• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 3.2. De afvalketen en de aard en de omvang van afvalstromen in Nederland

  3.2. De afvalketen en de aard en de omvang van afvalstromen in
  Nederland

  Al deze branche-ondernemingen houden zich bezig met de
  verwerking van afvalstromen binnen de zogenaamde afvalketen. Deze
  afvalketen moet worden geplaatst binnen de context van de
  afvalproduktie. De industrie heeft voor de produktie van goederen
  grondstoffen en energie nodig. Als reststof van die produktie
  blijft afval over. Zowel producent als consument produceert afval.
  Dit afval kan worden onderscheiden in (1) huishoudelijk afval, (2)
  bedrijfsafval, (3) chemisch afval, (4) bouw- en sloopafval en (5)
  radio-actief afval. Al dat afval wordt ingezameld, gesorteerd
  (gescheiden) om vervolgens te worden verbrand, gestort of via
  compostering en recycling weer geschikt te maken voor grondstof of
  energie voor produktie. In figuur 1 is te zien dat binnen dit
  afvalproduktieproces vier fasen kunnen worden onderscheiden: (1)
  het aanbod van afval, (2) de logistiek van het afval, (3) de
  verwerking van het afval en ten slotte (4) de afzet van het afval.
  Afval wordt geproduceerd door burgers, bedrijven en instellingen.
  Zij bieden dat afval aan in de vorm van huishoudelijk afval,
  bedrijfsafval, puin, grond en slib. Dit afval wordt ingezameld op
  stortplaatsen waarna het afval vervolgens, als het gaat zoals is
  afgesproken met de overheid, wordt gesorteerd en voor verdere
  overslag wordt gezorgd. Voor de uitvoering van deze drie fasen
  vormt transport een onmisbare schakel. Na de overslag kan worden
  besloten het afval voor langere tijd te storten, direct te
  verbranden of te recyclen (bewerken voor hergebruik; denk hierbij
  aan composteren). In de verwerkingsfase kan afval wederom worden
  verplaatst naar een andere bewerkingsvorm. Afval kan eerst worden
  gestort om daarna, wanneer er voldoende capaciteit is, te worden
  verbrand. Het afval dat is bewerkt voor hergebruik (recycling) kan
  vervolgens worden afgezet aan de industrie, landbouw of andere
  produktiebedrijven om daar dienst te doen als nieuwe grondstof voor
  produktie. Figuur 1: De afvalketen met afvalstromen en financile
  stromen

  Met de afvalstromen lopen parallel financile stromen. Bij elke
  pijl in de afvalketen worden financile transacties afgesloten. Voor
  de aflevering van afval dient te worden betaald (en de prijs
  variert per soort afval), voor het transport moet worden betaald en
  ook voor de verwerking van het afval. De industrie of andere
  producenten betalen als laatste in de afvalketen voor de
  grondstoffen die hen worden geleverd. Om milieucriminaliteit te
  kunnen plaatsen moet men
  Place text describing image 1 here!
  inzicht hebben in de soorten afvalstromen en de daarbij horende
  financile stromen. Gemeenten houden zich al jaren bezig met de
  inzameling van huisvuil en grof huisvuil. In de gemeentelijk
  afvalverordening worden de regels voor de huisvuilinzameling
  beschreven. Zo wordt daarin geregeld hoe door de bevolking het
  huisafval moet worden aangeboden en wanneer. Ook wordt in de
  verordening vastgesteld dat gemeentelijke reinigingsdiensten
  niet het recht hebben het (grove) huisvuil te doorzoeken.
  Wel wordt in veel gemeenten oogluikend toegestaan dat mensen of
  kleine bedrijfjes (kringloopwinkels) het grofvuil doorzoeken op van
  hun gading zijnd afgedankt materiaal. Dit weggenomen afval blijft
  in dat geval buiten de afvalstromen en het is dan mogelijk dat dat
  afval niet op milieuhyginisch verantwoorde wijze wordt verwerkt. De
  meeste gemeenten voeren het huisvuil nog steeds af naar een
  (regionale) stortplaats.

  In tabel 1 van de Appendix is te zien dat in 1993 ruim 23.400
  kton afval in Nederland is gestort, verbrand en gecomposteerd. In
  totaal werd er ruim 13.000 kton gestort, 2.900 kton verbrand en
  voor 6.600 kton puingebroken. Composteren heeft slechts betrekking
  op een klein deel van de totale hoeveel verwerkte afval. Uit
  diezelfde tabel is op te maken dat de aangeboden hoeveelheid afval
  de laatste drie jaren nauwelijks is gewijzigd. Wel blijkt er 14%
  meer te zijn verbrand in 1993 dan het jaar daarvoor. Het
  composteren is in drie jaar tijd verdrievoudigd. Het aanbod bij
  puinbrekers is nagenoeg niet veranderd.

  De totale hoeveelheid gestort afval in Nederland bedraagt 13.000
  kton (zie tabel 2 in de bijlage). De grootste categorien gestort
  afval in kton gemeten zijn huishoudelijk afval (3.200),
  bedrijfsafval (2.150), bouw- en sloopafval (2.100) en
  verontreinigende grond (2.150). Storten is in Nederland nog
  altijd het goedkoopst. Maar uit een oogpunt van milieubescherming
  is storten een slechte methode om zich van het afval te ontdoen.
  Het vergt veel schaarse ruimte, het landschap wordt erdoor ontsierd
  en er komen allerlei dieren op af (vogels, ratten). Ook kunnen
  stortplaatsen ernstige bodem- en waterverontreiniging veroorzaken.
  Om deze nadelen te beperken moeten stortplaatsen van de overheid
  volgens de zogenaamde IBC-criteria (isoleren, beheersen en
  controleren) storten: (a) de stort bol leggen en het
  afstromende regenwater opvangen; (b) het door de
  stort sijpelende regenwater opvangen en (c) de stort dagelijks
  samendrukken en met aarde afdekken. Dit wordt gecontroleerd storten
  genoemd. Bij oudere stortplaatsen wordt de stort nog vaak met
  plastic afgedekt omdat een drainage ontbreekt. Op 31 december 1993
  waren in Nederland 62 stortplaatsen in exploitatie, verkeerden 41
  in de aanlegfase en waren voor 10 nieuwe stortplaatsen aanvragen
  ingediend. Deze stortplaatsen zijn regionaal georganiseerd: regio
  Noord-Nederland, regio Midden-Nederland, regio Noord-Holland, regio
  Zuid-Holland en regio Zuid-Nederland. De stortcapaciteit is veel
  groter dan nodig. Zo wordt ruim 13.000 kton in 1993 gestort terwijl
  er voor 82.300 kton restcapaciteit bestaat en nog eens 46.400 kton
  in procedure.

  Met betrekking tot tabel 1 van de Bijlage dient wel het volgende
  te worden aangetekend. De getallen wekken de indruk dat wij te
  maken hebben met goed gescheiden soorten afvalstromen. Dit is
  echter niet waar. Noot Dit betekent dat het al bij de
  stort onduidelijk is met welk soort afval de ontvangende bedrijven
  van doen hebben of dat enige controle door de overheid ten aanzien
  van de gescheiden stort niet of nauwelijks kan worden gerealiseerd.
  Deze mengvrachten bieden, zoals wij later nog uitgebreid zullen
  zien, gelegenheid tot criminaliteit. Kijken wij naar de
  afzonderlijke afvalstromen dan valt op dat de hoeveelheid
  geproduceerde bedrijfsafval fors is afgenomen. Voor een deel is
  deze afname toe te schrijven aan de afvalpreventie door de hoge
  kosten, maar is voor een ander deel fictief door het mengen van
  afval en door veranderingen in de registratie van gestort afval. De
  hoeveelheden zuiveringsslib, reinigingsdienstafval en bouw- en
  sloopafval nemen toe en de hoeveelheid huishoudelijk afval neemt in
  de laatste jaren af. In de toekomst zal huisvuil niet meer mogen
  worden gestort. Het alternatief is dan composteren of
  verbranden.

  De storttarieven variren per categorie afval en stijgen elk jaar
  fors. Huishoudelijk afval is binnen n jaar van f.73,- per 1000 kilo
  gestegen naar f.93,-. Bedrijfsafval van f.80,- naar f.100,- per
  1000 kilo.

  In totaal wordt er in Nederland 2.150 kton verontreinigde grond
  gestort waarvan 825 kton is gereinigd en 620 kton kan worden
  hergebruikt buiten de stortplaatsen. Bij 56 stortplaatsen in
  Nederland wordt verontreinigde grond geaccepteerd. Daarvan wordt
  het meeste bij Dok/Verolme/Rotterdam (865 kton) en in Noord-Holland
  (183 kton), Overijssel (143 kton) en Limburg (142 kton) gestort. Er
  is echter maar 825 kton gereinigd, terwijl de capaciteit 1.300 kton
  was in die periode, weer volgens opgave van de VAVV. De reden voor
  deze ondercapaciteit is dat provincies niet over voldoende
  financile middelen beschikken om grond te laten reinigen. Wel is
  470 kton als afdek of tussendek op stortplaatsen gebruikt (22%). De
  verwerkingsprijs bedraagt ongeveer f.80,- voor het storten van
  vervuilde grond (varirend van f.4,- tot f.250,- per ton). De
  stortprijs verschilt sterk per regio en varieert per stortplaats.
  Deze verschillen leiden er in de praktijk toe dat afval dat moet
  worden gestort, over grote afstanden wordt vervoerd om een zo
  gunstig mogelijke prijsstelling te krijgen. Internationaal gezien
  zijn de prijsverschillen nog groter. Het is dus voor bedrijven
  aantrekkelijk in het buitenland te storten om de kosten zo laag
  mogelijk te houden.

  Zoals aangegeven bestaat het grootste deel van het aangeboden
  afval uit mengvrachten. Deze mengvrachten worden vaak
  verbrand. In de jaren zestig en zeventig zijn naast de
  verbrandingsinstallaties in Rotterdam en Amsterdam aan de rand van
  negen grote steden vuilverbrandingsinstallaties (AVI’s) gebouwd.
  Het doel van verbranden is te zorgen voor volumevermindering van
  het afval door het om te zetten in gassen en restprodukten
  (slakken). In de hete oven wordt van het vaste afval 75% omgezet in
  rookgassen, 23% in slakken en 2% in vliegstof. Deze gassen kunnen
  sterk bijdragen aan de zure regen. In het vliegstof kunnen
  gevaarlijke zware metalen en zeer kleine, maar uiterst giftige
  stoffen zitten. Tot voor enkele jaren konden AVI’s deze rookgassen
  onbelemmerd de lucht in stoten, maar sinds 1989 worden filters
  voorgeschreven. Het vliegas moet op een gecontroleerde stortplaats
  worden gestort. De eisen die daaraan worden gesteld, zullen de
  verwerkingsprijs in de toekomst sterk laten oplopen. In 1993 is in
  13 verbrandingsinstallaties in totaal circa 2.9 miljoen ton afval
  verbrand. In tabel 3 van de Bijlage is te zien hoe die 2.900 kton
  verbrand afval is verdeeld over de soorten afval. Het meeste
  verbrande afval in Nederland bestaat uit huishoudelijk afval. Het
  verbranden van bedrijfsafval neemt toe. Er bestaat in Nederland een
  grote variatie in prijzen per ton verbrand afval. De laagste
  vraagprijs voor verbranding van huishoudelijk afval bedraagt f.72,-
  en de hoogste f.230,-. De gemiddelde prijs voor verbranding van
  huishoudelijk afval ligt in Nederland op f.159,-. De
  verbrandingscapaciteit bedraagt 2.982 kton en wordt dus vrijwel in
  zijn geheel gebruikt. Meer afval betekent dus in wezen dat er meer
  verbrandingsinstallaties moeten komen. Recentelijk (27 april 1995)
  is door het Afval Overleg Orgaan (AOO) Noot in een
  ontwerp voor een tweede Tienjarenprogramma Afval 1995-2005 gesteld
  dat een uitbreiding van de verbrandingscapaciteit voor afval
  overbodig is. De reden hier is dat de afvalberg in 1994 – dank zij
  de gescheiden inzameling van GFT-afval – al met een miljoen ton per
  jaar is verminderd. Een andere vorm van afvalverwerking is het
  composteren. Composteren is het omzetten van
  groente-fruit-tuinafval (GFT) in compost. In totaal werd in
  Nederland in 1993.883 kton groente, fruit en tuinafval verwerkt tot
  compost. De prijs hiervoor bedroeg tussen de f.62,- en f.100,- per
  1000 kilo.

  Het composteren van (ongesorteerd) afval is in de loop der
  tijden moeilijker geworden doordat het steeds meer onverteerbaar
  materiaal bevat, zoals glas, blik, plastics en andere kunststoffen.
  Daarnaast zijn de normen voor compost strenger geworden. Dit houdt
  in dat het gehalte aan zware metalen drastisch omlaag moet wil men
  ook in de toekomst nog compost op de markt afzetten. Om de normen
  te halen is het belang van een aparte GFT-inzameling sterk
  toegenomen. Composteren is veel goedkoper dan verbranden.

  Met betrekking tot puinbreken kan worden opgemerkt dat er
  een capaciteit bestaat van 10.000 kton en dat daarvan slechts 65%
  wordt gebruikt.
  Samenvattend kan over de afvalketen in Nederland worden opgemerkt
  dat:
  1. er verschillende afvalstromen zijn;
  2. de prijs per afvalstroom sterk varieert;
  3. de prijs van elke bewerking per afvalstroom varieert;
  4. de prijs per gebied, per stortplaats, per
  verbrandingsinstallatie sterk varieert; 5. de
  afvalverwerkingscapaciteit in Nederland de laatste sterk is
  toegenomen; 6. de internationale prijsverschillen van punt 1 tot en
  met 4 zeer groot zijn; 7. het vaak niet mogelijk is een onderscheid
  te maken tussen huishoudelijk, industrieel bedrijfsafval,
  industrieel chemisch afval, enz. De afvalstromen zijn dus moeilijk
  te scheiden en kunnen gemengd worden aangeboden en verwerkt,
  terwijl de prijzen per afvalstroom verschillen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken