• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 5.3. Werkwijzen bij autodiefstallen

  5.3. Werkwijzen bij autodiefstallen

  De bediening van de markt van gestolen personen- of vrachtauto’s
  vraagt om een aantal specieke criminele activiteiten en om speciale
  personen die deze activiteiten, zoals wij in de vorige paragraaf
  hebben gezien, afzonderlijk en onder leiding van een of meer
  organisatoren planmatig en binnen een strakke tijdsvolgorde
  uitvoeren. Er bestaan meer werkwijzen om deze deze activiteiten te
  verrichten (zie hierover: Sieber en Bgel, 1993, p. 74 – 130). Deze
  werkwijzen zijn afhankelijk van de omvang van het werkgebied.
  Regionaal actieve groepen zijn kleiner en werken anders dan
  (inter)nationaal opererende groepen.

  Een representatief voorbeeld van de laatste is gepresenteerd
  door een Poolse commissaris van politie die een uitgebreide
  beschrijving heeft gegeven van Poolse criminele groepen die niet
  alleen in Polen, maar ook in Duitsland en Nederland actief zijn
  (Gorodecka, 1994). Misdaadanalisten van haar korps geven aan dat
  autodiefstalgroepen doorgaans uit meer personen bestaan met aan het
  hoofd een organisator die de markt zowel aan de aanbodzijde als de
  vraagzijde goed kent. Hij weet doorgaans goed zijn weg in de wereld
  van garages en van autosloperijen. Hij weet ook gebruik te maken
  van behulpzame ambtenaren die van belang zijn voor de uiteindelijke
  legalisering van de gestolen auto. Deze organisator heeft een
  uitgebreid netwerk van personen tot zijn beschikking die voor
  onderdelen van het proces noodzakelijk zijn zoals helers, koeriers,
  vervalsers van documenten, enz. Hij regelt ook de legale faade
  waarachter de autodiefstallen worden verborgen en verzorgt het
  witwassen van het verdiende geld. Deze persoon heeft in zijn
  netwerk de beschikking over verschillende groepjes die gescheiden
  van elkaar verschillende werkzaamheden verrichten en die van
  samenstelling geregeld veranderen.

  De eerste groep zijn de autodieven. Hun aantal is flexibel en
  afhankelijk van de vraag naar auto’s. Deze autodieven zijn
  gespecialiseerd in het openen van auto’s en dienen zo snel mogelijk
  de auto’s te overhandigen aan leden van de tweede groep: de
  koeriers. Deze koeriers beschikken doorgaans al over de
  noodzakelijke papieren en verplaatsen de auto zo snel mogelijk naar
  de plaats van bestemming in het binnen- of buitenland. Een hoge
  snelheid van handelen is van belang om de diefstalsignalering bij
  de politie en bij de grenswachten voor te zijn. Koeriers zijn heel
  belangrijk voor de criminele groep omdat zij niet alleen goede,
  snelle chauffeurs moeten zijn, maar omdat zij ook moet kunnen
  worden vertrouwd. Koeriers dragen de auto vervolgens weer over aan
  andere personen die zorgen voor de stalling van een gestolen auto’s
  in een loods of garage voor een paar dagen. Daarna worden de
  auto’s, al dan niet omgekat, overgedragen aan de autoheler die de
  illegale verkoop ervan regelt. Dit hele proces wordt ondersteund
  door groepjes vakmensen die de autopapieren vervalsen en de
  douaneformaliteiten regelen, door monteurs en lassers die de auto
  bewerken (nummers veranderen, overspuiten) en ten slotte door
  corrupte douane-, registratie- en controlefunctionarissen.
  Eventueel wordt gebruik gemaakt van katvangers die tegen een
  redelijke vergoeding gestolen auto’s op hun naam willen zetten.

  Omdat het plegen van autodiefstallen steeds vaker een
  internationale aangelegenheid is moeten criminele groepen
  beschikken over veel buitenlandse contacten. Nederlandse groepen of
  buitenlandse groepen die in Nederland actief zijn moeten contacten
  onderhouden met groepen uit Duitsland, Polen, de landen van het
  GOS. Deze contacten worden echter alleen onderhouden door de
  organisator en enkele andere, vertrouwde leden van de groep. De
  andere medewerkers kennen elkaar niet of nauwelijks, wat de
  strafrechtelijke vervolging ernstig bemoeilijkt.

  Op grond van het bovenbeschreven proces kunnen werkwijzen voor
  de volgende onderscheiden deelactiviteiten worden aangegeven:
  1. de diefstal van de auto’s;
  2. de verplaatsing van de auto’s;
  3. het omkatten van de auto’s, en
  4. het legaliseren van de auto’s en de aflevering aan de klant.
  Het feitelijk wegnemen van de auto’s wordt doorgaans uitbesteed aan
  jong volwassen daders die zijn gespecialiseerd in autodiefstal. In
  Nederland houden bijvoorbeeld jonge Joegoslaven zich daarmee bezig.
  Omdat wordt gewerkt met vaste afnemers wordt vrijwel altijd op
  bestelling gestolen: afhankelijk van de vraag wordt een bepaalde
  auto weggehaald. Doorgaans is dat er een uit de duurdere klasse:
  Mercedes, BMW, Audi, Porsche en terreinwagens. De auto’s mogen niet
  ouder zijn dan een tot twee jaar en er goed uitzien (zelfs de kleur
  wordt in de bestelling opgenomen). Wanneer de autodief weet welke
  auto nodig is, wordt de plaats van diefstal uitgezocht. In de
  meeste gevallen worden auto’s eerst door verkenners bekeken op
  parkeerplaatsen, parkeergarages en bij woningen waar mogelijk
  interessante auto’s staan die voldoen aan de eisen van de
  bestelling. De diefstallen worden in heel Nederland uitgevoerd,
  maar de grote steden zijn favoriet om de eenvoudige reden dat de
  dieven daar zelf wonen en om het grotere aanbod van doelen. In een
  enkel geval worden autoverhuurbedrijven uitgezocht waarvan wordt
  vermoed dat daar minder streng naar papieren wordt gekeken en
  sneller een auto kan worden verhuurd (luchthavens). Als eenmaal een
  of meer doelen zijn vastgesteld wordt het tijdstip van diefstal
  bepaald. Soms is dat direct bij de eerste verkenning al, vaker
  wordt gewacht op een meer gunstig tijdstip. Wanneer auto’s bij
  woningen zijn gesignaleerd wordt overwogen daar in te breken om zo
  de originele sleutels en de papieren tegelijk te bemachtigen. Het
  via inbraak een auto stelen gebeurt overigens vaker in de kleinere
  steden en minder in de grootstedelijke conglomeraties.

  De avonden en nachten zijn favoriete tijdstippen voor het plegen
  van een autodiefstal en vooral de dinsdagen en de woensdagen. Het
  waarom daarvan is onbekend, maar kan iets te maken hebben met de
  geringere drukte op straat op doordeweekse dagen.

  Autodieven zijn opgeleid, of beter gezegd, gesocialiseerd door
  andere, meer ervaren autodieven. Een ervaren dief kan binnen tien
  seconden elke auto open krijgen, zoals een test van de Engelse
  consumentenbond heeft uitgewezen (Eijken en De Waard, 1994). De
  technieken om de auto te openen kunnen variren van eenvoudig tot
  zeer geavanceerd. Een ruit inslaan is de meest eenvoudige en
  directe manier om een auto open te maken, maar daaraan zijn wel
  nadelen verbonden. De auto wordt beschadigd (er moeten later weer
  kosten worden gemaakt om een en ander te herstellen), het geluid
  kan mensen alarmeren en de wagen valt met een ingeslagen raam meer
  op bij surveillerende politiemensen of bij burgers. Andere manieren
  zijn via het rubber van het raam de deur ontgrendelen, door het
  verwijderen van een ruit, door het terugslaan van het slotschot,
  door het slot met geweld te forceren of door speciaal gereedschap
  te gebruiken. Soms beschikken dieven over valse sleutels om auto’s
  open te maken. In andere gevallen nemen zij de tijd en wordt eerst
  een paar dagen vr de feitelijke diefstal de tankdop of het slot van
  de rechtervoordeur eruit getrokken om daarmee een valse sleutel te
  kunnen maken. Een paar dagen later wordt dan de auto opgehaald. Bij
  de meeste auto’s wordt de rechterdeur namelijk bijna niet gebruikt
  en het valt dus bij het slachtoffer zelden op dat het rechterslot
  is verdwenen. In het algemeen is het zo dat technieken die zo min
  mogelijk beschadigingen opleveren de voorkeur genieten (Sieber en
  Bgel, 1993, p. 88-89). Een nieuwe werkwijze is in Polen
  gentroduceerd waar auto’s met behulp van takelwagens worden
  weggesleept (Gorodecka, 1994).

  Sieber en Bgel (1993, p. 90) maken melding van het verschijnsel
  dat soms wordt samengewerkt tussen dieven en garages en
  autoverhuurbedrijven bij de diefstal van auto’s. Eigenaars of
  werknemers van autoverhuurbedrijven kunnen, om de
  verzekeringsuitkeringen te ontvangen, de originele sleutels en
  papieren aan de dieven overhandigen en dan dagen later bij de
  politie en verzekeringsmaatschappij pas aangifte doen. De
  verstreken tijd werkt dan in het voordeel van de dieven. De laatste
  hier te besproken manier om aan auto’s te komen is het via inbraak
  in garages bemachtigen van de sleutels van de daar aanwezige auto’s
  om direct daarna met de auto(‘s) te verdwijnen. Diverse auteurs
  merken op dat steeds vaker samenwerking tussen slachtoffer en
  dader(s) voorkomt, althans meer dan men eerder aannam. In Duitsland
  schat men het aantal auto-inbraken en samenwerking elk op 50% van
  de autodiefstallen (Sieber en Bgel, 1993, p. 91).

  Om de auto te starten zijn originele of valse sleutels het
  prettigst voor de autodief. De auto kan dan direct na opening
  worden weggereden. In andere gevallen kan door kortsluiting de auto
  worden gestart of met professionele apparatuur het elektrische
  circuit worden aangesloten. De daders werken doorgaans met twee of
  meer personen. In de minderheid van de gevallen opereert de
  autodief op z’n eentje. En man bestuurt de auto waarmee eventueel
  snel kan worden gevlucht en fungeert als uitkijk terwijl de
  andere(n) de auto’s openmaken. Over het algemeen wordt vastgehouden
  aan dezelfde werkwijze totdat deze manier niet meer blijkt te
  werken. Slechts dan wordt overgestapt op een andere techniek.

  Na de diefstal moet de auto zo snel mogelijk worden overhandigd
  aan een ander lid van de groep (de koerier). Soms wordt aan de dief
  de opdracht gegeven de gestolen auto op een bepaalde plaats langs
  de openbare weg te stallen of op een parkeerplaats elders in de
  stad. In een enkel geval moet de auto naar een loods of
  autowerkplaats worden gereden om later door een koerier naar de
  plaats van bestemming te worden gebracht. Koeriers kunnen worden
  verdeeld in:

  a. koeriers die de opdracht hebben de auto zo snel mogelijk bij
  de opdrachtgever (eigen of andere criminele groep) te brengen;
  b. koeriers die voor de gestolen auto hebben betaald en die
  vervolgens zelf weer met winst doorverkopen op de plaats van
  bestemming;
  c. koeriers die voor de auto al hebben betaald en voor eigen
  gebruik ophalen. Meestal wordt gebruik gemaakt van dezelfde
  koeriers omdat de criminele groep erop moet kunnen vertrouwen dat
  zij er niet met de auto vandoor gaan. Wanneer internationale
  illegale handel wordt bedreven, worden koeriers uit het land van
  bestemming per vliegtuig naar Nederland gebracht. Daar verblijven
  zij eventueel een nacht in een hotel of op een bekend logeeradres
  en moeten vanuit dat adres dan een speciaal (auto)telefoonnummer
  bellen. Vervolgens nemen zij de gestolen auto in ontvangst en
  rijden in een of twee dagen ononderbroken door naar Moskou, St.
  Petersburg, Warschau, een stad in de Kaukasus of andere plaatsen.
  Het benodigde visum is uitgereikt in Rusland, Polen of een ander
  land. Als referenten voor deze koeriers dienen legale bedrijven uit
  de autobranche (die wel wat zien in de verkoop van grote aantallen
  gebruikte auto’s) of dekmantelorganisaties van de eigen criminele
  groep. Voor een Russische criminele groep in Nederland regelde
  Russische reisbureaus de noodzakelijk visa en legale papieren.
  Stempels en andere noodzakelijke technische bescheiden werden
  vermoedelijk door corrupte ambtenaren in Rusland verkregen.

  Koeriers (meestal de onder (a) genoemde) kunnen solo rijden of
  in colonne waarbij de eerste auto een legale is, maar zeer
  opvallend. Hierdoor gaat alle aandacht van de douane en
  grenspolitie uit naar de eerste auto en laat men de andere auto’s
  door. Zij worden nauwkeurig genstrueerd over de te dragen kleding,
  routes, gedrag bij de grens en over de gunstige tijdstippen voor
  het passeren van de grenzen. Over de opgedane ervaringen wordt
  later teruggerapporteerd naar de organisator. Koeriers worden
  ondanks soortgelijke voorzorgsmaatregelen geregeld aangehouden aan
  de grens, maar dat wordt gezien als bedrijfskosten (pech) voor de
  groep. De routes die worden afgelegd hangen af van de plaats van
  bestelling en worden pas afgewisseld wanneer een intensieve
  grenscontrole wordt gevreesd. In het geval dat geen gebruik wordt
  gemaakt van koeriers (of wanneer gestolen auto’s massaal moeten
  worden verplaatst), kan de autodief de auto zelf naar een garage in
  Nederland brengen of naar de Rotterdamse of Amsterdamse haven om
  daar in containers of onopvallend tussen veel legale gebruikte
  auto’s te worden verscheept naar andere landen. Koeriers krijgen
  voor het overbrengen van een auto 1.000 tot 4.000 gulden per
  keer.

  Voor elke criminele groep die systematisch auto’s steelt, is het
  van groot belang te beschikken over mensen en apparatuur om de
  gestolen auto een andere papieren identiteit te kunnen geven. Het
  tijdstip waarop deze identiteit wordt veranderd, is afhankelijk van
  de afzetmarkt. Is deze markt ver weg in het buitenland, dan wordt
  de auto met het bestaande kenteken zo snel mogelijk over de grens
  gebracht. Is de markt dichterbij of in Nederland zelf, dan wordt
  sneller de identiteit veranderd (omgekat). Er zijn twee manieren om
  de auto een andere identiteit te bezorgen: men vervalst de
  benodigde papieren en laat de auto zoals die is, of men brengt
  veranderingen aan in de auto en maakt hem passend voor de aanwezige
  (valse of echte) papieren.

  Voor de eerste manier zijn nieuwe kentekenplaten (in n uur
  gemaakt) nodig en valse kentekenbewijzen I, II en III en een valse
  groene kaart. Deze papieren worden door de organisator zelf
  aangeleverd of anders verkregen via specialisten die handelen in
  valse autopapieren ( ongeveer f.350,-). In sommige gevallen worden
  het chassisnummer en het motornummer ongewijzigd gelaten en
  volstaat men met een nieuw kenteken. In andere gevallen worden oude
  nummers weggevijld en nieuwe nummers in de auto ingeslagen. Soms
  worden nieuwe platen met andere nummers ingelast. Deze nummers
  kunnen verzonnen zijn, maar ze zijn vaak afkomstig van
  schrootauto’s waarvan het kenteken bewaard is gebleven. Deze
  schrootauto’s moeten qua kleur, type, enzovoort lijken op de
  gestolen auto. Dit is de belangrijkste reden dat schrootauto’s met
  kenteken zo gewild zijn en er een levendige handel in schroot
  bestaat in Nederland. Niet in de laatste plaats wordt deze handel
  mogelijk gemaakt doordat verzekeringsmaatschappijen na een
  total-loss als eigenaar onvoldoende maatregelen nemen om de auto en
  de papieren veilig te stellen. Naast de verandering van de nummers
  kunnen auto’s in een andere kleur worden gespoten om herkenbaarheid
  te bemoeilijken. Ook moeten eventueel werkzaamheden worden
  uitgevoerd om de braakschades weg te werken en te repareren.
  Daarvoor worden tweedehands onderdelen gebruikt van autosloperijen
  of nieuwe onderdelen die via legale garages worden besteld
  Noot . Voor al deze werkzaamheden is personeel nodig en
  een werkplaats. De criminele groep moet dus kennis hebben van de
  autobranche om te weten waar deze werkzaamheden zo veilig mogelijk
  kunnen worden uitgevoerd. Van de eerder genoemde Russische groep is
  bekend dat zij beschikte over een eigen garage, ook wel de showroom
  genoemd, waar de auto’s werden verwerkt. In het buitenland, met
  name in Oost-Europa en het Midden-Oosten, is het vaak helemaal niet
  nodig de identiteit van de auto te veranderen. Controle door
  politie en justitie is er in die landen niet of nauwelijks, en als
  er wordt gecontroleerd dan is de functionaris niet op de hoogte
  en/of in staat Nederlandse documenten adequaat te lezen, laat staan
  te begrijpen. Wanneer de auto voor de Nederlandse markt is bestemd,
  dan is het nodig de auto, voordat hij kan worden verkocht, weer in
  het legale circuit te laten opnemen. Daarvoor moet de auto bij de
  RDW worden geregistreerd. Voor deze registratie is het nodig dat de
  auto eerst moet worden aangeboden aan een van de keuringsstations
  van de RDW. Pas nadat de auto is goedgekeurd wordt de auto
  opgenomen in het RDW-bestand. Met behulp van de veranderde nummers
  van chassis en/of motor wordt een nieuw kenteken aangevraagd. Als
  dat kenteken wordt verkregen wordt daarna de auto aangemeld als
  handelsvoorraad van gebruikte auto’s en is de auto weer opgenomen
  in de legale branche. Het te koop aanbieden kan op bestelling, maar
  gebeurt ook via de gebruikelijke legale kanalen van de autobranche.
  De prijsstelling is doorgaans gunstiger dan die bij andere
  gebruikte auto’s, waardoor de (gestolen) exemplaren sneller legaal
  worden verkocht.

  Om de auto in het legale circuit te laten opnemen worden volgens
  diverse publikaties smeergelden betaald aan controlerende
  ambtenaren in het buitenland (BKA, 1994; Hinchcliff, 1994;
  Richards, 1993; Sehr, 1995 en Steinke, 1993). Dit betreft
  voornamelijk corruptie van grensbeambten, politiemensen en
  ambtenaren van organisaties waarbij de registratie van auto’s
  plaatsvindt. Maar ook in Nederland wordt gewaarschuwd voor de
  betaling van smeergelden. Het regiokorps Limburg-Zuid heeft meer
  malen aangedrongen op een betere controle op keurmeesters van het
  RDW omdat zij een zwakke en kwetsbare schakel uitmaken in het
  proces om gestolen auto’s weer in het legale circuit te
  krijgen.

  De winsten die met de verkoop van gestolen auto’s worden
  gemaakt, gaan voor het grootste deel naar de organisator (50%).
  Verder krijgt ieder die heeft meegewerkt, een aandeel in de winst.
  De hoogte is afhankelijk van de activiteiten die zijn verricht. Het
  meeste daarvan wordt uitgegeven aan een luxueus leven, zoals mooie
  kleding, eten, auto’s, gokken en prostitues. Alleen de organisator
  investeert een deel van zijn winsten in de groep (voor de
  voorfinanciering van nieuwe autodiefstallen en voor de betaling van
  koeriers, en anderen) of voor de financiering van andere illegale
  activiteiten (kopen van wapens of verdovende middelen). Soms
  investeert hij het verdiende geld in de legale autobranche waardoor
  de herkomst verborgen blijft. Over het algemeen is het aantal
  gestolen auto’s per groep, zoals in de vorige paragraaf aangegeven,
  niet zo hoog dat daarvoor witwaspraktijken nodig zijn.

  Voor grotere internationaal actieve groepen geldt dat slechts in
  mindere mate. Ook bij deze groepen moeten de participanten (dieven,
  koeriers, monteurs, ed.) worden betaald, documenten worden gekocht.
  Na aftrek van de kosten wordt het overige teruggesluisd naar het
  land van herkomst en daar ter plaatse op een rekening gestort of
  gebruikt voor aankopen in onroerend goed, juwelen of bedrijven.

  Samenvattend kan worden geconcludeerd dat voor het systematisch
  stelen, verplaatsen en verhandelen van auto’s een organisatie nodig
  is die het proces zo goed mogelijk moet laten verlopen. De
  afstemming van activiteiten luistert zo nauw dat grote fouten
  onherroepelijk worden afgestraft, zowel intern als extern. De
  voorkeur moet aan de organisator worden doorgegeven, de opdracht
  tot stelen en de komst van de koerier moeten op elkaar worden
  afgestemd en voor het omkatten moet hij ruimte reserveren bij een
  werkplaats en zorgen voor rechtsgeldige papieren. Om een dergelijk
  proces te kunnen runnen is enig organisatietalent nodig en moet men
  beschikken over een intern sanctiesysteem omdat te veel
  activiteiten door leden van de groep zonder enige toezicht van de
  organisator worden uitgevoerd. In geval er internationaal wordt
  gehandeld, moeten in het land van bestemming betrouwbare contacten
  bestaan die voor de auto betalen. Voorts moet men in die landen
  beschikken over corrupte ambtenaren om de auto zo snel mogelijk in
  het legale circuit te kunnen laten opnemen. Met betrekking tot de
  internationale contacten kan worden opgemerkt dat de aard van de
  handel in gestolen auto’s met zich meebrengt dat
  autodiefstalgroepen contacten hebben of zoeken met criminele
  groepen in het buitenland. Daar worden veel bestellingen gedaan
  voor dure automerken voor eigen gebruik maar ook om daarmee te
  voorzien in een behoefte van de eigen klanten. Deze internationale
  contacten leiden er toe dat internationale netwerken ontstaan en
  dat groepen van autodieven ook andere criminele activiteiten, zoals
  de smokkel van verdovende middelen of wapens, gaan uitvoeren. Als
  een auto toch rijdt, dan kunnen evengoed illegale goederen of
  mensen worden vervoerd. De koerier die eventueel met zo’n lading
  wordt aangehouden kan worden gezien als een extra, maar klein in te
  schatten bedrijfsrisico.

  De groep moet derhalve om de criminele activiteiten uit te
  voeren de volgende delicten plegen: diefstal van de auto,
  oplichting, heling, verzekeringsfraude, belasting- en
  accijnsontduiking, kentekendiefstal en kentekenmisbruik,
  documentenvervalsing, documentendiefstal, inbraak, geweld,
  witwassen opbrengsten, omkoping van douane en andere
  opsporingsambtenaren, bedreiging, geweld en eventueel bv-fraudes.
  Niet elk van deze delicten vereist een grote specifieke
  deskundigheid. Er is kennis nodig van de automarkt, de
  motorenhandel en officile registratiesystemen. Tevens is het goed
  weet te hebben van de politieprocedures bij en na diefstal. Over
  veel van die kennis zou men ook moeten beschikken om een legale
  autohandel te drijven.

  Lokaal actieve groepen werken in veel opzichten op dezelfde
  wijze als de hiervoor beschreven groepen, maar verschillen de
  internationale groepen met name in de volgende opzichten: a. zij
  stelen vaker zelf auto’s;

  b. zij maken geen gebruik van koeriers;
  c. zij zorgen zelf voor de medewerking van een garage of
  werkplaats;
  d. zij stelen een beperkt aantal auto’s. Uit een analyse van de CRI
  kwam na voren dat van 25 groepen bekend is dat zij over een periode
  van vijf jaar in totaal 1545 auto’s hebben gestolen. Dit komt neer
  op een gemiddelde van 12 auto’s per groep per jaar (Degen, 1993, p.
  6); e. autodiefstallen worden meestal in combinatie met andere
  delicten als inbraken, geweldplegingen en heling gepleegd. Lokaal
  opererende groepen richten zich dus niet uitsluitend op
  autodiefstallen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken