind het moeilijk om dat in het algemeen te zeggen.
  Iedere zaak is op zichzelf. Het gaat natuurlijk ook eigenlijk niet
  alleen om de wettige bewijsmiddelen maar om de overtuiging. Dat is
  de combinatie van de twee factoren die een rol spelen.

  Noot

  Desondanks heeft de commissie weinig tot geen voorbeelden gezien
  van rechtszaken waarbij CID-informatie van informanten een
  doorslaggevende rol speelde in de bewijsvoering. In de huidige
  praktijk wordt CID-informatie ten behoeve van de bewijsvoering
  gegoten in de vorm van een proces-verbaal van de chef CID, die in
  algemene termen meedeelt welke feiten en omstandigheden bekend
  zijn. Dat zegt niets over de vraag hoe informanten hebben
  geopereerd en hoe de inlichtingen van informanten zijn verwerkt.
  Informatie wordt
  ook verwerkt in de zogenaamde 4.x.4 formulieren die ter beschikking
  kunnen worden gesteld van andere CID-en en, indien van belang aan
  de landelijke CID. In de gevallen waarin op basis van door de CID
  verstrekte informatie bevoegdheden zijn uitgeoefend, zal de
  informatie in samenvatting door middel van een proces-verbaal van
  de CID-chef aan de rechter ter kennis worden gebracht. In het
  proces-verbaal staat slechts de inhoud van de 4×4-formulieren
  vermeld zonder enige aanduiding van de bron, wat onder
  omstandigheden zelfs leidt tot achterwege laten van plaats en
  tijdstip van de gebeurtenis, waar de informatie betrekking op
  heeft. De wijze van inwinning of de toegepaste opsporingsmethode is
  daarin niet opgenomen. De achterliggende 4×4-tjes worden niet aan
  het proces-verbaal gehecht en komen niet op tafel bij de rechter.
  In de praktijk nam de rechter genoegen met dit proces-verbaal of
  volstond hij ermee de chef CID als getuige te horen. De tijd dat
  het proces-verbaal, waarmee het opsporingsonderzoek aanving met de
  mededeling dat uit CID-informatie was gebleken, en dat de rechter
  daar genoegen mee nam lijkt voorbij. De rechter stelt vaker een
  onderzoek in naar de wijze van informatie-inwinning.

  5.3.7 Beloningen

  Informanten kunnen op verschillende wijze beloond worden voor
  hun informatie. Financile beloningen vormen een van de
  mogelijkheden. In bepaalde gevallen zijn andere vormen van belonen
  mogelijk, zoals het niet vervolgen voor het plegen van bepaalde
  strafbare feiten.

  De Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden (1985) geeft een
  procedure voor het aanvragen van beloningen ( tipgelden) voor
  informanten. Op voordracht van de CID en de CID-officier van
  justitie van de regio waar de informant actief is, kan het
  ministerie van Justitie een beloning uitloven. Deze beloning kan
  oplopen tot vele tienduizenden guldens en in incidentele gevallen
  zelfs honderdduizenden guldens.

  Uitbetaalde tipgelden 1995-1990

  Tabel
  Zoals blijkt uit de tabel is in 1995 in totaal bijna twee miljoen
  gulden aan tipgeld betaald door het ministerie van Justitie. In de
  loop van de afgelopen vijf jaren is een gestage stijging te zien in
  zowel dit totaalbedrag als in het aantal zaken die hiervoor in
  aanmerking kwamen. Het gemiddeld bedrag per zaak is redelijk
  constant gebleven. Over het algemeen wordt het meeste tipgeld
  betaald voor verdovende middelenzaken. Over tipgelden is tijdens de
  openbare verhoren onder meer het volgende opgemerkt:

  De heer De Graaf:
  Is het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor uitkeringen
  in het kader van de tip-, toon- en voorkoopgeldenregeling onderdeel
  van de post geheime uitgaven?
  De heer Wooldrik:
  Dat klopt. Ik heb hier de rijksbegroting voor 1996 en daar
  staat die in.
  De heer Wooldrik:
  Voor 1996 is een post van 2 mln. aan uw Kamer voorgesteld.
  De post was tot voor kort 1,5 mln.
  Noot
  De heer Zwanenburg:
  In de praktijk wordt het maximum van een tipgeld
  vastgesteld door het departement. Als de officier van mening is
  dat een lager bedrag noodzakelijk is, stelt hij een minimum
  vast.
  De heer De Graaf:
  Zo gaat het in de praktijk toch niet? De officier dient toch
  een aanvraag in en vermeldt dan het bedrag van de uitkering aan
  een
  informant?
  De heer Zwanenburg:
  Ja, maar in het vooroverleg, waarin er alleen nog sprake is
  van de informatie die de
  informant mogelijk zal leveren,
  wordt een indicatie gegeven van het bedrag van het
  tipgeld.
  Soms blijkt achteraf dat de informatie veel minder is dan de

  informant heeft toegezegd. Dan wordt het bedrag bijgesteld en
  dat kan mede door de betrokken officier worden gedaan
  (…).
  De heer Zwanenburg:
  Het zijn incidenten, dus dat er echt verschil van mening is
  over de hoogte van het
  tipgeld. Noot

  De uitkering van beloningen is gebonden aan enkele voorwaarden. De
  belangrijkste voorwaarde is dat de verstrekte inlichtingen leiden
  tot aanhouding van de daders, of althans de vaststelling van hun
  identiteit. Deze no cure, no pay regel kent enkele uitzonderingen.
  Indien een officier van justitie meent dat een informant ondanks
  het niet voldoen aan deze voorwaarde toch voor de opsporing
  waardevolle inlichtingen heeft verzameld, kan de officier van
  justitie voorstellen aan de informant een beloning toe te kennen.
  De hoogte van de tipgelden wordt berekend aan de hand van een
  aantal wegingsfactoren, waarbij de belangrijkste factoren zijn het
  risico van de informant, de moeite die de informant zich heeft
  moeten getroosten, de schade die wordt aangebracht aan de criminele
  organisatie door aanhouding van verdachten, het kaliber of de
  organisatiegraad van de verdachten en het maatschappelijk belang
  van de zaak. Het aantal in
  beslag genomen kilo’s drugs speelt bij de bepaling van de hoogte
  van de beloning volgens het ministerie van Justitie geen rol. In de
  CID-praktijk blijkt de gewoonteregel: f.1.000,- per kilo harddrugs
  en f.1,- per kilo per softdrugs, een hardnekkig bestaan te leiden.
  De betrokken ambtenaar op het ministerie van Justitie maakt mede
  aan de hand van het advies van de CRI een inschatting van de waarde
  van de aanvraag en de hoogte van de beloning. De beleidsvrijheid
  met betrekking tot de toekenning en de hoogte van de beloning is
  groot.

  De heer De Graaf:
  Maar als niet wordt neergelegd hoe zwaar die wegingsfactoren
  uiteindelijk zijn, dan kan toch licht de indruk ontstaan dat
  betrekkelijk incidenteel tot besluitvorming wordt
  overgegaan?
  De heer Wooldrik:
  Nou incidenteel, het zijn steeds dezelfde mensen die het
  doen. Dat is de garantie dat het zoveel mogelijk eenvormig is, naar
  mijn idee. Dat is ook de reden waarom het centraal is gehouden in
  1985. Ik kan u wel vertellen dat de secretaris-generaal bij die
  keer dat het bedrag van f. 275.000 werd uitgekeerd, zich afvroeg of
  de begroting niet uit de hand zou lopen, of er geen andere
  maatregelen zouden moeten worden genomen en of het niet
  overgeheveld zou moeten worden naar het reguliere politiebudget.
  Moeten de regio’s dat niet zelf gaan doen? Wij hebben toen
  geadviseerd om dat niet te doen maar om het in n hand te houden,
  juist om de verschijnselen die u nu beschrijft zoveel mogelijk te
  voorkomen. Wij hebben nu 26 regio’s en die zouden het dan 26 keer
  verschillend kunnen toepassen. Wij vonden dat niet verstandig.

  Noot

  Het ministerie van Justitie heeft in het verleden enkele malen zeer
  hoge beloningen aan informanten ter beschikking gesteld. Het gaat
  daarbij om bedragen van enkele honderdduizenden guldens die aan
  informanten zijn verstrekt. In de nasleep van de opheffing van het
  IRT is aan een informant 2 miljoen gulden uitgekeerd. Uit het
  budget voor geheime uitgaven van een CID, ongeveer 25 35 duizend
  gulden per regio, wordt ook een soort tipgelden betaald. Dit
  betreft enkele honderden tot enkele duizenden guldens, wat geldt
  als een soort onkostenvergoeding of aanmoedigingspremie. Van deze
  mogelijkheid wordt zeer frequent gebruik gemaakt. Van deze post
  moeten ook de onkosten van de runners betaald worden.

  Naast politie en justitie loven ook verzekeringsmaatschappijen,
  banken, PTT en andere instanties beloningen uit. Het gaat dan
  vooral om het opsporen van ontvreemde goederen en geld. Daarbij
  wordt de regel gehanteerd dat informanten 10% van de waarde van de
  ontvreemde goederen als tipgeld kunnen krijgen. Deze bedragen zijn
  in de praktijk vaak veel hoger dan de tipgelden van politie en
  justitie.

  5.3.8 Afspraken met informanten

  Naast financile beloningen worden met informanten ook andere
  afspraken gemaakt. Daarvoor bestaan geen algemene regels. Voor
  deals met informanten in geval van zaken van leven en dood of
  vergelijkbaar ernstige zaken geldt de Richtlijn deals met
  criminelen van de procureurs-generaal van 1 juli 1983. In deze
  regeling wordt gemeld dat een deal mogelijk is, ook buiten het
  gebruikelijke strafrechtelijke beleid. Welke vorm deze deals kunnen
  aannemen staat niet vermeld. Volgens deze regeling moet de
  procureur-generaal op de hoogte worden gebracht door de
  hoofdofficier van justitie indien gebruik gemaakt gaat worden van
  deze regeling. Deze regeling wordt vaak niet toegepast indien het
  gaat om deals met informanten. Het is voorgekomen dat noch de
  hoofdofficier, noch de procureur-generaal op de hoogte werden
  gesteld van deals met informanten. De commissie heeft tijdens haar
  onderzoek vastgesteld dat politie en justitie verschillende deals
  met informanten hebben gesloten. Hierbij belooft het OM onder meer
  niet tot actieve opsporing over te gaan, sepot, de toezegging van
  een lagere strafeis, een milder regime, wegzenden of
  strafonderbreking. Deze deals geschiedden niet altijd na
  tussenkomst van een officier van justitie. Op dit terrein zijn ook
  contacten tussen CID-en en andere ambtenaren van het OM
  geweest:

  De heer Van Steeg:
  In, ik meen, 1991, kon de CID op het openbaar
  ministerie nog een ambtenaar aantreffen die ons bijvoorbeeld met de
  opschorting van een straf van dienst kon zijn. Hiervan heb ik u
  verslag gedaan.
  De voorzitter:
  Zonder de officier te raadplegen. Hoe vaak heeft u van die
  mogelijkheid gebruik gemaakt?
  De heer Van Steeg:
  Ik denk heel weinig. In een bepaalde tijd is het misschien
  twee keer voorgekomen.
  Noot De commissie kwam in n
  geval ter ore dat politie en justitie voornemens waren om een
  informant, die tevens als verdachte in een zaak was aangehouden,
  vrij te krijgen door bewust een vormfout te plegen. Hierover waren
  met de informant reeds afspraken gemaakt. De verdachte had
  waardevolle informatie over een drugbende verstrekt. De commissie
  heeft gemeend de minister van Justitie van dit geval op de hoogte
  te moeten stellen. De minister van Justitie heeft daarop
  maatregelen genomen die ertoe hebben geleid dat de vormfout niet
  heeft plaatsgevonden. De deal moest vervolgens worden aangepast:
  anonimiteit kon gewaarborgd blijven maar afzien van strafvervolging
  zat er niet meer in. Noot
  De heer Jansen:
  Dat was een geval waarin het probleem zat – het is al even
  aan de orde geweest – van de vrijwaring van de infiltrant. Men had
  gezegd: natuurlijk, wij moeten jou op een bepaald ogenblik ook wel
  aanhouden samen met de andere verdachten, want je speelt een rol in
  die zaak, maar wij halen je er wel uit. Men kwam daarmee in de
  problemen en stuurde toen aan op het maken van een
  vormfout.
  De voorzitter:
  Een welbewuste vormfout?
  De heer Jansen:
  Ja. Wij hebben gezegd dat wij dat volstrekt onaanvaardbaar
  vinden.
  De voorzitter:
  Heeft men toen naar u geluisterd?
  De heer Jansen:
  Toen heeft men naar ons geluisterd in die zin dat men zei:
  wij zijn het niet met je eens. Maar dat is ook de zaak waarin het
  beroep op de portefeuillehouder heeft plaatsgevonden.

  Noot

  Tijdens het Laundry-onderzoek in Rotterdam waren politie en
  justitie begonnen met het sluiten van een deal met een verdachte
  die was aangehouden tijdens dit onderzoek. Overeengekomen was dat
  de informant informatie zou leveren over de criminele organisatie
  en zou getuigen op de zitting en dat het OM op haar beurt dan zou
  afzien van verdere vervolging van deze verdachte, met uitzondering
  van eventuele betrokkenheid bij geweldsdelicten. Echter voordat de
  informant al zijn verklaringen had kunnen afleggen werd hij
  geliquideerd. Noot

  Niet alleen met verdachten, maar ook met afgestraften worden
  deals gesloten. In de volgende casus worden deals met gedetineerden
  overwogen:
  In het kader van het Copa-onderzoek is een voorstel gedaan aan
  een aantal personen, die aanzienlijke vrijheidsstraf was opgelegd,
  voor door hen te leveren informatie strafvermindering te verlenen.
  Uit het voorstel is niet zonder meer in elk geval duidelijk om
  hoeveel strafvermindering het gaat. Er wordt eenmaal uitdrukkelijk
  de periode van zes maanden genoemd. Ook wordt gesproken van
  strafvermindering van substantile duur. Een andere
  informant
  wilde dat bewerkstelligd werd dat via een voortvarende
  toepassing van de WOTS-procedure hij zijn straf in Nederland kon
  ondergaan (soepeler regime). Met dit voorstel verklaarde de
  Centrale Toetsingscommissie zich in beginsel accoord. Belangrijk is
  de volgende overweging in het oordeel van de Toetsingscommissie :
  De commissie heeft zich bij haar oordeel voornamelijk gebaseerd op
  het feit dat dat indien bedoelde verklaringen door betrokkenen
  zouden zijn afgelegd bij de behandeling van hun zaak ter zitting,
  het aannemelijk is dat dit zou hebben geleid tot een lagere eis van
  de officier van justitie dan wel tot een lagere strafoplegging door
  de rechtbank dan wel in hoger beroep door het gerechtshof.

  De heer Van der Voort:
  Deals met criminelen kunnen conform de richtlijnen van de
  PG’s als een ultimum remedium worden gezien, als een laatste poging
  om een belangrijke zaak, een zaak van leven of dood, daarmee rond
  te krijgen, wat op een andere manier niet zou lukken. Wij stonden
  voor de volgende keuze. Er was een zaak rond te krijgen, maar
  daarvoor was een deal noodzakelijk. Men vond dat, alles in
  aanmerking genomen, een te zwakke basis om die zaak daarmee
  uiteindelijk voor de rechter te brengen. Toen is gezegd: dan is het
  ook zinloos om de deal met de crimineel te sluiten.
  De heer De Graaf:
  Om wat voor soort deals ging het?
  De heer Van der Voort:
  U moet denken aan strafvermindering,
  strafonderbreking.
  De heer De Graaf:
  Criminelen die reeds zitten, kunnen strafverlichting
  krijgen.
  De heer Van der Voort:
  Als u vraagt of vooraf wel eens deals met criminelen
  zijn of worden gesloten, in die zin dat ze daarmee
  strafvervolging kunnen ontlopen, dan is mijn antwoord heel
  duidelijk: neen.
  Noot

  Ook Blok, hoofdofficier te ‘s-Gravenhage wordt gevraagd naar dit
  afgestraftentraject:

  De heer Koekkoek:
  Maar het ligt anders ten aanzien van afgestraften?
  De heer Blok:
  Dat traject zijn wij ingegaan, ja. Het is er overigens nooit
  van gekomen, maar wij hebben daar wel voorstellen over gedaan. Het
  voordeel was misschien ook dat de beslissing uiteindelijk bij de
  minister ligt of dat al dan niet doorgaat. Dat kunnen wij zelfs
  wettelijk niet eens.
  Noot Heden ten dage wordt
  overwogen om met n van de zeven een concrete deal te
  sluiten.

  In de volgende casus is het wel gekomen tot een deal met een
  informant/tipgever: Een verdachte van een moord uit 1986 zit
  vast voor de uitlokking van brandstichting op het caf van zijn
  ex-vriendin. De ex-vriendin zou kunnen verklaren over zijn
  betrokkenheid bij de moord in kwestie. In ruil voor haar verklaring
  op naam wordt haar door het plaatselijk OM bescherming beloofd.
  Voor deze toezegging was geen goedkeuring gevraagd van het
  ministerie van Justitie dat echter wel geacht werd de kosten voor
  dit getuigenbeschermingsprogramma te voldoen. Enigszins voor het
  blok gezet, stemde het ministerie in en

  verzorgde voor de ex-vriendin een verblijf elders in het land
  onder een andere identiteit. Het betreffende parket OM gaf toe dat
  getuigenbescherming gecompliceerder is dan men had gedacht.
  De
  commissie heeft ook in een lopend onderzoek een deal met een
  criminele informant aangetroffen die sterk vergelijkbaar is met het
  principe van een kroongetuige. Noot In ruil voor
  informatie over een criminele organisatie hebben een hoofdofficier
  van justitie, de Centrale toetsingscommissie en de minister van
  Justitie ingestemd met de vrijwaring van strafvervolging en het
  gedurende langere tijd beschermen van de getuige en zijn familie.
  De getuige en zijn familie wordt tevens de mogelijkheid geboden
  elders een nieuw leven op te bouwen. De betrokken officieren van
  justitie hebben toegezegd te zijner tijd de gehele deal bij
  proces-verbaal voor te leggen aan de rechter. Noot

  5.3.9 Sturing en controle

  De controle op de CID bij het runnen van de informanten is
  gering. Vanwege de bescherming van de identiteit van de informanten
  heeft niemand buiten de CID een volledig zicht op diens
  activiteiten. De tactische recherchechef heeft slechts invloed op
  de CID voor zover hij de CID vraagt informatie te verzamelen. Maar
  ook dan is het niet vanzelfsprekend dat de CID-chef de
  recherchechef inlicht over de wijze waarop de informatie wordt
  verzameld. De korpsleiding heeft nauwelijks enige bemoeienis met de
  inhoud van het werk van de CID. De bemoeienis van de korpsleiding
  beperkt zich veelal tot organisatorische beslissingen. De
  onderlinge verhoudingen tussen de CID-en laten te wensen over. Mede
  vanwege het vertrouwelijke karakter van de informatie is er weinig
  intensieve samenwerking. Bij de overdracht van informanten doen
  zich nogal eens problemen voor. Regelmatig worden informanten
  gerund voor een andere regio. De CID-officier van justitie heeft de
  mogelijkheid tot sturing en controle van de CID. Noot
  Dat neemt niet weg dat veel CID-officieren van justitie slecht op
  de hoogte zijn van de activiteiten van de CID. Tot voor kort
  bestond er een grote afstand tussen de CID-officier van justitie en
  de CID. De identiteit van de informanten is in het merendeel van de
  gevallen niet bekend bij de CID-officieren van justitie. Slechts
  zelden hebben de officieren daadwerkelijk weleens de
  informantendossiers en/of CID-registers ingekeken. Er lijkt een
  verandering te komen in de houding van de CID-officieren van
  justitie ten opzichte van de CID. Tegenwoordig wordt een veel
  actievere houding aangetroffen, waarbij CID-officieren van justitie
  op eigen initiatief vragen stellen en informatie eisen over de
  activiteiten van de CID.

  Een rechter-commissaris heeft tot op heden geen vastgelegde taak
  ten opzichte van informanten. Slechts een enkele
  rechter-commissaris is op de hoogte van de activiteiten en de
  identiteit van een informant. Hoewel de rechter-commissaris soms
  een beslissing moet nemen tot het inzetten van dwangmiddelen (mede)
  op basis van informatie van een informant zal een
  rechter-commissaris zelden beslissen een informant zelf te horen.
  Het proces-verbaal van de CID-chef wordt voldoende geacht.

  5.3.10 Corruptiegevoeligheid

  Verschillende opsporingsmethoden dragen risico’s van corrumptief
  gedrag in zich. Er is een aantal gevallen bekend van rechercheurs
  die in hun werkuitoefening bezweken zijn voor ongewenste
  benvloeding door onder meer informanten. Deze benvloeding zou ook
  een directe link hebben met de georganiseerde misdaad.
  Noot Kuijper zegt hierover tijdens zijn openbaar
  verhoor:

  De heer Rabbae:
  In het kader van ons onderzoek is het interessant om van u
  te weten welke invloed, structureel of incidenteel, de
  georganiseerde criminaliteit heeft op de politie.
  De heer Kuijper:
  Uit eigen ervaring kan ik daar betrekkelijk weinig over
  zeggen. Ik kan alleen maar een gevoel vertalen. Erg veel zaken zijn
  er nog niet geweest, maar de zaken die er zijn geweest laten wel
  zien dat er sprake was van regelrechte omkoping voor het verkrijgen
  van diensten van de betrokken politieman. In het onderhavige geval
  ging het over informatie. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat de
  georganiseerde criminaliteit het erop toelegt punten binnen de
  politie te krijgen waar men gebruik van kan maken. In een bepaalde
  zaak, die speelde in het gokhuizencircuit, was iemand gewoon
  platgelegd door de organisatie.
  De voorzitter:
  Platgelegd?
  De heer Kuijper:
  Corrupt gemaakt. Hij kreeg wekelijks een uitkering, varirend
  tussen de f.300 en f.500. Daar hoefde hij eigenlijk niets voor te
  doen. In het gokhuizencircuit was de verwachting dat de geldgever
  de intentie had om deze politieman in voorkomende gevallen te
  gebruiken, als dat nodig was. Dat is ook naar voren gekomen. Er is
  ook een veroordeling van de betrokken geldgever gekomen.

  Noot

  In dit hoofdstuk en het hoofdstuk over infiltratie wordt aandacht
  besteed aan deze en andere vormen van
  politieel corrumptief gedrag. Gezien de onenigheid die bestaat over
  de juiste definitie van het begrip corruptie heeft de commissie
  besloten een aantal verschijningsvormen te onderscheiden. Een
  onderscheid wordt gemaakt in normafwijkend gedrag (naggen), het
  lekken van politie-informatie, het behalen van (financieel of
  ander) voordeel aan criminele activiteiten, omkoping in de zin van
  het Wetboek van Strafrecht (of het Algemeen
  rijksambtenarenreglement) of anderzins het plegen van strafbare
  feiten. Dit ongewenste gedrag wordt bekeken in relatie tot
  bijzondere opsporingsmethoden die een directie relatie met het
  criminele milieu veronderstellen. Kuijper zegt desgevraagd
  hierover:

  De heer Rabbae:
  Kunt u ons aangeven welke opsporingsmethoden en -technieken
  van de politie corruptiegevoelig zijn?
  De heer Kuijper:
  Dat is het direct omgaan met het criminele milieu, in de
  breedste zin van het woord, varirend dus van het runnen van

  informanten tot het ondernemen van infiltratie-acties: ik denk
  dat dat zeer sterke corruptogene factoren zijn.

  Noot

  Contacten tussen informanten en runners

  Tijdens het onderzoek is gebleken dat de contacten tussen de
  informant en zijn runner(s) enkele jaren kunnen duren, in een enkel
  geval zelfs wel twintig jaar. Binnen een dergelijk tijdsbestek komt
  het voor dat de verhouding tussen de politieambtenaar en de
  informant uitgroeit tot meer dan een werkrelatie. Uit onderzoek is
  ondermeer gebleken dat een (voormalig) runner aan het ziekbed van n
  van zijn informanten heeft gezeten en dat een runner de begrafenis
  van zijn informant heeft bijgewoond.

  De volgende twee casussen laten zien hoe een vriendschappelijke
  relatie tussen een rechercheur en een informant zich kan
  ontwikkelen en op welke manier dat op gespannen voet kan komen te
  staan met het op een integere wijze uitvoeren van
  politiewerkzaamheden. Bij het runnen van informanten bestaat het
  risico dat er (onbedoeld) politie-informatie terug het criminele
  milieu ingaat. In de gevallen die hieronder worden beschreven
  ontstaat de verdenking dat de betrokken politiemensen al of niet
  bewust politie-informatie doorgeven aan hun informant.

  Casus 1. Een (tactisch) districtsrechercheur is in het
  midden van de jaren zeventig betrokken bij een aantal
  drugsonderzoeken naar een plaatselijk bekende crimineel. Vanaf die
  tijd hebben beiden regelmatig contact, waarbij de rechercheur met
  goedvinden van zijn superieuren de crimineel feitelijk als

  informant runt. Wanneer in het midden van de jaren tachtig in
  het district een
  CID wordt ingesteld, draagt de rechercheur
  zijn
  informant over aan twee CID-runners. De informant
  en de rechercheur hebben hierna echter nog steeds regelmatig
  contact. Mede naar aanleiding van een belastende verklaring van een
  gedetineerde, onderzoekt de Rijksrecherche de relatie tussen
  beiden. Uit het onderzoek blijkt dat ze in de loop der jaren een
  vrij hechte band hebben opgebouwd. De rechercheur heeft
  verschillende malen wanneer de
  informant in de gevangenis
  zat, bescherming geboden aan de echtgenote van de
  informant
  als deze zich bedreigd voelde. De rechercheur en de
  informant zijn tot twee keer toe samen met hun beider
  echtgenotes uiteten gegaan. De rekening werd beide keren door
  de
  informant voldaan. Een van die twee etentjes was kort
  nadat de
  informant op vrije voeten was gesteld. Bij een
  huiszoeking bleek de rechercheur op de verjaardagskalender van
  de
  informant te staan. Bovendien is gebleken dat de
  rechercheur en de
  informant er een gewoonte van hadden
  gemaakt om elkaar verjaardagskaarten en vakantiegroeten te sturen.
  Tijdens het Rijksrecherche onderzoek is van het wegtippen van
  informatie aan de
  informant over een op stapel staande
  huiszoeking, zoals de gedetineerde in zijn verklaring beweerde,
  niets gebleken.

  Casus 2. Een wachtmeester van de Rijkspolitie heeft op
  verzoek – en onder begeleiding van – de
  CID een aantal jaren
  een
  informant gerund. Hun relatie is in verschillende
  opzichten opmerkelijk te noemen. De wachtmeester was eerder
  bijvoorbeeld nauw betrokken bij het in verzekering stellen van
  de
  informant, wegens diens betrokkenheid in een zaak van
  uitkerings-fraude. Hij heeft naar aanleiding van die zaak bovendien
  een reprimande van zijn chef gekregen omdat hij daags na de
  aanhouding de verdachte weer in vrijheid heeft gesteld, zonder
  enige vorm van overleg vooraf met bijvoorbeeld de hulpofficier van
  justitie. De wachtmeester werd er in de tijd dat hij de

  informant runde – die hij ten opzichte van anderen aanduidde als
  mijn man – door collega’s regelmatig voor gewaarschuwd hun relatie
  niet te vertrouwelijk te laten worden. Desondanks bleek uit
  verschillende verklaringen in het kader van een
  Rijksrecherche-onderzoek onder meer, dat de wachtmeester een
  gemeenteambtenaar en zelfs de burgemeester persoonlijk heeft
  benaderd met het verzoek om de korting op de bijstandsuitkering van
  zijn
  informant – vanwege diens betrokkenheid in de
  fraude-zaak – op te heffen. Op verzoek van de wachtmeester heeft
  diens chef, voorafgaand aan de zitting in de fraude-zaak – met de
  officier van justitie overlegd over het eventueel seponeren van de
  zaak. De officier van justitie heeft toen geen toezeggingen
  hierover gedaan en nadrukkelijk gevraagd hun overleg kabinet
  (vertrouwelijk) te houden.

  Later blijkt dat de wachtmeester zijn informant toch
  hiervan op de hoogte heeft gesteld. De
  informant verschijnt
  uiteindelijk niet op de zitting, maar hij meldt zich ziek. Gevraagd
  naar de (werkelijke) weigering van de
  informant om te
  verschijnen, antwoordt de wachtmeester desgevraagd: Als hij naar de
  zitting zou gaan wordt hij veroordeeld en kan de gemeente het
  totale bedrag op hem terugvorderen en dat zou toch te gek zijn.

  Een nauwe relatie tussen de informant en zijn runner kan er toe
  leiden dat het voor de politie-ambtenaar steeds moeilijker wordt om
  bijvoorbeeld cadeaus van zijn criminele kennis te weigeren of ze
  zelfs als zodanig te herkennen. Illustratief zijn in dit verband
  een CID-rechercheur die van een crimineel een paar dure schoenen
  aanneemt en een runner die op kosten van een crimineel op vakantie
  gaat.

  Het risico van financieel voordeel:
  tipgeld

  Naast informanten die incidenteel en vrijblijvend informatie
  verstrekken, zijn er ook broodinformanten die uitsluitend
  informatie verstrekken in ruil voor het tipgeld van justitie of van
  verzekeringsmaatschappijen. Bij het runnen van informanten gaat
  veel geld om. Het ministerie van Justitie heeft bijvoorbeeld in
  1994 fl. 1.576.100,- aan tipgeld uitbetaald. Er blijkt bovendien
  sprake te zijn van een aanzienlijke stijging van het totaal aan
  tipgelden (zie paragraaf beloningen). In de praktijk kunnen zich
  ten aanzien van de uitbetaling van tipgeld verschillende
  corruptie-risico’s voordoen. Er is melding gemaakt van een CID die
  voor de uitbetaling van zijn tipgelden een particulier
  bewakingsbedrijf heeft ingeschakeld, met alle gevaren van dien. De
  volgende casussen illustreren nog een aantal andere risico’s.
  Casus 3. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar
  aanleiding van de verklaring van een
  informant dat hij
  geen
  tipgeld zou hebben ontvangen, terwijl hem dat wel was
  toegezegd. Tussen de uitbetaler en de ontvanger zou iets zijn
  blijven zitten, aldus een van de betrokken rijksrechercheurs. Dit
  bleek echter niet het geval te zijn geweest. Bij de uitbetaling van
  het
  tipgeld zijn geen onregelmatigheden aan het licht
  gekomen. Wel is gebleken dat de afspraken over de uitbetaling van
  het
  tipgeld in een n-op-n-situatie zijn gemaakt. De
  Rijksrecherche heeft toen de aanbeveling gedaan dat in het vervolg
  runners beter met z’n tween kunnen opereren en de
  informant
  een bewijs van betaling moeten laten ondertekenen. Casus
  4.
  Een voormalig runner is van baan veranderd en verricht nu
  andere politie-werkzaamheden. Hij onderhoudt echter nog wel
  regelmatig contact met enkele van zijn oude
  informanten. Een
  van hen heeft recentelijk nog belangrijke informatie geleverd en is
  hiervoor betaald door een verzekeringsmaatschappij. Het

  tipgeld wordt daarvoor eerst overgemaakt op de giro-rekening van
  de ex-runner. De Rijksrecherche heeft aanwijzingen dat het geld
  niet verder komt en dat de politieman het
  tipgeld in eigen
  zak stopt. Tijdens het onderzoek dat hierop volgt is hiervan echter
  niets gebleken. De voormalige runner maakt het
  tipgeld over
  van zijn giro naar de rekening van de
  informant. De
  Rijksrecherche heeft de politieman wel te kennen te geven, dat hij
  – nu hij geen runner meer is – moet stoppen met runnen van

  informanten. Casus 5. Uit diverse verklaringen en
  omstandigheden kan door de politieleiding, die al langer argwaan
  jegens betrokkene koestert, worden opgemaakt dat een rechercheur
  delen van partijen in beslaggenomen verdovende middelen, kennelijk
  samen met een
  informant waarmee hij zeer vriendschappelijke
  relaties onderhoudt, in het illegale handelsverkeer heeft gebracht
  en een fors deel van de inkomsten hieruit ook zelf heeft gend. De
  betrokken politieman ontkent dit maar geeft wel toe dat hij mee
  heeft gedeeld in hoge
  tipgelden die dezelfde informant
  door zijn toedoen heeft opgestreken. Ook komt vast te staan dat
  hij met deze persoon nog contacten onderhield nadat hem dit
  uitdrukkelijk was verboden. Na het nodige onderzoek wordt deze
  politieman ontslagen.
  Noot

  Een vergelijkbaar probleem doet zich in omgekeerde zin voor bij
  het inleveren van criminele verdiensten door informanten bij de
  CID. Noot Deze gelden worden tot op heden op een
  speciale rekening van de CRI geparkeerd. Het is voorstelbaar dat
  door de ondoorzichtige gebruiken en administratie op dit gebied,
  ingeleverde verdiensten aan de strijkstok blijven hangen. Dit
  risico wordt slechts gesignaleerd: een concreet voorbeeld is de
  commissie niet bekend.

  Omkoping

  De relatie tussen een informant en zijn begeleider kan op
  verschillende manieren aanleiding geven tot vormen van politile
  corruptie. Hierbij speelt ook een rol dat het overgrote deel van de
  informanten afkomstig is uit het criminele (drug)milieu. Over het
  nut van informanten wordt door politiemensen wel gezegd: hoe fouter
  hoe
  beter. Met andere woorden: een grote crimineel kan over de meeste
  informatie beschikken. Wanneer in de praktijk sprake is van
  corruptie ten aanzien van het runnen van informanten, is dat soms
  het resultaat van een heel geleidelijk proces dat misschien begint
  als een vorm van normafwijkend gedrag en kan uitmonden in omkoping.
  Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende casus.

  Casus 6. Het begon met een simpel verzoek van de
  tipgever aan de rechercheur: of die even een kenteken voor hem
  wilde opvragen: voor wat hoort wat, nietwaar? Het volgende verzoek
  kwam enkele weken later: de tipgever wilde graag weten of mijnheer
  X bij de HKD (herkenningsdienst) bekend was. Ook die informatie
  werd hem verstrekt. Dat gebeurde nog een paar keer. Daar tussendoor
  een drankje en een etentje, alles op rekening van de

  informant. Het venijnige staartstuk kwam ongeveer een jaar
  later: de runner werd nu gerund en leverde de ene vitale
  strategische recherche-informatie na de andere aan zijn

  informant. De tegenprestatie bestond uit een (vaste) plaats op
  de loonlijst van een criminele organisatie.
  Noot

  Controle

  En van de problemen bij het omgaan met informanten is, dat niet
  altijd duidelijk is wie de regie heeft: de runners of de informant.
  Wie runt wie? Het is van groot belang, dat de informant zich door
  de runner laat leiden en dat hij het initiatief niet van de runner
  overneemt. In de praktijk hebben zich inmiddels verschillende
  gevallen van omgekeerde sturing voorgedaan. Noot Een
  bijzondere vorm hiervan is de informant die optreedt als
  dubbelspion en niet alleen informatie doorgeeft aan de
  politie, maar ook over de politie. Dit risico is volgens
  sommigen toegenomen, doordat in toenemende mate gebruik wordt
  gemaakt van gestuurde informanten/burgerinfiltranten:

  De heer Hiddema:
  Er is een heel gevaarlijke trend, die zich aldus laat
  situeren. De criminele organisaties weten stuk voor stuk – er zijn
  immers zoveel processen geweest – dat er wordt gewerkt met

  burgerinfiltranten.
  De voorzitter:
  Maar dat weet men al jaren.
  De heer Hiddema:
  Ja. Maar dan gaat men ervan uit dat ook hun organisatie al
  is, of ooit bezocht zal worden, door een
  burgerinfiltrant.
  Wat doet men? Men anticipeert op die mogelijkheid; men stuurt zelf
  een vertrouweling naar het politiebureau. Die man moet dan zeggen:
  ik ben Pietje en ik wil graag infiltreren in de organisatie van Y,
  want daar weet ik alles van. Maar Y heeft hem zelf gestuurd. Dat is
  zeer profijtelijk, want zo neutraliseer je het effect van een
  politie-informant – het is immers je eigen
  informant – maar
  je kunt gelijktijdig ook in de politiekeuken kijken, om te zien wat
  ze tegen jou aan het uitbroeden zijn. Dat is een mogelijkheid die
  de criminaliteit nooit zo sterk heeft gehad. Toen er geen

  burgerinfiltranten waren, kwam je daar ook niet zo makkelijk met
  een runner in.
  Noot
  De heer Rouvoet:
  Ik wil even stilstaan bij die criminele infiltranten. Is een
  consequentie van uw opmerking dat de criminele organisaties niet om
  iemand heen kunnen, dat een succesvolle criminele infiltrant
  eigenlijk per definitie niet voor de politie is te
  regisseren?
  De heer Snijders:
  Het hangt ervan af wat je met hem afspreekt. Maar ik moet
  vaststellen dat er in de trajecten die ik heb bekeken, te vaak
  momenten zijn dat de man of vrouw in kwestie bepaalt wat er
  gebeurt. Zij hadden althans invloed op het proces. Ik denk dat dit
  absoluut niet mogelijk moet zijn. Dan heb je geen strakke sturing
  meer.
  De voorzitter:
  Aan welke elementen van de doorleveringstrajecten die wij nu
  bespreken, denkt u dan?
  De heer Snijders:
  Ik wil het wat breed houden. Er is een keten van handelingen
  van mensen. Er worden auto’s gebruikt, er worden loodsen gebruikt.
  Soms werden de voorwaarden gesteld vanuit het milieu: wij willen
  dit of dat. Ik kan daar niet dieper op ingaan. Maar dan werd
  feitelijk vastgesteld dat vanuit het milieu, de groepering waarop
  gedraaid werd, heel nadrukkelijk werd gezegd: wij willen dit of wij
  willen die. Dat is opgevolgd.
  Noot

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken