• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 2. DE MILIEUBRANCHE

  2. DE MILIEUBRANCHE

  De milieubranche is in een korte tijd uitgegroeid tot een
  complexe en onoverzichtelijke bedrijfstak. De milieubranche is een
  legale economische sector in Nederland die nog altijd flink in
  beweging is en daardoor moeilijk is af te bakenen. Deze branche is
  een verzamelnaam van bedrijven en instellingen die zich op de een
  of andere manier bezighouden met of handelen in de preventie, de
  verwijdering en het schoonmaken van het milieu van het afval dat
  wij in Nederland met z’n allen (en internationaal) elk jaar weer
  produceren. Voorts worden daaronder ook verstaan die
  branche-onderdelen die bijzondere dieren en planten onttrekken uit
  hun natuurlijke omgeving en daarmee handelen. Van den Berg c.s.
  (1995, 29) onderscheiden onder andere de volgende deelmarkten van
  de milieumarkt:

  1. de schoonmaak- en saneringsmarkt. In dit deel van de
  milieubranche worden door speciale bedrijven verontreinigde
  eigendommen die het milieu of de volksgezondheid kunnen bedreigen,
  schoongemaakt en gesaneerd. Hierbij kan worden gedacht aan de
  sanering van ernstig verontreinigde bodem of aan het schoonmaken
  van olietanks;

  2. de hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt. Deze
  markt heeft betrekking op de winning van (waardevolle) stoffen uit
  afval om deze opnieuw te kunnen gebruiken. Deze markt van recycling
  en compostering is groeiende en wordt steeds belangrijker;

  3. de afvalverwijderingsmarkt. De bedrijven die op deze
  deelmarkt actief zijn richten zich op de verwijdering van
  bedrijfsafval (bouw- en sloopafval, afval van ziekenhuizen,
  verontreinigde grond), gevaarlijk afval (gif, metalen, lood,
  chemisch afval) en huishoudelijk afval (verbranding, stort);

  4. de ontdoe-het-zelfmarkt. Hierbij gaat het om
  milieubedreigend afval dat door bedrijven wordt opgeslagen, geloosd
  op water of in de lucht;
  5. de bestrijdingsmiddelenmarkt. In dit deel van de
  bedrijfstak houden bedrijven zich bezig met inzamelen en
  verantwoord verwijderen van (gevaarlijke)
  landbouwbestrijdingsmiddelen; 6. de markt van
  bodemverbeteraars
  . Het gaat hierbij met name om bedrijven die
  als gevolg van hun produkt grote hoeveelheden meststoffen
  produceren (pluimveehouderij, veehouderij) en innemen of verwerken
  (composteerbedrijven, baggerbedrijven en waterzuiveringsbedrijven);
  De milieumarkt bestaat uit veelsoortige deelmarkten waarbinnen
  bepaalde specifieke vormen van criminaliteit (kunnen) voorkomen. Om
  niet al te gedetailleerd en gefragmenteerd in dit deelrapport te
  werk te gaan, is besloten deze deelmarkten samen te voegen en in
  hun geheel te behandelen. Deze studie gaat niet in op de vraag in
  hoeverre industrien, bedrijven en overheidsinstellingen zich
  schuldig maken aan de vervuiling van het milieu als gevolg van de
  illegale uitstoot van gassen, vloeistoffen of andere
  verontreinigingen die het resultaat zijn van de gehanteerde
  produktiemethoden. In sommige ambtelijke stukken worden deze vormen
  van milieuverontreiniging ook wel inrichtingencriminaliteit genoemd
  (Van Zeben, 1995).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken