• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 5.1. Achtergronden van het milieubeleid van de overheid

  5.1. Achtergronden van het milieubeleid van de
  overheid

  Veel bestuurskundigen plaatsen het begin van het milieubeleid
  van de Nederlandse overheid in het jaar 1970 toen voor het eerst
  het milieu op de politieke agenda kwam te staan (Van Tatenhove,
  1993; Arentsen, Bressers en Klok, 1993; Leroy, 1994). Weliswaar was
  voor die tijd al sprake van de een of andere vorm van milieubeleid
  – de Hinderwet gaat terug tot 1875 -, maar dat beleid stond vooral
  in het teken van het gezondheidsperspectief, de veiligheid en de
  hygine. De eerste rioleringen werden niet aangelegd om het milieu
  te sparen, maar om (de verspreiding van) ziektes te voorkomen. Ook
  waren er al diverse overheidsmaatregelen om de natuur te
  beschermen, zoals de Vogelwet uit 1912 en de Natuurschoonwet uit
  1928. Het zou echter lang duren voordat er meer systematisch
  aandacht kwam voor het milieu. Grote rampen als die met de
  supertanker de Torrey Cannion lieten er geen twijfel over bestaan
  dat ingrijpen nodig was. Ook werden de gevolgen van grote
  infrastructurele werken op het milieu steeds duidelijker
  zichtbaar.

  De overheid had in de jaren zestig nog schone gedachten over de
  maakbaarheid van de samenleving en had hoge verwachtingen over dit
  nieuwe veld van overheidsbeleid. Als eerste milieubeleidsplan
  verscheen in 1972 De Urgentienota Milieuhygine, het jaar waarin ook
  het Directoraat-Generaal voor de Milieuhygine werd opgericht. De
  toonzetting van de nota was alarmerend over de situatie van het
  milieu, maar kende een optimisme over de aanpak van milieuproblemen
  door de overheid. Zo werd daarin de rele verwachting uitgesproken
  dat eind van de jaren tachtig de sanering zou kunnen zijn voltooid.
  De ontdekking van ernstig vervuilde terreinen als in Lekkerkerk,
  Gouderak, Volgermeerpolder en Hengelo deed de overheid in snel
  tempo veel wetten op het gebied van milieu uitvaardigen in het
  midden van de jaren zeventig. Het beleid van die jaren kan achteraf
  als gecompartimentaliseerd worden beschouwd: elk probleem kende een
  eigen analyse en een eigen oplossing. Het gevolg daarvan was dat er
  allerlei aparte vergunningenstelsels werden ontwikkeld en aparte
  procedures waarbij de ene keer het college van Burgemeester en
  Wethouders het voortouw nam en dan weer Gedeputeerde Staten of een
  ander bevoegd gezag. Het gevolg was wel datvoor de uitvoering en
  handhaving van de verschillende vergunningenstelsels … telkens
  weer ndere bestuurlijke organisaties verantwoordelijk (waren). Door
  deze versnippering van taken en bevoegdheden werkten diverse
  bestuurlijke en ambtelijke organisaties langs elkaar heen of zelfs
  tegen elkaar in, hetgeen leidde tot ondoelmatig beleid (Leroy,
  1994, 43).

  De behoefte aan integratie en afstemming deed zich voelen en de
  vele wetgeving sloeg om in deregulering. In het jaar van de
  Uniseraffaire, 1982, verscheen de Dereguleringsnota DROM. Hierin
  komt duidelijker het integrale karakter van milieuproblemen naar
  voren en maakten de naeve bestuurlijke duidelijkheid en
  overzichtelijkheid plaats voor een visie waarin milieuproblemen
  complex en diffuus blijken te zijn: het internationale karakter van
  milieuvraagstukken maakt ze lastig grijpbaar, de technische
  oplosbaarheid van milieuproblemen valt behoorlijk tegen, in enkele
  gevallen dreigt zelfs relatieve onomkeerbaarheid; de
  volksgezondheid is niet langer het exclusieve criterium: aantasting
  van de ecologische kwaliteit komt daarnaast of daarvoor in de
  plaats (Leroy, 1994, 45). In datzelfde jaar kwam een
  organisatiebureau met een rapport waaruit bleek dat van de 320.000
  Hinderwetplichtige inrichtingen 15% een niet-toereikende en 60%
  helemaal geen vergunning had. Een andere commissie (Hellinga)
  concludeert een jaar later over de Uniser-affaire dat de overheid
  volkomen gefaald had in haar toezicht op en haar optreden tegen een
  aantal knoeiers dat afvalolie en ongewenste chemicalin liet
  verdwijnen in de bodem en het oppervlaktewater. Ondanks deze
  waarschuwingen bleven controle en handhaving verwaarloosd door de
  overheid.

  Een nieuwe trend in het overheidsdenken werd zichtbaar in de
  jaren tachtig. Deregulering werd het nieuwe toverwoord om de
  overheidsbemoeienis terug te dringen. De positieve visie over de
  maakbaarheid van de samenleving werd verlaten: van verzorgingsstaat
  naar de calculerende burger. Het was derhalve niet verrassend dat
  in 1989 in het Nationaal Milieu Plan (NMP) de nieuwe uitgangspunten
  voor het milieubeleid werden geformuleerd. De vervuiler moest
  betalen en de vervuiling moest bij de bron worden bestreden.
  Zelfregulering moest worden versterkt en de overheid zocht naar
  nieuwe wegen om de externe integratie van het milieubeleid te
  versterken. Er werden hele precieze operationele kwaliteitseisen
  geformuleerd en in kengetallen weergegeven Noot . In die
  zelfregulering werd een bijzondere plaats toegekend aan het
  doelgroepenbeleid. Werden deze doelgroepen eerst door de overheid
  nog gezien als een verzameling maatschappelijke actoren die
  bijdroegen aan de belasting van het milieu, later werd allengs de
  betekenis verschoven naar partners met wie het milieubeleid moest
  worden uitgevoerd. De branche-organisaties speelden in die
  doelgroepen een grote rol. De overheid onderhandelde met deze
  branche-organisaties als gelijkwaardige partners om de
  beleidsdoelstellingen te bereiken. Bij deze normstelling op basis
  van consensus werd nauwelijks gedacht aan de
  handhavingsproblematiek en de controle. In het Tienjaren Programma
  Afval 1992-2002 wordt de uitvoering helemaal overgelaten aan het
  instituut van sturings-NV’s, organisaties uit de afvalbranche die
  een soort makelaarsfunktie in de afvalverwerking vervullen. Op deze
  sturings-NV’s komen wij later terug.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken