• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 5. DE GELEGENHEIDSSTRUCTUUR VAN DE AFVALVERWERKINGBRANCHE

  5. DE GELEGENHEIDSSTRUCTUUR VAN DE
  AFVALVERWERKINGBRANCHE

  Vanaf het moment dat de publieke opinie en de overheid meer oog
  hebben gekregen voor de belasting van economische activiteiten voor
  de fysieke omgeving, is een groot aantal wetgevingsvoorstellen door
  de opeenvolgende kabinetten ter goedkeuring naar het parlement
  gestuurd. Het doel van deze wetgeving was de bescherming van het
  milieu tegen allerlei schadelijke praktijken waardoor de volgende
  generaties in ieder geval zouden kunnen leven in een leefbaar
  milieu.

  Er doen zich blijkbaar omstandigheden voor die
  milieucriminaliteit mogelijk maken en in zekere zin faciliteren.
  Daarbij moet het geschrevene in hoofdstuk 3 in gedachten worden
  gehouden. Daar is opgemerkt dat veel geld in de afvalbranche valt
  te verdienen en dat die verdiensten nog veel hoger kunnen zijn
  wanneer de verwerking niet volgens de regels gebeurt. Het gaat, net
  als in andere economische sectoren, in de afvalbranche om het
  verschil tussen aan de ene kant het verdienen van geld en aan de
  andere kant de kosten die daarvoor moeten worden gemaakt. Die
  kosten kunnen tot nul of bijna nul worden gereduceerd wanneer de
  omstandigheden zo zijn gestructureerd dat de kans op betrapping
  en/of de kans op (zware) sancties zo klein mogelijk is. De
  afvalverwerkingsbranche is namelijk zo georganiseerd en
  gestructureerd dat kan worden gesproken van een
  gelegenheidsstructuur voor criminaliteit. In de maatschappelijke,
  politieke en economische en juridische context waarin deze legale
  economische branche verkeert, krijgt illegaal gedrag, c.q. zware
  milieucriminaliteit, alle gelegenheid. Die gelegenheidsstructuur
  moet niet uitsluitend worden opgevat als een bewuste keuze
  van mensen uit de branche om crimineel gedrag te plegen (al mag dat
  zeker niet worden uitgesloten) of als een dwingend leiden naar
  crimineel gedrag, maar als een conglomeraat van condities dat
  faciliterend werkt voor het plegen van crimineel gedrag op het
  terrein van het milieu.

  Dit hoofdstuk bespeekt een aantal van die condities die samen de
  gelegenheidsstructuur vorm geven. Eerst zal het milieubeleid van de
  overheid uit de doeken worden gedaan omdat daarin de diverse
  condities een plaats krijgen. De reden hiervoor is dat de
  afvalverwerking een jonge economische branche is waar de invloed
  van de overheid zich sterk heeft laten voelen en waar zij de
  vormgeving nadrukkelijk mee heeft bepaald.

  Als tweede conditie komt de milieuwet- en regelgeving aan bod.
  Deze wetten en regelingen zijn zo complex (ook qua bewijsvoering)
  dat zij daders alle ruimte bieden om milieudelicten te begaan. Zo
  bestrijken zij een technologisch complex domein, moeten allerlei
  technische normen er in worden verwoord en is de jurisprudentie nog
  niet tot wasdom gekomen. Ook de vergunningverstrekking aan
  ondernemingen en/of de regelingen van afvalregistratie bieden
  ruimte aan kwaadwillenden om te frauderen.

  In .5.3 en .5.4 wordt ingegaan op de thema’s zelfregulering en
  convenanten in de afvalbranche. In de jaren dat de afvalbranche
  sterk groeide, ging bij de overheid een nieuwe wind waaien. Niet
  alles hoeft meer centraal door de overheid worden geregeld, maar
  meer aan de krachten van het maatschappelijke en economische spel
  worden overgelaten (terugtredende overheid). Niet de overheid
  alleen is verantwoordelijk voor de verwijdering van de afvalberg,
  maar iedereen (burgers, bedrijfsleven en overheid) in Nederland. De
  economische sector die daarvoor moet zorgen, moet heel wel in staat
  worden geacht een en ander zelf te regelen. Deze, misschien in
  eerste aanleg sympathieke opvatting van de toenmalige regeringen,
  kent een keerzijde. Wanneer mensen zelf hun zaken regelen en
  daarmee geld kunnen verdienen n het gebeurt zonder directe
  controle, is het denkbaar dat kwaadwillenden van de geboden
  gelegenheid gebruik maken. In de Verenigde Staten heeft, nadat de
  overheid zich terugtrok uit de huisvuil- en andere afvalverwerking,
  de georganiseerde misdaad zich van de branche meester gemaakt
  (Hinckey, 1984). Daarna werden de prijzen van de afvalverwerking
  tot grote hoogten opgeschroefd en ontstond daar een levendige
  illegale handel in afval. In de volgende paragrafen wordt de
  dubieuze rol van de (inter)nationale afvalmakelaars beschreven en
  de grote invloed die branche-organisaties hebben op het Nederlandse
  milieubeleid n op de wijze waarop de afvalmarkt is georganiseerd
  volgens hun economische belangen. In het bijzonder worden de
  zogenaamde sturingsorganen of Sturings-NV’s aan een kritische blik
  onderworpen, omdat daarmee overheidscontrole wordt bemoeilijkt en
  de concurrentie buiten spel kan worden gezet. Omdat afval geen
  specifiek Nederlands probleem vormt en de afvalverwerking mondiaal
  werkt, wordt de internationale context aangegeven. Deze
  internationale context biedt kwaadwillenden de kans en de ruimte
  zonder enige pakkans hun winstgevende illegale activiteiten te
  ontplooien.

  De hier besproken condities leiden niet per definitie naar
  criminaliteit die ten koste gaat van het milieu. Ook goede
  ontwikkelingen zijn te melden en door een groot deel van de
  betrokken partijen is veel goeds gerealiseerd. Waar het hier om
  gaat is aan te geven dat de door deze condities geboden gelegenheid
  kan worden aangegrepen om ten koste van het milieu geld te
  verdienen of kan worden gebruikt om (tijdelijke) bedrijfsproblemen
  het hoofd te kunnen bieden door de kostenfactor in het bedrijf te
  drukken door afval illegaal te lozen, te mengen of te storten. De
  opbrengsten zijn interessant en de gevolgen onzichtbaar!


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken