• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 1. INLEIDING

  1. INLEIDING

  Milieucriminaliteit is niet van alle tijden. Tot de jaren zestig
  was er nauwelijks enige aandacht, laat staan besef van de gevolgen
  van economische bedrijvigheid op het milieu. De grote ommezwaai in
  het denken is gekomen toen eind jaren zestig het rapport van de
  Club van Rome Grenzen aan de groei werd gepubliceerd. De daarin
  uitgedragen waarschuwing dat de wereld met zo’n verspilling van
  grondstoffen niet lang meer zou bestaan, maakte wereldwijd, maar
  zeker in Nederland, grote indruk. Milieu werd meer en meer een
  centraal punt van aandacht bij de bevolking en bij de overheid. Het
  bedrijfsleven volgde na enige tijd schoorvoetend. Overal werd het
  milieu vervuild door de industrie (rook, giflozingen, stort), door
  de bevolking (huisvuil, stort en uitlaatgassen) en door de overheid
  (idem). De markt was imperfect en bood ruimte voor overheidsbeleid.
  Duidelijk werd eveneens dat de overheid een en ander wel moest
  reguleren. Die regulering was noodzakelijk omdat mensen en
  bedrijven niet uit zichzelf hun gedrag aanpasten aan hun nieuwe
  opvattingen over het milieu zodat de marktimperfectie werd
  verminderd. Uitgebreidere wet- en regelgeving op het gebied van het
  milieu moest worden opgesteld om het milieu beter te beschermen.
  Ook dienden er gespecialiseerde bedrijven te komen om het afval op
  een nette en fatsoenlijke manier te verwijderen of te bewerken. Op
  het moment van de mobilisatie van de publieke opinie was geen
  economische infrastructuur aanwezig om de afvalproblematiek te lijf
  te gaan. Tot dan toe werd afval voor het grootste deel geaccepteerd
  en verwerkt door gemeenten en voor een kleiner deel gestort bij
  woonwagenkampen en autosloperijen. De laatste kunnen als de
  voorlopers van de moderne afvalindustrie worden beschouwd. Reuter
  (1987) gaf aan dat afvalverwerking in de USA in de beginperiode
  vooral werd gekenmerkt door ondernemers met een lage status
  (opleiding) die de leiding hadden over kleine, lokale bedrijven en
  waarin in gezins- of familieverband werd gewerkt. Doordat de
  overheid de afvalverwerking die aan de nieuwe, scherpe eisen zou
  moeten voldoen, niet aan deze tradionele verwerkers toevertrouwde,
  stelde zij beginnende bedrijven in staat zich op deze nieuwe en
  financieel aantrekkelijke markt te storten. Ook sloten de diverse
  betrokken overheden convenanten af met deze groeiende branche om
  aan de scherpere eisen van afvalverwerking op vrijwillige basis te
  voldoen. In Nederland werd het milieu in de jaren tachtig speerpunt
  van het kabinetsbeleid en het Nationaal Milieu Plan verwoordde de
  ambitieuze, en achteraf gezien wellicht overspannen, verwachtingen
  van de overheid aan de hand van streefgetallen. Door alle aandacht
  en alle overheidsplannen werd de afvalverwerking van een marginale
  bedrijfstak in de Nederlandse economie tot een krachtige en sterk
  groeiende economische sector. Tot de jaren tachtig was afval in
  economisch opzicht een waardeloos goed, daarna betekent afval veel
  geld. Hoe giftiger, hoe moeilijker te verwerken, des te meer geld
  viel en valt te verdienen. In diezelfde tijd won met de verhoogde
  aandacht voor milieubeschermende maatregelen ook de privatisering
  in het overheidsdenken terrein. De verzorging van het milieu werd
  een van de sectoren van het overheidsbeleid waarin de nieuwe
  filosofie van eigen verantwoordelijkheid en van afstoting en
  privatisering ruim baan kreeg. Als beleidsinstrument werden
  convenanten ingezet waarin afspraken tussen de branche en de
  overheid worden gemaakt over de bijdrage van elk van de partijen en
  over de uit te voeren werkzaamheden en de controle daarop. Deze
  privatisering gecombineerd met een gebrekkige overheidscontrole
  heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de ontwikkeling en voor de
  groei van de milieucriminaliteit in Nederland. Want door de
  wetgeving op het gebied van het milieu zijn er ook nieuwe
  gedragingen door de overheid strafbaar gesteld: milieucriminaliteit
  deed zijn intrede in de Nederlandse, en uiteraard ook
  internationale samenleving. De eerste signalen waren alarmerend:
  ten koste van het milieu werd door diverse personen en bedrijven
  met het vervuilen en met oplichtingspraktijken grof geld verdiend.
  Om deze vorm van criminaliteit die veel schade berokkent aan mens
  en milieu te begrijpen, dient de context van dat criminele handelen
  te worden aangegeven. Want, milieucriminaliteit moet binnen deze
  legale economische context van de afvalbranche worden geplaatst. De
  winsten die met legaal verwerken van afval kunnen worden behaald,
  kunnen nog verdrie- of verviervoudigd worden wanneer dit afval
  illegaal wordt verwerkt. In Nederland is de situatie zo
  verslechterd dat de opsporing en de bestrijding van de zware
  milieucriminaliteit prioriteit van justitie en politie hebben
  gekregen.

  Zijn de berichten over zware milieuverontreiniging door
  afvalverwerkers alarmerend, uit de Verenigde Staten komen meldingen
  binnen dat de georganiseerde misdaad in de afvalverwerkingsbranche
  actief is (Block, 1991; Szasz, 1995). De studies van criminologen
  aldaar laten zien dat in verschillende staten (New York en New
  Jersey) na eerst het transport van afval, vervolgens het ophalen
  van huisvuil in handen te hebben gekregen, de georganiseerde
  misdaad ook betrokken raakte bij de verwerking van gevaarlijk
  afval. Criminele groepen maakten handig gebruik van de vele zwakke
  punten in het vergunningenstelsel en van de mogelijkheden om in de
  afvalverwerkingsbranche een monopoliepositie in een afvalketen te
  verkrijgen. De georganiseerde misdaad kan daar zelf de prijs
  bepalen die klanten moeten betalen, door middel van het dreigen met
  en gebruik maken van geweld werden concurrerende afvalverwerkers
  uit de markt gewerkt en kreeg zij de controle over de
  vuilstortplaatsen. Deze plaatsen zijn ideaal voor illegale
  activiteiten: gevaarlijk afval kan daar, zonder te worden verwerkt,
  worden gestort en vermengd met huisvuil. De opbrengsten voor de
  criminele groepen in deze branche zijn zeer aantrekkelijk: de prijs
  kan door hen worden bepaald en de kosten worden geminimaliseerd
  zonder dat de overheden daar enige greep op kunnen krijgen. Wanneer
  in dit deelrapport wordt gesproken over milieucriminaliteit dan
  hebben wij het niet over een burger die in het donker zijn afval
  stiekem in een bos weggooit. Hoe verwerpelijk dat gedrag ook is,
  daar gaat het hier niet om. Milieucriminaliteit (over de precieze
  omschrijving later meer) is niet de handeling van n persoon maar
  gedrag dat door meer personen wordt uitgevoerd, waarbij
  samenwerking noodzakelijk is en afstemming van die werkzaamheden
  onontbeerlijk is. Zware milieucriminaliteit heeft in dit rapport
  altijd betrekking op groepen, organisaties of bedrijven en op de
  personen die binnen en via die groepen, organisaties en bedrijven
  winsten maken met illegale afvalverwerking. In het laatste
  hoofdstuk wordt de balans opgemaakt en wordt nagegaan in hoeverre
  deze vorm van criminaliteit tot de georganiseerde misdaad kan
  worden gerekend.

  In deze deelstudie wordt nagegaan wat de aard, de ernst en de
  omvang van de zware milieucriminaliteit in Nederland is. Daartoe
  worden antwoorden gezocht op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat is de aard en de omvang van de zware milieucriminaliteit
  in de afvalverwerkingsbranche in Nederland?
  2. Wat voor organisaties of groepen maken zich in Nederland
  schuldig aan deze vormen van zware milieucriminaliteit?
  3. Op welke manieren worden deze zware vormen van
  milieucriminaliteit gepleegd? 4. Op welke wijze worden de inkomsten
  uit milieucriminaliteit besteed?
  Om deze vragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van de volgende
  databronnen en methoden:
  1. ambtelijk statistisch materiaal over de afvalverwerkingsbranche
  en over de milieucriminaliteit afkomstig van diverse publieke en
  private instanties;
  2. de raadpleging van ambtelijke en wetenschappelijke literatuur op
  deze terreinen; 3. gestructureerde en vrije gesprekken met experts
  en sleutelpersonen uit de milieubranche, politie, CRI, MBT en
  wetenschap;

  4. 18 dossiers van regiokorpsen over groepen, bedrijven en
  organisaties die van 1990 tot 1995 betrokken zijn (geweest) op het
  gebied van de zware milieucriminaliteit;
  5. analyses van enkele grote milieuzaken die door de CRI zijn
  vervaardigd. De opzet van dit deelrapport is als volgt. In
  hoofdstuk twee wordt de milieubranche kort uiteengezet en de
  beperking van dit deelrapport tot enkele deelmarkten van de
  milieubranche aangegeven. In het derde hoofdstuk wordt de
  afvalverwerkingsbranche uit de doeken gedaan. De diverse
  bedrijfstakken worden daarin summier aangegeven. Centraal in dit
  hoofdstuk staat de behandeling van de afvalketen en worden de aard
  en de omvang van de afvalstromen in Nederland, voorzover bekend,
  aangegeven. Kennis van de afvalketen (met de daarbij horende
  logistieke en financile stromen) is van belang om later in de
  studie de zware milieucriminaliteit te kunnen plaatsen. Daarna
  komen in het vierde hoofdstuk enkele omschrijvingen van
  milieucriminaliteit uit de ambtelijke en wetenschappelijke wereld
  aan bod en worden de officile cijfers van milieucriminaliteit
  gepresenteerd. Deze cijfers zijn van zulke kwaliteit dat daarmee
  geen inzicht in de werkelijke hoeveelheid milieucriminaliteit kan
  worden verkregen.

  Het vijfde hoofdstuk staat in het teken van de bespreking van
  een aantal condities binnen de afvalverwerkingsbranche die
  gelegenheid bieden tot milieucriminaliteit. Dit conglomeraat schept
  een gelegenheidsstructuur die binnen de afvalbranche criminogeen
  kan werken en ruimte biedt aan malafide afvalverwerkers. En deel
  van deze condities heeft betrekking op de sociaal-economische
  context die voor veel branches van toepassing is en een ander deel
  slaat op de specifieke context waarin de Nederlandse
  afvalverwerkingsbranche verkeert. Binnen deze context heeft de
  zware milieucriminaliteit de mogelijkheid gekregen zich tot
  omvangrijke proporties te ontwikkelen.

  In hoofdstuk zes staat de aard en de omvang van de zware
  milieucriminaliteit centraal. Eerst worden de soorten criminaliteit
  opgesomd waarover geen statistieken bestaan, dan komen de
  zaakanalyses van het dossieronderzoek aan bod. Met behulp van een
  uitgebreide beschrijving van drie representatieve casussen worden
  de daders van dit soort criminaliteit aan de hand van het door
  ontwikkelde analyseschema geduid en de wijze waarop zij hun
  criminaliteit plegen. Direct daarop volgend worden de andere ons
  ter beschikking staande milieuzaken geanalyseerd en beschreven
  zodat een beeld kan worden geschetst van de milieucriminaliteit en
  van de daders in Nederland.

  In het laatste hoofdstuk wordt een samenvatting van het
  onderzoek gepresenteerd en worden conclusies getrokken. Met behulp
  van de analyses en de beschrijvingen worden de onderzoeksvragen,
  voor zover dat mogelijk is, beantwoord. Op die plaats wordt ook
  besproken in hoeverre wij in Nederland in de
  afvalverwerkingsbranche te maken hebben met zware, georganiseerde
  criminaliteit of met organisatiecriminaliteit. Het deelrapport
  wordt afgesloten met een overzicht met geraadpleegde literatuur en
  bijlagen met tabellen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken