• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 8.2 Criminele inlichtingendiensten

  8.2 Criminele inlichtingendiensten

  8.2.1 Inleiding

  Informatie vanuit de criminele wereld is altijd belangrijk
  geweest voor het werk van politie en justitie. Vanaf de jaren
  zeventig wordt op een systematische manier criminele informatie
  verzameld. Het leggen en onderhouden van contacten met informanten
  en het op andere wijze verzamelen van criminele informatie, door
  bijvoorbeeld observatie, wordt in de loop der tijd meer en meer
  werk voor specialisten. Sinds het begin van de jaren zeventig is
  sprake van aparte criminele inlichtingendiensten (CID-en).

  De commissie heeft onderzoek gedaan naar de CID-en in Nederland.
  Bij alle regionale politiekorpsen, de CRI en de kernteams zijn
  interviews gehouden en documenten verzameld. In zes korpsen is meer
  intensief onderzoek gedaan naar de organisatie en het functioneren
  van de CID-en. De CID van de Koninklijke marechaussee is eveneens
  onderwerp van onderzoek geweest. Een aantal bijzondere
  opsporingsdiensten beschikt over een soort CID. De commissie stelt
  dit eveneens aan de orde. De bevindingen op basis van zowel dit
  onderzoek als de verhoren worden hieronder weergegeven.

  8.2.2 Organisatie

  Verschijningsvormen en juridische basis

  Alle 25 regionale politiekorpsen beschikken over een CID. Deze
  vinden hun juridische basis in artikel 4 Besluit beheer regionale
  politie (BBRP) en de daarop gebaseerde CID-regeling 1995. Het
  onderzoek door CID-en heeft echter geen expliciete wettelijke
  basis. De gegevens van de CID-en dienen te worden verwerkt,
  opgeslagen en uitgewisseld conform de Wet politieregisters en het
  daarop gebaseerde CID-privacy reglement. Noot Op
  landelijk niveau bestaat een Nationale criminele inlichtingendienst
  (NCID) bij de divisie Centrale recherche informatie (CRI). Alle
  CID-en dienen zogenaamde CID-subjecten, grijze-veld-subjecten,
  informantencoderingen en overige relevante informatie
  Noot aan te melden bij de NCID. Noot
  Kernteams hebben formeel geen toegang tot CID-informatieregisters,
  zij missen de zogenaamde CID-status (waarmee de
  verstrekkingsgerechtigheid op grond van artikel 10 en 11 CID
  regeling 1995 wordt bedoeld). Per kernteam zijn afspraken gemaakt
  over de verhouding tussen de regionale CID en de medewerkers van
  het kernteam die CID-informatie verwerken en verzamelen. Daarmee
  kunnen de kernteams feitelijk alle CID-activiteiten uitvoeren.

  Verschillende bijzondere opsporingsdiensten ontplooien sinds een
  aantal jaren activiteiten die binnen de politie door een CID worden
  verricht, ook al is daar nog geen wettelijke basis voor. Met name
  de Algemene inspectie dienst (AID) en de Economische controle
  dienst (ECD) hebben in samenspraak met de CRI een CID opgezet.

  De Koninklijke marechaussee en de Divisie mobiliteit van het
  Korps landelijke politiediensten beschikken op
  basis van artikel 1 van de CID-regeling 1995 over een CID. Het
  verlenen van de CID-status aan de Rijksrecherche is nog
  voorwerpwerp van onderhandelingen tussen de ministeries van
  Binnenlandse Zaken en Justitie.

  Taak

  De taak van de criminele inlichtingendiensten is, conform
  artikel 2 CID-regeling 1995, het bevorderen van: ade opsporing van
  misdrijven, die gezien hun ernst of frequentie dan wel het
  georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd, een ernstige
  inbreuk op de rechtsorde maken;bde opsporing van natuurlijke en
  rechtspersonen die zich aan deze misdrijven schuldig maken of
  hebben gemaakt;chet voorkomen van dergelijke misdrijven;dhet
  inwinnen van gegevens omtrent de financile situatie van de
  natuurlijke en rechtspersonen, genoemd onder b.

  De taak van de CID-en laat zich het best omschrijven als het
  systematisch en gericht inwinnen van gegevens over ernstige
  criminaliteit en de (potentile) daders daarvan.

  De voorzitter :
  Hoe vergaart u die informatie?
  De heer Van Teijlingen:
  Door met allerlei mensen te praten en te trachten van hen
  informatie te verkrijgen.
  De voorzitter:
  Alleen praten? Of doet u nog mr dan praten?
  De heer Van Teijlingen:
  Wij praten alleen met bronnen.
  De voorzitter:
  Behalve praten doet u niets anders?
  De heer Van Teijlingen:
  Nee. Noot Het inlichtingenwerk is de taak van
  de CID; de bewijsvoering is de taak van de tactische recherche. Het
  geheime inlichtingenwerk is niet bedoeld om ter zitting aan de orde
  te komen, maar moet gegevens opleveren om de opsporing te sturen.
  Noot Deze sturing krijgt vorm in de beslissing welk
  onderzoek wordt aangevat en welke richting een lopend onderzoek op
  moet. Deze gegevens kunnen door de inzet van verschillende
  opsporingsmethoden worden vergaard, zoals het werken met
  informanten, observeren, analyseren van informatie uit oude
  onderzoeken, en het vergaren van financile informatie.
  Noot
  De voorzitter:
  U bent dan toch aan het opsporen? U bent toch niet
  informatie aan het verzamelen om een mooi boek te schrijven? Het
  gaat er toch om, daarmee verdachten goed in kaart te brengen en het
  tot een veroordeling te laten komen?
  De heer Van Teijlingen:
  Jawel, maar ik maak onderscheid tussen het vergaren van
  informatie en het aandragen van informatie aan de mensen die daar
  vervolgens tactisch mee aan het werk moeten. Die opsporingstaak
  vervullen wij, als
  CID, dus niet.
  De voorzitter:
  Als de criminele inlichtingendienst geen opsporing
  verricht, wat doet ze dan wel?
  De heer Van Teijlingen:
  Het vergaren van zoveel mogelijk informatie, ten behoeve van
  anderen.
  De voorzitter:
  En is ze dan niet aan dezelfde regels gebonden, als
  opsporingsambtenaar?
  De heer Van Teijlingen:
  De RCID gaat niet daadwerkelijk zelf wat met die
  informatie doen. Daar gaan anderen mee aan de slag. Of die
  informatie voldoende is om daar een opsporingsonderzoek mee te
  starten, is iedere keer weer verschillend. Daar beslist een
  tactisch teamleider over, in overleg met zijn officier van
  justitie.
  De voorzitter:
  Maar u bent toch al aan het opsporen?
  De heer Koekkoek:
  In ruime zin genomen.
  De voorzitter:
  Zonder u is er vaak helemaal geen opsporing.
  De heer Van Teijlingen:
  Naast het CID-matig vergaren van informatie wordt er
  natuurlijk ook op andere manieren informatie vergaard.
  De voorzitter:
  Goed, maar u bent een belangrijk element waar het gaat om de
  zware criminaliteit. Zonder dat u bepaalde informatie aandraagt,
  kan er niet verder worden opgespoord. U bent dan toch deel van de
  opsporing?
  De heer Van Teijlingen:
  In het grote geheel maak ik daar deel van uit, maar ik maak
  voor mijzelf een verschil tussen zelf opsporen en niet zelf
  opsporen.
  Noot

  CID-rechercheurs zien het als hun eerste verantwoordelijkheid hun
  bronnen van informatie te beschermen. Beschermen zij die niet, dan
  is de kans groot dat de bronnen snel opdrogen. Het antwoord op de
  vraag hoe maken we de CID-informatie operationeel of anders gezegd
  hoe vertellen we het de tactische recherche zonder dat de informant
  risico loopt, beheerst hun handelen. Deze situatie heeft tot gevolg
  dat de CID niet altijd aan de behoefte aan informatie van de
  tactische recherche kan voldoen. Sommige informatie kan om
  veiligheidsredenen niet worden vrijgegeven. In de praktijk geven
  CID-rechercheurs informeel hints welke kant
  een tactisch onderzoek op moet. Noot De CID werkt niet
  alleen in de proactieve fase, maar tevens in de tactische fase van
  onderzoeker. Veelal wordt slechts een deel van het CID-onderzoek
  overgedragen aan de tactische recherche en gaat de rest van het
  CID-onderzoek verder. Ook naast een gerechtelijk vooronderzoek
  vindt nog onderzoek door de CID plaats, de zogenaamde parallelle
  opsporing. Noot Politie en justitie hanteren veelvuldig
  de termen CID-status en CID-matig. Niet altijd is duidelijk wat
  onder deze termen moet worden verstaan. In de CID-regeling wordt
  geen melding gemaakt van deze termen. Mosterd licht in het openbaar
  verhoor zijn visie op de term CID-matig toe:

  De voorzitter:
  Wij hebben al veel over de criminele-inlichtingendienst
  gesproken, maar u bent de eerste chef, puur, van een
  criminele-inlichtingendienst die wij verhoren. Wij hebben al vele
  malen gesproken over alle bijvoeglijke naamwoorden die er bestaan
  met het woord
  CID erin. Laat ik er met n beginnen: wat is
  CID-matig?
  De heer Mosterd:
  CID-matig is voor mij het inwinnen van inlichtingen, middels
  personen en middels methodieken, in een fase vrdat er een
  opsporingsonderzoek is of in de fase parallel aan een
  opsporingsonderzoek.
  De voorzitter:
  En wat is er dan bijzonder aan?
  De heer Mosterd:
  Het bijzondere aan de opsporingsmethodieken is mijns inziens
  dat zij nog niet bij wet geregeld zijn en dat het methodieken zijn
  ten aanzien waarvan wij over het algemeen de wijze waarop wij die
  toepassen, zo min mogelijk aan de grote klok hangen.
  De voorzitter:
  Is dat een ander woord voor: geheim houden?
  De heer Mosterd:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dus het woord CID-matig betekent niet zozeer: de
  informatieve voorfase of de proactieve fase, zoals die ook wel
  genoemd is. Het wezenlijke kenmerk is in feite dat je, naast
  bijvoorbeeld een tactisch onderzoek, een CID-traject hebt waar de
  dingen geheimer gebeuren?
  De heer Mosterd:
  Ja, zo interpreteer ik het in ieder geval wel en zo hebben
  wij het ook in onze regio georganiseerd. Ik heb ook gehoord van
  andere korpsen waar tactische teams bijzondere
  opsporingsmethodieken hanteren, maar in Hollands Midden is het zo
  georganiseerd dat al die bijzondere opsporingsmethodieken zoals wij
  ze nu noemen, in feite door de
  CID worden uitgevoerd, c.q.
  met behulp van anderen worden uitgevoerd.
  Noot

  In de meeste gevallen wordt in verband met de CID-status het in
  artikel 10 en 11 CID regeling 1995 bepaalde bedoeld, te weten de
  toegang tot CID-registers en de aanspraak op verstrekking.
  Noot De politieministers kunnen op grond van artikel 24
  CID-reglement andere organisatorische eenheden aanmerken als CID.
  Daarmee krijgen deze eenheden de reeds genoemde CID-status.
  Voorzover bekend hebben de ministers van deze bevoegdheid nog geen
  gebruik gemaakt.

  Organisatievormen en opleiding

  Er bestaat geen standaard CID-organisatie. Grote verschillen
  bestaan tussen de CID-en van de regiokorpsen. Soms bestaat in een
  politiekorps alleen een CID op regionaal niveau, soms ook op
  districtsniveau. In enkele regio’s is de CID volledig
  gedecentraliseerd. Soms is het observatieteam (OT) of de sectie
  technische ondersteuning (STO) onderdeel van de CID.

  Binnen elke CID zijn in ieder geval runners, misdaadanalisten en
  administratief personeel werkzaam. Een runner is de contactpersoon
  van een informant bij de CID. De omvang van een CID varieert van 5
  tot ruim 80 personen, al naar gelang onderdelen als het OT en het
  STO organisatorisch onder de CID vallen. De CID-chef
  vertegenwoordigt de CID naar buiten. Hij verstrekt de criminele
  inlichtingen, zowel binnen als buiten het korps, en voert overleg
  met de chef van de tactische recherche over de te gebruiken
  informatie. CID-rechercheurs zijn politie-ambtenaren in de rang van
  hoofdagent of brigadier. Deze politieambtenaren dienen een zekere
  recherche-ervaring te hebben. De opleiding van CID-rechercheurs
  bestaat uit een sedert 1986 gegeven module Criminele
  inlichtingendiensten op de Rechercheschool. Deelname aan de cursus
  is niet verplicht gesteld voor CID-rechercheurs.

  Nationale cordinatie

  De Begeleidingscommissie CID heeft gedurende een aantal jaren
  getracht cordinatie te bewerkstelligen in de activiteiten en de
  organisatie van de CID. Noot Zij heeft in haar bestaan
  (1986-1993) vele adviezen gegeven over het functioneren van de CID.
  Inmiddels is de Raad van Advies voor de CID ingesteld. Deze raad
  dient de ministers van adviezen te voorzien.
  Bovendien organiseert de Raad van Hoofdcommissarissen ter nationale
  cordinatie twee keer per jaar themadagen, waarop inhoudelijke en
  organisatorische thema’s worden behandeld. In hoeverre deze
  overlegorganen daadwerkelijk aan enige cordinatie hebben
  bijgedragen is onduidelijk. Zij beschikken over geen enkele
  bevoegdheid. Wel bieden zij een forum om standpunten en informatie
  over het functioneren en de organisatie van de CID uit te
  wisselen.

  8.2.3 Zaken

  Uitgangspunt is dat de CID-chef, de tactische chef en de
  officier van justitie zware criminaliteit besluiten welke zaken
  worden aangepakt. In een aantal zaken heeft de CID door de beperkte
  orintatie van de runners en de eenzijdigheid van het
  informantenbestand weinig te bieden. De CID heeft primair aandacht
  voor het klassieke criminele milieu, waarbij de drughandel nog
  steeds het belangrijkste aandachtsgebied is. Voor het aanpakken van
  andere zaken bestaat onvoldoende kennis bij de huidige CID-en. De
  informanten van de CID hebben voornamelijk informatie over
  drugcriminaliteit en de vermogens- en geweldscriminaliteit
  (overvallen, inbraken, wapens en dergelijke). De CID-en beschikken
  nauwelijks over informanten in andere sectoren van de
  georganiseerde criminaliteit. Dit kan ook te wijten zijn aan het
  feit dat bevindingen op andere dan traditionele gebieden moeilijk
  kunnen worden afgezet binnen het regiokorps en de inspanningen
  derhalve geen vervolg krijgen. De CID-en zijn zich er wel van
  bewust dat ook aan andere typen criminaliteit aandacht moet worden
  besteed. Slechts enkele CID-en zijn daartoe daadwerkelijk in
  staat.

  De voorzitter:
  Dus de verhalen van: we gaan het nu heel anders doen met de
  CID, dat is in de praktijk nog niet zo. De basis van uw werk is nog
  steeds wat u uit het criminele milieu hoort?
  De heer Mosterd:
  Wij proberen daar nu wat meer koers aan te geven. Een bekend
  probleem bij de
  CID was – het is het ten dele nog steeds,
  maar het was het zeer zeker – dat het terechte verwijt werd
  gemaakt: de

  informant runt, managed de CID en bepaalt waar de politie
  achteraan loopt. Door betere afspraken, betere procedures, zie je
  nu dat wij proberen de beleidsdoelstellingen van het korps te
  volgen. Het is in dit verband grappig dat ik, voordat ik hier
  naartoe kwam, nog een managementrapportage zat door te nemen,
  waarin wij ook dit jaar proberen de bedrijfsvoering wat beter te
  verwoorden. Daarin zie je dan bijvoorbeeld dat wij op het item
  woninginbraken zoveel informantengesprekken hebben gehad en op het
  item roofovervallen zoveel informantengesprekken. Op die manier
  proberen wij eigenlijk zelf veel meer de regie te bepalen.

  Noot Desondanks fungeert de CID als een belangrijke bron
  voor de aanvang van recherche-onderzoeken.

  De voorzitter:
  Hoeveel van de grote zaken worden in Amsterdam gestart op
  basis van CID-informatie?
  De heer Van Looijen:
  Vrijwel alle. Noot

  Runnen van informanten Noot

  Het CID-werk bestaat voor een groot deel uit het onderhouden van
  contacten met informanten. Dit gebeurt door twee runners per
  informant. De CID-chef heeft het laatste woord over de met de
  informant te maken afspraken en heeft de eindverantwoordelijkheid
  voor het runnen van de informanten.

  De voorzitter:
  Hoeveel informanten heeft u ongeveer ingeschreven
  staan?
  De heer Van Teijlingen:
  Ik denk om en nabij de 400.
  De voorzitter:
  Hoeveel daarvan runt u actief?
  De heer Van Teijlingen:
  In principe worden zij allen gerund, met dien verstande dat
  er mensen zijn die je vier keer in de week spreekt en dat er mensen
  zijn waar je maar n keer in de maand mee spreekt.

  Noot

  Tot voor kort runden CID-chefs ook wel zelf informanten, maar de
  overtuiging is dat de chef zich daar niet mee bezig moet houden. De
  runners geven aanwijzingen aan de informant hoe zich te gedragen en
  omtrent de aard van de gewenste inlichtingen. De runners zeggen
  tegen hun informanten dat zij geen strafbare feiten mogen plegen.
  Gebeurt dat wel, dan is dat geheel voor eigen verantwoordelijkheid
  en lopen de informanten het risico dat zij strafrechtelijk worden
  vervolgd. De CID-en zijn zich ervan bewust dat informanten wel
  degelijk strafbare feiten plegen. Incidenteel wordt een informant
  geobserveerd door een OT teneinde zijn betrouwbaarheid te kunnen
  toetsen.

  Vastlegging en verstrekking gegevens
  Noot

  Binnen een CID worden verschillende administraties gevoerd: de
  computer van de individuele rechercheur, informantendossiers,
  journaals, CID-informatierapporten (zogenaamde 4×4-tjes), het
  grijze-veld-register en het CID-register. De inhoud van deze
  archieven varieert per CID. Noot Over de manier waarop
  aan de informatie is gekomen, dus over de inzet van
  opsporingsmethoden, is nauwelijks iets vastgelegd in deze
  administraties. Niet alle personen die informatie geven aan de CID
  staan geregistreerd als informanten; zogenaamde ndagsvliegen en
  bovenwereldvertegenwoordigers worden vaak niet als informanten
  ingeschreven. Contacten van CID-runners worden slechts ten dele
  vastgelegd. De in de praktijk gehanteerde criteria voor de
  inschrijving van informanten zijn onduidelijk. Politieambtenaren
  bleken soms ingeschreven te zijn als informanten. Het is evenmin
  duidelijk op basis van welke criteria iemand grijze veld-subject
  danwel CID-subject wordt.

  De voorzitter:
  Wanneer wordt men CID-subject? Wie beslist of
  bijvoorbeeld ik
  CID-subject word en in de bak
  terechtkom?
  De heer Van Teijlingen:
  Als er informatie binnenkomt of er is al informatie in het
  bestand, dan wordt met ons besproken of iemand al of niet tot

  CID-subject dan wel tot grijze-veldsubject bestempeld mag
  worden.
  De voorzitter:
  Wanneer word je grijze-veldsubject?
  De heer Van Teijlingen:
  Dat word je als er aanleiding zou kunnen zijn om te gaan
  veronderstellen dat betrokkene in aanmerking zou kunnen komen voor
  het zijn van
  CID-subject. Dus dat is op zichzelf maar heel
  flinterdun.
  De voorzitter:
  Is het zo dat je grijze-veldsubject wordt als er n keer
  informatie binnenkomt, zelfs als het dun is, en dat je

  CID-subject wordt nadat er twee keer informatie is
  binnengekomen?
  De heer Van Teijlingen:
  Dat zou kunnen. Om aan te geven dat wij er voorzichtig mee
  omgaan, zal ik wat aantallen geven. In het CID-register dat wij nu
  hanteren gaat het binnen onze regio om 250 grijze-veldsubjecten op
  een totaal van bijna 10.000
  CID-subjecten.
  De voorzitter:
  Bespreekt u met de officier van justitie of iemand nieuw aan
  het bestand wordt toegevoegd?
  De heer Van Teijlingen:
  Nee, die beslissing wordt niet met de CID-officier
  besproken. Noot De CID-regeling 1995 geeft een
  erg ruime omschrijving van de begrippen CID- en
  grijze-veld-subject. Soms is het spuiten van graffiti voldoende;
  soms dient het subject zich ten minste schuldig te maken aan zware
  criminaliteit. In de praktijk worden de registers voor alle typen
  strafbare feiten en de daders daarvan gebruikt.
  De voorzitter:
  U bent praktisch, de laatste vijf, zes jaar, steeds bezig
  geweest met het CID-werk. Maakte u nu de keuze wie er wel of niet
  in kwam, deed de runner dat of deed Dros, als uw chef, dat? Hoe
  gaat dat in de praktijk?
  De heer Van Steeg:
  Dan moet ik iets vertellen van de organisatie in Utrecht.
  Wij zitten in een nieuwe organisatie en werken als
  CID in
  vier verschillende clusters: eentje Oost, eentje West en eentje
  stad – dat zijn de clusters waar de informatie ingewonnen wordt –
  en wij hebben een centraal cluster in Zeist: voorlopig nog in
  Zeist; dat gaat binnenkort naar Soest. Dat is het hart van onze

  CID; daar wordt alle informatie opgeslagen en vastgelegd. Aan de
  drie verschillende clusters hebben wij een CID-verwerker; onder
  mijn verantwoordelijkheid werkt dus n CID-verwerker. Die voert het
  in; die is daartoe opgeleid, kan ook goede inschattingen maken en
  in twijfelgevallen overlegt hij het met mij. Daarnaast hebben wij
  centraal, in Zeist, de verwerker zitten, waar een hele hoop
  informatie binnenkomt van buiten de CID-inwinning: het wordt
  bijvoorbeeld van buiten, van andere CID’en, bij ons ingeslagen.
  Daar zitten ook dezelfde mensen; die werken er ook weer onder
  verantwoordelijkheid van een teamleider
  CID.
  Misdaadanalyse is dat, een gecombineerde afdeling; het wordt er
  onder zijn verantwoordelijkheid ingevoerd.
  De voorzitter:
  Ziet u nu alle namen die er bij Utrecht-West
  ingaan?
  De heer Van Steeg:
  Ja, alle namen zie ik. Noot De gegevens van
  de CID worden geclassificeerd naar bron, betrouwbaarheid en
  bruikbaarheid. Dit gebeurt door de runners zelf. Controle van de
  gegevens vindt plaats door de afdeling verwerking en analyse. Een
  eenmaal gegeven waardering verandert zelden. De criteria voor
  classificering zijn subjectief, waardoor vergelijkbare gegevens in
  verschillende regiokorpsen verschillend worden geclassificeerd. De
  waarde die toegekend kan worden aan CID-informatie is niet altijd
  duidelijk:
  De heer Van Duyne:
  CID-gegevens zijn richtingaanwijzers, zoals
  ANWB-richtingaanwijzers. Zij geven aan: daar is iets aan de hand.
  Zij zijn voor de politie onmisbaar, van grote waarde. Daarop is
  echter geen wetenschappelijk onderzoek te gronden. Al te vaak het
  ik CID-gegevens gezien die twee daders voor n dode aanwezen, om
  maar eens wat te noemen. Of een CID-verhaal over een bepaalde
  organisatie die achteraf geen organisatie bleek te zijn, maar een
  soort van conglomeraat met aan het hoofd een man van eer die
  waardig als

  een soort van godfather rondliep. Als je achteraf kijkt wat
  ervan overeind blijft, constateer je dat het heel gemengd is.
  (…)
  Noot
  Informatie wordt door de CID zowel mondeling als schriftelijk
  aangeboden aan de tactische recherche. Als de tactische recherche
  CID-informatie wil gaan gebruiken, en dat dus de basis voor verder
  onderzoek vormt, met name voor de inzet van dwangmiddelen, wordt
  door de CID een schriftelijke rapportage verstrekt. Deze
  schriftelijke informatie wordt zelden toegevoegd aan het
  strafdossier voor de zitting.

  De voorzitter:
  Wat is er dan in de jaren daarvoor misgegaan?
  De heer Van Looijen:
  Nu, als er CID-informatie was, werd dat bijvoorbeeld
  verstrekt aan een operationele dienst, een tactisch team, en die
  verwoordde dan in het proces-verbaal zelf welke CID-informatie
  binnen was gekomen bij de chef
  CID.
  De voorzitter:
  De tactische recherche maakte dus het proces-verbaal
  voor de
  CID?
  De heer Van Looijen:
  Ja.
  De voorzitter:
  In welke gevallen heeft dat gespeeld?
  De heer Van Looijen:
  In elk geval waarin CID-informatie operationeel werd
  gebruikt.
  De voorzitter:
  Altijd?
  De heer Van Looijen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Dus het proces-verbaal waarboven stond Uit CID-informatie is
  ons gebleken, was niet opgemaakt door de
  CID?
  De heer Van Looijen:
  Dat klopt.
  De voorzitter:
  Zo ging het altijd in Amsterdam?
  De heer Van Looijen:
  Ja.
  De voorzitter:
  Tot wanneer gebeurde het zo?
  De heer Van Looijen:
  Tot januari 1993.
  De voorzitter:
  Betekent het dat er eigenlijk processen-verbaal zijn gemaakt
  die niet kloppen?
  De heer Van Looijen:
  Nu, de tactische recherche verwoordde wat er bij de
  chef
  CID binnengekomen zou zijn. Het kwam wel voor dat dit
  later werd bekeken, tijdens de rechtszitting of zo, en dat dan
  bleek dat die informatie niet bij de
  CID was.
  De voorzitter:
  Betekent dit ook dat de tactische recherche in Amsterdam in
  feite de eigen
  informanten runde en dat dan onder de CID
  bracht?
  De heer Van Looijen:
  Ja, dat is gebeurd, maar het kwam ook wel eens voor dat ze
  het niet onder de
  CID brachten, maar op het CID-formulier
  vermeldden.
  Noot

  CID-gegevens worden pas in een proces-verbaal weergegeven op het
  moment dat dit voor het begin en het vervolg van het tactisch
  onderzoek nodig is. CID-gegevens worden in het algemeen gehanteerd
  als informatie om het opsporingsonderzoek te (kunnen) sturen, soms
  als ondersteunend bewijs, maar slechts zelden als direct
  bewijsmiddel.

  8.2.4 Samenwerking

  Tactische recherche – CID

  Opsporingsmethoden die tijdens het tactisch onderzoek zijn
  ingezet, moeten in processen-verbaal en op de zitting kunnen worden
  verantwoord. De rechter stemt er veelal mee in dat
  opsporingsmethoden die ingezet zijn in het CID-traject onbekend
  blijven. De bron van de informatie behoeft van de rechter vrijwel
  nooit openbaar gemaakt te worden. Al is de tendens te onderkennen
  dat rechters in toenemende mate willen weten met behulp van welke
  methode de informatie verkregen is.

  De relatie tussen de tactische recherche en de CID is complex en
  in veel gevallen moeizaam. De CID weet vaak meer dan de tactische
  recherche. Vanwege de bescherming van de bron is het volgens de CID
  in voorkomende gevallen niet mogelijk de informatie te verstrekken
  aan de tactische recherche, die zich daardoor geschaad kan voelen.
  Ook kan het voorkomen dat de CID niet de informatie heeft die de
  tactische recherche nodig heeft. De CID richt zich soms op andere
  informatie dan waaraan bij de tactische recherche behoefte bestaat.
  Ten slotte speelt de geheimzinnigheid van de CID ten opzichte van
  de openheid van de tactische recherche een rol in de soms moeizame
  onderlinge verhoudingen.

  Samenwerking met andere CID-en

  Tot voor kort bestond bij veel CID-en een grote terughoudendheid
  met betrekking tot onderlinge samenwerking. Deze terughoudendheid
  werd onder meer veroorzaakt doordat de CID-en zich voornamelijk
  beperken tot lokale en regionale criminaliteit en derhalve de
  behoefte tot samenwerking niet gevoelden. Soms leidde de beperkte
  samenwerking tot het dubbel runnen van informanten en het niet
  beschikken over relevante informatie. Deels ook werd de
  terughoudendheid veroorzaakt doordat de CID-en de informatie voor
  zichzelf wensten te houden. Het gevaar van het uitlekken van
  informatie werd te groot geacht.

  De heer Rabbae:
  In een eerder gesprek vertelde u dat u een prettige
  samenwerkingssfeer hebt in het ressort, dat u niet alleen
  landelijk, maar ook ressortelijk contact met elkaar hebt en dat u
  geen kiekeboe meer met elkaar speelt.
  De heer Mosterd:
  Dat is op zich al enorm verbeterd, maar ik merk, ook door
  dit hele gebeuren, dat wij toch nog terughoudend zijn tegenover
  elkaar als het er werkelijk om gaat, het achterste van je tong te
  laten zien.
  De voorzitter:
  Is dat terughoudendheid om de macht te houden, of omdat het
  zo gevaarlijk is als de informatie op straat ligt?
  De heer Mosterd:
  Beide redenen kunnen eraan ten grondslag liggen. Ik moet ook
  zeggen dat ik tot mijn spijt vaak genoeg problemen ontmoet wanneer
  ik, waar dat nodig is, meer mensen in vertrouwen neem. Dan is er
  niet zozeer sprake van
  corruptie, maar is het meer dat ik
  iets aan de teamleider van de
  tactische recherche vertel wat
  hij nodig heeft om zijn strategie te kunnen bepalen, en dat hij het
  weer vertelt aan een goede collega die naast hem staat. Dan zie je
  de informatie langzamerhand als een inktvlek het korps ingaan en
  weten ook mensen ervan die het volstrekt niet hoeven te weten. Op
  een gegeven moment is het dan zover dat het op een
  verjaardagspartijtje verteld wordt. Dan komt het bij de verkeerde
  mensen terecht. Daar maak ik mij wel zorgen over, dus over de
  professionele houding van de politie. Als ik een stuk informatie
  heb weggedaan, is het vaak een kwestie van tijd voordat het ergens
  anders opduikt.
  Noot

  Deze terughoudendheid in de verstrekking van criminele informatie
  wordt ook geduid met het need-to-know- principe, in tegenstelling
  tot het nice-to-know-principe.
  Na de reorganisatie van de politie is de informatie-uitwisseling
  beter op gang gekomen.

  Nationale CID

  De verschillende CID-en in Nederland dienen hun informatie
  betreffende CID-subjecten, grijze-veld-subjecten en gecodeerde
  informanten aan te melden bij de NCID. Deze nationale CID is
  gevestigd bij de CRI. Noot Tot voor kort deed slechts de
  helft van de regionale CID-en dat ook daadwerkelijk.

  De heer Barendregt:
  De CRI krijgt nooit alle informatie want het is in de
  eerste plaats bijna ondoenlijk om alle informatie te krijgen die
  een regio op regionaal niveau opslaat. Ook automatiseringstechnisch
  is dat al onmogelijk. In de tweede plaats hebben wij al afspraken
  gemaakt over de relevante informatie. Sterker nog: uit de
  CID-regeling blijkt, dat die informatie die van bovenregionaal
  belang is, gemeld moet worden. Dat gebeurt nog steeds niet
  voldoende, moet ik zeggen.
  Noot

  Een gebrek aan vertrouwen en angst voor het uitventen van gegevens
  was daarvan de oorzaak. Inmiddels melden alle CID-en hun
  CID-subjecten aan bij de NCID.

  De voorzitter:
  Hoeveel slechte leveranciers waren er nog meer?
  De heer Barendregt:
  In die tijd, maar dan praat ik echt over de opbouw van
  de
  CID, waren dat met name de grote korpsen. Amsterdam had
  daar problemen mee.
  De voorzitter:
  Welke jaren spreken we nu?
  De heer Barendregt:
  Ik ben er in 1991 begonnen en Amsterdam was voor de
  landelijke
  CID op dat moment toch een min of meer blinde
  vlek.
  De voorzitter:
  Amsterdam, Kennemerland. Dan gaan we verder?
  De heer Barendregt:
  Dat zijn wel ongeveer degenen die eruit sprongen. De rest…
  varirend. Nu zit ik in de situatie dat we alle
  CID-subjecten
  krijgen. Ik wil dus niet verwijten naar die regio’s toe, dat men
  niet heeft aangeleverd omdat men niet wilde maar voor welke regio’s
  het ook onmogelijk was om aan te leveren. Men had een organisatie
  die dat niet aankon. Men had nog niet de computersystemen. Dus het
  voldoen aan de regeling om de
  CID te informeren, sterker nog
  om de verplichting om dat te doen, staat pas nu in de regeling van
  1995.
  De voorzitter:
  Nu staat in de regeling CID dat de regionale CID’s
  gegevens omtrent de
  CID-subjecten moeten aanleveren.
  Althans, van die waarvan het van nationale betekenis is.
  De heer Barendregt:
  Ja.
  De voorzitter:
  Doen alle CID’s dat?
  De heer Barendregt:
  Alle CID’s leveren nu hun informatie aan. Er zijn dus geen
  regio’s meer die niet aanleveren. Op het gebied van de
  informantencoderingssystemen mis ik nog vijf of zes
  regio’s.
  De voorzitter:
  Wie mist u nog?
  De heer Barendregt:
  Dan moet ik even kijken… Ik mis op dit moment nog de
  Gelderland-Midden
  CID; de Noord-Holland noord regionale
  CID; met de Midden- en West-Brabant CID is de afspraak
  gemaakt dat zij zouden aanleveren in week 37, als ik het goed heb;
  ik mis Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord en Flevoland. Dat is dus op
  het gebied van de aanlevering van gecodeerde

  informanten. Noot

  De NCID onderhoudt de CID-Subjecten-Index (CIDSI) Noot
  waarin de CID-en kunnen nagaan welk regiokorps informatie heeft
  over een bepaald CID-subject. Eind 1995 stonden ongeveer 60.000
  CID-subjecten, 10.000 grijze-veld-subjecten, en 5.259 informanten
  ingeschreven.

  De NCID voert geen controle uit op het aangeleverde materiaal.
  Wel kan informele controle uitgaan van de zogenaamde Afdelingen
  recherche informatie (ARI’s). In 1992 heeft de CRI op vijf plaatsen
  in Nederland van deze steunpunten gevestigd, die onder meer zijn
  belast met de informatie-uitwisseling tussen de CRI en de regionale
  recherche-eenheden en de kernteams. Noot De commissie
  heeft geconstateerd dat drie ARI’s zelf informanten runnen, veelal
  onder de vlag van de regionale CID.

  Internationale samenwerking

  De verstrekking van CID-informatie aan het buitenland vergt
  inschakeling van de landelijk CRI/CID-officier van justitie.
  Noot De commissie heeft kunnen constateren dat in
  sommige gevallen ook zonder toestemming van de landelijk
  CRI/CID-officier van justitie zachte informatie aan het buitenland
  wordt verstrekt. Van elk ingewilligd verzoek tot het zelfstandig
  verstrekken van inlichtingen door de politie aan het buitenland
  dient een aantekening te worden gemaakt in een met het oog daarop
  aangelegd register. Noot Het is niet bekend of elk korps
  een register heeft en of hierin consequent aangetekend wordt.
  Informatie vanuit het buitenland wordt niet systematisch getoetst
  op de herkomst. Veel uit het buitenland afkomstige informatie
  krijgt een hoge betrouwbaarheidsevaluatie. Het is de politie niet
  altijd duidelijk met behulp van welke methode informatie is
  verzameld.

  8.2.5 Sturing en controle

  Openbaar ministerie

  De controle van de CID door de CID-officier van justitie
  varieert. Sommige CID-officieren van justitie controleren de
  beslissingen van de CID-chef marginaal. Andere CID-officieren van
  justitie zijn zeer direct betrokken bij allerlei CID-operaties.
  Slechts zelden heeft een CID-officier van justitie inzage in het
  informantenregister. De commissie constateert een ontwikkeling naar
  een actievere rol van de CID-officier van justitie.

  De voorzitter:
  In hoeverre kunt u als officier het beleid van de CID
  bepalen?
  De heer De Groot:
  Ik wil het wel.
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik, maar kunt u het ook?
  De heer De Groot:
  Ik probeer het. Dat is weer een stap verder. En of ik het
  kan? Dan moet ik uiterst bescheiden zijn.
  De voorzitter:
  Dus u kunt het eigenlijk niet.
  De heer De Groot:
  Niet in de mate zoals ik zou willen.
  De voorzitter:
  Wat kunt u niet wat u wel zou willen?
  De heer De Groot:
  Ik vind dat een CID als onderdeel van de
  politieorganisatie ondersteunend is aan de recherchetaak. De
  recherchetaak is gericht op criminaliteitsbestrijding. De
  prioriteiten daarvan worden deels landelijk maar ook lokaal
  bepaald. Ik vind dat de inzet van de
  CID eigenlijk de
  prioriteiten dient te volgen, zoals die door het bevoegd gezag
  worden vastgesteld. Als ik het via de andere kant mag benaderen:
  een
  CID moet niet voor zichzelf werken, moet geen informatie
  verzamelen om maar informatie te hebben; een
  CID moet ook
  niet achter de
  informanten aanlopen; een CID moet
  gericht investeren in de projecten die door het bevoegd gezag zijn
  uitgekozen in het kader van de prioriteitenstelling.

  Noot
  De heer Vos:
  De heer Dros heeft gezegd dat u ook regelmatig in de
  CID-bestanden kijkt. (…) Hoe maakt u de afweging om eens een keer
  door te prikken?
  Mevrouw Gonzales:
  Net hoe het uitkomt, dat is een beetje afhankelijk van de
  ontwikkelingen. Een keer in de

  week hebben wij een vast overleg met de CID. Als het
  enigszins kan, kijk ik van tevoren alvast wat journalen door, zodat
  zij niet alleen maar feiten hoeven te vertellen die zij al hebben
  genoteerd. Dan kunnen wij er wat op doorgaan. Dat is dus minstens
  een keer per week.
  De heer Vos:
  Hoe vaak hebt u het afgelopen anderhalf jaar in het
  CID-bestand gekeken? Is dat een, twee of drie keer?
  Mevrouw Gonzales:
  Nee, talloze keren. Ik zou niet eens weten hoe
  vaak.
  De heer Vos:
  Talloze keren.
  De heer De Graaf:
  Het CID-bestand is iets anders dan een
  informantenbestand.
  Mevrouw Gonzales:
  Exact. Het is goed dat u het zegt.
  De heer De Graaf:
  Wij praten nu over het CID-subjectenbestand.
  Mevrouw Gonzales:
  Ik doel met name op journaals en dergelijke, maar datgene
  waarvoor de heer Van Traa is gekomen, dat ga ik natuurlijk niet
  talloze keren bekijken.
  De heer De Graaf:
  Hebt u weleens in het informantenbestand gekeken?
  Mevrouw Gonzales:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Kent u de namen van de informanten?
  Mevrouw Gonzales:
  Ja, die ken ik.
  De voorzitter:
  Kent u de aliassen of de echte namen van de
  informanten?
  Mevrouw Gonzales:
  Ook de echte naam. (…) De namen zijn mij verteld door de
  chef
  CID, de heer Augusteijn. Ik heb nooit de moeite genomen
  om het per persoon na te zoeken. Ik kijk alleen op de bijnamen.

  Noot

  Desondanks constateert de commissie dat het OM de CID slechts
  zelden daadwerkelijk stuurt en controleert. Ook voor het OM blijft
  het functioneren van de CID ondoorzichtig. Hoewel daarin
  verandering lijkt te komen, is de sturing en controle door het OM
  in het verleden onvoldoende geweest. In voorgaande hoofdstukken
  heeft de commissie verschillende voorbeelden gegeven tot welke
  problemen gebrek aan sturing en controle leidt. Officieren van
  justitie geven nauwelijks kaders voor het CID-werk. Het regelmatige
  contact tussen CID-chef en CID-officier van justitie geeft
  aanleiding om bekendheid met elkaars standpunten over de inhoud van
  het CID werk, toestemmingsprocedures, verslagleggingen, enzovoort
  te veronderstellen. Echter, tijdens dit contact worden slechts
  mondjesmaat concrete aanwijzingen over te volgen onderzoekslijnen
  gegeven. Het is voornamelijk een kwestie van bijpraten.
  CID-officieren van justitie stellen zelf dat hun sturings- en
  controlemogelijkheden beperkt zijn. De CID-chef beschikt over alle
  relevante informatie; de CID-officier van justitie is derhalve
  afhankelijk van hetgeen hem/haar wordt verteld. De commissie
  constateert dat enkele CID-chefs de CID-officieren van justitie
  onvolledig en onjuist hebben ingelicht. De commissie constateert
  tevens dat CID-officieren van justitie onvoldoende hebben
  doorgevraagd. Overbelasting, waardoor onvoldoende tijd aan de CID
  kan worden besteed, speelt op een aantal parketten zeker een rol.
  Het gebrek aan sturing en controle is te wijten aan zowel de CID
  als het OM.

  Een complicerende factor wordt gevormd door het feit dat binnen
  het OM meer officieren van justitie met dezelfde zaak bezig zijn,
  te weten een CID-officier en een zaaksofficier en in geval van een
  kernteamonderzoek ook nog een kernteamofficier. De CID-officier van
  justitie heeft soms meer informatie dan de zaaksofficier van
  justitie. Indien de CID-officier onvoldoende is ingelicht, geldt
  dat al helemaal voor de zaaksofficier van justitie. De afspraken
  tussen de CID-chef en de CID-officier van justitie worden zelden in
  een door beiden geaccordeerd document vastgelegd. Steeds vaker
  leggen de afzonderlijke functionarissen de afspraken voor zichzelf
  vast. In n geval heeft de commissie vastgesteld dat de CID-chef Van
  der Putten telefoongesprekken met de CID-officier van justitie en
  anderen opnam, zodat zij achteraf als bewijs konden dienen bij
  verschillen van mening.

  Korpsleiding

  Veel korpschefs hebben weinig aandacht gehad voor de
  ontwikkeling van het CID-werk. De verantwoordelijkheid voor de
  recherche en de CID is gedelegeerd aan enig lid van de
  korpsleiding.

  De voorzitter:
  Heeft de korpsleiding zich ooit wel eens met deze praktische
  dingen beziggehouden?
  De heer Van Steeg:
  Niet in die zin dat de korpsleiding gekeken heeft: is dit nu
  een
  CID-subject, of een opvraag heeft gedaan van een
  CID-subject en daar inhoudelijk naar gekeken heeft. Maar de
  korpsleiding heeft zich bijvoorbeeld heel uitdrukkelijk bemoeid met
  het moment waarop het geautomatiseerd ging worden en met het moment
  waarop wij de nieuwe organisatie ingingen en op verschillende
  locaties de informatie in gingen kloppen. U kunt zich immers
  voorstellen dat dit gaat via telefoonlijnen die beveiligd moeten
  worden. De heer Wiarda heeft zich daar zeer persoonlijk en
  nadrukkelijk mee bemoeid.
  De voorzitter: Ik bedoel:
  met het praktische werk?
  De heer Van Steeg:
  Nee.
  De voorzitter:
  U heeft zich in een ander verband nog wel eens wat krasser
  uitgelaten over het verstand dat de korpsleiding heeft van het
  CID-werk.
  De heer Van Steeg:
  Ja.
  De voorzitter:
  Hoe kras was?
  De heer Van Steeg:
  Dat was zo kras dat ik zei, dat Jan Wiarda veel verstand
  heeft van het managen van ons korps en ik van het CID-werk, en dat
  wij het ieder op ons eigen vlak moeten doen. Ik denk dat dit heel
  goed werkt. Uiteraard heeft hij wel de taak van controleren en daar
  heeft hij weer een afdelingschef voor.
  De voorzitter:
  Als hij er helemaal geen verstand van heeft, hoe kan hij,
  Wiarda, uw hoofdcommissaris, het dan controleren?
  De heer Van Steeg:
  De grote lijnen moet hij natuurlijk weten, maar van het werk
  op de werkvloer hoeft hij, in mijn beleving, maar ten dele te
  weten. Boven mij zit nog een afdelingschef die mij weer kan
  controleren.
  Noot

  Inmiddels hebben verschillende korpschefs hun verantwoordelijkheid
  opgepakt.

  De voorzitter:
  Sinds wanneer bent u direct betrokken bij het onderwerp
  zwaar georganiseerde criminaliteit? Ik vraag dit omdat veel
  korpschefs deze achtergrond niet hebben.
  De heer Straver:
  Dat klopt en dat geldt ook voor mij. Ik was vooral bezig met
  veiligheid in mijn stad en mijn regio. Betrokkenheid bij de zware
  en georganiseerde criminaliteit was op afstand en is pas na de
  IRT-affaire heel intensief geworden […]
  Noot

  Het is daarbij de vraag of de korpschef inzage krijgt in alle
  vertrouwelijke informatie. In hoofdstuk 3 zijn enkele voorbeelden
  gegeven waarbij korpschefs ondanks herhaald verzoek geen informatie
  kregen over het gebruik van bepaalde methoden. Vooral in de regio
  Kennemerland deden zich enkele gevallen voor waarin de toenmalige
  CID-chef de korpschef bewust niet informeerde over onderdelen van
  een methode. Een bijzondere situatie doet zich voor als
  CID-rechercheurs werken voor andere regiokorpsen of een kernteam.
  De verantwoordelijkheden van de leverende en de ontvangende
  korpschef zijn onduidelijk. Wie is nu de chef over deze uitgeleende
  CID-rechercheurs of over CID-rechercheurs die voor een andere regio
  bepaalde activiteiten verrichten? Ook is tijdens de openbare
  verhoren gebleken dat onduidelijkheid bestaat over de
  verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden bij de CID van
  buitengewone opsporingsambtenaren. Deze onduidelijkheid betreft de
  korpschef en het hoofd van de bijzondere opsporingsdienst.

  Korpsbeheerders

  Korpsbeheerders hebben een beheersmatige verantwoordelijkheid
  voor de CID. De korpsbeheerders zijn derhalve ook beheerders van de
  politieregisters. Feitelijk hebben de korpsbeheerders een geringe
  bemoeienis met de CID-en en de methoden die zij hanteren. Inmiddels
  willen verschillende korpsbeheerders op de hoogte worden gesteld
  als in hun korps exceptionele methoden worden gehanteerd. De
  korpsbeheerders moeten immers kunnen beoordelen in hoeverre het
  politiepersoneel door het gebruik van bepaalde methoden in gevaar
  kan komen.

  Rechter

  Ten eerste kunnen rechters-commissarissen alleen controle
  uitoefenen op het opsporingsonderzoek indien en voorzover hun
  bemoeienis in een concrete strafzaak wordt gevraagd. Lang niet elke
  rechter-commissaris rekent het daarbij tot zijn taak inzicht te
  krijgen in het CID-matig onderzoek. Ten tweede pleegt de
  zittingsrechter zich bij zijn controle op het vooronderzoek te
  beperken tot de vraag of er in de hem voorgelegde strafzaak reden
  is het OM niet-ontvankelijk te verklaren of het bewijs als
  onrechtmatig verkregen ter zijde te stellen. Daarbij pleegt de
  zittingsrechter zich terughoudend op te stellen. In het algemeen
  vindt pas een onderzoek plaats als er van de kant van de
  verdediging een signaal komt dat er iets mis is met de gebruikte
  opsporingsmethoden. Ten derde heeft het min of meer geheime
  karakter van het inlichtingenwerk tot gevolg dat de CID-journaals
  en de 4 x 4-tjes in de praktijk nooit op de tafel van de
  zittingsrechter komen. Er wordt doorgaans gerapporteerd door middel
  van een proces-verbaal van de CID-chef. CID-rechercheurs worden
  zelden ter zitting als getuige opgeroepen.

  8.2.6 Beoordeling

  Wettelijke basis

  De commissie constateert dat voor de CID geen aparte wettelijke
  basis bestaat. Naar het oordeel van de commissie is het verzamelen,
  bewerken, opslaan en verstrekken van informatie een integraal
  onderdeel van de taak van de politie. Het verzamelen, bewerken,
  opslaan en verstrekken van informatie door de CID dient nader
  wettelijk genormeerd te worden. De voorwaarden waaronder
  inlichtingen mogen worden verzameld, bewerkt, opgeslagen en
  verstrekt dienen tevens wettelijk te worden vastgesteld. Tenslotte
  moet wettelijk worden vastgelegd hoe de controle en sturing van dit
  inlichtingenproces vorm moet krijgen. Met andere woorden de taken
  en bevoegdheden van de CID moeten expliciet wettelijk worden
  genormeerd. De commissie is van oordeel dat de diversiteit aan
  organisatievormen van de CID groot is. Dat geldt voor de omvang, de
  interne verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden,
  alsmede voor de interne positie van de CID binnen het korps. De
  commissie is van oordeel dat, middels regelingen krachtens de wet,
  gestreefd dient te worden naar een meer uniforme organisatie van de
  inlichtingenverzameling, -bewerking en -verstrekking.

  Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en
  samenwerking

  De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de CID-rechercheurs
  en de CID-chef zijn naar het oordeel van de commissie onduidelijk.
  Bij de regiokorpsen bestaan verschillende interne afspraken voor
  het runnen van informanten. Wie bevoegd is tot het maken van
  afspraken is nergens vastgelegd. De afbakening van bevoegdheden
  tussen de CID-chef en de runners varieert per CID. Het gebrek aan
  eenduidigheid van bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft
  enkele malen tot gevolg gehad dat onderlinge
  communicatiestoornissen strafprocessen hebben gefrustreerd. De
  Begeleidingscommissie CID en de CID-regeling hebben niet
  geresulteerd in afstemming van de vele visies die bestaan op de
  verantwoordelijkheden en bevoegdheden van CID-chefs en
  CID-rechercheurs.

  De samenwerking tussen de CID-en en andere politie-diensten laat
  veelal te wensen over. De commissie is van oordeel dat de constante
  en inherente spanning tussen de CID en de tactische recherche
  ongewenst is. Door deze scheiding wordt onvoldoende informatie
  uitgewisseld en komen onderzoeken in gevaar. Zowel de CID als de
  tactische recherche zijn veel tijd kwijt aan afstemming en
  cordinatie. Dat leidt niet zelden tot conflicten tussen de CID en
  de tactische recherche. De commissie is van oordeel dat de
  scheiding tussen de CID en de tactische recherche meer nadelen dan
  voordelen oplevert. De kosten van de scheiding zijn te hoog, de
  opbrengsten te gering.

  De commissie constateert dat al te vaak sprake is van slechte
  samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de CID-en. Te vaak
  heerst onderling wantrouwen. Op oneigenlijke argumenten wordt
  geweigerd informatie uit te wisselen. De ene CID weet iets wat voor
  een andere CID van belang is zonder dat deze informatie wordt
  uitgewisseld. De CRI en specifiek de NCID moeten veel moeite doen
  om enige cordinatie te bewerkstelligen. Tot op dit moment gebeurt
  dat slechts mondjesmaat.

  De commissie is van oordeel dat de CID volledig moet worden
  gentegreerd in de recherche. Noot De recherchechef dient
  volledig op de hoogte te zijn van de organisatie en het
  functioneren van de CID. De CID moet onderdeel zijn van n
  organisatorisch verband met de recherche.

  Verslaglegging

  De commissie is van oordeel dat de verslaglegging binnen de
  CID-en onvoldoende is. In verschillende gevallen is er totaal geen
  sprake van verslaglegging. In andere gevallen is een minimale
  verslaglegging van gegevens aangetroffen. Van enige uniformiteit in
  de vastlegging van gegevens is de commissie niet gebleken. In
  informantenregisters worden soms wel en soms niet de activiteiten
  van de informanten beschreven. Van een structurele en systematische
  weergave van de gebruikte methoden is al helemaal geen sprake. De
  commissie acht dit gebrek aan vastlegging en documentatie van
  activiteiten onverantwoord. De vaststelling wie als CID-subject of
  grijze-veld-subject wordt ingeschreven, is afhankelijk van de
  individuele CID-rechercheur. De criteria zijn dermate vaag dat
  nagenoeg iedereen, die op enigerlei wijze in contact komt met de
  politie, daaraan kan voldoen. De commissie heeft tevens moeten
  constateren dat een regelmatige schoning van de bestanden in
  verscheidene gevallen niet plaats heeft. De omvang van het aantal
  CID-subjecten en grijze-veldsubjecten (70.000) doet de commissie
  vermoeden dat vele personen onterecht in dit bestand zijn
  opgenomen.

  Effectiviteit

  De commissie stelt vragen bij de effectiviteit van de huidige
  wijze van verzamelen van CID-informatie. Het is de commissie
  gebleken dat CID-en niet altijd die informatie verzamelen waaraan
  de tactische recherche
  behoefte heeft. Het blijft voor de commissie onduidelijk hoeveel
  informatie van de CID daadwerkelijk gebruikt wordt. De schattingen
  daarover lopen uiteen van 10% tot 50%. Dit betekent hoe dan ook dat
  veel informatie wordt verzameld zonder dat daarmee werkelijk tot
  opsporing gekomen wordt. De commissie is van oordeel dat een meer
  gerichte verzameling van informatie noodzakelijk is. De huidige
  open verzameling van informatie door de CID-en voorziet te weinig
  in de behoeften van de tactische recherche. In hoofdstuk 5 en 6
  heeft de commissie al haar oordeel gegeven over het runnen van
  informanten en het runnen van infiltranten. Hier kan daaraan worden
  toegevoegd dat de commissie van oordeel is dat de organisatorische
  voorwaarden voor het runnen van informanten niet toereikend zijn.
  De organisatorische context van de CID-en biedt zowel runners als
  informanten te weinig waarborgen en richtlijnen.

  Sturing en controle

  De commissie acht de sturing en controle van de CID-en volstrekt
  onvoldoende. Van enige sturing en controle door korpsleiding of
  korpsbeheerder is de commissie nauwelijks iets gebleken. Het OM
  heeft te weinig greep op de activiteiten van de CID-en. Het heeft
  te weinig zicht op de informatie die de CID-en verzamelen. Slechts
  een enkele officier van justitie heeft daadwerkelijk in de
  registers van de CID gekeken. De commissie acht het onwenselijk dat
  de officier van justitie uitgesloten is als rechthebbende op inzage
  in de registers. Het OM heeft de CID-chefs te weinig gevraagd naar
  de gebruikte methoden en over de organisatie van de CID. De
  gezagsuitoefening van de officier van justitie noodzaakt de
  officier van justitie zowel de organisatie als de inhoud van de
  activiteiten van de CID te sturen en te controleren. De commissie
  is van oordeel dat het OM in deze verplichting tot sturing en
  controle tekort is geschoten.

  De commissie is tevens van oordeel dat de CID-en zich teveel
  hebben beroepen op vertrouwelijkheid van gegevens. Volledige
  afscherming en afscheiding van onderdelen met het oog op hun
  gevoelige taken is uiterst kwetsbaar gebleken. Mede daardoor is er
  een sfeer en cultuur van geheimzinnigheid en vertrouwelijkheid
  ontstaan, die schade toebrengt aan het belang van een
  rechtsstatelijke opsporing. Enkele CID-chefs hebben officieren van
  justitie onjuist en onvolledig ingelicht. De commissie is van
  oordeel dat de CID-en onterecht de mogelijkheid tot gezagsmatige
  sturing en controle hebben weerhouden. De commissie meent dat de
  CID-en teveel als autonome organisaties hebben gefunctioneerd
  zonder zich daarbij rekenschap te geven van de gezags- en
  beheersverantwoordelijkheid van het OM. Korpsbeheerders hebben
  nimmer blijk gegeven van gevoel van verantwoordelijkheid voor dit
  geheime deel van het politiekorps, in de veronderstelling dat zulks
  een justitile aangelegenheid was.


  vorige        
  volgende        
  Inhoudsopgave en zoeken