• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 3.2 De autobranche als dader

  3.2 De autobranche als dader: organisatiecriminaliteit

  De autobranche en de bedrijven die daarin actief zijn hebben al
  jaren last van een twijfelachtig imago als gevolg van het feit dat
  de meeste Nederlanders (misschien door schade en schande wijs
  geworden, maar vaker van horen zeggen) daarvan wel op de een of
  andere wijze het slachtoffer zijn of denken te zijn geworden. Zo is
  uit Amerikaans onderzoek bekend dat autoverkopers daar een zeer
  lage status genieten en als een van de laagste scoren wanneer aan
  mensen wordt gevraagd wie zij als beroepsgroep zouden vertrouwen
  (Leonard en Weber, 1970, p. 144). De slechte reputatie is voor een
  deel te danken aan de te hoge prijs die wordt berekend voor
  gebruikte auto’s en de slechte staat waarin zij, ondanks alle mooie
  beloften van de verkoper, worden afgeleverd. Ook blijkt achteraf de
  rekening van reparaties vaak hoger uit te vallen dan van te voren
  door de garage werd geraamd. Dat alles heeft de autobranche,
  terecht of niet, een imago bezorgd waarmee het woord sjoemelen
  nadrukkelijk is verbonden. Veel wat onder de noemer sjoemelen in de
  autobranche valt, heeft te maken met vormen van
  organisatiecriminaliteit. Van de Bunt (1992, p. 6) heeft
  organisatiecriminaliteit omschreven als de misdrijven die
  individueel of groepsgewijs door leden van een gerespecteerd en
  bonafide organisatie worden gepleegd binnen het kader van de
  uitoefening van organisatorische taken
  .

  Organisatiecriminaliteit in de autobranche is niet zozeer het
  gevolg van het type mensen dat daarin werkzaam is, maar heeft alles
  te maken met de marktstructuur waarin dealers en garages moeten
  opereren. Deze structuur wordt gekenmerkt door een zeer grote
  concurrentie tussen garages onderling en door de druk die
  autofabrikanten aan de dealers en garages opleggen om bepaalde
  verkoopcijfers te behalen. In een artikel uit 1970 bespreken
  Leonard en Weber enkele kenmerkende marktfactoren van de
  autobranche, in het bijzonder het dealerschap, die als het ware een
  criminogene invloed uitoefenen op het gedrag van de bedrijven en de
  personen daarbinnen. Het gaat hen daarbij niet om de infiltratie
  van de autobranche door criminele groepen sec. Zij stellen dat de
  wijze waarop de autobranche is georganiseerd en gestructureerd een
  enorme druk legt op dealers waardoor illegaal en vaak crimineel
  gedrag een oplossing voor de ontstane problemen gaat vormen.
  Uitgangspunt van hun studie is dat:concentrated market structure
  generates excessive power in the hands of a few corporations which
  can use it against suppliers, distributors, and costumers and
  create conditions conductive to corporate profits which may,
  however, induce those with whom the corporations deal directly –
  e.g., distributors – to engage in unethical activity against the
  public. Rather than curb such actions, corporations wink at them
  (Leonard en Weber, 1970, p. 136).

  Het gaat bij deze vorm van criminaliteit niet om het
  persoonlijke gewin van het individuele personeelslid maar
  criminaliteit die noodzakelijk wordt om het bedrijf economisch
  rendabel te houden. Deze delicten worden in en door de bedrijven
  georganiseerd en kunnen tot de alledaagse praktijk van het bedrijf
  worden gerekend. De opdracht komt in deze gevallen meestal van de
  bedrijfsleider en/of eigenaar van het bedrijf.

  Hoewel dealers in principe zelfstandige ondernemers zijn, zijn
  zij wat betreft hun kapitaal grotendeels afhankelijk van de
  autofabrikant. In ruil daarvoor worden dealers gedwongen een
  bepaalde omzet in autoverkopen te halen. Slagen zij daarin niet dan
  hangt de rele dreiging van het verlies van het dealerschap boven
  het hoofd. Dealers zijn om deze redenen noodgedwongen geneigd meer
  aandacht aan de verkoop dan aan de service te schenken omdat
  daarmee slechts kosten worden gemaakt en nauwelijks verdiend. Om
  die verkoopomzet van nieuwe auto’s te halen nemen veel dealers
  zelfs met verliezen genoegen. Deze verliezen moeten echter worden
  gecompenseerd om hun bedrijf rendabel te houden. Deze compensatie
  wordt gevonden in een te hoge rekening voor reparaties, service en
  in een te hoge prijs voor de verkoop van gebruikte auto’s.

  Voor een ander deel worden dergelijke delicten door werknemers
  (monteurs, verkopers) in de uitoefening van hun beroep gepleegd
  waarvan zowel de klant, de overheid als het autobedrijf zelf
  slachtoffer is of kan zijn. Empirische gegevens over de aard en de
  omvang dergelijke vormen van crimineel gedrag ontbreken.

  Er bestaan verschillende vormen van criminaliteit die in en door
  branche-organisaties zelf (kunnen) worden begaan door werknemers
  zonder medeweten van de eigenaar of bedrijfsleider of door het
  bedrijf gezamenlijk met het personeel in georganiseerd verband
  worden uitgevoerd. 1. Een vorm van organisatiecriminaliteit is het
  door klanten laten betalen voor onderhoudsbeurten, reparaties en
  schadeherstel zonder dat deze werkzaamheden daadwerkelijk zoals
  afgesproken worden uitgevoerd. Klanten hebben doorgaans weinig
  kennis van zaken en daarvan wordt door bepaalde bedrijven flink
  misbruik gemaakt (te hoge rekeningen). Meestal gaat het om
  werkzaamheden die slechts ten dele worden uitgevoerd of om een
  aantal onderdelen die niet worden vervangen zodat het voor de klant
  moeilijk is na te gaan wat er feitelijk in de garage is gebeurd.
  Een malafide autobedrijf kan deze praktijk alleen maar volhouden
  omdat zij misbruik maken van het vertrouwen van hun klanten. Er is
  weinig externe controle om deze praktijk aan banden te leggen.

  Een andere mogelijkheid is het laten betalen voor werkzaamheden
  die niet nodig zijn of voor onderdelen die zeker nog niet voor
  vervanging in aanmerking komen. Ook hier wordt de klant dus een te
  hoge en onnodige rekening voorgeschoteld.

  Als laatste voorbeeld kan worden genoemd dat door het van
  fabriekswege opgelegde systeem van standaardwerktijden en
  standaardprijzen voor reparatiehandelingen de klant uiteindelijk
  geen voordeel maar slechts nadeel ondervindt. De klant denkt
  volgens vaste en gecontroleerde regels te worden geholpen, maar de
  praktijk wijst anders uit. Dit vaste-uren en vaste-tarievensysteem
  induces the mechanic to try to beat the time, and this often
  means a quick and superficial repair
  (Leonard en Weber, 1977,
  p. 143). Dit systeem is er ook verantwoordelijk voor dat door
  monteurs sneller onderdelen die slechts gedeeltelijk kapot zijn,
  zullen vervangen door geheel nieuwe. Daarmee sparen zij arbeidstijd
  uit die toch niet aan de klant kan worden doorberekend. Maar de
  klant is uiteindelijk wel duurder uit. 2. De verkoop van gebruikte
  auto’s verloopt aanzienlijk vlotter en is winstgevender voor een
  dealer of een garage wanneer deze auto minder kilometers heeft
  afgelegd. Om meer winst te maken en sneller te verkopen wordt de
  kilometerstand van de gebruikte auto teruggedraaid om een auto zo
  tegen een hogere prijs te kunnen verkopen. Gebruikte auto’s zouden
  in Nederland gemiddeld 5.000 gulden goedkoper zijn wanneer deze
  praktijk in de autobranche niet (meer) zou voorkomen, zo gaf een
  van de gesprekspartners aan. De autobranche is ook het meest
  fraudegevoelig in de sector van de aan- en verkoop van gebruikte
  auto’s. Controle daarop is veel moeilijker (ook door de FIOD). Het
  feit dat er per jaar bijna twee miljoen auto’s van eigenaar
  wisselen geeft het economisch belang van deze criminele
  activiteiten wel aan (zonder overigens te beweren dat deze vorm van
  oplichting nu bij elke gebruikte auto gebeurt). Ook de Bovag zelf
  onderkende deze praktijk waaraan de branche mede een slechte naam
  heeft te danken. Deze belangenorganisatie ondersteunde van harte de
  invoering van het Nationale Autopas Plan (NAP), waarin centraal
  voor elke auto in Nederland een soort registratie (pas) is waarin
  alle gegevens (aantal onderhoudsbeurten, schades en aantal verreden
  km’s) tijdens de levensduur van de auto worden geregistreerd. Zo
  wordt een betrouwbare

  kilometerverantwoording opgebouwd. Iedereen kan in principe deze
  gegevens bij aankoop controleren. Daarmee is het voor dealers en
  garages minder goed mogelijk de kilometerstand van gebruikte auto’s
  te manipuleren. Een belangrijke inkomstenbron is daardoor de
  komende jaren natuurlijk wel weggevallen.

  3. Dealers en garages kunnen ook bewust omgekatte of gestolen
  auto’s kopen. Hoewel enige cijfermatige onderbouwing ontbreekt, mag
  worden aangenomen dat een belangrijk deel van de gestolen auto’s in
  Nederland zijn markt vindt via de legale autobranche (zie verder in
  deze studie). Soms heeft dat te maken met onwetendheid of naeviteit
  van de eigenaar of personeelslid. Maar de Nederlandse politie geeft
  op verschillende manieren zo veel informatie over de wijze waarop
  gestolen of omgekatte auto’s kunnen worden herkend dat dealers en
  garages wel heel erg naef moeten zijn om gestolen auto’s niet te
  onderscheiden van andere. Een variant daarop is het opkopen van
  autowrakken met een kentekenbewijs om dat kenteken
  vervolgens te gebruiken voor een nieuwe papieren identiteit van het
  gestolen exemplaar. 4. De autobranche kan bewust gebruik maken van
  onderdelen van gestolen auto’s. Verder kan nog sprake zijn van de
  volgende vormen van organisatiecriminaliteit: 5. het met medeweten
  laten betalen met zwart geld voor de aanschaf van nieuwe of
  gebruikte auto’s. Deze praktijk kan blijven bestaan omdat met
  contant geld betalen nog altijd de voorkeur geniet boven gireren
  per bank of per giro. Bij deze laatste vorm van betaling loopt de
  dealer altijd het risico de auto formeel naar de klant over te
  schrijven en de sleutels te overhandigen, maar vervolgens met
  onbetaalde rekeningen blijft zitten;

  6. het leveren van grote hoeveelheden kentekenplaten zonder om
  een kentekenbewijs te vragen of te controleren waarvoor een klant
  deze platen nodig heeft (Bovagmagazine, p. 17); 7. het
  leveren van speciaal gereedschap of onderdelen van auto’s waarvan
  men in redelijkheid kan vermoeden dat zij met criminaliteit te
  maken kunnen hebben, zoals de levering van driehonderd
  portiersloten aan een (onbekende) klant;

  8. het illegaal importeren van auto’s uit het buitenland zonder
  daarvoor BPM en BTW aan de schatkist te betalen;
  9. het voor de fiscus verzwijgen van reparatiewerkzaamheden, van de
  levering van onderdelen, om niet de BTW-afdracht daarvan te betalen
  (BTW-fraude).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken