• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 4.1. De definiring van zware milieucriminaliteit

  4. DE AFVALCRIMINALITEIT

  4.1. De definiring van zware milieucriminaliteit

  De belangrijkste milieudelicten zijn verwoord in de Hinderwet,
  de Wet geluidshinder, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de
  Afvalstoffenwet, de Wet chemische afvalstoffen, de Wet
  milieubeheer, de Visserijwet, de Bestrijdingsmiddelenwet en de Wet
  verontreiniging oppervlaktewater. Milieucriminaliteit is
  criminaliteit die heeft te maken met het milieu. Het milieu kan
  worden omschreven als de fysieke, levende en niet-levende omgeving
  van de mens. Het gaat daarbij om overtredingen van de
  miliewetgeving en milieuregelgeving waardoor schade ontstaat aan de
  fysieke, levende en niet-levende omgeving van de mens. In de
  ambtelijke literatuur veel omschrijvingen van het begrip
  milieucriminaliteit in de ambtelijke literatuur te vinden.
  Vele instanties zijn betrokken die allemaal vanuit een bepaald
  perspectief of normatief kader naar milieucriminaliteit kijken. Een
  belangrijk aspect van deze literatuur is dat vrijwel altijd het
  bijvoeglijk naamwoord zware aan het woord milieucriminaliteit wordt
  toegevoegd. Hiermee wordt aangegeven dat het milieu ernstig schade
  wordt toegebracht wanneer de regels worden overtreden en dat de
  volksgezondheid op korte of lange termijn groot gevaar loopt of zal
  lopen. In een enkel geval wordt in de omschrijving van
  milieucriminaliteit ook de economische schade gerekend die aan de
  samenleving wordt toegebracht (Holtackers, 1995).

  Vrijwel altijd wordt ook het adjectief georganiseerd toegevoegd
  en worden op de een of andere manier de dader of daders in de
  omschrijving opgenomen. Zo geven Van den Berg, e.a. (1995, 5) de
  volgende definitie:zware milieucriminaliteit is een vorm van
  organisatiecriminaliteit en omvat de milieumisdrijven en
  overtredingen van verbodsbepalingen op het terrein van de
  milieuwet- en regelgeving, die – in eerste instantie op basis van
  een inschatting van het onderzoeksteam en in tweede instantie op
  basis van het oordeel van materiedeskundigen – aanzienlijke en/of
  onherstelbare milieuschade tot gevolg kunnen hebben en waarmee
  tegelijkertijd bedrijfseconomische voordeel kan worden behaald. Zij
  voegen er in een noot aan toe dat het gaat om bewust handelen van
  de daders. In deze omschrijving, die illustratief is voor de
  gangbare beleidsopvatting van milieucriminaliteit, worden tevens
  kenmerken van de daders opgenomen of hun eventuele motieven. Door
  de werkgroep zware milieucriminaliteit van de recherche
  adviescommissie (RAC, 1992, 9) worden als kenmerken van zware
  milieucriminaliteit aangegeven:

  1. het herhaaldelijk en systematisch handelen in strijd met de
  milieuregelgeving en overige wettelijke bepalingen (op het terrein
  van het commune strafrecht);
  2. georganiseerde activiteiten, veelal in bedrijfsmatig
  verband;
  3. veelal bovenregionale spreiding en internationale
  vertakkingen;
  4. gerichtheid op aanzienlijk financieel gewin;
  5. grote, vaak onherstelbare schade aan het milieu en dreigend
  gevaar voor de volksgezondheid.
  Ook het Milieu Bijstands Team (MBT) sluit zich bij deze
  beschrijving aan. In een nota aan het College van
  Procureurs-Generaal maakt het team onderscheid tussen de volgende
  vormen van milieucriminaliteit:

  1. inrichtingencriminaliteit. Hieronder wordt verstaan
  milieucriminaliteit binnen een bedrijf of concern (denk daarbij
  bijvoorbeeld aan het illegaal lozen van afval in oppervlaktewater);
  2. stoffencriminaliteit. Een vorm van criminaliteit waarbij
  het gaat om stoffenfraude op het gebied van afvalstoffen en
  milieugevaarlijke stoffen. Deze vorm van milieucriminaliteit blijft
  meestal niet beperkt tot n bedrijf of concern, maar strekt zich uit
  over een afvalstoffenketen (van ontstaan, transport, opslag tot
  hergebruik, verwijdering en verwerking van gevaarlijke
  stoffen);

  3. faadecriminaliteit:
  Onder het mom van certificaten van eigen kwaliteitszorg,
  milieubeleidsinstrumenten, convenanten tussen overheid en
  branche-organisaties, worden milieudelicten gepleegd; 4.
  netwerkcriminaliteit. Bij netwerkwerkcriminaliteit gaat het
  om benvloeding door middel van

  corruptie, smeergelden, oplichting en door benvloeding van
  ambtenaren en politiek verantwoordelijken door middel van de druk
  van persoonlijke bilaterale contacten en door middel van lobby.

  In wetenschappelijk opzicht worden in deze laatste omschrijving
  verschillende zaken door elkaar gehaald. Niet alleen worden van
  elkaar verschillende gedragingen aangegeven en meer soorten
  criminaliteit bij elkaar gevoegd zonder dat dat voor de definiring
  nodig is. Corruptie is geen vorm van milieucriminaliteit.
  Milieucriminaliteit gaat feitelijk misschien gepaard met corruptie,
  maar dat betekent nog niet dat het een milieudelict is.
  Soortgelijke bewoordingen zijn van toepassing op faadecriminaliteit
  die slechts n werkwijze is binnen de milieucriminaliteit. Het
  Openbaar Ministerie (1994) probeerde recentelijk met een
  omschrijving van milieucriminaliteit bij die van het MBT aan te
  sluiten, maar kwam niet verder dan een onderscheid tussen:

  1. inrichtingsgebonden criminaliteit;
  2. vrije-velddelicten, en
  3. (middel-)zware milieudelicten.
  Deze omschrijving is noch uitputtend, noch uitsluitend.
  De gezamenlijke ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en
  VROM hebben in hun Notitie aanpak zware milieucriminaliteit van
  februari 1995 aansluiting gezocht bij de definitie van Van den
  Berg, e.a (1995), maar daaraan toegevoegd dat dergelijk gedrag
  nogal eens gepaard gaat met geweldsdelicten. Waarom geweld
  in de omschrijving wordt ingebracht en of daar een empirische basis
  aan ten grondslag ligt, wordt echter niet in de nota aangegeven.
  Wel is door de bewindslieden een kanttekening geplaatst bij de
  eenduidige definiring. Noot


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken