• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 5.2. De complexe wet- en regelgeving en de handhaving daarvan

  5.2. De complexe wet- en regelgeving en de handhaving
  daarvan

  Het milieubeleid is in belangrijke mate een vergunningenbeleid.
  In Nederland mag een onderneming pas afval verwerken wanneer
  daarvoor een vergunning is verstrekt. Deze vergunning kan door
  verschillende bevoegde gezagsdragers worden afgegeven en voor
  verschillende deelstromen van de afvalketen gelden. Door een
  stringent vergunningenstelsel meende de overheid de afvalbranche te
  kunnen reguleren. Achteraf kan worden gesteld dat in dit stelsel
  het aspect van controle en handhaving onvoldoende tot slecht uit de
  verf is gekomen:Zeker in de jaren zeventig en tachtig waren de
  achtereenvolgende regeringen zo gericht op het formuleren van
  milieubeleid, het maken van wetten en regelingen en het opzetten
  van een organisatie voor de vergunningverlening, dat van de
  handhaving niet veel terecht kwam (Aalders, 1994, 290).

  De handhaving was – en is, zoals nog zal blijken – het stiefkind
  van het milieubeleid. Dit heeft te maken met het feit dat het
  bestuurlijke handhavingsrecht en het strafrechtelijk
  handhavingsrecht door elkaar lopen of elkaar soms zelfs
  tegenwerken. De nieuwe, op privaatrechtelijke gronden toegevoegde,
  handhaving via convenanten heeft de handhaving van milieuwetten en
  -regels er ook niet bepaald gemakkelijker opgemaakt. Daarnaast
  bestaat er een gebrekkige cordinatie tussen bevoegde instanties,
  zijn vergunningverstrekking en handhaving vaak binnen n afdeling
  van gemeente of provincie verenigd en blijken bij handhavers en
  toezichthouders de economische belangen in de praktijk niet zelden
  een adequate handhaving in de weg te staan. Pas in de jaren
  negentig wordt vanuit de overheid weer wat aandacht geschonken aan
  een systematische handhaving van milieuwetten. In 1995 zou die
  handhaving op een adequaat niveau moeten zijn (Aalders, 1994, 305)
  Noot .

  Naast de handhavingsproblematiek, die meer omvat dan hier
  summier is weergegeven, kan worden gemeld dat de wet- en
  regelgeving op het gebied van het milieu op zichzelf al voldoende
  inhoudelijke problemen kent. Het is zeer goed mogelijk gebleken
  stoffen te omschrijven, maar uiterst moeilijk in wetten
  wetenschappelijk verantwoorde omschrijvingen van materialen
  te geven. En slaagt de overheid daarin, dan worden door sommige
  belanghebbenden direct langdurige juridische procedures gestart
  waarmee wordt gepoogd die omschrijvingen onderuit te halen. De
  ingewikkelde en tegenstrijdige jurisprudentie voor het verschijnsel
  zeefzand is bijvoorbeeld zeer verwarrend voor handhavers
  Noot . Bestaan over de omschrijvingen van materialen in
  Nederland al verschillen van mening, in internationaal verband zijn
  deze verschillen alleen maar groter. Normeringen worden derhalve in
  nationaal en internationaal verband anders genterpreteerd. Ook dat
  biedt speelruimte en gelegenheid. Voorts kan worden gemeld dat veel
  regels op het milieugebied te moeilijk zijn voor de
  uitvoeringspraktijk. Tegen deze achtergrond gaat de overheid door
  met het steeds maar stellen van nieuwe regels en wetten om gelijke
  tred te houden met nieuwe wetenschappelijke inzichten in de gevaren
  van stoffen. De nieuwe wetten en regels zijn ook nodig omdat
  telkens nieuwe materialen worden bedacht en geproduceerd in de
  industrie die uit milieuhyginisch oogpunt aandacht verdienen. Het
  is tegen deze achtergrond niet verrassend dat de meeste
  milieuschandalen zijn uitgelopen op veroordelingen op grond van
  commune delicten als fraude of valsheid in geschrifte.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken