• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 2. DE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BOUWNIJVERHEID OP DE GEORGANISEERDE MISDAAD

  2. DE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BOUWNIJVERHEID OP DE
  GEORGANISEERDE MISDAAD

  In de inleiding van dit deelrapport staat aangeven dat de
  bouwnijverheid een zeer aantrekkelijk doelwit voor criminele
  groepen vormt om op illegale wijze hun inkomsten te vergroten.
  Waarom dat zo is, moet worden geput uit de buitenlandse literatuur,
  omdat in Nederland geen literatuur over dit onderwerp bekend is. Er
  is niet gestreefd naar een volledig overzicht van de
  wetenschappelijke literatuur. Anderson (1979) heeft zes redenen
  naar voren gebracht waarom de georganiseerde criminaliteit in
  legale economische sectoren actief wil zijn. In de eerste
  plaats om de winsten die daarmee kunnen worden behaald. Door middel
  van geweld, afpersing en opdringen van protectie kan een vaste bron
  van inkomsten worden verkregen die niet afhankelijk is van onzekere
  marktomstandigheden die illegale sectoren zo kenmerken. In de
  tweede plaats kunnen criminele groepen daarmee hun criminele
  activiteiten spreiden: de risico’s van opsporing door politie en
  justitie zijn in legale bedrijfstakken doorgaans veel kleiner dan
  in de markten van de levering van illegale goederen en diensten.
  Politie en justitie zijn nauwelijks op de hoogte van het
  functioneren van legale branches en hun opsporingsactiviteiten zijn
  er, op enkele bijzondere uitzonderingen na, niet op gericht
  (Wietink, e.a., 1994). In de derde plaats kunnen leden van
  criminele groepen met legale bedrijven hun familieleden (niet
  zelden hun nabestaanden) mee laten profiteren van hun criminele
  activiteiten. Legale bedrijven kunnen worden gerfd, illegale
  uiteraard niet. In de vierde plaats kan een lid van een
  criminele groep met legale bedrijven diensten verlenen aan andere
  leden van de groep, zoals een werkgeversverklaring, waarmee hun
  aanwezigheid in de samenleving kan worden gelegitimeerd. Als
  vijfde reden noemt Anderson dat een legaal bedrijf kan
  fungeren als dekmantel voor veel criminele activiteiten als
  drugsmokkel of het witwassen van geld. Als laatste reden
  noemt zij dat een legaal bedrijf een belastingdekmantel biedt aan
  de georganiseerde misdaad door gewoon, net als elk bedrijf of
  burger, geheel of gedeeltelijk belasting te betalen. Daaraan kan
  volledigheidshalve worden toegevoegd dat een plaats in een legale
  branche ook een legitieme positie in de samenleving kan opleveren.
  Deze komt tegemoet aan nieuwe uitingsvormen van misdaad:In keeping
  with modern trends, and apart from their income producing criminal
  activities, racketeers have been making increased efforts to
  improve their image and to legitimize and better utilize their ill
  gotten wealth. …they are adopting a changeover from rough
  mob-type operations to the smooth business-like approach (NYSCI,
  1970, p. 23).

  Maar een racketeer blijft een racketeer: illegale middelen
  worden gebruikt om zaken te doen. Voor de bouwnijverheid is de
  eerste reden nog altijd de belangrijkste. Er gaat heel veel geld in
  om (alleen in Nederland al ruim 60 miljard gulden) en de aard van
  de werkzaamheden (onder grote tijdsdruk opleveren, duur materiaal,
  het ter plekke moeten werken) is zo georganiseerd dat elke
  verstoring van het bouwproces veel geld kost voor aannemers. En dus
  kwetsbaar is (hierover later meer). Want onder welke omstandigheden
  maakt de georganiseerde criminaliteit een kans in legale bedrijven
  te infiltreren? Die kans is groter naarmate in een branche (1) een
  grote concurrentiestrijd bestaat tussen kleine ondernemingen; (2)
  (langdurige) conflictsituaties zijn tussen werkgevers en vakbonden.
  De georganiseerde criminaliteit ontplooit overigens vaak op verzoek
  van n van de partijen activiteiten binnen de bedrijfstak en zelden
  op eigen initiatief (Arlacchi, 1993; (3) kleine bedrijfseenheden
  bestaan, met hoge arbeidskosten, sterke concurrentiestrijd en
  potentieel veel bedrijfsfouten; (4) een lage sociale status kent
  waarin bedrijven worden geleid door minder goed geschoolde
  ondernemers, en (5) regionaal gebonden activiteiten bestaan van
  voornamelijk kleine, op familiebanden gebaseerde ondernemingen
  (Reuter, 1994, p. 110-115).

  In het buitenland is al lang sprake van innesteling van
  criminele groepen in de bouwnijverheid. In Japan schatten
  politiedeskundigen dat Yakuzagroepen ten minste 2 3 procent van de
  totale omzet in de gehele bouwnijverheid opstrijken. Deze groepen
  hebben in de branche al een lange traditie. Aannemers worden
  gedwongen protectiegelden te betalen (meestal een bepaald
  percentage van de omzet), aanbestedingen van de overheid worden via
  corruptie en (de dreiging met) geweld zo gestuurd dat eigen
  aannemers de bouwopdrachten krijgen en bedrijven die niet wensen
  mee te werken met de Yakuzagroepen worden stelselmatig met allerlei
  geweldsmiddelen uit de bouwmarkt gewerkt. De grootste Yakuzagroep
  in Japan, de Yamaguchi-gumi, heeft haar hoofdkwartier in de
  havenstad Kobe en heeft daar naast de prostitutie, het gokwezen en
  de drugshandel ook greep op de bouwactiviteiten. Het mag geen
  verwondering wekken dat de vele miljarden die nodig zijn om Kobe
  weer op te bouwen na de aardbeving van het afgelopen jaar, een
  aantrekkelijk doelwit vormen voor deze criminele groep.

  In Itali is sinds de jaren zestig en zeventig de mafia op grote
  schaal doorgedrongen in de bouwnijverheid (Fijnaut, 1993; Falcone
  en Padovani, 1993; Arlacchi, 1993). Via zijn gesprekken met
  pentito Calderone concludeerde Arlacchi dat Corleonese
  mafiafamilies greep hebben op vrijwel alle aanbestedingen en
  bouwactiviteiten in Sicili. Fijnaut (1993, p. 153) stelt dat de
  mafia in die jaren er zelfs in slaagde grote delen van ettelijke
  legale economien (toerisme, groothandel, transport, enzovoort) in
  het zuiden van Itali in handen te krijgen en meent dat een
  samenspel van factoren hiervoor verantwoordelijk is. Naast de
  traditionele afkeer van de bevolking van welke overheid ook en de
  klassieke verstrengeling van de mafia en (lokale) politieke macht,
  had het zuiden van Itali in die dagen te maken met een economische
  crisis. De vele lires die ter stimulering van de economie naar het
  zuiden vloeiden, vormden een aantrekkelijk doelwit voor de mafia.
  Arlacchi (1993) voegt daaraan toe dat de greep van de mafia op de
  bouwnijverheid niet in de laatste plaats door de aannemers
  zelf is genitieerd. Mafiagroepen werden te hulp geroepen om
  de concurrentie van bouwbedrijven uit het noorden van Itali het
  hoofd te kunnen bieden. Met geweld en brandstichtingen werden
  Noorditaliaanse bouwbedrijven uit het zuiden verjaagd en buiten de
  openbare aanbestedingen gehouden. De regionale bouwnijverheid werd
  daarmee gevrijwaard van de concurrentie van kwalitatief betere
  aannemersbedrijven uit het noorden. Natuurlijk werd door deze hulp
  wel het paard van Troje binnen de branche gehaald. De Napolitaanse
  Camorra, de ‘Ndrangheta uit Calabri en de Corleonegroep, hebben
  binnen de context die Fijnaut heeft geschetst, de kans gehad
  vrijwel alle bouwactiviteiten in het zuiden van Itali onder hun
  controle te brengen. Met deze vorm van racketeering wordt veel geld
  verdiend en zijn deze groepen van een vaste bron van inkomsten
  verzekerd. De vermoorde onderzoeksrechter Falcone (en Padovani,
  1993, p. 105) zegt over de rol van de Italiaanse mafia in de
  bouwnijverheid het volgende:Je kunt het niet over winstbronnen van
  de mafia hebben zonder te praten over n van de meest profijtelijke
  bronnen van
  allemaal: de inschrijvingen bij de bouw en de onderaanbestedingen.
  Ik vraag mij zelfs af of dat niet alles slaat. De controle op de
  openbare inschrijvingen is al enkele tientallen jaren in handen van
  de mafia. De huidige omvang daarvan is indrukwekkend.

  De Italiaanse mafia heeft als gevolg van de Europese eenwording
  en de situatie in het eigen land (zie het deelrapport van Bovenkerk
  en Fijnaut in verband met de Italiaanse mafia) haar activiteiten
  voor een deel verlegd naar andere Europese landen. Een van die
  landen zou Duitsland zijn omdat daar na de eenwording veel gebouwd
  wordt en er traditioneel in die branche veel (cash) geld in omgaat.
  Hoewel Duitsland wel geregeld wordt genoemd (Peters, 1990)
  ontbreekt het tot dusverre aan concrete aanwijzingen dat de
  georganiseerde misdaad zich in de bouwnijverheid van de oosterburen
  heeft genesteld (BKA, 1990). Mller (1993) die de corruptie in de
  bouw nader heeft bekeken, komt tot de slotsom dat van
  mafiapraktijken hem in die bedrijfstak van dat land niets is
  gebleken.

  In Frankrijk bestaan berichten dat Italiaanse mafiagroepen met
  name in het zuiden actief zijn. Een speciale onderzoekscommissie
  die door het Franse parlement is ingesteld naar aanleiding van
  verontrustende berichten in de media over de rol van de mafia in de
  bouw, concludeerde in 1993 dat inderdaad de Italiaanse mafia in het
  zuiden actief was. In de omgeving van Grenoble zou zij ook een
  positie in de bouwnijverheid hebben verworven.

  In Belgi heeft de zaak Bongiorno-Steinier laten zien dat ook
  daar de Italiaanse mafia zich een plaats in de bouwnijverheid heeft
  verworven (Fijnaut, 1993; Ilegems en Sauviller, 1995). In de streek
  van Bergen-La-Louvire-Namen in het milieu van Italiaanse
  immigranten, waren op het einde van de jaren tachtig en in de
  beginjaren negentig Italiaanse koppelbazen actief, waarvan Carmelo
  Bongiorno de grootste was. Zij hadden soms wel 18.000 bouwvakkers
  in dienst en per jaar werd ongeveer BFR 27 miljard schade door de
  Belgische staat geleden aan gemiste belastingafdrachten en niet
  betaalde sociale premies. Fijnaut beschrijft van deze Italiaanse
  koppelbazen de wijze waarop zij te werk gingen. Via stromannen
  worden slecht lopende bedrijfjes overgenomen die vervolgens arbeid
  tegen zeer aantrekkelijke tarieven aanbieden. Soms wel 20-30% onder
  de gangbare prijzen. Begerige legale aannemers zien uiteraard wel
  veel in zulke aanbiedingen en gaan daarop gretig in. Men moet
  daarbij niet denken dat alleen malafide opdrachtgevers en
  bouwbedrijven van koppelbazen gebruik maken. Belgische journalisten
  hebben uitgezocht dat ook de Belgische overheid van koppelbazen
  gebruik heeft gemaakt (Ilegems en Sauviller, 1995, p. 179). Zo zijn
  bijvoorbeeld het Anderlecht-stadion, kantoren van het Rode Kruis en
  die van het ministerie van Financin met illegale arbeiders van
  koppelbazen gebouwd. Zelfs het gebouw van de gerechtelijke politie
  te Hasselt zou met de inzet van Italiaanse koppelbazen tot stand
  zijn gekomen. Niet alleen de opdrachtgevers en aannemers spinnen
  garen bij koppelbaaspraktijken, voor de werknemers van de
  koppelbazen is het ook aantrekkelijk: zij verdienen meer dan
  wanneer zij legaal zouden werken. De enige partij die schade
  oploopt is de overheid omdat zij belastinginkomsten derft en de
  afdracht van sociale premies misloopt. Wanneer de
  opsporingsinstanties de criminele praktijken aan het licht brengen
  dan worden de bedrijfjes snel verkocht of failliet verklaard en
  gaan de werknemers over naar nieuwe bedrijven die door dezelfde
  koppelbazen zijn opgericht. De zaak Bongiorno heeft laten zien dat
  grof geweld in deze kringen niet werd geschuwd. De journalist
  Steinier is in opdracht van deze koppelbaas om het leven gebracht.
  Nadat Bongiorno voor de moord op Steinier door de politie was
  opgepakt zijn zijn koppelbaasactiviteiten voortgezet door de broers
  Alatta (Ilegems en Sauviller, 1995). Fijnaut benadrukt dat deze
  zaak in Belgi veel gelijkenis vertoont met de methoden die
  Italiaanse mafiagroepen in de New Yorkse bouwnijverheid gebruiken.
  Al vanaf de jaren twintig van deze eeuw schakelen daar Italiaanse
  mafiagroepen de concurrentie in de bouwnijverheid uit door beneden
  de gangbare tarieven werk aan te bieden, door vakbonden met geweld
  uit te schakelen en door concurrende aannemers met brandstichting,
  bedreigingen en grof geweld uit de markt te werken. Over de wijze
  waarop criminele groepen zich meester hebben gemaakt van de
  bouwnijverheid is het meeste bekend in de Verenigde Staten. Daar
  hebben diverse parlementaire en gemeentelijke commissies
  verschillende onderzoeken verricht naar deze infiltratie in de
  bouwnijverheid en de vakbonden. Daar is ook het meeste bekend
  geworden over de aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit
  in de bouwnijverheid. Onderzoeken werden verricht in opdracht van
  en door speciale commissies zoals de President’s Commission on
  Organized Crime
  uit 1986 en de New York State Organized
  Crime Task Force
  (Goldstock et al., 1990). Het
  wetenschappelijk belang van deze laatste studie is dat daarin op
  systematische wijze de structuur en de organisatie van de
  bouwnijverheid in New York uiteen wordt gelegd, het probleem van
  racketeering van de bouwnijverheid en de vakbonden in kaart is
  gebracht en de oorzaken van de aanwezigheid van georganiseerde
  criminaliteit in die branche zijn uiteengerafeld. Het meest
  belangrijke van deze studie is echter dat is geprobeerd op
  sociaal-wetenschappelijke wijze empirisch onderzoek naar het
  verschijnsel te verrichten en niet alleen af te gaan wat in de
  media door journalisten, politiefunctionarissen of racketeers zelf
  is beweerd.

  Volgens Goldstock en anderen is de bouwnijverheid in New York
  niet een georganiseerde industrie waar een
  klein aantal grote concerns de dienst uitmaken, maar a huge,
  fragmented, decentralized industry characterized by thousands of
  small and mediumsized construction compagnies and materials
  suppliers
  (NYSOCTF, 1990, p. 14). In de bouwnijverheid van die
  stad zijn meer dan 100.000 mensen werkzaam en vele honderden
  gespecialiseerde onderaannemers, honderden hoofdaannemers en
  projectontwikkelaars. Hieronder zijn enkele grote en vele kleine
  bouwondernemingen. Er zijn bouwondernemingen die al vele jaren
  bestaan en die slechts voor n bouwproject in het leven worden
  geroepen. Allerlei dienstverleners als makelaars, advocaten,
  verzekeraars, banken, architecten, inspecteurs, ambtenaren en
  politici zijn bij de bouw betrokken. Publieke werken bestaan uit
  overheidsgebouwen en infrastructurele werken als bruggen, wegen,
  tunnels, e.d. Private bouwopdrachten variren van eenvoudige
  woonhuizen tot grote luxueuze winkelcentra. De werknemers in de
  bouw zijn verenigd en georganiseerd binnen vele lokale vakbonden
  die in vier grote groepen zijn te verdelen: (1) vakbonden voor
  geschoold technisch personeel zoals electricins, loodgieters,
  ijzervlechters; (2) vakbonden voor geschoold niet-technisch
  personeel als metselaars, schilders en dakbedekkers; (3) vakbonden
  voor ongeschoold personeel zoals sjouwers, en tenslotte (4)
  vakbonden voor het personeel dat de toelevering van bouwmaterialen
  verzorgt. Elk van deze vakbonden onderhandelt niet zozeer over
  arbeidsvoorwaarden met elke individuele bouwonderneming, maar met
  groepen van dezelfde soort bouwondernemingen. Al die
  bouwondernemingen zijn op hun beurt georganiseerd in een aantal
  onafhankelijk van elkaar opererende werkgeversorganisaties.

  Deze structuur van de bouwnijverheid in New York houdt in dat er
  een vrijwel onontwarbare knoop van onderhandelingen bestaat tussen
  alle mogelijke partijen. Er moeten vele contracten worden
  afgesloten om de bouwwerkzaamheden naar ieders tevredenheid te
  laten verlopen:The presence of so many parties, engaged in so many
  disparate activities with multiple layers of responsibilities and
  often conflicting commands on loyalties, makes coordination of the
  construction process an extraordinary challenge (ibid, p.
  17). Kwaadwillenden kunnen dit kwetsbare proces op snelle en
  eenvoudige wijze met illegale activiteiten verstoren. In de
  Newyorkse bouwindustrie behoren middelen als afpersing
  (betalen van geld om een impliciete of expliciete dreiging met
  geweld te voorkomen), omkoping (betalen van geld in ruil
  voor een gunst), diefstal (diefstal van goederen op de
  bouwplaats), fraude, sabotage (beschadiging of vernietiging
  van materialen, materieel of delen van het bouwsubject) en het
  dreigen met n het toepassen van geweld
  (varirend van in elkaar
  slaan tot liquidatie) tot het scala aan methoden waarvan criminele
  groepen gebruik maken wanneer zij op het terrein van de
  bouwnijverheid actief zijn Noot .

  Racketeers zijn misdadigers die van criminaliteit in
  legale sectoren van de economie hun broodwinning maken en die
  dikwijls deel uitmaken van criminele groepen. Zij staan erom bekend
  veelvuldig geweld toe te passen op grote delen van de Amerikaanse,
  c.q. Newyorkse gemeenschap (Reuter, 1994, p. 113). In de Newyorkse
  bouwindustrie zijn verschillende soorten racketeers actief. De
  belangrijkste onder hen zijn de leden van de vijf Newyorkse cosa
  nostra families. Deze cosa nostra families maken al decennia lang
  deel uit van de bouwindustrie, daarbij gebruik makend van hun
  kennis over bouworganisaties en hun netwerk van onderwereldfiguren.
  Bovendien hebben ze de reputatie n de capaciteiten om geweld uit te
  kunnen oefenen (NYSOCTF, 1990, p. 18-19).

  Naast racketeering is corruptie een kenmerk van de Newyorkse
  bouwindustrie. De onderzoekscommissie constateerde dat in de
  bouwnijverheid in New York omkoping a way of life is
  (ibid, p. 22). Omkoping van opdrachtgevers, van politici en
  ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de aanbesteding van
  publieke werken, van bouwinspecteurs die een andere kant opkijken
  wanneer mindere bouwkwaliteit wordt geleverd, van
  vakbondsbestuurders om contracten met zachte arbeidsvoorwaarden
  buiten de leden om af te sluiten of van leveranciers om
  bouwmaterialen op tijd geleverd te krijgen en bij de concurrent
  juist niet, was (en vermoedelijk is nog altijd) schering en inslag
  in New York. Hierbij moet men zeker niet denken dat het initiatief
  voor omkoping uitsluitend bij de georganiseerde criminaliteit ligt.
  Dezelfde participanten in de bouwnijverheid zijn er niet vies van
  om zelf geld of goederen te vragen om een en ander te regelen. Zo
  constateerde de commissie dat werknemers, bij voorbeeld, zo brutaal
  zijn naast hun gewone loon extra geld aan hun bazen te vragen met
  de belofte dan pas hun werk correct te zullen uitvoeren.

  Al deze verschijnselen zijn desastreus voor de bouwnijverheid in
  New York. De bouwprijzen zijn veel hoger dan elders in de USA, de
  kwaliteit van de bouwwerken is minder, de vakbonden zijn
  uitgeschakeld en de vrije economische mededinging is een fictie
  geworden. Maar bovenal gebeurde het volgende:The power, influence
  and criminal activities of New York City’s racketeers affect all
  who participate in the construction industry, creating an
  environment in which many suppliers, contractors, craftsmen and
  laborers are deterred from performing an honest day’s work for an
  honest day’s pay. When some do business through extortion, bribery,
  sweetheart contracts and off-the-books payrolls, the reality of
  economic competition pressures others to do the same (ibid,
  1990, p. 37).
  Wanneer de overheid niet in staat is op de een of andere manier
  bescherming te bieden aan de aannemers en de werknemers in zo’n
  branche (of aan de situatie mede debet is) ligt het voor de hand
  dat zij gedwongen zijn een soort pact met de georganiseerde
  criminaliteit te sluiten om hun economische activiteiten veilig te
  stellen (Fijnaut, 1993). Men neemt in dat geval met minder winst
  genoegen of de eventuele meerprijs verrekent men dan wel aan
  opdrachtgevers: particuliere bedrijven of de overheid. Maar een
  ander gevolg van racketeeringpraktijken is dat na verloop van tijd
  eerlijke zakenmensen en werknemers de moed opgeven en naar elders
  vertrekken of naar een andere branche (Jacobs, 1991, p. 53).

  Bepaalde kenmerken van de bouwnijverheid bieden gelegenheid voor
  racketeering. De onderzoekscommissie introduceert de begrippen
  gevoeligheid en ontvankelijkheid van een legale branche voor
  racketeering praktijken (ibid, 1990, p. 45; Jacobs, 1991).
  De gevoeligheid geeft de mate aan waarin de structuur en de
  organisatie van een legale economische branche: (1) incentives
  scheppen voor de participanten in die branches om betrokken te
  raken in racketeering of (2) de middelen en gelegenheid bieden voor
  racketeers zowel van binnenuit als van buitenaf de branche te
  benvloeden en eventueel te controleren. Bij benvloeding en controle
  moet worden gedacht aan het onttrekken van betalingen door (a)
  diensten aan te bieden zoals concurrenten uitschakelen, arbeidsrust
  verzekeren, en zorgen voor een snelle levering van bouwmaterialen,
  en (b) door met geweld te dreigen, zoals sabotage, brandstichting,
  fysiek geweld of werkloosheid. De ontvankelijkheid wijst op
  het profijt dat racketeers kunnen hebben van zo’n exploitatie van
  een legale branche. Hierbij kan men denken aan de hoeveelheid geld
  die in een branche omgaat en het gemak waarmee controle- en
  opsporingsinstanties met geweld en omkoping kunnen worden
  uitgeschakeld. Daarnaast zijn zaken van belang zoals de vaste
  regelmaat van inkomen dat met racketeering kan worden behaald, de
  mogelijkheden geld uit andere illegale activiteiten wit te wassen,
  enz.

  De bouwindustrie heeft een aantal eigenschappen die de
  gevoeligheid van deze branche voor racketeering
  vergroot: de vakbonden, de onderhandeling- en overlegstructuur, de
  hevige onderlinge concurrentie, de hoge kosten van vertragingen en
  de kwetsbaarheid van het bouwproces.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken