• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 5.2. Gespecialiseerde autodiefstalgroepen

  5.2. Gespecialiseerde autodiefstalgroepen

  In de vorige paragraaf hebben wij kunnen zien dat het voor
  criminele groepen aantrekkelijk is auto’s te stelen en met winst
  weer te verkopen. De pakkans in Nederland is erg laag en de waarde
  van elke auto is hoog genoeg om bepaalde kosten te kunnen dekken.
  Maar, wie zijn eigenlijk de daders? Wat weten wij ervan?

  In de criminologische literatuur staat aangegeven dat het vooral
  jonge mannen zijn die auto’s stelen (McCaghy, et al., 1977;
  Eijken en Van de Waard, 1994). Zij hebben een lage opleiding en
  verkeren in deviante vriendengroepen van jongens van ongeveer
  dezelfde leeftijd en in vergelijkbare sociale omstandigheden. Het
  nadeel van dit soort feitelijke gegevens is dat zij slechts
  betrekking hebben op gepakte daders die, naar wij mogen aannemen,
  een selecte groep vormen en niet of nauwelijks representatief mogen
  worden geacht voor alle autodieven. Dit komt doordat van slechts
  10% van de autodiefstallen de dader bij de politie bekend wordt.
  Gepakte daders stelen auto’s in het algemeen om reden van de kick
  (joy-riding) of om bepaalde tijdelijke vervoersproblemen op te
  lossen. Zo melden McCaghy e.a. dat in 58% van de autodiefstallen
  het om een of andere vorm van joy-riding gaat. Van professionele
  daders weten criminologen nauwelijks iets omdat zij geen inzage
  hadden in politiedossiers over groepen. In dit onderzoek was dat
  wel mogelijk. Door de politie zijn voor de periode 1990-1994
  ongeveer 30 dossiers van autodiefstalgroepen ingestuurd die,
  weliswaar wisselend wat betreft de kwaliteit van de informatie,
  voldoende gegevens bevatten om de eerste onderzoekvraag te kunnen
  beantwoorden.

  Daders die zich met de traditionele vormen van criminaliteit
  zoals autodiefstallen in groepsverband bezig houden, zijn bijna
  altijd mannen. In slechts een enkele groep maar blijkt een vrouw
  een rol van betekenis te spelen. De mannen variren in leeftijd
  tussen de dertig en de vijftig jaar, waarbij de modus rond de
  veertig ligt. De gemiddelde autochtone groep die uit het materiaal
  naar voren komt opereert lokaal en regionaal waarbij de
  autodiefstallen in de directe nabije omgeving worden gepleegd. Er
  zijn ook een paar buitenlandse groepen in de autodiefstallen in
  Nederland actief. Dit zijn voornamelijk Oosteuropese groepen
  (Rusland, Letland, Oekrane, (ex)Joego-Slavi), en in zeer bijzondere
  en incidentele gevallen, Surinaamse of Marokkaanse Noot
  . Niet in het materiaal te vinden zijn Italianen, terwijl in Itali
  de mafia zich daar nadrukkelijk wel met autodiefstal en
  vrachtautodiefstal inlaten (zie het deelrapport van Fijnaut over
  Italiaanse groepen en Valachi, 1993). In een enkele groep wordt
  door autochtone Nederlanders samengewerkt met een of meerdere
  Russen, Armenirs, Joegoslaven of Polen. Woonwagenbewoners zijn
  nadrukkelijk bij het plegen van deze diefstallen vertegenwoordigd.
  Dit heeft uiteraard te maken met het traditionele bezit van
  autosloperijen binnen deze bevolkingsgroep, die haar in staat stelt
  legale activiteiten te ontplooien om de illegale te verheimelijken
  (zie verder in dit hoofdstuk). De geografische spreiding van
  autochtone autodiefstalgroepen in Nederland is niet of nauwelijks
  in overeenstemming met de geografische spreiding van de
  autodiefstallen. De gebieden Brabant en Limburg zijn in de dossiers
  royaal oververtegenwoordigd, op afstand gevolgd door Groningen en
  Twente. Het zijn echter de grote steden (in het bijzonder
  Amsterdam) in de Randstad en Limburgse steden (Heerlen, Geleen,
  Maastricht) waar de meeste diefstallen plaatsvinden, en niet
  Brabant (Noord, West, Midden of Oost) waar de meeste
  opsporingsonderzoeken naar autodiefstalgroepen liepen en lopen. In
  Amsterdam is na een aantal jaren van lage prioriteitsstelling weer
  een zogenaamd autoteam opgericht. Fijnaut en Bovenkerk maken in hun
  studie van de situatie in Amsterdam melding van vier
  autodiefstalgroepen die in Amsterdam actief zouden zijn. Het beeld
  dat zij schetsen over deze groepen komt overeen met het landelijke
  beeld, dat hierna volgt.

  Het aantal leden van autochtone groepen omvat in de meeste
  gevallen vier tot vijf mannen. Deze kern verricht alle voorkomende
  werkzaamheden. Wanneer dat voor de uitvoering van bepaalde
  activiteiten nodig is maakt men gebruik van anderen. Die anderen
  worden ingeschakeld voor het verlenen van hand- en spandiensten van
  tijdelijke aard en zij worden direct financieel beloond. Deze
  personen betrekt men uit de nabije persoonlijke omgeving of via de
  kennissen en vriendengroepen uit het milieu. Bij buitenlandse
  groepen is dit aantal kernleden vrijwel hetzelfde, al worden meer
  buitenstaanders ingeschakeld om bepaalde gespecialiseerde
  handelingen zoals diefstal, transport en verkoop onder regie te
  laten verrichten.

  In het algemeen is het zo dat in elke autodiefstalgroep er een
  bepaalde arbeidsverdeling bestaat tussen de leden. Meestal is er
  een persoon die als een soort spin in het web fungeert. Hij is niet
  een leider in de zin van iemand die orders en bevelen uitdeelt. Hij
  vraagt aan of regelt voor anderen bepaalde zaken, heeft de kennis
  en de middelen om de automarkt te kennen, weet waar de auto’s
  vandaan kunnen worden gehaald en weet op welke plaatsen auto’s
  kunnen worden omgekat (zie ook .5.3). Niet zelden is deze centrale
  figuur van de groep eigenaar van een garage, werkplaats, loods of
  autosloperij waar ook legale handelsactiviteiten gebeuren. Juist
  dit bezit en de kennis van de legale autobranche maken deze
  personen zeer geschikt voor hun regisserende rol. Zij weten waar de
  valse papieren kunnen worden verkregen of kunnen deze via hun eigen
  autobedrijf legaal verkrijgen. Zij weten waar de auto kan worden
  omgekat en waar in de autobranche vraag is naar goedkope gebruikte
  auto’s. Naast deze centrale man is meestal een van de andere leden
  een technicus die de reparaties verzorgt, de auto’s last, de
  motoren plaatst, kortom het manusje van alles is. Deze persoon is
  voor een groep van groot belang: zonder diens technische inbreng
  kan de illegale handel niet doorgaan. Hij moet bereid en in staat
  zijn op de meest ongelukkige tijdstippen (‘s avonds of weekenden)
  te werken aan de gestolen auto’s. De technicus werkt meestal al
  jaren binnen het bedrijf van het leidende kernlid en is met hem
  meestal ook al ruime tijd bevriend. De andere kernleden (2 of 3)
  verzorgen vaak de diefstal en de verplaatsing van de auto’s naar
  garages, loodsen, werkplaatsen of autosloperijen. Zij zijn het ook
  die de sloopauto’s met kentekenbewijzen traceren (door bijvoorbeeld
  aanrijdingen te bezoeken waarbij auto’s total-loss zijn geraakt via
  het scannen van politiekanalen, of door corrumptieve contacten met
  sleepdiensten te onderhouden), de verkopen regelen en andere
  voorkomende werkzaamheden verrichten.

  De kernleden van zo’n groep werken doorgaans al jaren met elkaar
  samen. Men groeide samen op in een woonwagenkamp of in dezelfde
  buurt. Zij stammen relatief vaak uit n familie of zelfs uit n gezin
  (broers). De groepen wisselen om die reden in de loop der jaren
  nauwelijks van samenstelling. De autodiefstallen vormen na verloop
  van tijd de kern van het illegale inkomen, maar daarnaast pleegden
  en plegen kernleden allerlei soorten criminaliteit: diefstal,
  fraude, inbraak, heling, overvallen en geweldpleging en
  mishandeling. De meeste kernleden hebben om die reden een
  uitgebreid strafblad waarvan naast autodiefstal diverse andere
  delicten deel uitmaken. Omdat de leden elkaar al lang
  vriendschappelijk kennen en uit dezelfde milieus afkomstig zijn, is
  loyaliteit ten opzichte van elkaar vanzelfsprekend. Geweld of
  dreigen met geweld tegenover elkaar komt zelden voor omdat de leden
  aan elkaar gewaagd zijn, er niet om leiderschap hoeft te worden
  gestreden en omdat de revenuen volgens afspraak steeds naar rato
  van de geleverde prestaties worden gedeeld. Soms willen
  familievetes die op zich niets met de handel te maken hebben,
  leiden tot een, veelal tijdelijke, verstoring van de samenwerking
  of tot geweld ten opzichte van elkaar. Binnen de groep is van
  geweld in ieder geval, zo leren de dossiers ons ten minste,
  nauwelijks sprake.

  De autochtone groepen doen weinig om zich af te schermen tegen
  opsporing. Het gaat hen meer om opsporing te vermijden dan
  daadwerkelijk tegen te werken. Zij zijn voorzichtig over de
  telefoon en opereren niet al te opzichtig. De daders praten veel
  persoonlijk met elkaar waardoor het gebruik van de telefoon
  vanzelfsprekend minder noodzakelijk is. Verder dient de
  autosloperij, garage, werkplaats of loods als legale dekmantel voor
  de illegale activiteiten van de groep. De groepen hoeven zich ook
  daadwerkelijk in dat opzicht niet zo in te spannen omdat de politie
  in het land nauwelijks aandacht voor hen heeft.

  Wel is het zo dat hoe omvangrijker en hoe internationaler de
  activiteiten van dit soort groepen worden, des te meer personen
  (buiten de kern van 4-5 personen om) erbij moeten worden betrokken.
  Dat zijn niet altijd meer vrienden of kennissen van de kern, maar
  vaker onbekenden en buitenlanders (koeriers). Daarmee wordt meer
  afstandelijk samengewerkt. Juist in deze groepen waar men elkaar
  minder goed kent en het vertrouwen niet al te groot is, speelt
  geweld of de dreiging daarmee nadrukkelijker een rol. Dit geweld is
  functioneel omdat koeriers en dieven gecontroleerd hun werk moeten
  verrichten. Sancties die achter de hand kunnen worden gehouden zijn
  in dat geval uiterst praktisch, mede omdat de kernleden bekend
  staan om hun gewelddadige afkomst (woonwagens) en zo nodig een
  troepenmacht kunnen mobiliseren om hun illegale markt te kunnen
  blijven controleren en te beschermen.

  Wanneer het onderzoekmateriaal over gespecialiseerde
  autodiefstalgroepen gedurende de afgelopen vijf jaar naar jaartal
  van activiteiten wordt bekeken dan zijn daarin twee periodes te
  onderscheiden. In de periode tot ongeveer 1993 bestaan de groepen
  voornamelijk uit autochtonen die, zoals hier boven is beschreven,
  opereren in kleine vaste groepen op regionaal en lokaal niveau. Dit
  beeld komt overeen met de conclusies van Berghuis en Van der
  Heijden (1990). In een nadere analyse van de eerste landelijke
  inventarisatie van georganiseerde misdaad uit 1988 kwam volgens
  beide auteurs naar voren dat de meerderheid van de
  autodiefstalgroepen laag georganiseerd is en naast autodiefstallen
  veel andere criminele activiteiten ontplooit, zoals overvallen,
  vuurwapenhandel, verdovende-middelen handel, diefstallen van
  juwelen, antiek en kunst. Soms zijn leden van deze groepen van
  oudsher betrokken bij prostitutie.

  In de periode na 1992 tot nu is zowel hetzelfde soort groepen
  actief, maar komen ook steeds vaker internationaal samengestelde
  groepen in beeld. Met name autodiefstalgroepen die bestaan uit
  Letten, ex-Joegoslaven, (Wit-) Russen, Armenirs en Polen worden na
  1992 actief in Nederland. Zij zijn naar dit land gekomen om in de
  thuislanden te voldoen aan de grote vraag naar auto’s. In het
  voormalig Oostblok is een enorme vraag naar westerse luxe-goederen
  ontstaan (waaronder de westerse auto als nieuw statussymbool) na de
  teloorgang van de socialistische economie en van het politieke
  staatsdirigisme. Zij leveren hun gestolen auto’s dus niet aan de
  Nederlandse automarkt. Ook deze groepen bestaan uit mannen en die
  zijn over het algemeen enkele jaren jonger dan de leden van de
  autochtone groepen. Zij tellen een iets groter aantal kernleden
  (van vijf tot acht) en maken voor onderdelen van de activiteiten
  gebruik van vele andere personen en/of gespecialiseerde groepen. Zo
  worden gespecialiseerde autodieven uit ex-Joegoslavi ingeschakeld
  voor de levering van de auto’s en worden koeriers opgeroepen uit
  het eigen land om de auto’s zo snel mogelijk naar het oosten van
  Europa te brengen. Zij hebben de beschikking over legale dekmantels
  als im- en exportbedrijven, officieel erkende garages en
  groothandelsmaatschappijen in gebruikte auto’s. De kernleden doen
  over de modernste GSM-telefoons in codetaal hun bestellingen en
  geven opdrachten aan anderen, regelen de prijs in code en maken
  gebruik van faxen. Uiteraard werkt hun taal (met alle dialecten) in
  hun voordeel. Zij beschikken over een verblijfsvergunning die
  meestal werd verkregen via een officile asielaanvraag met als reden
  de vervolging om hun politieke opvattingen of om hun homosexuele
  geaardheid Noot .

  De meeste van deze buitenlandse groepen werken niet of
  nauwelijks samen met de traditionele autochtone groepen, al bestaan
  in een enkele geval wel contacten of worden bij elkaar bestellingen
  geplaatst. Wanneer er contacten zijn dan is het om gebruik te maken
  van garages, loodsen of andere werkplaatsen om de gestolen auto’s
  tijdelijk te stallen en van nieuwe papieren te voorzien.

  Deze internationale groepen werken grootschaliger, maken goed
  gebruik van de infrastructuur van Europa alsmede van de havens van
  Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam om de vele auto’s per snelweg of
  per boot naar het buitenland te vervoeren en gebruiken moderne
  telecommunicatiemiddelen (GSM) om de activiteiten te stroomlijnen.
  De organisatoren hebben, voorzover bekend, een goede opleiding
  genoten en handelen vaak in opdracht van een grotere groep uit het
  thuisland. Dit kan worden afgeleid uit de opdrachten en de
  bestellingen die met grote regelmaat in code uit het thuisland
  komen. De in Nederland actieve daders moeten aan die wensen
  voldoen. Indien nodig dreigen deze in Nederland opererende groepen
  eventuele concurrenten of ontrouwe handelspartners met ingrijpen
  van de Russische mafia. Haar gewelddadige reputatie is meestal
  voldoende om met rust te worden gelaten.

  De globalisering van de samenleving laat dus ook in de
  traditionele illegale autobranche haar sporen na. Tot voor enkele
  jaren leverden gespecialiseerde autodiefstalgroepen de auto’s
  voornamelijk af in Nederland of in de grensstreken op automarkten
  en binnen de legale autobranche. Daarin is dus, zo lijkt het,
  verandering gekomen. Het afschaffen van de grenscontroles, waarbij
  bekenden van de politie nooit meer aan de grens intensiever en
  grondiger worden gecontroleerd dan anderen, en de grote vraag naar
  auto’s uit het oosten van Europa, zorgen ervoor dat de organisatie
  van autodiefstallen niet meer dat lokale of regionale karakter
  heeft, maar internationale dimensies krijgt. Deze
  internationalisering betekent dat ook de kleine gespecialiseerde
  groepen voor nieuwe logistieke en andere organisatorische
  uitdagingen komen te staan wanneer zij willen voldoen aan de
  veranderende vraag. Daardoor komen deze groepen in aanraking met
  nieuwe omstandigheden die worden gekenmerkt door schaalvergroting,
  nieuwe partners, nieuwe afzetmarkten, enz. De grote vraag naar
  gebruikte auto’s binnen Nederland (zie .2.1) en in het buitenland,
  in het bijzonder Oost-Europa, maakt dat deze groepen niet meer
  kunnen volstaan met de levering van een of twee auto’s per week. Er
  moeten dus meer auto’s worden gestolen, vervoerd en omgekat. De
  groep van vier of vijf leden waarmee in het verleden werd gewerkt,
  is te klein om dat allemaal te doen. Deze aanpassing aan de nieuwe
  marktontwikkelingen dwingt de traditioneel werkende groepen tot
  aanpassingen van hun groepssamenstelling en groepsstructuur. Meer
  mensen moeten worden ingeschakeld, oude garages, loodsen of
  werkplaatsen moeten worden verbouwd, of er moet naar nieuwe
  onderkomens worden gezocht, meer valse papieren moeten worden
  gekregen en het transport van de gestolen auto’s zal sneller en
  over grotere afstanden moeten gebeuren. Er zullen andere eisen aan
  het produkt worden gesteld. Men krijgt steeds meer met, voor een
  deel, onbekende partners te maken. Deze partners kunnen niet
  vanzelfsprekend worden vertrouwd, spreken een andere taal, hebben
  hun eigen manier van persoonlijk contact, enz. De regisseur van de
  groep moet kennis krijgen van de internationale autopapieren, van
  geldstelsels, enz. Aanpassing van de kleine, persoonlijke structuur
  van zo’n groep naar grotere samenwerkingsverbanden lijkt op korte
  termijn onvermijdelijk. Er wordt meer professionaliteit van de
  leden gevraagd, maar er worden ook grotere winstperspectieven
  geboden. Er zullen namelijk netwerken ontstaan met buitenlandse
  criminele groepen die niet alleen meer kwantiteit vragen, maar ook
  tot participatie in andere illegale activiteiten uitnodigen zoals
  de smokkel van verdovende middelen of van illegalen. Daarmee zullen
  de winstmogelijkheden uiteraard toenemen.

  In Groot-Brittanni wordt een beeld van autodiefstalgroepen
  geschetst dat overeenkomt met dat in Nederland van voor 1993.
  Hinchcliff (1994, p. 74) schrijft in zijn conclusie het
  volgende:There is little evidence that a master network of ringing
  teams exists. Rather, teams are constructed of a small number of
  individuals, each having specialist skills such as mechanic
  undertaking the identity change, a body man who makes good any
  damage, and one or more front man.

  Ook in dat land zijn de meeste groepen lokaal of regionaal
  georinteerd. Lokaal worden de auto’s gestolen, omgekat en verkocht.
  Slechts een kleine minderheid opereert in heel Groot-Brittanni of
  internationaal. Wanneer het laatste het geval is, wordt van
  containers gebruik gemaakt om de gestolen auto’s naar het vasteland
  te vervoeren.

  In Duitsland is het beeld van autodiefstalgroepen enigzins
  gecompliceerder. Autodiefstallen zijn, net als in Nederland
  groepsdelicten. Naast Duitse autochtone zijn daar veel buitenlandse
  groepen actief die eerder internationaal dan regionaal opereren.
  Polen, Turken, Russen, (ex-)Joegoslaven, Roemenen en, niet in de
  laatste plaats: Nederlanders, worden het meest frequent genoemd in
  de rapporten van het BKA (BKA, 1993). Dat houdt in dat naast de
  kleine, regionaal werkende groepen, meer dan in Nederland het geval
  is, internationaal opererende groepen actief zijn. De centrale
  ligging en het grote aantal duurdere auto’s in Duitsland zullen
  daaraan uiteraard debet zijn. Verder merkt de Duitse politie op dat
  in de streken aan de Nederlandse grens veel kleine, Nederlandse
  groepen actief zijn. Deze groepen hebben de structuur die hiervoor
  is aangegeven.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken