• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 3.1. Soorten bedrijfstakken in de afvalverwerkingsbranche

  3. ORGANISATIE EN STRUCTUUR VAN DE
  AFVALVERWERKINGSBRANCHE

  3.1. Soorten bedrijfstakken in de
  afvalverwerkingsbranche

  Uit gegevens van het jaar 1992 komt naar voren dat er – op basis
  van informatie afkomstig van de Handelsregisters van de Kamers van
  Koophandel – in Nederland 594 bedrijven zijn die zich bezig houden
  met de afvalstroom chemisch afval en 747 bedrijven die bij de
  verwerking van niet-chemische afvalstroom zijn betrokken
  (Andersson, Elffers en Felix, 1992). Na aftrek van bedrijven die in
  beide afvalstromen actief zijn, resteren er tussen de 900 en 1000
  bedrijven in deze branche.

  Voor de stroom chemische afval zijn er 160 inzamelaars en
  transportondernemingen in Nederland, voor het storten 125 plaatsen,
  en er zijn 77 installaties waar chemisch afval wordt verbrand. Van
  de in totaal 351 houden zich op commercile basis 210 bedrijven
  bezig met de bewerking van chemisch afval en 141 met de
  terugwinning van grondstoffen daaruit. Wat betreft de behandeling
  van industrieel slib zijn er 210 bedrijven actief. Bijna 350
  bedrijven zijn gespecialiseerd in de bemiddeling van chemisch
  afval: de zogenaamde afvalmakelaars. Voor niet-chemisch afval zijn
  er voor de inzameling en voor het transport 283 bedrijven werkzaam,
  bestaan er 144 plaatsen waar dat afval kan worden gestort en houden
  zich met de bewerking en terugwinning 99, respectievelijk 272
  ondernemingen bezig. Bemiddeling wordt door 340 bureaus verzorgd.
  Industrieel slib dat niet-chemisch afval bevat, wordt door 259
  instellingen behandeld. Voorts zijn er bijna 260 laboratoria in de
  afvalbranche werkzaam voor de controle van afvalmonsters. Voor
  bedrijven die in de afvalbranche actief zijn is het van belang meer
  schakels van de afvalketen te beheersen omdat daarmee de
  winstmogelijkheden aanzienlijk worden vergroot.

  De afvalververking en afvalverwijdering in Nederland zijn beide
  voor een deel ondergebracht bij bedrijven die zijn verenigd in de
  Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV). Deze belangenvereniging
  bestaat uit 39 (en 8 aspirant-leden) bedrijven en
  overheidsinstanties die afvalstoffen verwerken door middel van
  verbranden, storten en/of composteren. Naast de VVAV zijn de
  volgende branche-verenigingen actief:

  1. Voor de inzameling van afval: het VNPM, Transport en
  Logistiek Nederland (voor het vervoer), en het NVRD (ten behoeve
  van gemeentelijke inzameldiensten);
  2. voor de bewerking van te verbranden afval: de FHG
  (recycling van stoffen), met de volgende verenigingen voor
  deelstromen: NSV (schroot), SVN (shedderafval), STIBA
  (autosloperijen), VHNFM (non-ferro metalen), FNOI (oud
  papier/karton), VHT (textiel), NVG (glas), NFK (kunststoffen), VACO
  (autobanden);

  3. voor de bewerking van te storten materiaal: de NVPG
  (verontreinigde grond), BRBS (bouw- en sloopafval), Vliegasunie
  (E-centrales), de FHG (ten behoeve van de NSV, VHNFM, SVN,
  VACO)

  4. voor chemische afvalverwerking: de NVCA.
  Wat aan de bovenstaande, summiere opsomming opvalt is dat de
  milieubranche erg versnipperd en gefragmenteerd is en dat elke
  afzonderlijke soort afvalbewerking of -verwerking haar eigen
  belangenvereniging kent. Dit komt onder andere voort uit de
  behoefte van de branche qua verwerking zich te specialiseren op
  stof- en materiaalniveau. Deze belangenverenigingen zijn om die
  reden klein: elk daarvan bestaat uit een gering aantal leden. Die
  leden zijn royaal vertegenwoordigd in de bestuur van die
  brancheverenigingen. Dat betekent dat een grote
  belangenverstrengeling bestaat tussen de leden en het bestuur. Het
  is voor een buitenstaander of voor een overheidsorganisatie
  moeilijk onderscheid te maken of men in overlegsituaties te doen
  heeft met een bepaald bedrijf of met de branchevereniging. Het is
  vrijwel onmogelijk na te gaan wat de werkelijke hoeveelheid geld is
  die in de afvalbranche omgaat. Gelet op de prijzen die voor de
  stort en de verwerking van afval worden berekend en de hoeveelheden
  afval die jaarlijks worden geproduceerd, moet de omzet van deze
  branche elk jaar enkele miljarden guldens bedragen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken