• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 1. ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN HET DEELRAPPORT

  1. ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN HET DEELRAPPORT

  Georganiseerde misdaad wordt vrijwel altijd geassocieerd met de
  levering van illegale goederen en diensten, zoals drugs, aan een
  illegale markt. Maar het gebeurt ook dat georganiseerde misdaad op
  een illegale wijze een legaal goed levert voor een legale markt.
  Een voorbeeld van de illegale levering van legale goederen betreft
  het op de markt brengen van (onderdelen van) gestolen auto’s. Het
  stelen van auto’s en de verkoop van deze auto’s aan garages,
  dealers en burgers behoort tot de klassieke delicten van de
  criminele groep in de twintigste eeuw. In Itali en de Verenigde
  Staten worden al vanaf de introductie van de auto als massagoed (in
  opdracht van de mafia) door bendes personenauto’s gestolen en
  vervolgens op de legale en zwarte markt verhandeld. Hoe beter de
  administratieve controle op het autobezit in de loop der jaren
  werd, hoe inventiever de criminele groepen te werk moesten gaan en
  des te meer professionele kennis autodiefstal vereiste. Die kennis
  werd voor een belangrijk deel verkregen uit de legale autobranche.
  Daar weet men hoe auto’s in elkaar zitten, welke papieren vereist
  zijn, enzovoorts. Vandaar dat met de jaren steeds meer garages,
  autosloperijen werden betrokken bij autodiefstallen. Ook blijken
  veel garage-eigenaren mede als gevolg van de moeilijke economische
  positie van hun bedrijfstak de aantrekkelijke financile kanten van
  illegale handel binnen hun legale bedrijf te zien.

  Naast de auto als object van diefstal en handel zorgt de auto
  ook voor de logistiek van criminele groepen. Omdat auto’s op naam
  staan geregistreerd, vormen zij voor de politie een belangrijk punt
  van herkenning en een handig aanknopingspunt voor de opsporing van
  verdachte personen. Misdadigers hebben op allerlei manieren
  geprobeerd om herkenning aan de hand hun auto’s te voorkomen (valse
  nummerplaten, etcetera), maar lijken daarin pas de laatste jaren
  goed te slagen. Het leasen van auto’s maakt het de politie een stuk
  moeilijker hen te traceren, omdat de auto op naam van het
  lease-bedrijf staat. Daardoor zijn dergelijke personen beter in
  staat hun illegale activiteiten af te schermen tegen de politie. De
  vraag is of de autobranche door het leasen van auto’s aan criminele
  groepen slachtoffer is of dat zij bewust medewerking aan dergelijke
  groepen verleent. Er zal worden ingegaan op de mogelijkheid dat
  criminele groepen via katvangers hun eigen lease-maatschappijen
  oprichten. Hierdoor zijn zij in staat de lease-auto te gebruiken
  als middel voor afscherming tegen opsporing. Maar ook kunnen zij
  lease-auto’s inzetten als middel om illegale goederen en personen
  te vervoeren. Daardoor worden in het geval van een aanhouding op
  heterdaad door de politie slechts minimale verliezen geleden. De
  auto’s kunnen immers niet in beslag worden genomen omdat zij
  juridisch eigendom zijn van de lease-maatschappij.

  In deze deelstudie zal worden nagegaan wat de aard en de omvang
  is van georganiseerde autodiefstallen in Nederland en in hoeverre
  de autobranche, op welke manier ook, is betrokken bij deze illegale
  activiteiten. Het doel is een beschrijvende studie te verrichten om
  de volgende vijf belangrijke onderzoeksvragen te beantwoorden:

  1. Wat voor groepen maken zich in Nederland schuldig aan
  georganiseerde autodiefstallen? 2. Op welke manieren worden deze
  autodiefstallen gepleegd?
  3. In hoeverre wordt de autobranche gebruikt, genfiltreerd of
  overgenomen door criminele groepen?
  4. In hoeverre werkt de autobranche samen met criminele
  groepen?
  5. Op welke wijze worden de opbrengsten uit autodiefstallen door
  criminele groepen besteed? Om deze vragen aan het einde van de
  studie te kunnen beantwoorden is het zaak inzicht te krijgen
  hoeveel autodiefstallen in Nederland worden gepleegd, welk aandeel
  criminele groepen daarin voor hun rekening nemen en welke schade
  dat voor de samenleving oplevert. Om op deze vragen een antwoord te
  vinden is gebruik gemaakt van diverse methoden en databronnen:

  1. gegevens over autodiefstallen van diverse publieke en private
  instanties; 2. een studie van ambtelijke en wetenschappelijke
  literatuur;
  3. gesprekken met deskundigen en sleutelpersonen uit de
  autobranche, politie, CRI en verzekeringsmaatschappijen;
  4. politiedossiers over groepen die actief zijn op het gebied van
  autodiefstallen; 5. de internationale rapporten waarin een stand
  van zaken van autodiefstallen in die landen wordt gegeven.

  Hierbij kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst. De
  studie kent een aantal methodische handicaps die moesten worden
  overwonnen, respectievelijk die bepaalde gevolgtrekkingen
  onmogelijk maken. De criminologische literatuur over het
  verschijnsel autodiefstal is, op z’n zachtst gezegd, mager te
  noemen. De beperkte wetenschappelijke kennis die wel bestaat is
  afkomstig van studies naar de achtergronden van gepakte autodieven
  of van beschrijvende overzichten van autodiefstallen naar
  geografisch gebied, plaats en tijdstip van de diefstal, enzovoorts.
  De kennis die deze studies hebben opgeleverd is slechts met grote
  voorzichtigheid te gebruiken omdat de gegevens daarvan zijn
  gebaseerd op empirisch onderzoek onder een zeer selecte groep
  autodieven. Deze autodieven behoren tot de 10% gepakte en bij de
  politie bekende daders, die een auto om reden van joy-riding hebben
  gestolen. Over professionele daders is in de criminologie, voor
  zover mijn kennis reikt, niets bekend. De weinige criminologische
  kennis kan dus ook niet zo maar worden gegeneraliseerd naar de
  totale populatie autodieven en is derhalve voor dit deelrapport
  slechts beperkt bruikbaar. Het voordeel van dit deelonderzoek in
  het kader van de Parlementaire Enqute Opsporingsmethoden is dat nu
  wel een keer inzicht in de achtergronden en de kenmerken van
  professionele autodieven kan worden verkregen, omdat de
  politiedossiers kunnen worden ingezien.

  De andere bron bestaat uit informatie uit de autobranche zelf.
  Het probleem daarmee is dat zegslieden aangeven dat of met de
  autobranche niets aan de hand is, of dat men daarvan niets af weet,
  of beide. Het imago van de autobranche laat niet toe dat openhartig
  over de vrijwillige of onvrijwillige betrokkenheid van de branche
  bij autodiefstallen of bij het verlenen van hand- en spandiensten
  aan criminele groepen wordt of kan worden gesproken. Over
  misstanden in de branche bestaat zelfs geen schriftelijke
  rapportage in welke vorm ook. Dit betekent dat naast gegevens van
  allerlei ambtelijke statistieken en van relevante buitenlandse
  studies van het Duitse Bundes Kriminal Amt (BKA) en van het Engelse
  Home Office, de onderzoeker grotendeels afhankelijk is van
  materiaal dat hem door de politie en het CRI ter beschikking is
  gesteld. Dit materiaal biedt veel informatie om de onderzoekvragen
  te beantwoorden, maar kent ook een aantal beperkingen.
  Vanzelfsprekend is er alleen informatie over die
  autodiefstalgroepen waarnaar opsporingsonderzoeken zijn geweest of
  lopen. Over groepen waarnaar geen strafrechtelijk onderzoek is
  uitgevoerd, is derhalve niets bekend. Omdat autodiefstal bij de
  Nederlandse politie geen prioriteit kent mag worden aangenomen dat
  met deze politiedossiers geen compleet en volledig beeld van
  autodiefstallen en autodiefstalgroepen in Nederland kan worden
  geschetst. Zo worden in Amsterdam wel de meeste auto’s gestolen in
  heel Nederland, maar wordt er, relatief gezien, weinig
  politiecapaciteit in de opsporing daarvan gestoken. In gebieden
  waar van oudsher veel politile aandacht is voor autodiefstallen
  (Brabant, Limburg) zijn om die reden meer dossiers beschikbaar.
  Daaraan kan worden toegevoegd dat sinds de reorganisatie van de
  politie autodiefstalgroepen qua opsporing enigszins tussen de wal
  en het schip zijn geraakt. De nieuwe divisies Georganiseerde
  Criminaliteit van de regiopolitie hebben zich sterk gericht op de
  drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde
  criminaliteit, terwijl de basispolitiezorg te overbelast en te
  licht moet worden bevonden om dit soort autodiefstalgroepen
  adequaat te kunnen bestrijden. En en ander heeft wel tot gevolg dat
  voorzichtig met dit materiaal moet worden omgesprongen.

  Om de nadelen van het schriftelijke materiaal te beperken is
  uitvoerig gesproken met diverse deskundigen op het gebied van
  autodiefstallen in Nederland. Gevoegd bij het bovenstaande levert
  dat de rapporteur kwalitatief voldoende materiaal op om verantwoord
  een goed beeld van de Nederlandse situatie te kunnen bieden.

  De opzet van dit deelrapport is als volgt. In het tweede
  hoofdstuk wordt de omvang en de samenstelling van het Nederlandse
  wagenpark gepresenteerd. Vervolgens wordt de autobranche
  gentroduceerd en de economische situatie waarin die branche nu
  verkeert en mogelijk in de nabije jaren zal komen te verkeren.
  Daarna wordt in hoofdstuk drie de criminaliteit in de autobranche
  besproken. Eerst wordt aandacht geschonken aan het slachtofferschap
  van de autobranche als gevolg van allerlei criminele activiteiten.
  Vervolgens wordt in dat hoofdstuk aangegeven dat er verschillende
  vormen van organisatiecriminaliteit in de autobranche bestaan. Door
  de structuur van de automarkt wordt er grote druk uitgeoefend op
  dealers en garages door de autofabrikanten enerzijds en door de
  grote concurrentie tussen automerken in Nederland anderzijds. Deze
  druk heeft als het ware een criminogene werking op het ontstaan en
  voorkomen van verschillende vormen van
  organisatiecriminaliteit.

  In hoofdstuk vier staan de (vracht)autodiefstallen centraal.
  Daarbij is bewust het verschijnsel autobraak buiten de studie
  gelaten, omdat de daders voor het overgrote deel bestaan uit
  jeugdigen die alleen of met zijn tween dit delict plegen f uit
  verslaafden die van de gelegenheid gebruik maken om via de gestolen
  autoradio en andere ontvreemde goederen geld te verdienen voor de
  aanschaf van de noodzakelijke drugs. Deze daders vallen buiten onze
  studie. Eerst wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de redenen om
  auto’s te stelen. Deze redenen zijn van belang omdat het verdwijnen
  n terugvinden van gestolen auto’s sterk afhankelijk zijn van de
  beweegredenen van de dader(s). In geval van joyriding worden auto’s
  slechts tijdelijk gebruikt en bijna altijd teruggevonden. De
  registratie van autodiefstallen is onoverzichtelijk als gevolg van
  de vele instanties die daarbij zijn betrokken. Ook de diverse
  cijfers over autodiefstallen wijken sterk van elkaar af. Daardoor
  is de aard en de omvang van de autodiefstallen in Nederland
  moeilijk precies vast te stellen. Hetzelfde is van toepassing op de
  terugvindcijfers van gestolen auto’s. Het gebrek aan samenwerking
  in nationaal n internationaal verband tussen registrerende
  instanties en de onduidelijke meldingspraktijk van teruggevonden
  auto’s vormen een obstakel in de vaststelling van het aantal
  gestolen auto’s. Aan deze problematiek is eveneens verbonden dat
  slechts met grote voorzichtigheid de schade die door professionele
  daders en groepen in Nederland kan worden geschat. In het vijfde
  hoofdstuk worden de aantrekkelijke kanten van autodiefstallen voor
  criminele groepen opgesomd. Deze punten geven de context en de
  gelegenheid aan waarbinnen gespecialiseerde autodiefstalgroepen
  opereren. Voorzover bekend bij de politie wordt de structuur, de
  omvang en het werkgebied van deze groepen aangegeven. Indien
  mogelijk wordt gerapporteerd over kenmerken van deze autodieven. De
  beschrijving van de groepen is gebaseerd op dossieronderzoek en is
  uitgevoerd aan de hand van het analyseschema dat voor onze hele
  studie van de georganiseerde criminaliteit in Nederland is
  ontwikkeld. In de volgende paragraaf zal uitgebreid worden ingegaan
  op de modus operandi bij autodiefstallen. Op grond van de
  literatuur en gegevens uit dossiers wordt uit de doeken gedaan hoe
  groepen bij autodiefstallen te werk gaan. Veel van die groepen
  beperken zich niet uitsluitend tot autodiefstallen maar verrichten
  veel illegale nevenactiviteiten, zoals inbraak, heling,
  wapenhandel. In datzelfde hoofdstuk wordt eveneens ingegaan op de
  aantrekkingskracht van de autobranche op criminele groepen en de
  eventuele samenwerking tussen de legale en illegale autohandel.
  Dieper zal worden ingegaan op het leasen van auto’s door criminele
  groepen om logistieke en andere problemen op te lossen en om zich
  af te schermen tegen opsporing. Het deelrapport wordt afgesloten
  met de problematiek van de opsporing van gestolen auto’s. Hier
  spelen de diverse meldingssystemen opnieuw een negatieve rol in de
  vaststelling van het werkelijke aantal verdwenen auto’s. Daarnaast
  worden door de privatisering en door het gedrag van
  verzekeringsmaatschappijen commercile carhunters in de
  gelegenheid gesteld hun geld op een niet altijd nette manier te
  verdienen. Het ontbreken van een (inter)nationaal politie
  opsporingssysteem en corruptie en smeergelden in binnen- en
  buitenland maken het deze onderzoeksbureaus erg gemakkelijk.

  De studie wordt afgerond met een samenvatting en de conclusies.
  Tevens worden de vier basisonderzoeksvragen van de studie voor de
  Parlementaire Enqutecommissie Opsporingsmethoden voor zover
  mogelijk voor dit deelonderwerp beantwoord.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken