• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 1. INLEIDING

  1. INLEIDING

  Van oudsher heeft de georganiseerde misdaad in de Verenigde
  Staten geprobeerd te infiltreren in legale economische sectoren.
  Een van de belangrijkste branches is de bouwnijverheid, omdat daar
  veel geld in omgaat en zij enkele, door de aard van de
  werkzaamheden onvermijdelijke, kwetsbare plekken kent. Het
  racketeeren van de bouwnijverheid is een van de al weer bijna
  traditionele activiteiten van criminele groepen. Racketeeren
  gebeurt door zwakke bedrijven in de macht te krijgen,
  aannemersbedrijven af te persen en/of protectie te laten betalen.
  De eventuele concurrentie wordt door hun eigen malafide
  aannemersbedrijven uit te markt gewerkt en anders wel met hulp van
  corrupte vakbonden die zij onder controle hebben. Er komen uit het
  buiten- en binnenland diverse signalen dat een en ander aan de hand
  is in de bouwnijverheid . In New York bijvoorbeeld is door diverse
  overheidscommissies onderzoek verricht naar de sinds 1920 bestaande
  relatie tussen de georganiseerde misdaad en de bouwnijverheid.
  Daarin is vastgesteld dat criminele groepen van voornamelijk
  Italiaanse origine bijna alle private en publieke bouwcontracten
  boven de 2 miljoen dollar controleren. Daarmee voegen zij jaarlijks
  honderden miljoenen dollars aan hun toch al omvangrijke banksaldo’s
  toe (New York State Organized Crime Task Force, 1988). De vakbonden
  zijn voor de innesteling in de bouwnijverheid in de USA van
  cruciaal belang omdat via de bonden de factor arbeid in de
  bouwnijverheid onder controle kan worden gebracht. En met de
  manipulatie van arbeid kan juist in de bouw veel geld worden
  verdiend (Men denke hierbij aan het fenomeen koppelbaas). Het meest
  bekend (ook in boekvorm en in films) is de zaak Jimmy Hoffa waarin
  (de kwalijke gevolgen van) een monsterverbond tussen criminele
  groepen en de vakbonden in de USA naar boven kwam. (Moldea, 1978;
  Abadinsky, 1991, p. 364). In Itali is veel gepubliceerd in de media
  en in wetenschappelijke geschriften over de invloed van de mafia op
  de aanbestedingen, de bouwcontracten en de aannemers (Arlacchi,
  1993; Falcone en Padovani, 1993). Het is algemeen bekend dat de
  grote sommen geld om Napels na de aardbeving weer op te bouwen,
  grotendeels zijn verdwenen in de zakken van corrupte politici en
  lokale en regionale criminele groepen. Allerlei geplande
  infrastructurele werken zijn nimmer uitgevoerd of staan onafgemaakt
  ergens in de stad. In Frankrijk zijn er berichten dat de Italiaanse
  mafia is ingenesteld in de bouwnijverheid, met name in het zuiden
  en in het gebied rond Grenoble (Fijnaut, 1993). Een parlementair
  onderzoek is aldaar gestart om te achterhalen wat de aard en de
  omvang van deze infiltratie is. Er zijn ook signalen afkomstig uit
  Duitsland en Belgi dat daar
  criminele groepen pogingen ondernemen, al dan niet via geweld,
  afpersingen of de levering van illegale arbeid, de bouwnijverheid
  te misbruiken voor hun eigen, criminele doeleinden. In Nederland
  zijn in verband met de bouw van grote infrastructurele werken zoals
  de metro-aanleg in Amsterdam, vragen gesteld of de mafia niet via
  malafide (onder)aannemers greep op de bouwwereld heeft. Vervolgens
  is een speciale recherchegroep aan de slag gegaan om dat uit te
  zoeken. Er is een rapport geschreven (Wietink, e.a., 1994) maar
  daarna is publicitair een grote stilte gevallen (zie verder het
  rapport van Fijnaut en Bovenkerk over de situatie in
  Amsterdam).

  Al deze signalen rechtvaardigen een nadere inspectie van de
  bouwnijverheid in Nederland op de aanwezigheid van georganiseerde
  criminaliteit. Een wetenschappelijk onderzoek daarnaar heeft, voor
  zover bekend, tot dusverre in Nederland niet plaats
  gevonden. Enerzijds kan dat te maken hebben met naviteit dat zo
  iets alleen in andere landen en hier niet zou kunnen gebeuren,
  anderzijds omdat wetenschappelijk criminologisch onderzoek naar
  legale branches in Nederland pas in de kinderschoenen staat. Zo’n
  studie kan grote maatschappelijke betekenis hebben. Als zou
  blijken dat criminele groepen actief zijn in deze economische
  sector dan zijn de gevolgen ernstig. Niet alleen omdat zo’n
  belangrijke economische bedrijfstak wordt vertroebeld door het
  optreden van criminele groepen, maar ook omdat door de
  onvermijdelijke corruptie openbare aanbestedingen tot een farce
  worden, het evenwicht tussen werkgevers en werknemers wordt
  verstoord en de vrije economische mededinging vrijwel wordt
  uitgeschakeld. De schade kan in de honderden miljoenen lopen
  wanneer criminelen ongestoord hun gang kunnen gaan. Het
  politieke belang van zo’n studie is gelegen in het feit dat,
  mocht van een ernstige situatie in Nederland sprake zijn, zo snel
  mogelijk allerlei maatregelen moeten worden genomen om de schade zo
  veel mogelijk te beperken en om te voorkomen dat ook andere voor
  het land belangrijke economische sectoren in handen vallen van deze
  groepen. Uit buitenlandse studies is bekend dat de bouwnijverheid
  voor infiltratie van criminele groepen een kwetsbare economische
  sector is en na de horeca en het transport als eerste valt. Voorts
  brengt de aanwezigheid van criminele groepen in de bouwnijverheid
  vrijwel altijd collusie met zich mee: voor criminele groepen is een
  corrumperende samenwerking tussen politici en ambtelijke
  gezagsdragers een noodzaak. Behalve de aanwezigheid van criminele
  groepen in de bouwnijverheid (aannemerij) te onderzoeken is het ook
  van belang de eventuele invloed van deze groepen op de vakbonden in
  Nederland na te gaan. Onderzoek van diverse commissies in de USA
  heeft aangetoond dat de georganiseerde misdaad daar de vakbonden in
  de bouwnijverheid onder controle heeft. Criminele groepen hebben
  eerst de vakbonden van het havenpersoneel met geweld in hun greep
  genomen en daarna andere vakbonden. Vakbonden werden daardoor in
  maatschappelijk opzicht uitgeschakeld. Daarnaast vormden ook hun
  pensioenfondsen een aantrekkelijk doelwit voor begerige criminele
  groepen (Abadinsky, 1993).

  Een derde thema van deze deelstudie is na te gaan of in
  Nederland sprake is van koppelbazerij in de bouwnijverheid. In de
  jaren zestig en zeventig stak dit verschijnsel de kop op in het
  oosten en het zuiden van Nederland en niet te vergeten in de havens
  Rotterdam en Amsterdam. Per dag werden duizenden bouwvakkers via
  koppelbazen aan het werk gezet waarbij enorme winsten ten koste van
  de sociale premies en de belastingen werden behaald. Na de
  invoering van de Wet ketenaansprakelijkheid verdwenen koppelbazen,
  maar de laatste jaren steekt het verschijnsel volgens diverse
  publikaties in de media (televisie, diverse krantenberichten) weer
  de kop op. Er zijn zelfs over koppelbazerij schriftelijk
  Kamervragen gesteld aan de minister(s).

  Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot verschillende
  vraagstellingen in dit deelrapport. In deze deelstudie zal in ieder
  geval worden nagegaan:
  1. of, en zo ja, op welke wijze criminele groepen in Nederland in
  de bouwnijverheid actief zijn; 2. of, en zo ja, op welke wijze de
  vakbonden in Nederland te maken hebben met (activiteiten van)
  criminele groepen;

  3. of er in de bouwnijverheid gebruik wordt gemaakt van
  koppelbazen die goedkope en illegale arbeidskrachten aanbieden.
  Om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden is de volgende
  onderzoekstrategie gebruikt. Op grond van de buitenlandse
  literatuur (zie hoofdstuk 2) worden verschillende indicatoren
  uitgewerkt waarmee de aanwezigheid van criminele groepen in de
  bouwnijverheid empirisch kan worden vastgesteld. Deze
  aanwijzingen hebben betrekking op verschillende deelterreinen
  (bouwproces, aannemers, vakbonden en koppelbazerij). Zij worden
  vervolgens gebruikt om gegevens uit diverse bronnen te analyseren.
  De gegevens van deze studie zijn afkomstig van interviews,
  documenten, politiedossiers en ambtelijk statistisch materiaal. Er
  zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van algemene
  werkgeversorganisaties, met bestuursleden van de werkgevers in de
  bouwnijverheid, met een bestuurslid en een
  districtsvertegenwoordiger van de Bouw- en Houtbond van het FNV, de
  voorzitter van de Dienstenbond van het FNV, met ambtenaren van de
  Inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en
  Werkgelegenheid, met de recherche van het ministerie
  van VROM Noot , met het hoofd en teamleider van de
  afdeling Opsporing van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB), met
  diverse politiefunctionarissen van meerdere regiokorpsen en met
  enkele lokale experts van het GAK, FIOD en SFB.

  Daarnaast hebben wij gegevens gebruikt die afkomstig zijn van
  dossiers van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, van de Vereniging
  Onderaannemers, van het systeem Vennoot van het ministerie van
  Justitie, van de vakbonden, van de Sociale Verzekeringsraad, van de
  FIOD en van de ECD. Voorts zijn alle aanwezige dossiers van de
  regiokorpsen systematisch doorgewerkt om de betrokkenheid van
  criminele groepen in de bouwnijverheid vast te stellen. Daarnaast
  hebben wij uiteraard de ambtelijke literatuur geraadpleegd. De
  opbouw van het rapport is als volgt. Om de gestelde vragen te
  beantwoorden zal eerst worden uiteengezet waarom de bouwnijverheid
  als legale branche zo aantrekkelijk is voor de georganiseerde
  misdaad. Op grond van voornamelijk Amerikaanse literatuur worden
  daar indicatoren uitgewerkt waarmee de eventuele aanwezigheid van
  criminele groepen in de bouwnijverheid kan worden vastgesteld. Deze
  indicatoren of aanwijzingen vormen de leidraad voor de verdere
  analyses in dit deelrapport. In hoofdstuk drie zal worden
  beschreven hoe de bouwwereld (produktie, structuur en proces) er in
  Nederland globaal uitziet en wat haar belangrijkste kenmerken zijn.
  Aan het slot zal worden beoordeeld of, en zo ja in hoeverre, de
  Nederlandse bouwnijverheid op vergelijkbare wijze is georganiseerd
  en gestructureerd als die in andere landen. Daarna worden de
  vakbonden beschreven en de rol die zij spelen in de bouwnijverheid.
  In het vierde hoofdstuk zal het slachtofferschap van de
  bouwnijverheid als gevolg van criminaliteit kort worden besproken.
  Naast diefstal van bouwmateriaal zal het aantal officieel bekend
  geworden brandstichtingen, geweldplegingen, ontvoeringen en
  liquidaties worden nagegaan. Slachtofferonderzoek in de
  bouwnijverheid levert aanvullende informatie op.

  In het vijfde hoofdstuk zal aandacht worden geschonken aan
  vormen van organisatiecriminaliteit die typerend zijn voor de
  bouwsector. Door middel van diverse fraudes (met faillissementen,
  met G-gelden, het ontduiken van premie-afdracht en belastingen en
  het gebruik maken van het zwart werkers) proberen hoofdaannemers en
  onderaannemers het hoofd boven water te houden of extra inkomsten
  te verwerven (buiten de fiscus om). Aan de hand van dossiers van de
  SFB zal worden nagegaan hoe dat gebeurt en wie de daders zijn.
  Voorts zullen enkele andere vormen van organisatiecriminaliteit
  worden beschreven waaronder de benvloeding van opdrachtgevers en
  ambtelijk en politiek verantwoordelijken.

  In hoofdstuk zes wordt het fenomeen koppelbazerij besproken dat
  ondanks de invoering van de Wet ketenaansprakelijkheid, in
  Nederland volgens berichten weer de kop op steekt. Er zal worden
  aangegeven waar en hoe zij in de afgelopen vijf- en twintig jaar
  actief zijn en zijn geweest in Nederland. Op grond van het
  onderzoeksmateriaal kunnen drie typen koppelbazen worden
  onderscheiden en de daarbij passende modi operandi.

  Mede op grond van gesprekken met sleutelfiguren uit de
  bouwwereld en vakbonden en gecombineerd met gegevens van politie en
  justitie zal het beeld worden gecompleteerd. De indicatoren met
  betrekking tot afpersing, protectie en infiltratie zullen, met
  grote voorzichtigheid, worden besproken. Op grond van de in het
  tweede hoofdstuk aangegeven indicatoren wordt in het voorlaatste
  hoofdstuk stap voor stap nagegaan in hoeverre de bouwnijverheid en
  de vakbonden in Nederland te maken hebben met activiteiten van
  criminele groepen.

  De studie wordt afgesloten met een samenvatting en met de
  belangrijkste conclusies. Een opgave van de literatuur en een
  appendix sluiten het rapport af.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken