• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 3.3. De economische situatie van de afvalverwerkingsbranche

  3.3. De economische situatie van de
  afvalverwerkingsbranche

  In de afvalbranche bestaan grote verschillen tussen de
  hoeveelheid aangeboden soorten afval en de verwerkingscapaciteit
  van de afvalverwerkingsbranche (VROM, 1995, 20). In deze vrij jonge
  economische sector is er ook nog geen evenwicht tussen vraag en
  aanbod. Enerzijds leiden deze verschillen tot fricties in de markt
  die illegale verwerking van afval in de hand werken, anderzijds tot
  grotere winstmogelijkheden voor bedrijven die van die fricties
  handig gebruik weten te maken. Zo sluit de verwijderingscapaciteit
  nog steeds niet aan op het afvalaanbod, waardoor niet altijd de
  meest geigende wijze van verwijdering wordt of kan worden
  toegepast. Als gevolg daarvan moeten ook grote hoeveelheden afval
  worden gexporteerd naar het buitenland. Maar het omgekeerde is ook
  het geval. De capaciteit voor het schoonmaken van verontreinigende
  grond is groter dan het binnenlandse aanbod vervuilde grond. Deze
  frictie leidt derhalve tot de invoer van verontreinigende grond uit
  het buitenland. Een overcapaciteit van stort in de afvalbranche en
  een tekort aan reinigingsinstallaties kan leiden tot een grotere
  stort in plaats van een noodzakelijke verbranding of destillatie.
  Als laatste kan worden genoemd dat voor diverse soorten afval niet
  of nauwelijks verwerkingstechnieken operationeel zijn (batterijen)
  waardoor noodgedwongen naar een andere, minder geschikte
  verwerkingstechniek moet worden uitgezien. Zo wordt vliegas
  verwerkt in beton of asfalt, maar omdat het aanbod de vraag
  overtreft blijft stort als enig alternatief over. De afvalmarkt is
  sterk in beweging. De kleinere, van oudsher familiebedrijven zullen
  steeds grotere concurrentie gaan ondervinden van kapitaalkrachtige
  bedrijven, die proberen monopolieposities in de afvalketen te
  krijgen (zie ook .5.8). Hoe meer onderdelen van die afvalketen een
  bedrijf in bezit heeft, des te groter zijn de winstkansen voor het
  bedrijf en des te moeilijker dat bedrijf door de overheid is te
  controleren. De grote bedrijven zullen de kleinere na verloop van
  tijd uit de markt drukken omdat de afvalverwerking aan steeds
  hogere milieu-eisen moet voldoen. En die eisen in de
  milieuwetgeving hebben tot gevolg dat grotere investeringen nodig
  zijn om verwerkingsinstallaties te laten bouwen. De overheid kan
  daaraan tegemoet komen door via allerlei subsidies te verstrekken
  de kleinere bedrijven te steunen, maar deze praktijk zal als gevolg
  van de TCR/TCA-affaire in de toekomst vermoedelijk minder vaak
  voorkomen.

  Voorts zal de internationale concurrentie sterker worden. Vele
  afvalverwerkingsbedrijven zullen zich op internationale
  afvalmarkten begeven om daar hun graantje mee te pikken. Dus ook
  buitenlandse bedrijven zullen in Nederland actief worden, al was
  het alleen maar om reden dat in Nederland in vergelijking met
  andere Europese landen per hoofd van de bevolking het meeste afval
  wordt geproduceerd en in ons land de wetgeving de meeste
  mogelijkheden biedt om zich hier te vestigen als bedrijf. De
  prijsverschillen tussen landen en tussen de regio’s binnen landen
  houden in dat afval over grotere afstanden worden vervoerd en in
  grotere hoeveelheden tegelijkertijd.

  De totale hoeveelheid afval zal echter in toekomst afnemen zoals
  de AOO in april van dit jaar heeft voorspeld. Maar dat afval is wel
  veel moeilijker te verwerken. De prijzen zullen in ieder geval
  sterk stijgen omdat de eisen van de overheid aan afvalverwerking
  scherper zullen worden en het afval in de toekomst niet of
  nauwelijks meer mag worden gestort, omdat stort de grootste
  vervuiling oplevert. Dit betekent dat meer
  afvalverwerkingsbedrijven op termijn in de financile moeilijkheden
  zullen komen. De druk van de overheid om schoner te werken neemt
  verder toe, terwijl de verwerkingscapaciteit nog niet aanwezig is,
  de noodzakelijke technologien (nog) niet altijd toepasbaar zijn en
  slechts met zeer hoge investeringen kunnen worden aangelegd en
  ontwikkeld. Kleinere ondernemingen kunnen deze investeringen
  vermoedelijk niet opbrengen. De keerzijde van deze druk is dat een
  aantal afvalverwerkingsbedrijven meer winstmogelijkheden ziet door
  op een illegale wijze dat afval te verwerken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken