• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 4.2. Autodiefstallen

  4.2. Autodiefstallen: aantallen en ontwikkelingen

  Er bestaan in Nederland verschillende registratiesystemen waar
  het aantal (vracht)autodiefstallen wordt bijgehouden. Zo schrijven
  Eijken en De Waard (1994, p. 15):Met betrekking tot de registratie
  van gestolen voertuigen is er sprake van verschillende
  databestanden. Zo houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek
  (CBS) – op basis van maandelijks door de politiekorpsen verstrekte
  gegevens – cijfers bij over diefstal van personenauto’s. De
  Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) registreert aan de hand
  van door de politie verzonden signaleringen vermiste personenauto’s
  in het Opsporingsregister (OPS). Verder beschikt de Nederlandse
  politie nog over allerlei registratiesystemen waaronder het
  herkenningsdienstsysteem (HKS), het bedrijfsprocessensysteem (BPS),
  het Multipolsysteem. Daarnaast vindt ook registratie plaats door de
  verzekeringswereld, in het bijzonder het Centrum voor
  Verzekeringsstatistiek, als de gestolen auto verzekerd is.

  Daarnaast kan nog worden vermeld het recente nieuwe initiatief
  van de autobranche, een

  Public-Private Partnership:
  VAR, dat is Vermiste Auto Registratie te Amsterdam, alsmede de
  registraties die door het RDW (RijksDienst voor het Wegverkeer)
  worden bijgehouden. Het nadeel van die vele registrerende
  instanties is wel dat van elkaar verschillende cijfers over
  hetzelfde verschijnsel worden gerapporteerd. Daarnaast opereren de
  vele systemen onafhankelijk van elkaar, laat de onderlinge
  communicatie te wensen over, bestaat er geen internationale of in
  ieder geval geen Europese databank en werken de meeste bestaande
  systemen traag en onnauwkeurig en zijn zij doorgaans slecht
  toegankelijk (bijvoorbeeld alleen op kenteken). Grote waakzaamheid
  in de interpretatie van cijfers op het gebied van
  personenautodieftallen is derhalve op zijn plaats. Verschillende
  instanties rapporteren uiteenlopende cijfers. Deze verschillen zijn
  voor een belangrijk deel het gevolg van het gebruik maken van van
  elkaar verschillende definities en uitgangspunten (zie ook: Van der
  Heijden, 1995). Op basis van diverse schattingen en overwegingen
  komen Eijken en De Waard (1994) op een aantal van tussen de 30.000
  en 35.000 in het jaar 1992, de CRI op 25.000 en de
  verzekeringsmaatschappijen op 39.000. Voor 1994 verwachten alle
  instanties een stabilisatie van het aantal autodiefstallen in
  Nederland. De verschillen blijven overigens wel bestaan. Hoewel
  over het werkelijke aantal diefstallen van personenauto’s in
  Nederland een groot verschil van mening bestaat, is duidelijk te
  zien dat na 1990 hun aantal is toegenomen. Die stijging is echter
  minder groot dan in diverse publikaties wordt aangenomen. In 1985
  bijvoorbeeld werd ook al een getal van 23.700 gestolen
  personenauto’s gemeld (CRI). Van de in Nederland geregistreerde
  auto’s wordt dus ongeveer 0.5 % in een jaar gestolen. Slechts
  weinig van deze diefstallen worden opgehelderd. In nog geen 10% van
  de gevallen wordt de dader of worden de daders bekend. In de vier
  grote steden wordt ongeveer 40% van het totaal aantal
  autodiefstallen gepleegd. De meeste personenauto’s worden in
  Amsterdam en directe omgeving gestolen. Verder valt uit de cijfers
  op te maken dat steden in Zuid-Limburg zoals Maastricht, Geleen,
  Heerlen en Sittard relatief vaak te maken hebben met
  autodiefstallen (zie ook Van Klaveren, 1994). Opels zijn – gezien
  het grote aantal daarvan niet zo verwonderlijk – het meest geliefd
  bij autodieven, gevolgd door Volkswagens (Golf), Ford’s, Mercedes,
  BMW’s en Fiats (Eijken en De Waard, 1994, p. 31). In vergelijking
  met het buitenland springt Nederland er in gunstige zin uit. In
  Belgi bij voorbeeld worden per 100.000 inwoners (286) meer
  personenauto’s gestolen dan in Nederland (186) (Van der Heijden en
  Degen, 1994). In Engeland worden per 100.000 inwoners 856 auto’s
  gestolen, in Frankrijk 509, in Zweden 457 en in Duitsland 179. In
  totaal wordt het aantal autodiefstallen in Europa in het jaar 1992
  door het BKA (1994) geschat op 1,835 miljoen, waarvan meer dan
  760.000 personenwagens nooit meer worden teruggevonden
  Noot . De laatste jaren wordt in de media geregeld
  melding gemaakt van diefstallen van vrachtauto’s. Ook zouden op
  gezette tijden chauffeurs in het buitenland worden overvallen op
  parkeerplaatsen of aan de grens wanneer zij wachten op de
  afwikkeling van de douaneformaliteiten (AD en Telegraaf, 1994). Met
  name kranten melden dat in Itali en Frankrijk berovingen van
  Nederlandse vrachtwagens angstaanjagende vormen hebben aangenomen.
  De cijfers op grond van de aangiften van vrachtwagendiefstal laten
  echter een heel ander beeld zien (Heijden en Degen, 1994). In tabel
  3 van de Appendix is te zien dat er in Nederland weinig bekend is
  over het aantal diefstallen van vrachtwagens en/of
  vrachtwagencombinaties. In een nadere analyse van de CRI (Degen,
  1995) komt naar voren dat in 1994.147 diefstallen van vrachtwagens
  en/of vrachtwagencombinaties zijn gemeld. Hiervan zijn er slechts
  17 in het buitenland gestolen. De ophef die hierover in de media is
  geweest, staat in schril contrast met de officieel geregistreerde
  diefstallen (Telegraaf, Algemeen Dagblad, 1994) Noot .
  Hierbij moet worden aangetekend dat dit cijfer als gevolg van de
  gebrekkige registratie en van het aangiftegedrag van
  transportbedrijven zeer wel een onderschatting van het werkelijke
  aantal is. Dit aantal ligt vermoedelijk 20% hoger. Dit zou
  betekenen dat in Nederland iets meer dan 180 vrachtwagens per jaar
  worden gestolen. Van deze diefstallen worden de meeste gepleegd in
  de politieregio’s Rotterdam-Rijnmond en Midden- en West-Brabant. De
  Rotterdamse haven is met 31 vrachtwagendiefstallen de meest
  voorkomende pleegplaats in Nederland (zie ook de rapportage
  Havens). Opmerkelijk is dat van de 71 wagens die binnen een week
  worden teruggevonden, wagens met lading eerder worden

  teruggevonden dan vrachtwagens zonder lading. Dit gegeven
  wijst erop dat het de daders vaker gaat om de lading dan om de
  vrachtwagen.
  Men mag aannemen dat het stelen van vrachtwagens en/of combinaties
  vrijwel altijd het werk is van professionele dieven. De benodigde
  deskundigheid is veelomvattend en zelden in een individu
  vertegenwoordigd. Bovendien vereist het stelen en verwerken van
  dergelijke wagens enige organisatie waarbij meerdere personen
  moeten zijn betrokken. Ook moeten daders beschikken over loodsen of
  andere grote ruimten om de vrachtwagen (tijdelijk) te stallen.
  Verder zijn connecties met helers nodig om de gestolen goederen te
  verkopen (zie meer .5.5). De vrachtwagens werden in 1994 in 40% van
  de gevallen uit afgesloten bedrijfsruimten of loodsen gestolen en
  in 30% van de gevallen van de openbare weg. Van de voertuigen met
  lading werden die met electronica relatief het meest gestolen,
  direct daarop gevolgd door wagens geladen met textiel, metalen en
  voedsel.

  Over het aantal gestolen bedrijfsauto’s waarover in tabel 3 van
  de Appendix in de tweede kolom wordt gerapporteerd, moet het
  volgende worden opgemerkt. In vrijwel alle gevallen gaat het hier
  om personenauto’s met een grijs kenteken, maar ook om (een onbekend
  aantal) bestelwagens, bussen, kleine vrachtwagens worden hiertoe
  gerekend. Uit deze gezamenlijke noemer is dus niet af te leiden wat
  tot 1993 het aantal gestolen vrachtwagens was. In ieder geval kan
  worden geconstateerd dat het aantal diefstallen van zulke
  omgebouwde personenauto’s de afgelopen jaren gestaag toeneemt. De
  diefstallen van personenauto’s met een grijs kenteken houden dus
  gelijke tred met die van gewone personenauto’s.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken